Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2146(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0055/2021

Predkladané texty :

A9-0055/2021

Rozpravy :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Hlasovanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0170

Prijaté texty
PDF 187kWORD 65k
Štvrtok, 29. apríla 2021 - Brusel
Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
P9_TA(2021)0170A9-0055/2021
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2021 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VII – Výbor regiónov (2020/2146(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2019 (COM(2020)0288 – C9‑0226/2020)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Výboru regiónov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2019 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0055/2021),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2019;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Výboru regiónov, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
(2) Ú. v. EÚ C 384, 13.11.2020, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 377, 9.11.2020, s. 13.
(4) Ú. v. EÚ C 384, 13.11.2020, s. 180.
(5) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2021 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VII – Výbor regiónov (2020/2146(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VII – Výbor regiónov,

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0055/2021),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória by orgán udeľujúci absolutórium rád zdôraznil osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.  s uspokojením berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2019 nezistil žiadne závažné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a obstarávaním vo Výbore regiónov (ďalej len „výbor“);

2.  víta to, že Dvor audítorov na základe svojej audítorskej činnosti dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2019, pokiaľ ide o administratívne a ostatné výdavky výboru, sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly boli účinné;

3.  vo všeobecnosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že kapitola 9 (Administratíva) správy Dvora audítorov má pomerne obmedzený rozsah a závery, a to bez ohľadu na to, že okruh 5 (Administratíva) viacročného finančného rámca sa považuje za nízkorizikový; žiada, aby sa audítorská činnosť v tejto kapitole viac zameriavala na otázky s veľkým alebo dokonca zásadným významom pre výbor;

4.  pripomína, že rozpočet výboru je z veľkej časti administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú (hlava 1), ako aj výdavky na budovy, nábytok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady;

5.  konštatuje, že v roku 2019 predstavoval schválený rozpočet výboru 98 751 000 EUR (v porovnaní s 96 101 000 EUR v roku 2018 a 93 295 000 EUR v roku 2017); berie na vedomie, že miera plnenia záväzkov bola na úrovni 99,6 % v roku 2019 (99,3 % v roku 2018 a 98,1 % v roku 2017) a že miera plnenia platieb na úrovni 88,8 % bola nižšia ako miera plnenia platieb 91,0 % v roku 2018 a 89,9 % v roku 2017; konštatuje však, že konečná miera plnenia platieb za rok 2019 bude na konci rozpočtového cyklu (po platbe prenesených rozpočtových prostriedkov) vyššia;

6.  zdôrazňuje, že miera plnenia záväzkov bola 99,6 % v hlave 1 a 99,7 % v hlave 2; s uspokojením konštatuje, že na konci roka zostalo neviazaných približne 400 000 EUR (0,4 %), ktoré sa teda vrátili do rozpočtu Únie, čo predstavuje zníženie v porovnaní s rokom 2018, kedy zostalo neviazaných približne 700 000 EUR (0,7 %);

Ľudské zdroje

7.  berie na vedomie, že celkový počet zamestnancov v roku 2019 bol 576 (v porovnaní s počtom 538 v roku 2018 a 533 v roku 2017); konštatuje, že počet miest v pláne pracovných miest je 491, čo výbor považuje za nedostatočné; berie na vedomie výsledky posúdenia pracovného zaťaženia ukončeného v roku 2019 na účel prípadnej reorganizácie s cieľom dosiahnuť ďalšie zvýšenie efektívnosti a vytvoriť synergie; má informácie, že výbor chce, aby rozpočtové orgány Únie riešili tento problém a postupne uviedli súčasnú situáciu týkajúcu sa zamestnancov do rovnováhy; nabáda výbor, aby prehĺbil svoju administratívnu spoluprácu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (ďalej len „EHSV“) prostredníctvom spoločných služieb s cieľom združiť zdroje a vytvoriť ďalšie synergie;

8.  uznáva nepretržité úsilie výboru posilňovať svoju politickú úlohu a riešiť rastúcu potrebu stálych odborných znalostí v politickej a administratívnej oblasti; berie na vedomie okruh talentov vytvorený s cieľom motivovať skúsených zamestnancov a udržať ich vo výbore; konštatuje, že v prvej polovici roka 2019 bolo ukončené prvé všeobecné vnútorné výberové konanie v histórii výboru s celkovým počtom 40 úspešných uchádzačov zo 113 kandidátov spomedzi zamestnancov; žiada výbor, aby vysvetlil konkrétne profesijné vyhliadky ponúkané uchádzačom;

9.  konštatuje, že presun 24 prekladateľských pracovných miest z výboru do Európskeho parlamentu mal podľa odhadov za následok ročné úspory vo výške približne 2,9 milióna EUR; vyzýva výbor, aby predložil správu o vplyve tohto presunu;

10.  s poľutovaním konštatuje, že situácia z hľadiska rodovej rovnováhy na stredných a vyšších riadiacich miestach sa nezlepšila, ale je od roku 2018 skôr stála, pričom 35 % týchto miest je obsadených ženami; berie na vedomie, že sa prijala nová stratégia týkajúca sa rovnosti príležitostí, v ktorej sa uvádzajú konkrétne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2025; vyzýva výbor, aby predložil plán prijatia a plánovaného vplyvu novej stratégie rovnosti príležitostí a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium každoročne podával správu o jej vykonávaní a predbežných výsledkoch;

11.  víta vymenovanie úradníka pre rovnosť príležitostí, ktorý pracuje centrálne v rámci riaditeľstva pre ľudské zdroje, ako aj putovné prezentácie o rovnosti príležitostí; žiada výbor, aby podal správu o konkrétnych úspechoch novej stratégie, vrátane výsledkov opatrení prijatých na posilnenie rozmanitosti a zabezpečenie toho, aby bol výbor inkluzívnejším pracoviskom pre osoby so zdravotným postihnutím;

12.  konštatuje, že v roku 2019 boli vo výbore zastúpené všetky štátne príslušnosti Únie s výnimkou Luxemburska; vyzýva výbor, aby sa naďalej usiloval o dosiahnutie geografickej rovnováhy medzi svojimi zamestnancami s cieľom zabezpečiť riadne zastúpenie štátnych príslušníkov zo všetkých členských štátov, a to aj na riadiacej úrovni; nabáda výbor, aby zvýšil svoje komunikačné úsilie v členských štátoch, ktoré sú nedostatočne zastúpené;

13.  povzbudzuje výbor, aby sa naďalej usiloval o dosiahnutie rodovej rovnováhy na všetkých hierarchických úrovniach, a víta kroky, ako je povinné zastúpenie oboch pohlaví vo výberových komisiách, aktívne povzbudzovanie uchádzačiek o všetky riadiace miesta, osobitné školenia pre zamestnankyne, ktoré sa chcú pripraviť na kariéru v riadiacej funkcii, a flexibilnejšie pracovné podmienky vrátane možnosti práce na kratší pracovný čas a telepráce; berie na vedomie celý rad stimulov, ktoré výbor zaviedol, ako je formálne uznanie riadiacich povinností pod úrovňou vedúceho oddelenia a vytvorenie neformálnej siete pre rodovú rovnováhu v riadení, ktorá bola spustená s podporou administratívy;

14.  berie na vedomie, že nová stratégia rovnosti príležitostí sa zameriava aj na zdravotné postihnutie a rozmanitosť; berie na vedomie školenia týkajúce sa nevedomej zaujatosti pre riadiacich pracovníkov a zamestnancov útvaru pre ľudské zdroje zapojených do výberových konaní; žiada výbor, aby podal rozpočtovému orgánu správu o konkrétnych cieľoch, opatreniach a ukazovateľoch v rámci stratégie;

15.  oceňuje zameranie výboru na rozvoj a zachovanie kvalitných služieb v oblasti zdravia a dobrých podmienok založených na predchádzaní a včasnom zásahu na základe úzkej spolupráce s dotknutými útvarmi ľudských zdrojov, ako aj programov na zvyšovanie informovanosti pre riadiacich pracovníkov a ostatných zamestnancov; víta školenia pre riadiacich pracovníkov na nižšej, strednej aj vyššej úrovni na tému riadenia neprítomnosti a úspešného začlenenia kolegov po dlhodobej neprítomnosti; konštatuje, že v roku 2019 bolo zaznamenaných desať prípadov vyhorenia; konštatuje, že sociálne služby výboru poskytujú pomoc počas obdobia choroby a po návrate do práce; žiada výbor, aby do svojich služieb v oblasti zdravia a dobrých podmienok začlenil odhaľovanie vyhorenia; víta nárast možností pružného pracovného času a telepráce s cieľom zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom zamestnancov, ako aj pokračovanie programu na prevenciu stresu a vyhorenia; nabáda výbor, aby doplnil pružné formy organizácie práce o ochranu práva zamestnancov na odpojenie sa;

16.  zdôrazňuje, že výbor využíva zmluvných zamestnancov najmä na poskytovanie primeranej podpory v podobe náhrady v prípade strednodobej až dlhodobej neprítomnosti a v prípade osobitných projektov na rôznych riaditeľstvách s cieľom poskytnúť členom výboru dodatočnú podporu; pripomína však, že využívanie zmluvných zamestnancov znamená pre výbor aj značnú stratu vedomostí a odborných znalostí po skončení ich zmlúv, a preto ho nabáda, aby pokračoval v rokovaniach o rozšírení svojho plánu pracovných miest; konštatuje, že v roku 2019 sa v dôsledku spolupráce medzi výborom a Európskym parlamentom znížil počet dlhodobých zmluvných zamestnancov riaditeľstva pre preklady výboru a EHSV v porovnaní s rokmi 2013 až 2017;

17.  konštatuje, že výbor musí zlepšiť svoje systémy bezpečnostnej kontroly a zabezpečiť svojim členom a zamestnancom bezpečné pracovisko, čo si vyžaduje ďalšie špecializované zdroje, ako aj to, že miera zdrojov určených na fyzickú bezpečnosť a podporu IT na zamestnanca je v porovnaní s inými subjektmi Únie veľmi nízka; nabáda výbor, aby pokračoval v príprave nového projektu na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti;

18.  berie na vedomie, že výbor určil ďalšie projekty v oblasti modernizácie administratívy a komunikácie, ako je podpora lepšej tvorby práva prostredníctvom monitorovania vykonávania právnych predpisov Únie ex anteex post v praxi a informačných činností s cieľom zapojiť do postupu všetky miestne a regionálne orgány, ako aj to, že tieto ďalšie projekty si vyžadujú primerané zdroje;

Komunikácia

19.  zdôrazňuje, že externé hodnotenie komunikačnej stratégie výboru sa vykonalo v súlade s normami uplatňovanými všetkými ostatnými subjektmi Únie prostredníctvom spoločnej rámcovej zmluvy; konštatuje, že kvalita komunikácie výboru nie vždy spĺňa potreby adresátov, ale celkovo je účinná, keďže kľúčové zainteresované strany výbor vnímajú kladne; vyzýva výbor, aby zlepšil digitálnu komunikáciu s verejnosťou a zviditeľnil svoje štúdie pre zainteresované strany a občanov Únie; povzbudzuje výbor, aby sa obrátil na Európsky parlament s cieľom posilniť spoluprácu, napríklad prostredníctvom organizácie spoločných stretnutí a podujatí;

20.  žiada výbor, aby podal správu o tom, ako vykoná odporúčania uvedené v hodnotiacej správe; konštatuje, že najväčšími úspechmi v oblasti komunikácie výboru sú dialógy občanov s Komisiou a vlastné miestne dialógy výboru, hlavné podujatia v rámci „EuroPCom“ (Európska konferencia o komunikácii s verejnosťou) a „Európsky týždeň regiónov a miest“;

Digitalizácia, kybernetická bezpečnosť

21.  víta to, že predsedníctvo výboru prijalo na začiatku roka 2019 digitálnu stratégiu na základe Tallinského vyhlásenia o elektronickej verejnej správe s jeho hlavnou zásadou „digitálne služby ako štandard“ a že po prijatí sa začalo jej vykonávanie; konštatuje, že hlavnými výsledkami stratégie sú informačné systémy na podporu politickej činnosti výboru zamerané na členov, informačné systémy na podporu administratívnych postupov bez dokumentov v papierovej forme a program digitálneho pracoviska; vyzýva výbor, aby posilnil digitalizáciu aj prostredníctvom medziinštitucionálnej spolupráce;

22.  víta medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti IT, v rámci ktorej poskytol výboru pomoc tím reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ, napríklad odbornou prípravou na pracovisku v oblasti cloudovej bezpečnosti a spravodajských informácií o kybernetických hrozbách a cielených útokoch proti orgánom Únie; poznamenáva, že mnohé z projektov digitalizácie sa týkajú digitalizácie postupov v oblasti ľudských zdrojov a financií, v ktorých výbor používa systémy SYSPER a ABAC poskytnuté Komisiou; žiada výbor, aby preskúmal možnosť dohodnúť s Komisiou lepšie podmienky s cieľom zlepšiť postup poskytovania aplikácií a zvýšiť jeho atraktívnosť z finančného hľadiska;

23.   poznamenáva, že rozpočet výboru na informačné technológie je spoločný s EHSV; zdôrazňuje, že rozpočet v oblasti IT sa v roku 2019 zvýšil na základe rozpočtových presunov zo 7 963 825 EUR v roku 2018 na 9 082 838,76 EUR v roku 2019; víta skutočnosť, že oddelenie pre IT pracovalo na zabezpečení informačných systémov podporujúcich štyri oblasti činnosti, a to politickú činnosť, správu dokumentov, komunikáciu a ľudské zdroje/financie, a že pokiaľ ide o digitálne pracovisko, vo všetkých aspektoch programu došlo k pokroku;

24.  víta aktívnu politiku výboru v oblasti technológií s otvoreným zdrojovým kódom; nabáda výbor, aby uprednostnil technológie s otvoreným zdrojovým kódom s cieľom zabrániť odkázanosti na určitého dodávateľa, zachovať si kontrolu nad vlastnými technickými systémami, poskytnúť silnejšie záruky ochrany súkromia a údajov používateľov a zvýšiť bezpečnosť a transparentnosť pre verejnosť; konštatuje, že v roku 2019 bolo do zoznamu softvérových balíkov zahrnutých 39 softvérových aplikácií s otvoreným zdrojovým kódom a že v súčasnosti prebiehajú aktívne projekty na zavedenie nového portálu pre digitálny podpis a riadiacej konzoly založených na technológii s otvoreným zdrojovým kódom;

25.  povzbudzuje výbor, aby sa riadil odporúčaniami európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na opätovné prerokovanie medziinštitucionálnej licenčnej zmluvy a vykonávacej zmluvy, ktoré podpísali inštitúcie Únie a spoločnosť Microsoft v roku 2018, s cieľom dosiahnuť digitálnu suverenitu, zabrániť odkázanosti na určitého dodávateľa a nedostatočnej kontrole a zabezpečiť ochranu osobných údajov;

Budovy, bezpečnosť

26.  víta skutočnosť, že sa vykonala séria opatrení s cieľom zabezpečiť primerané normy bezpečnosti budov, napríklad inštalácia nového zariadenia na kontrolu vstupu a inštalácia nového kamerového systému (CCTV); konštatuje, že súvisiace bezpečnostné normy dosiahli rovnakú úroveň ako normy Európskeho parlamentu a Komisie a že sa navyše začal postup obstarávania nového systému správy návštevníkov, ktorého inštalácia sa plánovala v roku 2020;

27.  berie na vedomie hlavné zásady stratégie výboru v oblasti budov, ktorej súčasťou je geografická koncentrácia budov, uprednostňovanie vlastníctva pred prenájmom, udržateľná správa budov a viacročné plánovanie; berie na vedomie, že pracovná skupina zriadená spoločne s EHSV vypracovala usmernenia týkajúce sa prideľovania kancelárskych priestorov, pričom vzala do úvahy situáciu v iných orgánoch Únie; oceňuje, že tieto parametre sa predložili zástupcom zamestnancov a prerokovali sa s nimi; uznáva prístup transparentnosti a spolupráce výboru vo vzťahu k zástupcom zamestnancov; konštatuje, že sa nepoužíva celkovo 241 pracovných staníc, a žiada výbor, aby vysvetlil svoje plány pre tieto pracovné stanice v rámci súčasnej stratégie v oblasti budov;

28.  uznáva, že výbor spoločne s EHSV dal pokyny na odstránenie azbestu na jeseň 2020 pri plnom dodržiavaní potrebných ochranných opatrení v priebehu prác, ako sa žiadalo v uznesení o absolutóriu z roku 2018; víta skutočnosť, že väčšina budov výboru aj EHSV je bez azbestu; vyjadruje znepokojenie nad zdravím pracovníkov a prítomnosťou azbestu v budove VMA; berie však na vedomie, že pokiaľ ide o azbest, výbor dostal osvedčenie o bezpečnosti;

Vnútorné riadenie, vnútorná kontrola, financie

29.  zdôrazňuje, že výbor určuje jasné kľúčové ukazovatele výkonnosti pre rôzne administratívne oblasti tým, že formuluje ciele a výsledky a stanovuje súvisiaci počet ľudských zdrojov; žiada výbor, aby v ďalšej výročnej správe o činnosti okrem týchto veľmi podrobných informácií uviedol konsolidovanú verziu hlavných cieľov a dosiahnutých výsledkov a preskúmal možnosti vizualizácie údajov v prehľadnejších tabuľkách kľúčových ukazovateľov výkonnosti;

30.  berie na vedomie, že v roku 2019 sa začal postup v oblasti dodržiavania noriem a účinnosti s cieľom posúdiť, do akej miery výbor dodržiava 16 noriem vnútornej kontroly; konštatuje, že z postupu v oblasti dodržiavania noriem v roku 2019 vyplynulo, že celkový stav plnenia a účinnosti požiadaviek je v porovnaní s rokom 2018 naďalej uspokojivý a stabilný; konštatuje však, že boli určené oblasti na ďalší rozvoj vrátane zosúladenia poslania a organizačnej štruktúry výboru s novými prioritami, administratívnej spolupráce medzi Európskym parlamentom a výborom, ďalšej digitalizácie ukladania dát a zjednodušenia administratívnych postupov, ako aj hĺbkového prepracovania existujúceho plánu na zabezpečenie kontinuity činností vyplývajúceho zo skúseností získaných počas aktuálnej situácie spojenej s ochorením COVID-19; vyzýva výbor, aby v nadväznosti na udelenie absolutória za rok 2019 podal správu o vykonávaní týchto veľmi potrebných zlepšení;

31.  berie na vedomie, že monitorovanie funkcie vnútorného auditu zabezpečuje výbor pre audit zložený z jedného člena z každej politickej skupiny z komisie výboru pre finančné a administratívne záležitosti a jedného externého poradcu na vysokej úrovni; poukazuje na to, že v roku 2019 sa výbor pre audit zišiel na dvoch schôdzach, na ktorých sa predložila výročná vnútorná správa za rok 2018 a pracovný program na rok 2020 a členovia boli informovaní o pokroku dosiahnutom v súvislosti s prebiehajúcimi auditmi a otvorenými odporúčaniami, ako aj o súvisiacich rizikách; konštatuje, že 57 % veľmi dôležitých odporúčaní bolo uzavretých do šiestich mesiacov (cieľ na roky 2019 až 2020: 75 %) a 100 % veľmi dôležitých odporúčaní bolo uzavretých do 12 mesiacov (cieľ na roky 2019 až 2020: 100 %); navrhuje, aby výbor zahrnul do svojej výročnej správy o činnosti súhrn audítorských odporúčaní;

32.  podotýka, že vnútorné finančné pravidlá plnenia rozpočtu výboru sa 1. januára 2019 aktualizovali rozhodnutím č. 0014/2018 a počas roka 2019 sa vykonávali; s uspokojením berie na vedomie začlenenie prevádzkových zástupcov ako formálnych aktérov do pracovného postupu finančného schvaľovania a vymenovanie riadiacich pracovníkov zodpovedných za prevádzkové riadenie subdelegovaním na miesto povoľujúceho úradníka;

33.  víta skutočnosť, že na účel postupu v roku 2019 všetci povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním podpísali príslušné vyhlásenia o vierohodnosti, že všetky správy o výnimkách boli uvedené v príslušných vyhláseniach o vierohodnosti a že nápravné opatrenia sa vykonávajú a monitorujú s cieľom predísť opakovanému výskytu týchto výnimiek;

34.  vyzýva výbor, aby posilnil svoje úsilie o analýzu situácie s cieľom dosiahnuť prostredie zadávania zákaziek úplne bez dokumentov v papierovej podobe vo všetkých postupoch obstarávania; konštatuje, že si to vyžiada zaobstaranie nástroja na správu verejného obstarávania vyvinutého Spoločným výskumným centrom Komisie a súbežne vyvinutie alebo získanie lepšieho systému na správu dokumentov typu back-office; konštatuje, že súčasný „bezpapierový pracovný postup od faktúry k platbe“ bol v priebehu roka 2019 rozšírený na niekoľko ďalších útvarov a riaditeľstiev a že cieľom výboru na nasledujúce roky je ďalej rozšíriť bezpapierové pracovné postupy aj na ďalšie typy transakcií s prihliadnutím na dostupné zdroje IT;

Viacjazyčnosť

35.  oceňuje, že výbor na základe praktických odporúčaní ombudsmanky pre administratívu EÚ k používaniu úradných jazykov EÚ pri komunikácii s verejnosťou (prípad SI/98/2018/DDJ) rozoslal tieto praktické odporúčania všetkým zamestnancom; berie na vedomie, že výbor v roku 2019 takisto vydal príručku o sťažnostiach zamestnancov európskemu ombudsmanovi s cieľom zabezpečiť správne následné kroky;

36.  berie na vedomie, že celkové náklady na externe zabezpečované preklady pre výbor a EHSV predstavovali 6 043 592 EUR v roku 2019, pričom podiel výboru predstavoval 2 492 830 EUR, a že celkové náklady na preklad zabezpečený interne by predstavovali 8 781 075 EUR, pričom podiel výboru predstavoval 3 621 974 EUR;

37.  žiada výbor, aby poskytol informácie o prebiehajúcom postupe racionalizácie v oblasti prekladu, ktorý spočíva najmä v zlúčení rôznych prekladateľských oddelení; požaduje, aby výbor oznámil prípadné zvýšenie efektívnosti dosiahnuté vďaka racionalizácii a prípadné súvisiace riziká;

Medziinštitucionálna spolupráca

38.  zdôrazňuje dôležitosť medziinštitucionálnej spolupráce a poznamenáva, že výbor v roku 2019 zaplatil približne 6 miliónov EUR na základe dohôd o úrovni poskytovaných služieb uzatvorených s inými orgánmi Únie; konštatuje, že touto spoluprácou sa zabezpečujú synergie, pričom je doplnkom k dohode o spoločných službách medzi výborom a EHSV; poznamenáva, že plenárne zasadnutia výboru sa konajú v priestoroch Európskeho parlamentu a Komisie, že výbor nakupuje tlmočnícke služby od Európskeho parlamentu a Komisie a že spolupracuje s viacerými subjektmi Únie v oblasti ľudských zdrojov, IT a iných administratívnych oblastiach;

39.  oceňuje dohodu o spolupráci z 5. februára 2012, ktorá naďalej platí medzi výborom a Európskym parlamentom a ktorá sa vzťahuje na politickú spoluprácu medzi Európskym parlamentom a výborom a administratívnu spoluprácu medzi Európskym parlamentom, výborom a EHSV; žiada výbor, aby ho informoval o výsledku revízie tejto dohody;

40.  vyzýva výbor, aby informoval o akomkoľvek úspechu týkajúcom sa rokovaní o novej dohode o spolupráci s Komisiou, keďže platnosť súčasnej dohody o spolupráci s Komisiou (z roku 2005 s dodatkom z roku 2007) uplynula 31. decembra 2019, ale bola o jeden rok predĺžená;

41.  žiada výbor, aby informoval o prípadných kontrolných mechanizmoch na zabezpečenie efektívneho riadenia spoločných služieb s EHSV; vyzdvihuje dôležitosť administratívnej spolupráce medzi výborom a EHSV formou spoločných služieb, pričom výbor a EHSV spoločne využívajú približne 470 zamestnancov (približne 170 z nich patrí výboru) a viac než 50 miliónov EUR ročne (približne 22 miliónov EUR od výboru) s výnimkou výdavkov súvisiacich s platmi; konštatuje, že spolu s príslušnými výdavkami súvisiacimi s platmi ročná peňažná hodnota dohody o spoločných službách presahuje 100 miliónov EUR; berie na vedomie, že rokovania o novej dohode o administratívnej spolupráci s EHSV (existujúca dohoda bola uzavretá na obdobie 2016 až 2020) sa odložili z dôvodu krízy spôsobenej ochorením COVID-19, čo zvýšilo zložitosť zmien mandátu výboru zo začiatku roka 2020 a EHSV z jesene 2020; konštatuje, že výbor a EHSV sa preto dohodli, že platnosť súčasnej dohody predĺžia do 30. júna 2021;

42.  vyzýva výbor, aby vzhľadom na existujúce dohody o spolupráci medzi Európskym parlamentom, výborom a EHSV určil ďalšie možnosti synergií a úspor, ako aj ďalšie oblasti, v ktorých by sa mohli spoločne využívať funkcie back-office;

43.  podporuje názor výboru a EHSV, že v prípade predĺženia súčasnej dohody alebo uzavretia novej dohody s Európskym parlamentom sa musia doriešiť všetky otvorené otázky, ako je nerovnovážna situácia výboru a EHSV, ktoré presunuli do Európskeho parlamentu celkovo 60 prekladateľov (24 z výboru) a na výmenu získali iba možnosť využívať služby Výskumnej služby Európskeho parlamentu; so znepokojením konštatuje, že výbor a EHSV museli v dôsledku toho prijať zmluvných zamestnancov a prekladateľské služby zabezpečovať externe, čo viedlo k účinnému zníženiu rozpočtu; berie na vedomie požiadavky, ktoré vyjadril výbor aj EHSV v rámci postupu udeľovania absolutória v súvislosti s dodržiavaním prebiehajúcej dohody o spolupráci, aby sa zabezpečilo, že výbor a EHSV budú odškodnené za pracovné miesta presunuté do Európskeho parlamentu; žiada tri zúčastnené strany, aby spoločne predložili Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu správu o prebiehajúcej revízii dohody;

44.  zdôrazňuje, že výbor vo svojich písomných odpovediach Európskemu parlamentu uznal, že spolupráca s Európskym parlamentom v roku 2019 pokračovala na základe úspechov z predchádzajúcich rokov a zaznamenala uspokojivý pokrok na niekoľkých úrovniach, ako sú vzťahy medzi komisiami výboru a výbormi Európskeho parlamentu, nové spôsoby spolupráce vrátane príspevkov k správam o vykonávaní a služobným cestám na účely zistenia potrebných skutočností a úspešná a vplyvná spolupráca prostredníctvom medziskupiny Európskeho parlamentu pre zmenu klímy, biodiverzitu a udržateľný rozvoj; zdôrazňuje, že výbor žiadal, aby sa politická spolupráca naďalej rozvíjala pri rešpektovaní autonómie a osobitných prístupov každého parlamentného výboru a každej komisie výboru; konštatuje, že spolupráca s Európskym parlamentom vytvorila základ udržateľného pracovného vzťahu medzi výborom a Európskym parlamentom a že výbor dosiahol intenzívnejšiu spoluprácu s parlamentnými výbormi a zabezpečil účasť na práci v rámci európskeho semestra, vyhradené miesto počas schôdzí parlamentných výborov, možnosť využívať služby Výskumnej služby Európskeho parlamentu, spoločné projekty a synergie v oblasti prekladu, otvorenie ciest medzi budovami Európskeho parlamentu a budovami výborov a EHSV, dohodu o úrovni poskytovaných služieb vrátane ustanovení o tlmočníckych službách a technickej podpore zo strany Európskeho parlamentu, pravidelnom využívaní budov Európskeho parlamentu v Bruseli, ako aj styčných kancelárií Európskeho parlamentu v členských štátoch na podujatia a činnosti, zintenzívnenú spoluprácu v oblasti informatiky, vzájomný prístup do jedální, niekoľko mechanizmov spolupráce s cieľom zabezpečiť súdržný prístup a vytvoriť synergie v oblasti informácií a komunikácie a v prípade potreby aj právne poradenstvo v technických alebo administratívnych záležitostiach od právnej služby Európskeho parlamentu;

45.  poznamenáva, že spolupráca s Európskym parlamentom na administratívnej úrovni je úspešná; súhlasí, že treba ďalej posilňovať politickú spoluprácu v súvislosti s ročným a viacročným plánovaním, spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o legislatívnych prioritách a monitorovaním ročného pracovného programu; podporuje konkrétne odporúčania výboru na vypracovanie systematickejšieho prístupu k politickej spolupráci vzhľadom na význam výboru ako zástupcu regiónov a miest v Únii; oceňuje účasť výboru v spoločnom výbore pre rovnosť príležitostí;

46.  zdôrazňuje, že je dôležité podporovať zapojenie regionálnych a miestnych orgánov do formovania politík Únie vo forme posilnenej spolupráce s Komisiou a so spoluzákonodarcami;

47.  žiada výbor, aby ho informoval o všetkých zlepšeniach týkajúcich sa efektívnosti administratívnych postupov, ktoré sú zrejme nevyhnutnosťou vzhľadom na neprestajne sa zvyšujúce pracovné zaťaženie a rýchlo sa meniaci svet; opakovane zdôrazňuje potrebu trvalých reforiem s cieľom zabezpečiť, aby bol výbor schopný dobre reagovať na budúce výzvy;

48.  berie na vedomie a víta zapojenie výboru do volebnej kampane Európskeho parlamentu v roku 2019 zabezpečením mobilizácie všetkých jeho vnútorných a vonkajších sietí pri propagácií hlavnej kampane „Tentoraz pôjdem voliť“ a online videa „Vyberte si svoju budúcnosť“, ako aj prostredníctvom dosahu sociálnych médií výboru; podporuje ďalšie činnosti v oblasti spolupráce na účely vytvárania synergií v oblasti komunikácie;

Environmentálny rozmer

49.  berie na vedomie úsilie výboru v súvislosti so systémom environmentálneho manažérstva, pokiaľ ide o znižovanie uhlíkovej stopy, ako aj plastového, potravinového a papierového odpadu; súhlasí, že zníženie uhlíkovej stopy patrí medzi najdôležitejšie ciele na najbližšie roky; vyzýva výbor, aby venoval náležitú pozornosť energetickému mixu svojich zdrojov elektrickej energie, a podporuje obstarávanie elektrickej energie vyrobenej veternými, solárnymi, biologickými a vodnými elektrárňami; nabáda výbor, aby sa podieľal na projektoch v oblastiach súvisiacich s inými subjektmi Únie a aby vypracoval pre svoje potreby komplexný plán uplatňovania zásad a odporúčaní predostretých v Európskej zelenej dohode s hlavným cieľom dosiahnuť do roku 2030 klimatickú neutralitu;

Politika v oblasti etiky a integrity

50.  zdôrazňuje, že 5. decembra 2019 výbor prijal etický kódex svojich členov, v ktorom sa stanovuje podrobný postup v prípade údajného obťažovania zamestnanca členom výboru, ktorý do značnej miery vychádza z rozhodnutia Predsedníctva Európskeho parlamentu z 2. júla 2018 o sťažnostiach na obťažovanie; víta skutočnosť, že etický kódex obsahuje viacero sankcií, aby sa zabezpečilo jeho dodržiavanie, a že výbor vytvoril poradný výbor pre prípady obťažovania; žiada výbor, aby predložil správu o uplatňovaní etického kódexu;

51.  poukazuje na to, že etický kódex sa uvádza na stránke webového sídla výboru venovanej členom s odkazom na špecializovanú stránku; konštatuje, že v etickom kódexe sa nachádzajú ustanovenia, ktoré sú osobitne zamerané na zabránenie prípadom konfliktu záujmov vrátane povinnosti predložiť vyhlásenie o finančných záujmoch;

52.  víta začatie dialógu s rôznymi zainteresovanými stranami s cieľom preskúmať súčasné vnútorné rozhodnutie č. 362/2010 z 29. novembra 2010 týkajúce sa psychického a sexuálneho obťažovania v práci na základe návrhu zmeneného rámca na boj proti obťažovaniu, ktorého cieľom je rozšíriť rozsah danej otázky tým, že sa doň začlenia preventívne opatrenia a prostriedky riešenia konfliktov, ako aj posilniť zásadu nulovej tolerancie voči obťažovaniu vrátane kurzov o predchádzaní obťažovaniu; vyzýva výbor, aby čo najskôr zaviedol nový rámec pre obťažovanie a aby o svojich následných opatreniach podal správu Európskemu parlamentu;

53.  berie na vedomie, že v roku 2019 neboli predložené žiadne nové prípady oznamovania protispoločenskej činnosti; víta skutočnosť, že výbor na konci roka 2019 spustil prieskum o informovanosti zamestnancov v oblasti etiky, ktorý konkrétne obsahoval mnohé otázky o informovanosti zamestnancov, pokiaľ ide o postupy oznamovania protispoločenskej činnosti, a že v roku 2020 sa nadviazalo na jeho výsledky; konštatuje, že v rozhodnutí č. 508/2015 sa vymedzujú bezpečné kanály, ktoré majú zamestnanci k dispozícii, na zaslanie oznámenia o protispoločenskej činnosti interne ktorémukoľvek riadiacemu pracovníkovi výboru podľa svojho výberu alebo Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“); konštatuje, že pred začatím takéhoto postupu môžu požiadať o usmernenie osoby zodpovedné za otázky etiky a zákonnosti;

54.  žiada výbor, aby nasledoval dobrý príklad iných orgánov a uverejnil na svojom webovom sídle kapitolu o etike, ktorá obsahuje pravidlá predchádzania a vyhýbania sa potenciálnym konfliktom záujmov a ich identifikácie, ktoré platia pre všetkých členov a zamestnancov výboru; vyjadruje svoj záujem o aktuálne informácie o etickom rámci a súvisiacich kurzoch odbornej prípravy v oblasti verejnej etiky, a to aj pre nových zamestnancov;

55.  žiada výbor, aby začal postup pripojenia sa k medziinštitucionálnej dohode o povinnom registri transparentnosti, ktorú nedávno dosiahli Európsky parlament, Rada a Komisia; pripomína význam vysokej úrovne transparentnosti, pokiaľ ide o lobistické stretnutia, ktoré by mohli ovplyvniť členov a zamestnancov v ich poradnej funkcii pre inštitúcie Únie;

56.  pripomína, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 13/2019 s názvom Etické rámce kontrolovaných inštitúcií EÚ: priestor na zlepšenie konkrétne uvádza, že etické správanie v súvislosti so správou vecí verejných prispieva k správnejšiemu finančnému riadeniu a väčšej dôvere verejnosti a že neetické správanie zamestnancov a členov inštitúcií a orgánov Únie priťahuje veľkú pozornosť verejnosti a znižuje dôveru v inštitúcie Únie;

57.  oceňuje pokrok v prípade pána McCoya v reakcii na absolutórium za rok 2018; berie na vedomie prácu po sebe nasledujúcich spravodajcov a tieňových spravodajcov pre ostatné inštitúcie, ktorí naštartovali dlhodobo uviaznutý dialóg; pripomína, že tretí výbor pre invaliditu jednomyseľne potvrdil, že bývalý vnútorný audítor sa stal invalidným z pracovných dôvodov a že v dôsledku toho výbor 26. júna 2019 tento záver formálne potvrdil; konštatuje, že pánovi McCoyovi boli podľa článku 78 ods. 5 služobného poriadku v júli 2019 uhradené všetky jeho príspevky do dôchodkového systému odo dňa, keď začal poberať dávku v invalidite (1. júla 2007), do dňa predchádzajúceho dňu, keď začal poberať starobný dôchodok (31. júla 2010);

58.  pripomína, že na základe uznesenia o absolutóriu za rok 2017 došlo k vymenovaniu poslankyne Európskeho parlamentu za mediátorku a že všetky strany de facto začali postup mediácie s cieľom ukončiť tento spor medzi výborom a bývalým vnútorným audítorom pánom McCoyom a dosiahnuť zmierlivé urovnanie; prvá fáza mediácie viedla 4. decembra 2020 k podpísaniu spoločného vyhlásenia o zásadách, ktorými sa riadi vyriešenie prípadu pána McCoya ako oznamovateľa v dobrej viere; konštatuje, že tým sa uzavrela nefinančná časť vyrovnania; pripomína, že sa začala aj druhá fáza mediácie zameraná na finančné vyrovnanie, ktorá v súčasnosti prebieha;

59.  oceňuje diskusiu, ktorá sa v kontexte postupu udelenia absolutória za rok 2019 uskutočnila 10. novembra 2020 s mediátorkou, pánom McCoyom a zástupcom výboru; pripomína, že pán McCoy a výbor boli pozvaní na schôdzu Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu na základe návrhu spravodajcu pre ostatné inštitúcie v roku 2018 so súhlasom koordinátorov politických skupín; zdôrazňuje dôležitosť upokojenia situácie a zosúladenia pozícií pána McCoya a výboru; víta návrh mediátorky, pokiaľ ide o stretnutie predsedu výboru a pána McCoya, ako východisko zmierenia pred začatím rokovaní;

60.  víta list z 10. novembra 2020 zaslaný predsedovi Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu predsedom komisie Výboru regiónov pre finančné a administratívne záležitosti, v ktorom potvrdil pripravenosť predsedu výboru na stretnutie s pánom McCoyom; víta následné stretnutia mediátorky, spravodajcu pre absolutórium za rok 2019, bývalého vnútorného audítora a zástupcov výboru; s potešením víta list zo 4. decembra 2020, v ktorom sa uvádza, že prvá fáza postupu dohody bola uzavretá spoločným vyhlásením podpísaným zástupcami výboru a pánom McCoyom; vyzýva strany, aby uzavreli dohodu o vyrovnaní finančnej časti, a pripomína, že je pripravený podporiť rokovania; oceňuje úsilie všetkých strán, uznáva, že sa vykonal dôležitý prvý krok, a verí, že čoskoro sa dosiahne dohoda;

61.  víta skutočnosť, že predseda a generálny tajomník výboru rýchlo prijali pevný záväzok dosiahnuť priateľské urovnanie sporu, a tým prípad uzavrieť; berie na vedomie, že 4. decembra 2020 s prispením mediátorky Európskeho parlamentu, Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, pán McCoy a predseda a generálny tajomník výboru urobili spoločné vyhlásenie o zásadách, ktorými sa bude riadiť riešenie prípadu v súlade so požiadavkami Európskeho parlamentu predkladanými od roku 2004, a že výbor so súhlasom pána McCoya zverejnil spoločné vyhlásenie na webovom sídle výboru;

62.  berie na vedomie, že výbor v spoločnom vyhlásení predovšetkým prijíma bez výhrady správu OLAF a jeho závery a uznáva svoje predchádzajúce chyby a nedostatky; uznáva rovnako ako Európsky parlament, že pán McCoy urobil správne, keď sa s obavami obrátil priamo na Európsky parlament a že mal urobiť viac pre splnenie požiadaviek Európskeho parlamentu z roku 2004 vrátane toho, že pán McCoy nesmie znášať žiadne nepriaznivé dôsledky toho, že nahlásil nesprávny postup; oceňuje snahu pána McCoya ako oznamovateľa v dobrej viere, čo mu Európsky parlament politicky uznal v roku 2004, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že pán McCoy nebol chránený napriek tomu, že mu bola v roku 2003 ponúknutá ochrana ako oznamovateľovi; úprimne vyjadruje poľutovanie nad značnou ujmou, ktorú výbor spôsobil pánovi McCoyovi, spôsobom, akým s ním zaobchádzal, a nad tým, že si nedostatočne plnil povinnosti náležitej starostlivosti; akceptuje, že sa nikdy nemalo dovoliť, aby prípad zostal nevyriešený viac ako sedemnásť rokov;

63.  s uspokojením konštatuje, že predseda a generálny tajomník výboru z týchto dôvodov predložili oficiálne ospravedlnenie pánovi McCoyovi za nesprávne riešenie jeho prípadu zo strany výboru, že výbor a pán McCoy sa zaviazali vyriešiť finančné aspekty vyrovnania s podporou právneho servisu Európskeho parlamentu a pod politickým vedením Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu a že výbor opätovne pripomenul plný záväzok dodržiavať pravidlá a zásady ochrany oznamovateľov, a najmä neodňateľné zásady rovnosti a spravodlivosti, vyvodil potrebné závery z prípadu pána McCoya a prijal všetky potrebné kroky v súvislosti so svojou vnútornou správou, aby sa zabezpečilo, že takáto situácia znovu nenastane; naliehavo vyzýva všetky strany, aby čo najskôr dospeli k finančnej dohode;

64.  uznáva úsilie rokovacích tímov o zmierenie oboch strán a oceňuje ich za sprostredkovanie potenciálneho základu pre spravodlivé, nestranné a primerane čestné riešenie tohto sporu;

65.  naliehavo vyzýva všetky strany, aby v nadväznosti na spoločné vyhlásenie bez ďalšieho zbytočného odkladu uzavreli dohodu o spravodlivom finančnom vyrovnaní; berie na vedomie úprimnú žiadosť výboru o pomoc právneho servisu Európskeho parlamentu pri uzatváraní takéhoto finančného vyrovnania;

66.  konštatuje, že výbor bol pôvodne zriadený na riešenie dôležitých otázok, keďže približne tri štvrtiny právnych predpisov Únie sa vykonávajú na miestnej alebo regionálnej úrovni, a preto bolo potrebné, aby sa miestni a regionálni zástupcovia mohli vyjadriť k vypracovaniu nových právnych predpisov Únie; ďalej konštatuje, že jeho pôvodným poslaním bolo odstrániť zväčšujúce sa medzery medzi verejnosťou a procesom európskej integrácie zapájaním zástupcov regiónov;

67.  nabáda výbor, aby zvážil vypracovanie plánu reorganizácie a racionalizácie interných postupov, aby prehĺbil spoluprácu s Európskym parlamentom a zefektívnil využívanie svojho know-how;

o
o   o

68.  víta, že výbor zverejňuje na svojom webovom sídle výročné správy o posúdeniach vplyvu svojich stanovísk od roku 2010; vyzýva okrem toho výbor, aby stanovil jasné a merateľné kľúčové ukazovatele výkonnosti na nasledujúce roky s cieľom optimalizovať svoje fungovanie.

Posledná úprava: 26. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia