Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2154(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0080/2021

Ingivna texter :

A9-0080/2021

Debatter :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Antagna texter :

P9_TA(2021)0178

Antagna texter
PDF 158kWORD 59k
Torsdagen den 29 april 2021 - Bryssel
Ansvarsfrihet 2019: Europeiska miljöbyrån
P9_TA(2021)0178A9-0080/2021
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2021 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019 (2020/2154(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2019 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 1 mars 2021 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2019 (05793/2021 – C9-0051/2021),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(3), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(4), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(5), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artiklarna 32 och 47 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0080/2021).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2019.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 351, 21.10.2020, s. 7. Revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SV.pdf.
(2) EUT C 351, 21.10.2020, s. 7. Revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SV.pdf.
(3) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
(5) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2021 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019 (2020/2154(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2019 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 1 mars 2021 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2019 (05793/2021 – C9-0051/2021),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(3), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(4), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(5), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artiklarna 32 och 47 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0080/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 351, 21.10.2020, s. 7. Revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SV.pdf.
(2) EUT C 351, 21.10.2020, s. 7. Revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SV.pdf.
(3) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
(5) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 29 april 2021 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019 (2020/2154(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0080/2021), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska miljöbyrån (byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2019 till 75 663 812 EUR, vilket innebär en ökning med 14,99 % jämfört med 2018. Byråns budget härrör huvudsakligen från unionens budget (86,85 %) och från bidrag inom ramen för specifika avtal, närmare bestämt programmet Copernicus (13,15 %).

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2019 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med uppskattning att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2019 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,99 %, vilket är en ökning med 0,04 % jämfört med 2018. Parlamentet noterar med oro att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89,83 %, vilket innebär en minskning med 1,23 % jämfört med föregående år.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet noterar att byrån använder vissa mätningar som centrala resultatindikatorer för att bedöma mervärdet av sin verksamhet och andra mätningar för att förbättra sin budgetförvaltning, såsom faktiska personalresurser i den årliga tjänsteförteckningen, andelen årliga budgetåtaganden och antalet registrerade besök på byråns webbplats.

3.  Europaparlamentet noterar att för tredje året i följd var ”data och kartor” den mest besökta sidan på byråns webbplats, med över 2,75 miljoner sidvisningar, och byråns servrar för webbkartor mottog 375 miljoner förfrågningar om att få se kartor som byrån tagit fram (vilket är en ökning med 25 % jämfört med 2018). Parlamentet anser att spridning av miljöinformation är av avgörande betydelse, särskilt med tanke på den europeiska gröna given.

4.  Europaparlamentet betonar att byrån tillhandahåller tillförlitlig och oberoende miljöinformation. Parlamentet lovordar kvaliteten på byråns resultat för 2019, såsom rapporterna om hållbarhetsomställningar i Europa, anpassningen till klimatförändringarna inom jordbrukssektorn, förebyggandet av plastavfall, drivmedlens växthusgasintensitet inom transportsektorn och rapporten om miljösituationen.

5.  Europaparlamentet noterar att en intern översyn av styrelsens och utskottets uppgifter ledde till en stärkt roll för utskottet, ökad användning av videokonferenser och minskade resor till Köpenhamn för utskottsmedlemmarna.

6.  Europaparlamentet noterar att byrån uppger att den fortlöpande samarbetar med kommissionen för att fastställa och komma överens om fördelningen av arbetsuppgifter med relevanta avdelningar inom kommissionen, och därigenom undvika överlappande uppgifter. Parlamentet noterar att byrån inte har konstaterat några överlappande uppgifter med andra byråer i EU-byråernas nätverk.

7.  Europaparlamentet noterar att byrån uppnådde de mål för 2019 som anges i byråns årliga arbetsprogram om att ge europeiska beslutsfattare och medborgare tillgång till aktuell och relevant information och kunskap så att det skapas en god grund för miljöpolitiken.

8.  Europaparlamentet noterar att byrån började utarbeta sin och Eionets (Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning) strategi för 2021–2030 under 2019, och att denna strategi antogs i december 2020.

9.  Europaparlamentet påminner om att byrån under 2019 införde nya dataflöden för övervakning av koldioxidutsläpp från nya tunga fordon, stödde genomförandet av styrningen av energiunionen och fortsatte att rationalisera miljörapporteringen.

10.  Europaparlamentet noterar att byrån firade sitt 25-årsjubileum med flera evenemang och publikationer där byråns arbete och dess framtida mål lyftes fram.

11.  Europaparlamentet uppmanar byrån att samarbeta med andra relevanta EU-byråer för att bättre kunna bedöma miljökonsekvenserna av mänsklig verksamhet. Parlamentet noterar exemplen på byråns gemensamma verksamhet med andra byråer, såsom att offentliggöra miljörapporten om europeisk luftfart European Aviation Environmental Report 2019 tillsammans med Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och att tillsammans med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och kommissionen planera ett innovativt virtuellt EU-observatorium för klimatförändringar och hälsa. Parlamentet uppmanar byrån att ytterligare utöka samarbetet med andra byråer.

12.  Europaparlamentet betonar att byråns mål är Europaomfattande, och att den därför måste föra ett nära samarbete med tredjeländer i Europa. Parlamentet noterar byråns kommentar enligt vilken den nya strategin för Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning för 2021–2030 fastställer kommissionens politiska prioriteringar med avseende på den europeiska gröna givens agenda för det bredare europeiska området, liksom de nya EU-finansieringsinstrument som utformades 2019 för att kunna tas i bruk i början av 2021.

13.  Europaparlamentet beklagar att vissa verksamheter på grund av olika omständigheter inte kunde genomföras fullt ut under 2019. Parlamentet noterar med oro att styrelsen har betonat att byråns kapacitet att på ett tillfredsställande sätt reagera på den politiska utvecklingen kommer att vara beroende av att de tilldelade kärnresurserna ökas eller av att de nuvarande kärnuppgifterna prioriteras annorlunda och/eller upphör. Parlamentet noterar att byrån bedömer var de tilldelade resurserna ger det bästa mervärdet, och har som en del av förslaget till budget för 2021 lagt till resurser för att matcha nya uppgifter i linje med den politiska utvecklingen.

14.  Europaparlamentet uppmanar byrån att fortsätta att utveckla sina synergier samt öka samarbetet och utbytet av god praxis med andra EU-byråer i syfte att förbättra effektiviteten (mänskliga resurser, fastighetsförvaltning, it-tjänster och säkerhet).

15.  Europaparlamentet betonar att byrån behöver öka digitaliseringen i fråga om intern verksamhet och förvaltningsförfaranden. Parlamentet betonar att byrån måste fortsätta att vara proaktiv i detta avseende för att till varje pris undvika en digital klyfta mellan byråerna. Parlamentet påpekar dock att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder måste vidtas för att undvika att den behandlade informationens säkerhet online äventyras.

16.  Europaparlamentet lovordar byråns proaktiva kontakter med medierna för att öka synligheten i medierna, på internet och i sociala medier för att göra dess arbete känt.

Personalpolitik

17.  Europaparlamentet noterar att 96,77 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2019. Av de 124 tjänster som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 124 tjänster 2018) hade 3 tjänster för tjänstemän respektive 117 tjänster för tillfälligt anställda tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 61 kontraktsanställda och 19 utstationerade nationella experter arbetade för byrån under 2019.

18.  Europaparlamentet noterar den ojämna könsfördelningen under 2019 bland de högre cheferna (sju män och två kvinnor) och inom styrelsen (18 män och 14 kvinnor). Parlamentet uppmanar byrån att i framtiden säkerställa en jämn könsfördelning inom ledningen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta vikten av att säkerställa en jämn könsfördelning när de nominerar sina ledamöter till byråns styrelse.

19.  Europaparlamentet noterar att byrån har antagit en policy för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet konstaterar att ett påstått fall av mobbning rapporterades 2019, vilket ledde till en administrativ utredning och disciplinära förfaranden.

20.  Europaparlamentet noterar att byrån förväntas spela en nyckelroll (övervakning, rapportering och validering) när det gäller att stödja åtgärderna i den europeiska gröna given och det åttonde miljöhandlingsprogrammet(2). Parlamentet insisterar därför på att byråns personalbudget bör ökas för att byrån ska kunna uppfylla dessa skyldigheter. Parlamentet konstaterar att eventuella framtida nedskärningar kommer att inverka negativt på byråns sätt att fungera och på genomförandet av den europeiska gröna given.

21.  När det gäller uppföljningen av revisionsrättens rekommendationer från tidigare år noterar Europaparlamentet med oro att byrån inte har någon uppdaterad policy för känsliga befattningar. Parlamentet noterar utifrån byråns svar att byrån har gjort en inventering av sina känsliga befattningar sedan 2009, och att dess riktlinjer för kartläggning och hantering av känsliga funktioner har setts över mot bakgrund av den genomförda omorganisationen och har slutförts. Parlamentet uppmanar byrån att utan dröjsmål anta och tillämpa policyn för känsliga befattningar.

22.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens särskilda rapport om byråernas framtid riskerar byrån att ställas inför en situation med begränsade resurser. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med byrån utarbeta en hållbar plan för att tillhandahålla byrån resurser i enlighet med dess behov och uppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen och byrån att återrapportera om utvecklingen i detta avseende till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

23.  Europaparlamentet är bekymrat över att byråns styrelse är så stor, vilket gör beslutsfattandet svårt och genererar betydande administrativa kostnader.

24.  Europaparlamentet uppmuntrar byrån att utveckla en långsiktig personalpolitik som hanterar balansen mellan arbete och privatliv, livslång vägledning och karriärutveckling, jämn könsfördelning, distansarbete, geografisk balans samt rekrytering och integrering av personer med funktionsnedsättning.

25.  Europaparlamentet betonar att intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst och svängdörrsproblematik är ett problem som är gemensamt för många byråer och organ i unionen.

Upphandling

26.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport, när det gäller rekommendationerna för 2019 och uppföljningen av tidigare års iakttagelser, att byrån ingick ett tjänsteavtal för ett belopp som översteg taket i det styrande ramavtalet utan att göra en formell avtalsändring och övervakade inte korrekt den sammanlagda förbrukningen enligt avtalet innan nya beställningar gjordes. Parlamentet noterar utifrån byråns svar att byrån inför framtiden har sett till att alla ändringar av ett avtal, inklusive dess budgettak, formaliseras genom en avtalsändring, och att ekonomi- och resursansvariga samt utanordnare kommer att påminnas om att alltid kontrollera vilken budget för ramavtal som finns tillgänglig inom fastställda tak innan specifika avtal ingås och att se till att systemkontrollverktyget uppdateras i tid. Byrån uppmanas trots detta att formalisera avtalsändringar i överensstämmelse med bestämmelserna om offentlig upphandling.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

27.  Europaparlamentet uppmärksammar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebygga och hantera intressekonflikter samt skydda visselblåsare.

28.  Europaparlamentet påminner om att det borde vara obligatoriskt att offentliggöra styrelseledamöternas meritförteckningar och intresseförklaringar, eftersom alla styrelseledamöters meritförteckningar och intresseförklaringar för närvarande inte offentliggörs på byråns webbplats. Parlamentet uppmanar byrån att offentliggöra alla styrelseledamöters meritförteckningar och intresseförklaringar, och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta avseende.

29.  Europaparlamentet oroar sig på nytt över att byrån inte infört förklaringar om intressekonflikter för interna experter.

30.  Europaparlamentet understryker att den nuvarande etiska ramen för unionens institutioner och byråer har avsevärda brister på grund av att den är fragmenterad och att samordning mellan befintliga bestämmelser saknas. Parlamentet framhåller att dessa frågor bör hanteras genom att man inrättar en gemensam etisk ram som säkerställer tillämpning av höga etiska normer för alla EU:s institutioner och byråer.

31.  Europaparlamentet understryker att vissa tjänstemän fyller i förklaringar om avsaknad av intressekonflikter och tillhandahåller egna bedömningar med avseende på respekten för etiska normer. Parlamentet betonar dock att sådana egna förklaringar och bedömningar inte är tillräckliga och att det därför behövs ytterligare granskning.

Internkontroller

32.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) 2019 utfärdade en granskningsrapport om upphandling, i vilken en mycket stor brist konstaterades i samband med övervakningen av upphandlingsförfarandena och kontraktsförvaltningen. Parlamentet noterar att IAS utarbetat och godkänt en handlingsplan i syfte att reagera på dessa resultat.

Hållbarhet

33.  Europaparlamentet välkomnar byråns insatser för att säkra en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats och alla de åtgärder som byrån har vidtagit för att minska sitt koldioxidavtryck och sin energiförbrukning och för att utveckla ett papperslöst arbetsflöde, samt för att framför allt minska och kompensera utsläppen av koldioxid när det gäller lokaler och resor. Parlamentet beklagar dock att byråns huvudkontor uppvisar en låg energieffektivitet.

Övriga kommentarer

34.  Europaparlamentet noterar att byrån förberedde sig inför Förenade kungarikets utträde ur unionen, särskilt i form av förberedelser av därmed förknippade it-system under 2019.

35.  Europaparlamentet välkomnar byråns insatser för att skapa en mer diversifierad och inkluderande arbetsmiljö och arbetskultur genom att vidta åtgärder till förmån för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar byrån att överväga möjligheten att ytterligare stärka och integrera principerna om lika möjligheter i rekrytering, utbildning, karriärutveckling och arbetsförhållanden, samt att göra personalen mer medveten om dessa aspekter, och att bedöma rimliga förbättringar och ändringar som skulle kunna göras av byråns byggnader (tillgänglighet och lämplig kontorsutrustning) för personer med rörelsenedsättning eller andra funktionsnedsättningar.

36.  Europaparlamentet påpekar att det behövs ett sammansatt tillvägagångssätt för att göra EU-institutionernas webbsidor tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning, enligt vad som föreskrivs i direktiv (EU) 2016/2102(3), inbegripet tillgång till nationella teckenspråk. Parlamentet föreslår att organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning ska delta i denna process.

37.  Europaparlamentet uppmanar byrån att ta fler initiativ som fokuserar på att sprida resultaten av byråns forskning till allmänheten och att nå ut till denna via sociala medier och andra medier.

o
o   o

38.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2021(4) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 165, 13.5.2020, s. 1.
(2) Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 (COM(2020)0652)
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).
(4) Antagna texter, P9_TA(2021)0215.

Senaste uppdatering: 26 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy