Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2170(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0075/2021

Ingivna texter :

A9-0075/2021

Debatter :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Antagna texter :

P9_TA(2021)0194

Antagna texter
PDF 163kWORD 60k
Torsdagen den 29 april 2021 - Bryssel
Ansvarsfrihet 2019: Europeiska kemikaliemyndigheten
P9_TA(2021)0194A9-0075/2021
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2021 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 (2020/2170(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2019 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 1 mars 2021 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2019 (05793/2021 – C9-0067/2021),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(3), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(4), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(5), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artiklarna 32 och 47 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0075/2021).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2019.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 351, 21.10.2020, s. 7. Revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EN.pdf.
(2) EUT C 351, 21.10.2020, s. 7. Revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EN.pdf.
(3) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2021 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 (2020/2170(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019, med byråernas svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2019 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 1 mars 2021 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2019 (05793/2021 – C9-0067/2021),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(3), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(4), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(5), särskilt artikel 105,

–  med beaktande av artiklarna 32 och 47 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0075/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 351, 21.10.2020, s. 7. Revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EN.pdf.
(2) EUT C 351, 21.10.2020, s. 7. Revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EN.pdf.
(3) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(5) EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 29 april 2021 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 (2020/2170(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0075/2021), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska kemikaliemyndigheten (myndigheten) uppgick dess slutliga budget för budgetåret 2019 till 112 834 290 EUR, vilket är en minskning med 4,99 % jämfört med 2018. Omkring 39,51 % av myndighetens budget kommer från avgifter och 57,61 % från unionen och tredjeländer(2) (2018 kom 72,47 % från avgifter och 26,18 % från unionen och tredjeländer). Parlamentet noterar att de betydande förändringarna i budgetsammansättningen jämfört med föregående år hänger samman med förordning (EG) nr 1907/2006(3) som föreskrev en sista tidsfrist för registrering 2018, och eftersom inga ytterligare tidsfrister för registrering fastställs i förordning (EG) nr 1907/2006 förväntas inga toppar i intäkterna från registreringsavgifter.

B.  Revisionsrätten fastställer i sin rapport om myndighetens årsredovisning för budgetåret 2019 att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att insatserna för att följa upp budgeten under budgetåret 2019 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,79 %, vilket är en minskning med 1,13 % jämfört med 2018. Parlamentet noterar med oro att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 86,09 %, vilket är en minskning med 0,95 % jämfört med 2018.

2.  Europaparlamentet understryker att myndigheten delvis finansieras genom de avgifter den tar ut av företag som ansöker om registrering av kemikalier i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006. Parlamentet noterar att de tillämpliga avgifterna beror på företagens storlek och på volymen av de kemikalier som registreras (olika tröskelvärden). Sedan de första registreringarna 2009 har cirka 26 % av företagen enligt revisionsrättens rapport uppgett att de är mikroföretag eller små eller medelstora företag. Parlamentet noterar dock med oro att myndigheten tack vare sitt effektiva system med efterhandskontroller har kunnat fastställa att omkring 52 % av företagen hade uppgett felaktiga uppgifter angående sin storlek, och därmed betalat lägre avgifter. Iakttagelsen visar på begränsningarna i ett system som i alltför stor utsträckning förlitar sig på de sökandes egna redogörelser. Parlamentet noterar att myndigheten för att åtgärda situationen genom åren har fakturerat och inkasserat korrigeringsavgifter och administrationsavgifter på 32,2 miljoner EUR, och att myndigheten har gjort avsevärda framsteg i fråga om att återkräva felaktigt beviljade avgiftsrabatter och inkassera administrativa avgifter som förfallit till betalning. Parlamentet noterar emellertid att ett stort antal kontroller återstår att utföra, och att det i slutet av 2019 var oklart hur stort belopp för avgiftskorrigeringar som återstår att ta ut. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sina ansträngningar – och om uppnådda resultat – för att fortsätta att minska det avsevärda kontrollarbetet och genomföra avgiftskorrigeringarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för att komma till rätta med denna situation, och därmed undvika att företagen anger felaktiga uppgifter om sin storlek och göra det lättare för myndigheten att planera sin budget.

3.  Europaparlamentet noterar, i fråga om uppföljningen av revisionsrättens iakttagelser avseende budgetåret 2018, att myndigheten har intäkter från både avgifter från industrin och ett utjämningsbidrag från unionens budget. Parlamentet noterar att eftersom den tredje tidsfristen för registrering enligt förordning (EG) nr 1907/2006 löpte ut i maj 2018 började inkomsterna från avgifter minska betydligt från och med 2019, och att denna trend förväntas fortsätta. Parlamentet påpekar att det finns en risk för att relativt stabila utgifter och betydligt mindre förutsägbara inkomster kan få en negativ inverkan på myndighetens verksamhet och budgetgenomförande. Parlamentet noterar emellertid att myndigheten enligt sitt svar har engagerat sig proaktivt och har pågående diskussioner med kommissionen i syfte att arbeta för att säkerställa hållbar finansiering och övervinna utmaningarna i sin finansieringsmodell. Parlamentet uppmanar myndigheten och kommissionen att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende. Parlamentet påpekar att om myndigheten kan förlita sig på ett förutsägbart utjämningsbidrag från unionsbudgeten, kombinerat med att kommissionen tar över inkomsterna från avgifter, så kan myndigheten få mer förutsägbara inkomster, vilket den behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Hållbarhet

4.  När det gäller förordning (EU) nr 649/2012(4) (PIC-förordningen) och förordning (EU) 2019/1021(5) (förordningen om långlivade organiska föroreningar) betonar Europaparlamentet att myndigheten finansieras till fullo genom ett bidrag från unionen, vilket uppgick till 1,56 miljoner EUR 2019 (1,10 miljoner EUR för PIC 2018).

5.   Europaparlamentet välkomnar myndighetens insatser för att säkra en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats och alla de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att minska sitt koldioxidavtryck och sin energiförbrukning och för att utveckla ett papperslöst arbetsflöde. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att myndighetens verkställande direktör har lovat att myndigheten ska vara koldioxidneutral senast 2030.

Verksamhetsresultat

6.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har omarbetat sin resultatstyrningsmodell för arbetsprogrammet 2019, i syfte att bättre ange effekterna och resultatet av sitt arbete. Parlamentet beklagar att myndigheten 2019 uppnådde 34 av de 53 målen för de centrala resultatindikatorerna. Parlamentet tar del av myndighetens kommentar att de 19 mål som inte uppfylldes främst gällde input- och outputindikatorer som är svåra att förutsäga på grund av flera faktorer. Parlamentet uppmanar med eftertryck myndigheten att sträva efter att uppnå samtliga mål för de centrala resultatindikatorerna.

7.  Europaparlamentet påminner om att myndigheten är den drivande kraften bland tillsynsmyndigheterna när det gäller att genomföra unionens kemikalielagstiftning till förmån för människors hälsa och för miljön samt för innovation och konkurrenskraft. Parlamentet konstaterar att den informerar om kemikalier, hjälper företag att efterleva lagstiftningen och främjar en säker användning av kemikalier.

8.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten genomgick en strategisk omorganisation 2019 och har en ny strategisk plan för 2019–2023 med följande tre strategiska prioriteringar: identifiering av och riskhantering för ämnen som inger betänkligheter, säker och hållbar användning av kemikalier inom industrin samt hållbar kemikaliehantering genom genomförande av unionslagstiftningen.

9.  Europaparlamentet beklagar att det i den strategiska planen för 2019–2023 saknas proaktiva åtgärder och resurser för att påskynda, förbättra och kvantifiera minskningen av antalet djurförsök och ersätta sådana försök med nya metoder. Parlamentet upprepar hur viktiga principerna om de tre grundsatserna (ersättning, begränsning och förfining) är för djurförsök. Parlamentet noterar rekommendationen från parlamentet i dess resolution av den 10 juli 2020 om en kemikaliestrategi för hållbarhet(6) om att en grupp bör inrättas inom myndigheten som uteslutande arbetar med djurskydd och med att främja djurfria metoder. Parlamentet tar med oro del av svaret från myndighetens direktör i diskussionen med budgetkontrollutskottet den 7 januari 2021 om att myndigheten inte har följt upp parlamentets uppmaning att minska djurförsöken. Parlamentet uppmanar bestämt myndigheten att kraftigt minska sitt beroende av djurförsök. Parlamentet uppmanar myndigheten att inom ramen för sitt mandat bidra till internationell verksamhet som syftar till att främja alternativa försöksmetoder, och att regelbundet offentliggöra information om användningen av alternativa metoder inom ramen för Reach.

10.  Europaparlamentet konstaterar att den nya organisationsstruktur som infördes i början av 2019 utformades för att öka myndighetens sammanlänkning och främja mer samarbetsinriktade arbetssätt. Parlamentet välkomnar ökningen på 50 % av kontrollerna av fullständig efterlevnad för ämnen jämfört med 2018, vilket skett genom att tyngdpunkten i högre grad förlagts till kontroller av efterlevnad, med hjälp av intern omfördelning av personal och utan att myndigheten fått några ytterligare resurser.

11.  Europaparlamentet noterar att myndigheten fortsätter att dela sin internrevisionsfunktion med Europeiska byrån för GNSS, att den under 2019 gav genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor stöd i fråga om dataskyddstjänster, och att den för ett nära samarbete med andra byråer, inbegripet genom att gemensamt utnyttja dels tjänster inom ramen för EU-byråernas nätverk, dels resurser genom samförståndsavtal. Parlamentet lovordar detta samarbete som en förebild för andra byråer att ta efter. Parlamentet uppmuntrar myndigheten att försöka få till stånd nya och mer omfattande former av samarbete med unionens andra byråer. Parlamentet uppmanar myndigheten att inleda diskussioner om resursdelning för överlappande uppgifter bland andra byråer med liknande verksamhet.

12.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att fortsätta att utveckla sina synergier och öka samarbetet och utbytet av god praxis med andra unionsbyråer i syfte att förbättra effektiviteten (personalresurser, fastighetsförvaltning, it-tjänster och säkerhet).

13.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att ta fram vägledning om vilka minimiinformationskrav som behövs för att motivera beviljande av undantag från begränsningar och att säkerställa att inga undantag accepteras i de fall då registreringsunderlagen inte uppfyller kraven eller inte har uppdaterats.

14.  Europaparlamentet betonar att myndigheten behöver öka takten på digitaliseringen i fråga om intern verksamhet och förvaltningsförfaranden. Parlamentet betonar att myndigheten måste fortsätta att vara proaktiv i detta avseende för att till varje pris undvika en digital klyfta mellan byråerna. Parlamentet påpekar dock att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder måste vidtas för att undvika att den behandlade informationens säkerhet online äventyras.

15.  Europaparlamentet påminner om att myndigheten behöver bli synligare i medierna, på internet och i sociala medier för att göra sitt arbete känt.

Personalpolitik

16.  Europaparlamentet noterar att 96,75 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2019. Av de 461 tillfälliga tjänster som fick tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 452 tillåtna tjänster 2018) hade 446 tjänster tillsatts. Dessutom arbetade 122 kontraktsanställda och 14 utstationerade nationella experter för myndigheten under 2019.

17.  Europaparlamentet noterar en ojämn könsfördelning 2019 i ledande befattningar (71 % män och 29 % kvinnor) och i styrelsen (69 % män och 31 % kvinnor). Parlamentet uppmanar myndigheten att i framtiden säkerställa en jämn könsfördelning bland högre chefer. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta vikten av att säkerställa en jämn könsfördelning när de nominerar sina ledamöter till myndighetens styrelse.

18.  Europaparlamentet noterar att myndigheten har en strategi för bekämpning av trakasserier med tillhörande riktlinjer. Parlamentet konstaterar att myndigheten under 2019 anordnade utbildningstillfällen och tillgängliggjorde konfidentiell rådgivning, samt inledde ett pilotprojekt med medling i grupper som har upplevt konflikter. Parlamentet noterar att myndigheten 2019 hade ett informellt förfarande gällande trakasserier.

19.  Europaparlamentet noterar att myndigheten offentliggör sina meddelanden om lediga tjänster på sin webbplats, på sociala medier och på den webbplats för lediga tjänster som EU-byråernas nätverk har tagit fram, i syfte att bättre synliggöra dessa meddelanden. Parlamentet noterar från myndighetens svar att den har börjat se över förfaranden för att kunna sätta meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats. Parlamentet uppmanar myndigheten att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats. Parlamentet uppmanar myndigheten att undersöka ytterligare möjligheter att attrahera högkvalificerad personal genom att se till att meddelandena om lediga tjänster når ut till fler människor. Parlamentet uppmanar myndigheten att rikta in sig på att sprida sina forskningsresultat till allmänheten.

20.  Europaparlamentet välkomnar myndighetens ansträngningar för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö och arbetskultur med större mångfald genom att vidta åtgärder som gynnar personer med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar myndigheten att överväga möjligheten att ytterligare stärka och integrera principerna om lika möjligheter i rekrytering, kurser, karriärutveckling och arbetsförhållanden, och att göra personalen mer medveten om dessa aspekter, och ber myndigheten att undersöka möjliga rimliga förbättringar och ändringar av myndighetens byggnader (åtkomst, lämplig kontorsutrustning) för personer med nedsatt rörlighet eller andra funktionsnedsättningar.

21.  Europaparlamentet uppmuntrar myndigheten att utveckla en långsiktig personalpolitik som hanterar balansen mellan arbete och privatliv, livslång vägledning och karriärutveckling, jämn könsfördelning, distansarbete, geografisk balans samt rekrytering och integrering av personer med funktionsnedsättning.

22.  Europaparlamentet understryker att det måste säkerställas att personalstyrkan återspeglar behoven i samband med framför allt den europeiska gröna given samt unionens kemikaliestrategi för hållbarhet, handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och nollföroreningsstrategin, och att det behövs ytterligare resurser för eventuella ytterligare uppgifter som krävs, till exempel att myndigheten utför egna ämnesutvärderingar.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

23.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten på sin webbplats offentliggör samtliga styrelseledamöters och kommittéledamöters meritförteckningar, inbegripet meritförteckningarna för de ordförande som ingår i myndighetens personalstyrka, den verkställande direktören och samtliga ledamöter i överklagandenämnden. Parlamentet ser med tillfredsställelse på att myndigheten offentliggör intresseförklaringar från samtliga styrelseledamöter, den högre ledningen och kommittéordförandena på sin webbplats.

24.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att anpassa sin praxis med Europeiska ombudsmannens rekommendationer av den 7 maj 2020 i ärende 2168/2019/KR, särskilt genom att säkerställa att alternativet att förbjuda högre tjänstemän från att tillträda vissa tjänster efter utgången av sin tjänsteperiod vid behov tillämpas genom att fastställa kriterier för när personal kommer att förbjudas att flytta över till den privata sektorn, genom att informera sökande till högre befattningar i myndigheten om kriterierna när de söker tjänsten, och genom att införa interna förfaranden som säkerställer att anställda som börjar ett nytt jobb förlorar tillgången till konfidentiell information omedelbart.

25.  Europaparlamentet välkomnar de ytterligare åtgärder som vidtagits för att förbättra transparensen och skyddet för visselblåsare, såsom obligatoriska onlinekurser om visselblåsning för all personal, och ett fortsatt fokus på medvetenhet om etik, förvaltning av upphandlingar och avtal samt informationssäkerhet. Enligt myndigheten registreras alla möten mellan myndighetens ledning och berörda aktörer för att sedan offentliggöras på myndighetens webbsida i syfte att säkerställa att det råder full transparens.

26.  Europaparlamentet noterar på basis av myndighetens uppgifter att dess budgeterade inkomster från avgifter för 2019 står för ca 39,5 % av dess totala inkomst. Parlamentet konstaterar att myndigheten har ett föredömligt system för övervakning och förebyggande av intressekonflikter, och att myndigheten anser att risken för att sådana konflikter ska uppstå är begränsad, eftersom avgifterna har till syfte att täcka kostnaderna och det sker en regelbunden bedömning av den personal inom myndigheten som deltar i utarbetandet av yttranden för att säkerställa oberoende. Parlamentet noterar att myndigheten skulle välkomna en lösning där kommissionen inkasserade avgifterna för myndighetens räkning, vilket skulle förenkla myndighetens ekonomiska förvaltning och bidra till att minska riskerna för underskott. Parlamentet noterar att de avgifter som betalas av industrin varierar avsevärt från år till år, och att det därför inte är möjligt för myndigheten att uppskatta behovet av ett utjämningsbidrag från unionens budget med en rimlig marginal, vilket komplicerar budgetplaneringen. Parlamentet efterlyser en dialog om hur mekanismen för finansiering av myndigheten ska reformeras för att bli stabilare.

27.  Europaparlamentet understryker att den nuvarande etiska ramen för unionens institutioner och byråer har avsevärda brister på grund av dess fragmentering och den bristande konsekvensen mellan befintliga bestämmelser. Parlamentet framhåller att dessa frågor bör hanteras genom att man inrättar en gemensam etisk ram som säkerställer att höga etiska normer tillämpas för unionens alla institutioner och byråer.

28.  Europaparlamentet understryker att vissa tjänstemän fyller i förklaringar om avsaknad av intressekonflikter och tillhandahåller egna bedömningar med avseende på respekten för etiska normer. Parlamentet betonar dock att sådana egna förklaringar och bedömningar inte är tillräckliga och att det därför behövs ytterligare kontroller.

Internkontroller

29.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att kravspecifikationerna i ett granskat upphandlingsförfarande inte gav anbudsgivarna en tydlig bild av hur de skulle prissätta en viss post i sitt ekonomiska anbud, och att myndigheten, till följd av att anbuden inte var jämförbara, beslutade att avbryta förfarandet och sedan återuppta det, vilket gjorde förfarandet längre och gav upphov till en viss anseenderisk för myndigheten. Parlamentet noterar i myndighetens kommentar att upphandlingsdokumenten ansågs vara tydliga och omfattande, och att de ytterligare insatser som krävdes för att återuppta förfarandet var minimala och utan konsekvenser för anseendet.

30.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att beslutsprocessen i rekryteringsförfarandena inte var tillräckligt strukturerad och uttömmande för att möjliggöra en tydlig kronologisk spårning som visade när dokumenten hade godkänts och av vem. Parlamentet noterar i myndighetens svar att den har ändrat sina förfaranden för att se till att standardiserade e-postmeddelanden sänds ut till urvalskommitténs ledamöter efter varje möte för att registrera mötesprotokollen och de beslut som har fattats av kommittén. Dessutom säkerställer myndigheten att elektroniska godkännandeflöden slutförs efter varje möte innan man går vidare med urvalet. Parlamentet uppmanar myndigheten att förbättra sina urvalsförfaranden för att säkerställa att processerna är omsorgsfulla och transparenta.

31.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision genomförde en revision av myndighetens resultatstyrning, och att detta ledde till en mycket viktig rekommendation avseende användningen av de fyra resultatkategorierna för att se till att varje arbetstagares resultat bedöms utan att jämföras med andra personalmedlemmars resultat, samt en viktig rekommendation om att uppdatera planerings-, övervaknings- och rapporteringsförfarandet. Parlamentet noterar att myndigheten redan har vidtagit de åtgärder som krävts för att genomföra båda rekommendationerna.

32.  Europaparlamentet noterar med oro att en kris uppstod i myndigheten i maj 2019 då ett avbrott skedde i myndighetens it-system i samband med migreringen av servrar till ny infrastruktur. Krisen löstes på 48 timmar. Parlamentet rekommenderar att myndigheten genomför förfaranden för bästa it-praxis när den utför it-arbete som medför stor risk för avbrott i myndighetens primära processer.

33.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att göra både sin databas och gränssnittet mellan utvärdering och uppföljande riskhantering mer insyns- och användarvänliga, genom att till exempel inkludera en kort beskrivning av de ämnen som finns registrerade i myndighetens databas i fråga om registreringsunderlagens efterlevnad och utvärderingsstatus, och lägga till resultatet av ämnesutvärderingen (huruvida det behövs ytterligare riskhantering eller inte), och uttryckligen ange om registreringsunderlaget inte uppfyllt kraven och i så fall varför, samt bifoga utfallet av överklagandenämndens beslut tillsammans med uppgifter om vilken uppföljning myndigheten har gjort eller ämnar göra.

34.  Europaparlamentet noterar att myndigheten 2019 tog fram en ny strategi och ram för integrerade förvaltningssystem, som godkändes av styrelsen den 15 december 2019 och som ersatte de integrerade förvaltningsstandarderna.

35.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att gå vidare med sin utvärdering av registreringsunderlag enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och att effektivisera processen. Parlamentet erinrar om att man vid kontroller av utvärderingen av över 2 000 registreringsunderlag för 700 ämnen fann att 70 % av underlagen antingen inte uppfyllde de lagfästa informationskraven i förordning (EG) nr 1907/2006 eller inte innehöll tillräcklig information för att det skulle kunna säkerställas att användningen var säker för unionsmedborgarna och miljön.

Övriga kommentarer

36.  Europaparlamentet noterar att flytten till myndighetens nya lokaler i Helsingfors inleddes den 21 december 2019 och att den nya byggnaden var öppen och operativ för myndighetens personal i början av januari 2020, vilket innebar att fyra års förberedelser för flytt av personal avslutades. Parlamentet uppmanar myndigheten att säkerställa personalens välbefinnande genom att garantera hållbara och miljövänliga arbetsförhållanden.

37.  Europaparlamentet noterar att myndigheten utarbetade ett omfattande kommunikationspaket för att stödja företag och minimera störningar på den inre marknaden under förberedelserna inför Förenade kungarikets utträde ur unionen och övergångsperioden. Parlamentet noterar att effekterna för myndigheten av Förenade kungarikets utträde ur unionen är begränsade.

38.  Europaparlamentet noterar med oro att myndigheten har flera tviste-, överklagande- och klagomålsärenden som har skickats till myndighetens överklagandenämnd, domstolen, eller Europeiska ombudsmannen, och att de flesta av dessa ärenden har avvisats (20 av 37 ärenden).

o
o   o

39.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2021(7) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 107, 31.3.2020, s. 255.
(2) EUT C 107, 31.3.2020, s. 255.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45).
(6) Antagna texter, P9_TA(2020)0201.
(7) Antagna texter, P9_TA(2021)0215.

Senaste uppdatering: 26 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy