Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 11 февруари 2021 г. - Брюксел
Пазари на финансови инструменти ***I
 Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I
 Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно облекчаване ***I
 Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2) ***I
 Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
 Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
 Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)
 Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен
 Положението в Мианмар
 Руанда: случаят на Пол Русесабагина
 Положението с правата на човека в Казахстан
 Политическата ситуация в Уганда
 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените

Пазари на финансови инструменти ***I
PDF 279kWORD 78k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11февруари 2021 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))
P9_TA-PROV(2021)0046A9-0208/2020

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0280),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0210/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 октомври 2020 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 16 декември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0208/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе, възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2021 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0152


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Пандемията от COVID-19 сериозно засяга хората, дружествата системите на здравеопазване, икономиките и финансовите системи на държавите членки. В съобщението си от 27 май 2020 г., озаглавено „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“ Комисията подчерта, че ликвидността и достъпът до финансиране ще продължат да бъдат предизвикателство. Ето защо от решаващо значение е да се подкрепи възстановяването от силния икономически шок, причинен от пандемията от COVID-19, чрез въвеждане на ограничени целеви изменения в съществуващото законодателство на Съюза за финансовите услуги. Следователно общата цел на тези изменения следва да бъде премахването на ненужната бюрокрация и въвеждането на внимателно приспособени мерки, които се считат за ефективни за смекчаване на икономическите сътресения. В тези изменения следва да се избягва извършването на промени, които увеличават административните тежести за сектора, а сложните законодателни въпроси следва да бъдат уредени по време на планирания преглед на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(4). Тези изменения образуват пакет от мерки и се приемат под наименованието „Пакет за възстановяване на капиталовите пазари“.

(2)  Директива 2014/65/ЕС бе приета през 2014 г. в отговор на финансовата криза през 2007 и 2008 г. Тази директива значително укрепи финансовата система на Съюза и осигури висока степен на защита на инвеститорите в целия Съюз. Биха могли да се проучат допълнителни пътища за намаляване на регулаторните усложнения и разходите на инвестиционните посредници за спазване на нормативните изисквания, както и за недопускане на изкривяване на конкуренцията, при условие че същевременно се взема предвид в достатъчна степен защитата на инвеститорите.

(3)  По отношение на въведените с оглед на защитата на инвеститорите изисквания Директива 2014/65/ЕС не постигна напълно целта си за приемане на мерки, които в достатъчна степен да отчитат особеностите на всяка категория инвеститори, т.е. непрофесионални клиенти, професионални клиенти и приемливи насрещни страни. Някои от тези изисквания не винаги подобряваха защитата на инвеститорите, а понякога дори затрудняваха гладкото изпълнение на инвестиционните решения. Поради това ▌някои изисквания, установени в Директива 2014/65/ЕС, следва да бъдат изменени с цел улесняване на инвестиционните услуги и дейности, и тези изменения следва да се извършват по балансиран начин, който напълно защитава инвеститорите.

(4)  Емитирането на облигации е от решаващо значение за набирането на капитал и за преодоляването на кризата във връзка с COVID-19. Изискванията за управление на продуктите могат да ограничат продажбата на ▌облигации. Облигациите без друг внедрен дериват освен клауза „make-whole“ по принцип се смятат за сигурни и прости продукти, които могат да се предлагат на непрофесионалните клиенти. В случай на предсрочното ѝ обратно изкупуване, облигация без друг внедрен дериват освен клауза „make-whole“ защитава инвеститорите от загуби, тъй като те получават плащане, равно на сбора от нетната настояща стойност на оставащите купонни плащания и размера на главницата на облигацията, които са щели да получат, ако облигациите не са били обратно изкупени. Поради това изискванията за управление на продуктите не следва вече да се прилагат спрямо ▌облигации без друг внедрен дериват освен клауза „make-whole“. Освен това се счита, че приемливите насрещни страни имат достатъчно познания за финансовите инструменти. Поради това е оправдано приемливите насрещни страни да бъдат освободени от изискванията за управление на продуктите, приложими за финансови инструменти, предлагани или разпространявани само на тях.

(5)  Мненията, изразени в резултат на отправената от създадения с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(5) Европейски надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП) покана за представяне на мнения за въздействието на изискванията по Директива 2014/65/ЕС за разкриване на стимулите, разходите и таксите, както и обществената консултация, проведена от Комисията, потвърдиха, че професионалните клиенти и приемливите насрещни страни не се нуждаят от стандартизирана и задължителна информация за разходите, тъй като те вече получават необходимата информация, когато преговарят с доставчика на услуги. Информацията, предоставяна на професионалните клиенти и приемливите насрещни страни, е съобразена с техните нужди и често е по-подробна. Следователно услугите, предоставяни на професионалните клиенти и приемливите насрещни страни, следва да бъдат освободени от тези изисквания за разкриване на разходите и таксите, освен при услугите за инвестиционни съвети и управление на портфейл, тъй като професионалните клиенти, които влизат във взаимоотношения по повод инвестиционни съвети или управление на портфейл, не разполагат непременно с достатъчно експертен опит или знания, така че тези услуги да бъдат освободени от тези изисквания.

(6)  Понастоящем от инвестиционните посредници се изисква при текущо взаимоотношение с клиентите си да извършват анализ на разходите и ползите при някои дейности по управление на портфейл, свързани със замяна на финансови инструменти. Така от инвестиционните посредници се изисква да разполагат с необходимата информация от клиентите си и да могат да докажат, че ползата от подобна замяна надвишава разходите по нея. Тази процедура е прекалено обременяваща по отношение на професионалните клиенти, които често извършват замени, поради което предоставяните им услуги следва да бъдат освободени от това изискване. Професионалните клиенти обаче ще продължат да имат възможността да го съблюдават. Непрофесионалните клиенти се нуждаят от високо равнище на защита, поради което от това освобождаване следва да се ползват само услугите, предоставяни на професионалните клиенти.

(7)  Клиентите с текущи взаимоотношения с инвестиционен посредник получават задължителни доклади за услугата — периодично или в зависимост от определени условия Тези доклади не се смятат за полезни нито от инвестиционните посредници, нито от техните професионални клиенти или приемливи насрещни страни. Особено ниска се оказа ползата им, поради високата им честота и брой, за професионалните клиенти и приемливите насрещни страни на крайно нестабилни пазари. Професионалните клиенти и приемливите насрещни страни често реагират на тези доклади за услугата или като не ги четат, или като бързо взимат инвестиционни решения, вместо да продължават да следват дългосрочна инвестиционна стратегия. Поради това приемливите насрещни страни не следва повече да получават задължителни доклади за услугата. Професионалните клиенти също не следва повече да получават такива доклади за услугата, но те следва да могат да поискат получаването им.

(8)  Непосредствено след пандемията от COVID-19 емитентите, и по-специално дружествата с малка и средна пазарна капитализация, имат нужда да бъдат подкрепени от силни капиталови пазари. Проучванията относно емитентите с малка и средна пазарна капитализация са от съществено значение за подпомагане на емитентите да се свържат с инвеститори. Тези проучвания увеличават видимостта на емитентите и по този начин осигуряват достатъчно равнище на инвестиции и ликвидност. На инвестиционните посредници следва да бъде разрешено да плащат съвместно за проучвания и за предоставянето на услуги по изпълнение, при условие че са изпълнени определени условия. Едно от условията следва да бъде проучването да се предоставя относно емитенти, чиято пазарна капитализация не надвишава 1 милиард евро, въз основа на котировките в края на годината, за 36 месеца, предхождащи предоставянето на проучването. Това изискване относно пазарната капитализация следва да се тълкува като обхващащо както дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, така и дружества, чиито ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар, при условие че за последните балансовата позиция на собствения капитал не надвишава прага от 1 милиард евро. Следва също така да се отбележи, че дружества, чиито ценни книжа отскоро са допуснати до търговия на регулиран пазар, и дружества, чиито ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар, създадени преди по-малко от 36 месеца, са включени в обхвата, при условие че могат да докажат, че тяхната пазарна капитализация не е надвишавала прага от 1 милиард евро въз основа на котировките в края на годината след допускането на техните ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или въз основа на собствения капитал за финансовите години, когато ценните им книжа не са или не са били допуснати до търговия на регулиран пазар. За да се гарантира, че новосъздадените дружества, които съществуват от по-малко от 12 месеца, могат да се възползват в еднаква степен от освобождаването, е достатъчно те да не са надвишавали прага от 1 милиард евро от датата на своето учредяване.

(9)  С Директива 2014/65/ЕС бяха въведени изисквания за уведомяване за местата на търговия, систематичните участници и другите места за изпълнение относно начина, по който нарежданията са били изпълнени при най-благоприятните за клиента условия. Отнасящите се до тях технически сведения съдържат многобройни подробни количествени сведения за мястото на изпълнение на нареждането, финансовия инструмент, цената, разходите и вероятността за изпълнение. Те рядко се четат ▌, доказателство за което са изключително малкият брой разглеждания на уебсайтовете на местата на търговия, систематичните участници и другите места за изпълнение. Съдържащата се в тези сведения информация не позволява на инвеститорите и другите потребители да правят значими съпоставки, поради което публикуването им следва да бъде временно преустановено.

(10)  С цел да се улесни комуникацията между инвестиционните посредници и техните клиенти и оттам — самият инвестиционен процес, информацията за инвестициите следва да не се предоставя повече на хартиен носител, а по подразбиране — по електронен път. Непрофесионалните клиенти следва обаче да могат да поискат тази информация да им се предоставя на хартиен носител.

(11)  Директива 2014/65/ЕС позволява на лицата, търгуващи професионално със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, да прибягнат до освобождаване от изискването да получат лиценз като инвестиционен посредник, когато търговската им дейност представлява допълнителна спрямо основната им стопанска дейност. Понастоящем лицата, подали заявка за освобождаване за допълнителна дейност, са задължени да уведомяват ежегодно съответния компетентен орган, че прибягват до това освобождаване, както и да предоставят необходимите доказателствени елементи за двата количествени теста, с които се определя дали търговската им дейност е допълнителна спрямо основната им стопанска дейност. При първия тест размерът на спекулативната търговска дейност на дадено дружество се сравнява по класове активи с общия размер на търговската дейност в Съюза. При втория тест размерът на спекулативната търговска дейност се сравнява за всички класове активи с общия размер на търговската дейност на финансови инструменти от дружеството на групово равнище Вторият тест може да приеме и друга форма: сравняване на прогнозния капитал, използван за спекулативна търговска дейност, с фактическия капитал, използван на групово равнище за основната стопанска дейност. ▌За да се установи кога дадена дейност се счита за допълнителна дейност, компетентните органи следва да могат да разчитат на комбинация от количествени и качествени елементи при спазване на ясно определени условия. На Комисията следва да бъде предоставено правомощие да предоставя насоки относно обстоятелствата, при които националните органи могат да прилагат подход, съчетаващ количествени и качествени критерии за праг, както и да разработи делегиран акт относно критериите. Лицата, които отговарят на условията за освобождаване за допълнителна дейност, включително маркет-мейкърите, са тези, които извършват търговия за собствена сметка или които предоставят на клиентите или доставчиците на основната си стопанска дейност инвестиционни услуги, различни от търговия за собствена сметка със стокови деривати, квоти за емисии или техни деривати. Освобождаването следва да е възможно във всеки от тези случаи, поотделно и съвкупно, стига тази дейност да се явява на групово равнище допълнителна към основната им стопанска дейност. Освобождаването за допълнителна дейност не следва да е възможно за лицата, които прилагат високочестотен способ за алгоритмична търговия или са част от група, чиято основна дейност се състои в предоставянето на инвестиционни услуги или банкови дейности, или във функционирането като маркет-мейкър по отношение на стоковите деривати. ▌

(12)  Понастоящем компетентните органи трябва да определят и прилагат ограничения на размера на нетната позиция, която дадено лице може да държи във всеки един момент в търгуваните на места на търговия стокови деривати и в икономически еквивалентни извънборсови договори (ИЕИД). Режимът на ограничения на позициите се оказа неблагоприятен за развитието на нови стокови пазари, поради което зараждащите се стокови пазари следва да бъдат изключени от него. Вместо това ограниченията на позициите следва да обхващат само критични или значими стокови деривати, които са търгувани на места на търговия, и за техните ИЕИД. Критичните или значимите деривати са стокови деривати ▌с най-малко 300 000 обособени открити позиции средно за период от една година. Поради възловото значение на селскостопанските стоки за хората, за дериватите за селскостопански стоки и техните ИЕИД ще продължи да се прилага действащия режим на ограничения на позициите. ▌

(13)  Директива 2014/65/ЕС не позволява освобождаване на финансовите субекти от хеджиране. Няколко предимно търговски групи, които създадоха финансов субект за целите на извършваното от тях търгуване, се оказаха в положение, в което финансовият им субект не може да извършва цялото търгуване на групата, тъй като не отговаря на условията за освобождаване от хеджиране. Поради това за финансовите субекти следва да бъде въведено строго определено освобождаване от хеджиране. Това освобождаване от хеджиране следва да се предвиди в случаите, когато в рамките на предимно търговска група даден субект е регистриран като инвестиционен посредник и търгува от името на на тази търговска група. С цел освобождаването от хеджиране да се ограничи само до финансовите субекти, които търгуват от името на нефинансовите субекти в предимно търговска група, това освобождаване следва да се прилага само за позициите, държани от такъв финансов субект, които са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на нефинансовите субекти на групата.

(14)  Дори при ликвидните договори само ограничен брой пазарни участници обикновено действат като маркет-мейкъри на стоковите пазари. Когато тези пазарни участници трябва да ограничават позициите си, това се отразява на тяхната ефективност като маркет-мейкъри. Поради това от режима на ограничения на позициите следва да бъдат освободени позициите на финансовите и нефинансовите контрагенти, произтичащи от сделки, предприети с цел изпълнение на задълженията за осигуряване на ликвидност.

(15)  Измененията по отношение на режима на ограничения на позициите имат за цел да подпомогнат разработването на нови енергийни договори и не целят облекчаване на режима за деривати за селскостопански стоки.

(16)  Настоящият режим на ограничения на позициите също така не отчита своеобразните характеристики на секюритизираните деривати. Секюритизираните деривати са прехвърлими ценни книжа по смисъла на член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС. Пазарът на секюритизирани деривати се характеризира с голям брой различни емисии, всяка регистрирана в централния депозитар на ценни книжа за определен размер, и всяко възможно увеличение следва специфична процедура, надлежно одобрена от съответния компетентен орган. Това контрастира с договорите за стокови деривати, при които размерът на откритите позиции и следователно размерът на дадена позиция е потенциално неограничен. В момента на емитиране издателят или посредникът, отговарящ за разпределението на емисията, държи 100% от емисията, което затруднява самото прилагане на режим на ограничения на позициите. В допълнение повечето от секюритизираните деривати в крайна сметка се държат от голям брой непрофесионални инвеститори което не поражда същия риск от злоупотреба с господстващо положение или риск за правилното о ценообразуване и условия за сетълмент, както е при договорите за стокови деривати. Освен това понятието спот месец и други месеци, за които трябва да бъдат определени ограничения на позициите съгласно член 57, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС, не е приложимо за секюритизирани деривати. Поради това секюритизираните деривати следва да бъдат изключени от прилагането на ограничения на позициите и изискванията за предоставяне на сведения.

(17)  От влизането в сила на Директива 2014/65/ЕС не е установено наличието на едни и същи договори за стокови деривати. Поради понятието „един и същ стоков дериват“ в посочената директива методиката за изчисление за определяне на ограничението на позициите за другите месеци нанася на мястото на търговия, чийто пазар е по-малко ликвиден, конкурентен ущърб спрямо останалите конкуриращи се места на търговия, на които се търгуват стокови деривати с еднаква базова стока и характеристики. Поради това позоваването на „същия договор“ в Директива 2014/65/ЕС следва да бъде заличено. Компетентните органи следва да могат да се споразумеят, че стоковите деривати, търгувани на съответните им места на търговия, са с еднакъв базова стока и характеристики, като в такъв случай централният компетентен орган по смисъла на член 57, параграф 6, алинея първа от Директива 2014/65/ЕС следва да определи ограничението на позициите.

(18)  Местата на търговия в Съюза се различават съществено едни от други по управлението на позициите. Поради това, където е необходимо, следва да се засили режимът за управлението на позициите.

(19)  С цел да се осигури по-нататъшното развитие на стоковите пазари в Съюза с разплащателна единица еврото, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с: ▌процедурата, по която дадено лице може да поиска освобождаване за ▌позициите, произтичащи от сделки, сключени с цел изпълнение на задълженията за осигуряване на ликвидност; ▌процедурата, по която финансов субект, който е част от предимно търговска група, може да поиска освобождаване от хеджиране за позициите си, които държат и които са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на нефинансовите субекти на тази предимно търговска група; изясняването на съдържанието на режима за управление на позициите; и разработването на критерии за това кога една дейност следва да се счита за допълнителна спрямо основната стопанска дейност на групово равнище От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(6). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(20)  Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) е водещата политика на Съюза за постигане на декарбонизация на икономиката в съответствие с Европейския зелен пакт. Търговията с квоти за емисии и техни деривати е предмет на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета(7) и представлява важен елемент от пазара на въглеродни емисии в Съюза. Освобождаването на допълнителната дейност по силата на Директива 2014/65/ЕС позволява на някои пазарни участници да участват при определени условия на пазарите на квоти за емисии, без да е необходимо да са лицензирани като инвестиционни посредници. С оглед на необходимостта от стабилни, добре уредени и контролирани финансови пазари, на важната роля на СТЕ за постигането на целите на Съюза по отношение на устойчивостта, както и на ролята на един добре функциониращ вторичен пазар на квоти за емисии за функционирането на схемата за търговия с емисии, освобождаването на допълнителната дейност трябва непременно да е замислено така, че да допринесе за постигането на тези цели. Това е особено важно, когато квотите за емисии се търгуват на места на търговия в трети държави. С цел да се защитят финансовата стабилност на Съюза, целостта на пазара, инвеститорите и равнопоставените условия на конкуренция, както и за да продължи СТЕ да функционира по прозрачен и надежден начин, осигурявайки икономически ефективно намаление на емисиите, Комисията следва да продължи да наблюдава развитието в Съюза и в трети държави на търговията с квоти за емисии и с техните деривати, да оцени въздействието върху СТЕ на освобождаването на допълнителната дейност и ако е необходимо — да предложи подходящи изменения на обхвата и прилагането на освобождаването на допълнителните дейности.

(21)  С цел да се осигури допълнителна правна яснота, да се избегне ненужна административна тежест за държавите членки и да се осигури единна правна рамка за инвестиционните посредници, които ще попаднат в обхвата на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета(8), считано от 26 юни 2021 г., е целесъобразно да се отложи датата на транспониране на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета(9) по отношение на мерките, приложими за инвестиционните посредници. Поради това, с цел да се осигури последователно прилагане на правната рамка, приложима за инвестиционните посредници, посочена в член 67 от Директива (ЕС) 2019/2034, срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2019/878 по отношение на инвестиционните посредници следва да бъде удължен до 26 юни 2021 г.

(22)  За да се гарантира постигането на целите, преследвани с измененията на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878, и по-специално за да се избегнат неблагоприятни последици за държавите членки, е целесъобразно да се предвиди тези изменения да започнат да се прилагат от 28 декември 2020 г. Въпреки че се предвижда прилагане с обратно действие на измененията, оправданите очаквания на засегнатите лица се зачитат, тъй като измененията не накърняват правата и задълженията на икономическите оператори или физическите лица.

(23)  Поради това директиви 2014/65/ЕС и (ЕС) 2019/878 следва да бъдат съответно изменени.

(24)  С настоящата директива за изменение се цели да се допълни съществуващо законодателство на Съюза и следователно целта ѝ може да бъде постигната най-ефективно на равнището на Съюза, а не чрез отделни национални инициативи. Финансовите пазари по своята същност са трансгранични, като тази тяхна характеристика все повече се засилва. Интегрираността им прави изолираните намеси на национално равнище много по-неефикасни и водещи до пазарно разпокъсване — което от своя страна е източник на регулаторен арбитраж и изкривяване на конкуренцията.

(25)   Доколкото целта на настоящата директива, а именно усъвършенстване на съществуващо законодателство на Съюза за осигуряване на еднакви и подходящи пруденциални изисквания за всички инвестиционни посредници на територията на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(26)  Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г.(10) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. При настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на такива документи е обосновано.

(27)  С оглед на необходимостта да се въведат целенасочени мерки в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата във връзка с COVID-19, настоящата директива следва да влезе в сила по спешност в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2014/65/ЕС

Директива 2014/65/ЕС се изменя, както следва:

1)  Член 2 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 буква й) се заменя със следното:"

„й) лицата, които:

   i) извършват търговия за собствена сметка, включително. маркет-мейкъри, със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, с изключение на лицата, които търгуват за собствена сметка, когато изпълняват нареждания на клиенти ; или
   ii) предоставят на клиенти или доставчици на основната им стопанска дейност инвестиционни услуги, различни от търговия за собствена сметка, свързани със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати;

при условие че:

   във всеки от тези случаи, поотделно и съвкупно, тази дейност се явява допълнителна към основната им стопанска дейност, когато се разглеждат на групово равнище;
   тези лица не са част от група, чиято основна стопанска дейност се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на настоящата директива, извършването на някоя от посочените в приложение I към Директива 2013/36/ЕС дейности или във функционирането като маркет-мейкър по отношение на стоковите деривати;
   тези лица не прилагат високочестотен способ за алгоритмична търговия; и
   тези лица съобщават по искане на компетентния орган на каква база са преценили, че дейността им по подточки i) и ii) е допълнителна към основната им стопанска дейност.“;

"

б)  параграф 4 се заменя със следното:"

„4. До 31 юли 2021 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 89 за допълване на настоящата директива, като уточнява, за целите на параграф 1, буква й) от настоящия член, критериите за това кога една дейност следва да се счита за допълнителна спрямо основната стопанска дейност на групово равнище.

В тези критерии се вземат предвид следните елементи:

   а) дали нетната остатъчна номинална експозиция на стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати за паричен сетълмент, търгувани в Съюза, с изключение на стокови деривати, квоти за емисии или техни деривати, търгувани на място на търговия, е под годишен праг от 3 милиарда евро; или
   б) дали капиталът, използван от групата, към която принадлежи субектът е разпределен предимно за основната стопанска дейност на групата; или
   в) дали обемът на дейностите, посочени в параграф 1, буква й), не надвишава общия размер на другите дейности по търгуване на групово равнище.

Дейностите, посочени в настоящия параграф, се разглеждат на групово равнище.

В посочените във втората алинея от настоящия параграф елементи не се включват:

   а) сделките между членове на групата, както е посочено в член 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, които служат за управление на ликвидността или риска в рамките на групата;
   б) сделките със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, за които обективно може да бъде измерено, че водят до намаляване на рисковете, пряко свързани с търговската дейност или финансиращата дейност
   в) сделките със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, сключени за изпълнение на задълженията за осигуряване на ликвидност на място на търговия, когато такива задължения се изискват от регулаторните органи в съответствие с правото на Съюза или с националните законови, подзаконови и административни разпоредби или от местата на търговия.“

"

2)  Член 4, параграф 1 се изменя, както следва:

а)  вмъква се следната точка:"

„8a) „замяна на финансови инструменти“ означава продажба на даден финансов инструмент и закупуване на друг финансов инструмент или упражняване на правото на промяна на съществуващ финансов инструмент;“;

"

б)  вмъква се следната точка:"

„44a) клауза „make-whole“ означава клауза, която цели да защити инвеститора, като гарантира, че в случай на предсрочно обратно изкупуване на облигация емитентът е длъжен да плати на инвеститора, притежаващ облигацията, сума, равна на сбора от нетната настояща стойност на оставащите купонни плащания, очаквани до падежа, и размера на главницата на облигацията, която подлежи на обратно изкупуване;“;

"

в)  точка 59 се заменя със следното:"

„59) „деривати за селскостопански стоки“ означава договори за деривати, свързани с продукти, изброени в член 1 и приложение I, части I—ХХ и част ХХIV/1 към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета*, както и с продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета**;

____________________

* Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

** Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).“;

"

г)  вмъква се следната точка:"

„62а) „електронен формат“ означава всеки траен носител, който не е хартиен;“;

"

д)  добавя се следната точка:"

„65) „предимно търговска група“ означава всяка група, чиято основна стопанска дейност не е предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на настоящата директива, нито извършването на някоя от посочените в приложение I към Директива 2013/36/ЕС дейности, нито функционирането като маркет-мейкър по отношение на стоковите деривати.“

"

3)  Вмъква се следният член:"

„Член 16а

Освобождаване от изискванията за управление на продукти

Инвестиционният посредник се освобождава от изискванията, посочени в член 16, параграф 3, от втора до пета алинея и в член 24, параграф 2, когато предоставяната от него инвестиционна услуга е свързана с облигации без друг внедрен дериват освен клауза „make-whole“ или когато финансовите инструменти се предлагат или разпространяват изключително на приемливи насрещни страни.“

"

4)  Член 24 се изменя, както следва:

а)  в параграф 4 се добавят следните алинеи:"

„Когато споразумението за покупка или продажба на финансов инструмент се сключва чрез средства за комуникация от разстояние, които възпрепятстват предварителното предоставяне на информацията за разходите и таксите, инвестиционният посредник може след сключването на сделката и без неоправдано забавяне да предостави тази информация или в електронен формат, или на хартия, при поискване от непрофесионален клиент, стига да са изпълнени всички, изброени по-долу условия:

   i) клиентът се е съгласил да получи информацията без ненужно забавяне след сключването на сделката;
   ii) инвестиционният посредник е предоставил на клиента възможността да отложи сключването на сделката до получаване на информацията.

В допълнение към изискванията на трета алинея се изисква от инвестиционния посредник да предостави на клиента възможност да получи информацията за разходите и таксите по телефона преди сключването на сделката.“;

"

б)  вмъква се следният параграф:"

„5a. Инвестиционните посредници предоставят на своите клиенти или потенциални клиенти цялата изискуема по силата на настоящата директива информация в електронен формат, освен когато клиентът или потенциалният клиент е непрофесионален такъв и е поискал да получава информацията на хартиен носител, като в такъв случай информацията му се предоставя безплатно на хартиен носител.

Инвестиционните посредници уведомяват своите непрофесионални клиенти или потенциални непрофесионални клиенти, че имат възможност да получават информацията на хартиен носител.

Инвестиционните посредници уведомяват съществуващите си непрофесионални клиенти, които получават информацията, предоставянето на която се изисква по силата на настоящата директива, на хартиен носител, че ще започнат да я получават в електронен формат, най-малко осем седмици преди да започнат да я изпращат в такъв формат. Инвестиционните посредници уведомяват тези съществуващи непрофесионални клиенти, че имат избор — да продължат да получават информацията на хартиен носител или да започнат да я получават в електронен формат. Инвестиционните посредници уведомяват също така съществуващите си непрофесионални клиенти, че ако в рамките на този осемседмичен период не поискат да продължават да получават информацията на хартиен носител, тя автоматично ще започне да им се предоставя в електронен формат. Не е нужно да бъдат уведомявани съществуващите непрофесионални клиенти, които вече получават информацията, предоставянето на която се изисква в електронен формат съгласно настоящата директива.“;

"

в)  вмъква се следният параграф: "

„9a. Държавите членки гарантират, че предоставянето на проучвания от трети страни на инвестиционни посредници, предоставящи управление на портфейл или други инвестиционни или допълнителни услуги на клиенти, трябва да се счита за изпълнение на задълженията по параграф 1, ако:

   а) преди предоставянето на услугите по изпълнение или по извършване на проучвания е сключено споразумение между инвестиционния посредник и доставчика на проучването, в което се посочва кои части от всички комбинирани такси или съвместни плащания за услуги по изпълнение и за проучвания се отнасят до проучванията;
   б) инвестиционният посредник информира клиентите си за съвместните плащания за услуги по изпълнение и за проучвания, извършени към трети страни, предоставящи проучвания; както и
   в) проучването, за които се начисляват комбинираните такси или се извършва съвместното плащане, засяга емитенти, чиято пазарна капитализация за периода от 36 месеца, предхождащи предоставянето на проучването, не надвишава 1 милиард евро, въз основа на котировките в края на годината за годините, когато ценните им книжа са или са били допуснати до търговия на регулиран пазар или въз основа на собствения капитал за финансовите години, когато ценните им книжа не са или не са били допуснати до търговия на регулиран пазар;

За целите на настоящия член понятието „проучване“ следва да се разбира като обхващащо проучвателни материали или услуги, засягащи един или няколко финансови инструмента или други активи, или емитентите или потенциалните емитенти на финансови инструменти, или като обхващащо проучвателни материали или услуги, тясно свързани с конкретен сектор или пазар, така че да осигурява информация за мнение относно финансови инструменти, активи или емитенти в този сектор или пазар.

Проучването също така включва материали или услуги, които изрично или косвено препоръчват или подсказват инвестиционна стратегия и предоставят обосновано становище относно настоящата или бъдещата стойност или цена на финансови инструменти или активи, или съдържат друг вид анализ и оригинални гледни точки и достигат заключения въз основа на нова или съществуваща информация, които могат да се използват за информиране във връзка с инвестиционна стратегия, да бъдат релевантни и да са в състояние да добавят стойност към решенията на инвестиционния посредник от името на клиентите, на които се начисляват суми за това проучване.“

"

(5)  В член 25, параграф 2 се добавя следната алинея:"

„Когато инвестиционният посредник предоставя инвестиционни съвети или извършва управление на портфейл и тези услуги обхващат замяна на финансови инструменти, той получава необходимата информация за инвестициите на клиента и анализира разходите и ползите от замяната на финансовите инструменти ▌. Когато предоставя инвестиционни съвети, инвестиционният посредник уведомява клиента дали ползата от замяната е по-голяма от свързаните с нея разходи.“

"

(6)  В член 27, параграф 3 се добавя следната алинея:"

„Въведеното в настоящия параграф задължение за периодично предоставяне на сведения на обществеността не се прилага до ... [датата на влизане в сила на настоящата изменяща директива + две години].“ Комисията разглежда изчерпателно целесъобразността на задълженията за предоставяне на сведения, въведени с настоящия параграф, и предоставя доклад на Европейския парламент и на Съвета до ... [датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение + една година].“

"

7)  В член 27, параграф 6 се добавя следната алинея:"

„Комисията разглежда изчерпателно целесъобразността на задълженията за периодично предоставяне на сведения, установени в настоящия параграф, и предоставя доклад на Европейския парламент и на Съвета до ... [датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение + една година].“

"

8)  Вмъква се следният член:"

„Член29а

Услуги, предоставяни на професионалните клиенти

1.  Изискванията в член 24, параграф 4, буква в) не се прилагат за услугите, предоставяни на професионални клиенти, с изключение на услугите за инвестиционни съвети и управление на портфейл.

2.  Изискванията в член 25, параграф 2, трета алинея и в член 25, параграф 6 не се прилагат за услугите, предоставяни на професионални клиенти, освен ако тези клиенти заявят пред инвестиционния посредник в електронен формат или на хартия, че желаят да се ползват от предвидените в тези разпоредби права.

3.  Държавите членки задължават инвестиционните посредници да водят регистър на комуникацията с клиенти, посочена в параграф 2.“

"

9)  В член 30 , параграф 1 първа алинея се заменя със следното:"

„1. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници, лицензирани да изпълняват нареждания за сметка на клиенти, и/или да извършват търговия за собствена сметка, и/или да приемат и предават нареждания, могат да извършват или да сключват сделки с приемливи насрещни страни, без да са задължени да спазват член 24, с изключение на член 24, параграф 5а, член 25, член 27 и член 28, параграф 1 по отношение на тези сделки или по отношение на всяка допълнителна услуга, която е пряко свързана с тези сделки.“

"

10)  Член 57 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи, в съответствие с методологията на изчисление определена от ЕОЦКП в приетите в съответствие с параграф 3 регулаторни технически стандарти, определят и прилагат ограничения по отношение на размера на нетната позиция, която дадено лице може да държи във всеки един момент в търгуваните на места на търговия деривати за селскостопански стоки и критични или значими стокови деривати, както и в икономически еквивалентни извънборсови договори. Стоковите деривати се считат за критични или значими, когато сборът от всички нетни позиции на притежателите на крайни позиции се равнява на размера на откритите им позиции и е най-малко 300 000 обособени открити позиции средно за период от една година. Ограниченията се определят въз основа на всички държани от дадено лице позиции и на позициите, държани за негова сметка на обединено групово равнище, с цел да се:

   а) предотврати пазарна злоупотреба;
   б) подпомогне правилното ценообразуване и условията за сетълмент, включително предотвратяване на позиции, водещи до изкривяване на пазара, както и да се гарантира, по-специално сближаване между цените на дериватите през месеца на доставка и спот цените за базовата стока, без да се засяга разкриването на цените на пазара за тази базова стока.

Ограниченията на позициите по параграф 1 не се прилагат за:

   а) позиции, държани от нефинансов субект или от негово име които са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на този нефинансов субект;
   б) позиции, държани от финансов субект или от негово име — като този субект е част от предимно търговска група и действа от името на нефинансов субект от предимно търговската група, когато тези позиции са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на този нефинансов субект;
   в) позиции, държани от финансови и нефинансови контрагенти, които са обективно измерими като произтичащи от сделки, сключени в изпълнение на задълженията за осигуряване на ликвидност на място на търговия, както е посочено в член 2, параграф 4, четвърта алинея, буква в);
   г) всякакви други ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44), буква в), които се отнасят до стока или базова стока, както са посочени в раздел В, точка 10) от приложение I.

ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на процедурата, по която финансовите субекти, които са част от предимно търговска група, могат да поискат освобождаване от хеджиране на държаните от тях позиции, които са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на нефинансовите субекти на групата.

ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на процедурата, по която може да се поиска освобождаване на позициите, произтичащи от сделки, сключени в изпълнение на задълженията за осигуряване на ликвидност на място на търговия.

ЕОЦКП представя на Комисията посочените в трета и четвърта алинеи проекти на регулаторни технически стандарти до ... [девет месеца след влизането в сила на настоящата директива за изменение].

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящата директива, като приеме регулаторните технически стандарти, посочени в трета и четвърта алинея от настоящия параграф в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

"

б)  параграфи 3 и 4 се заменят със следното:"

„3. ЕОЦКП изготвя списък на посочените в параграф 1 критични или значими стокови деривати и разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на методологията за изчисление, която компетентните органи трябва да прилагат при определянето на ограниченията на месечната спот позиция и на другите месечни позиции за стокови деривати със сетълмент с физическа доставка и с паричен сетълмент, въз основа на характеристиките на съответния дериват.

При изготвянето на списъка на критичните или значимите стокови деривати, посочени в параграф 1, ЕОЦКП взима предвид следните фактори:

   а) броя на пазарните участници;
   б) базовата стока на съответния дериват.

При определянето на методологията на изчисление по първа алинея ЕОЦКП взима предвид следните фактори:

   а) подлежащата на доставка наличност на базовата стока;
   б) общо откритите позиции в този дериват и в другите финансови инструменти със същата базова стока;
   в) броя и размера на участниците на пазара;
   г) характеристиките на основния стоков пазар, включително моделите на производство, потребление и транспорт до пазара;
   д) създаването на нови стокови деривати;
   е) опита в ограниченията на позиции, натрупан от инвестиционните посредници или пазарните оператори, организиращи място на търговия, както и от другите юрисдикции.

EOЦКП представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на регулаторни технически стандарти в срок до ... [девет месеца след влизането в сила на настоящата директива за изменение].

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящата директива, като приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  Компетентните органи определят ограничения на позициите за търгувани на места на търговия критични или значими ▌стокови деривати и деривати за селскостопански стоки въз основа на методологията за изчисление, определена в регулаторните технически стандарти, приети от Комисията съгласно параграф 3. Подобни ограничения на позициите включват икономически еквивалентни извънборсови договори.

Компетентните органи преразглеждат ограниченията на позициите, посочени в първа алинея, при значителна промяна на пазара, включително значителна промяна на доставяните стоки или откритите позиции, която те определят въз основа на оценката им за доставяните стоки и откритите позиции, и възстановяват ограниченията на позициите в съответствие с методологията на изчисление, определена в регулаторните технически стандарти, приети от Комисията съгласно параграф 3.“;

"

в)  параграфи 6, 7 и 8 се заменят със следното:"

„6. Когато деривати за селскостопански стоки с еднаква базова стока и характеристики се търгуват в значителни обеми на места на търговия в повече от една юрисдикция или когато критични или значими стокови деривати с еднаква базова стока и характеристики се търгуват ▌на места на търговия в повече от една юрисдикция, компетентният орган на мястото на търговия, където се реализира най-голям обем търговия („централният компетентен орган“), определя ограниченията за единната позиция, която трябва да се прилага при търговията с тези деривати. Централният компетентен орган се консултира компетентните органи на други места на търговия, на които тези деривати за селскостопански стоки се търгуват в значителен обем или на които се търгуват тези критични или значими стокови деривати, относно ограниченията за единната позиция, което трябва да се прилагат, както и относно евентуално преразглеждане на ограниченията за единната позиция.

Компетентните органи, които не са съгласни с определените от централния компетентен орган ограничения за единната позиция, писмено посочват изчерпателно и подробно причините, поради които смятат, че изискванията по параграф 1 не са изпълнени. В случай на несъгласие между компетентните органи, ЕОЦКП решава всички спорове между компетентните органи в съответствие със своите правомощия по член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Компетентните органи на държавите, където се намиратместата на търговия, на които се търгуват деривати за селскостопански стоки с еднаква базова стока и характеристики в значителни обеми или критични или значими стокови деривати с еднакъв базова стока и характеристики, както и компетентните органи на държавите, където се намират притежателите на позиции в тези деривати, приемат споразумения за сътрудничество, които включват обмен на съответни данни с цел осигуряване на възможности за мониторинг и прилагане на ограниченията за единната позиция.

7.  Най-малко веднъж годишно ЕОЦКП извършва мониторинг на начина, по който компетентните органи са приложили ограниченията на позициите, определени в съответствие с методологията за изчисление, въведена от ЕОЦКП съгласно параграф 3. По този начин ЕОЦКП гарантира, че ограниченията за единната позиция се прилагат ефективно за деривати за селскостопански стоки и за критични или значими договори с еднаква базова стока и характеристики независимо от мястото на търговия в съответствие с параграф 6.

8.  Държавите членки гарантират, че инвестиционен посредник или пазарен оператор, организиращ място на търговия, на което се търгуват стокови деривати, прилага режим за управление на позициите, включително като предоставят следните правомощия за мястото на търговия:

   а) да наблюдава откритите позиции на лицата;
   б) да получава от лицата информация, включително до цялата относима документация, относно размера и целта на формираната позиция или експозиция, информация относно действителните собственици или собствениците на базовата стока, относно всякакви уговорки за съгласувани действия, както и за всякакви свързани активи или пасиви на базовия пазар, включително, когато е уместно, за притежаваните чрез членове и участници позиции в стокови деривати с еднаква базова стока и характеристики, търгувани на други места на търговия и в икономически еквивалентни извънборсови договори;
   в) да поиска дадено лице временно или постоянно да прекрати или намали своя позиция, и едностранно да предприеме необходимите действия, за да осигури прекратяването или намаляването, в случай че лицето не изпълни искането; както и
   г) да поиска дадено лице временно да предостави обратно на пазара ликвидни средства —на договорена цена и в договорен обем с изричното намерение да смекчи въздействието на голяма по размер или доминираща позиция.

ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на режима за управление на позициите, като отчита особеностите на съответните места на търговия.

ЕОЦКП представя на Комисията този проект на регулаторни технически стандарти в срок до ... [девет месеца след влизането в сила на настоящата директива за изменение].

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящата директива, като приеме регулаторните технически стандарти по втора алинея от настоящия параграф в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

"

г)  в параграф 12 букви г)—е) се заменят със следното:"

„г) определението на това какво е значителен обем съгласно параграф 6 от настоящия член;”

"

11)  Член 58 се изменя както следва:

а)  в параграф 1 се добавя следната алинея:"

„Докладването на позициите не се прилага за всякакви други ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44), буква в), които се отнасят до стока или базова стока както са посочени в раздел В, точка 10) от приложение I.“;

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници, които търгуват със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати извън място на търговия, предоставят на централния компетентен орган по член 57, параграф 6 или — когато няма централен компетентен орган — на компетентния орган на мястото на търговия, където се търгуват тези стокови деривати или квоти за емисии, или техните деривати, най-малко веднъж дневно пълна разбивка на позициите си в икономически еквивалентните извънборсови договори и когато е уместно, в стокови деривати или квоти за емисии или техните деривати, търгувани на място на търговия, както и на позициите на своите клиенти и клиентите на тези клиенти, докато се достигне до крайния клиент — както е посочено в член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 и където е приложимо, в член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.“

"

12)  В член 73 параграф 2 се заменя със следното: "

„2. Държавите членки задължават инвестиционните посредници, пазарните оператори, ОМП и ОМД, лицензирани в съответствие с Регламент (ЕС) № 600/2014, които имат дерогация в съответствие с член 2, параграф 3 от посочения регламент, кредитните институции във връзка с инвестиционни услуги или дейности и допълнителни услуги и клонове на дружества от трети държави да имат действащи подходящи процедури, за да могат служителите им да сигнализират по определен независим и автономен ред за потенциални или действителни нарушения в рамките на институцията.“

"

13)  В член 89 параграфи 2—5 се заменят със следното:"

„2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграфи 3 и 4, член 4, параграф 1, точка 2, втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6, член 64, параграф 7, член 65, параграф 7 и член 79, параграф 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 2 юли 2014 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграфи 3 и 4, член 4, параграф 1, точка 2, втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6, член 64, параграф 7, член 65, параграф 7 и член 79, параграф 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграфи 3 и 4, член 4, параграф 1, точка 2, втора алинея, член 4, параграф 2, член 13, параграф 1, член 16, параграф 12, член 23, параграф 4, член 24, параграф 13, член 25, параграф 8, член 27, параграф 9, член 28, параграф 3, член 30, параграф 5, член 31, параграф 4, член 32, параграф 4, член 33, параграф 8, член 52, параграф 4, член 54, параграф 4, член 58, параграф 6, член 64, параграф 7, член 65, параграф 7 или член 79, параграф 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след уведомяването на Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

"

14)  В член 90 се вмъква следният параграф:"

„1а. Не по-късно от 31 декември 2021 г. Комисията проучва какво е отражението на предвиденото в член 2, параграф 1, буква й) освобождаване при квотите за емисии или техните деривати и ако е уместно, придружава този преглед със законодателно предложение за изменение на това освобождаване. В този контекст Комисията анализира търговията с квоти за емисии и техните деривати в Съюза и в трети държави, както и отражението на освобождаването по член 2, параграф 1, буква й) върху защитата на инвеститорите и целостта и прозрачността на пазарите на квоти за емисии и техните деривати, с цел да прецени дали следва да се приемат мерки във връзка с търгуването на места на търговия, намиращи се в трети държави.“

"

Член 2

Изменения на Директива (ЕС) 2019/878

Член 2, параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 28 декември 2020 г. мерките, необходими за спазване на:

   а) разпоредбите на настоящата директива, доколкото засягат кредитните институции;
   б) член 1, точки 1 и 9 от настоящата директива във връзка с член 2, параграфи 5 и 6 и член 21б от Директива 2013/36/ЕС, доколкото засягат кредитните институции и инвестиционните посредници.

Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите членки прилагат тези разпоредби, считано от 29 декември 2020 г. Въпреки това разпоредбите, необходими за осигуряване на съответствие с измененията, посочени в член 1, точка 21 и точка 29, букви а), б) и в) от настоящата директива във връзка с член 84 и член 98, параграфи 5 и 5а от Директива 2013/36/ЕС се прилагат, считано от 28 юни 2021 г., а разпоредбите, необходими за осигуряване на съответствие с измененията, посочени в член 1, точки 52 и 53 от настоящата директива във връзка с членове 141б, 141в и член 142, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС, се прилагат от 1 януари 2022 г.

Държавите членки приемат, публикуват и прилагат до 26 юни 2021 г. мерките, необходими за спазване на разпоредбите на настоящата директива, доколкото те засягат инвестиционните посредници, с изключение на мерките, посочени в първа алинея, буква б).

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки. “.

"

Член 3

Изменения на Директива 2013/36/ЕС

В член 94, параграф 2, трета, четвърта и пета алинея се заменят със следното:"

„За целите на идентифицирането на персонала, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията, както е посочено в член 92, параграф 3, с изключение на персонала на инвестиционните посредници, ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които са изложени критериите за определяне на следното:

   а) управленска отговорност и контролни функции;
   б) съществена стопанска единица и значително въздействие върху рисковия профил на съответната стопанска единица; както и
   в) други категории служители, които не са посочени изрично в член 92, параграф 3, чиито професионални дейности имат също толкова съществено въздействие върху рисковия профил на институцията, колкото и дейностите на посочените във въпросната разпоредба категории служители.

ЕБО предоставя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 28 декември 2019 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящата директива, като приема посочените в настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. По отношение на регулаторните технически стандарти, които се прилагат за инвестиционните посредници, правомощието, посочено в член 94, параграф 2 от настоящата директива, изменена с Директива (ЕС) № 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета*, продължава да се прилага до 26 юни 2021 г.“

_________________

* Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018, стр.43).

"

Член 4

Транспониране

1.  Държавите членки приемат и публикуват до ... [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Те прилагат тези мерки от ... [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение].

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.  Чрез дерогация от параграф 1 измененията на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 се прилагат от 28 декември 2020 г.

Член 5

Преглед

До 31 юли 2021 г. и въз основа на резултатите от обществена консултация, проведена от Комисията, Комисията прави преглед inter alia на: а) функционирането на структурата на пазарите на ценни книжа, отразявайки новата икономическа реалност след 2020 г., въпросите относно данните и качеството на данните, свързани със структурата на пазара, както и правилата за прозрачност, включително въпроси, свързани с трети държави; б) правилата за проучванията; в) правилата за всички форми на плащания към консултантите и тяхното ниво на професионална квалификация; г) управлението на продуктите; д) отчитането на загубите; както и е) категоризацията на клиентите. По целесъобразност Комисията представя законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета.

Член 6

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 10, 11.1.2021 г., стр. 30.
(2) ОВ C 10, 11.1.2021 г., стр. 30.
(3) Позиция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г.
(4) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(5) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(6) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(7) Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).
(8) Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64)
(9) Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 253.)
(10) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I
PDF 263kWORD 71k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))
P9_TA-PROV(2021)0047A9-0228/2020

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0281),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0206/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 октомври 2020 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 16 декември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0228/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници и Директива 2004/109/ЕО по отношение на използването за годишни финансови отчети на единен електронен формат за отчитане с цел подпомагане на възстановяването от кризата във връзка с COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0155


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Пандемията от COVID-19 сериозно засяга хората, предприятията, системите на здравеопазването и икономиките на държавите членки. В своето съобщение от 27 май 2020 г., озаглавено „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“ Комисията подчерта, че ликвидността и достъпът до финансиране ще продължат да бъдат предизвикателство. Ето защо от решаващо значение е да се подкрепи възстановяването от силния икономически шок, причинен от пандемията от COVID‑19, като се въведат целеви изменения в действащите законодателни актове на Съюза в областта на финансовите услуги. Тези изменения образуват пакет от мерки и се приемат под наименованието „Пакет за възстановяване на капиталовите пазари“.

(2)  Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета(4) определя изискванията за изготвянето, одобряването и разпространението на проспекта, който трябва да бъде публикуван, когато се предлагат публично ценни книжа или когато те се допускат до търговия на регулиран пазар, разположен или опериращ в държава членка. Като част от пакета от мерки за подпомагане на емитентите да се възстановят от икономическия шок, произтичащ от пандемията от COVID-19, са необходими целенасочени изменения на режима на проспектите. Тези изменения следва да позволят на емитентите и финансовите посредници да намалят разходите и да освободят ресурси за фазата на възстановяване непосредствено след пандемията от COVID-19. Измененията следва да останат в съответствие с общите цели на Регламент (ЕС) 2017/1129, за да се насърчи набирането на средства чрез капиталовите пазари, да се гарантира високо ниво на защита на потребителите и инвеститорите, да се стимулира сближаване в областта на надзора във всички държави членки и за да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар. Тези изменения следва също така да отчитат изцяло степента, в която пандемията от COVID-19 е засегнала настоящото положение на емитентите и перспективите пред тях.

(3)  Кризата във връзка с COVID-19, прави дружествата в Съюза, и по-специално малките и средните предприятия (МСП) и стартиращите предприятия, по-нестабилни и уязвими. Когато е целесъобразно, за да се подпомогнат и диверсифицират източниците на финансиране за дружествата в Съюза, като се поставя специален акцент върху МСП, включително стартиращите предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация, премахването на неоснователните пречки и прекомерната административна тежест може да спомогне за насърчаване на способността на дружествата в Съюза за навлизане в капиталовите пазари, в допълнение към насърчаването на по-разнообразни, по-дългосрочни и по-конкурентни инвестиционни възможности за инвеститорите на дребно и за големите инвеститори. В това отношение настоящият регламент следва също така да има за цел да улеснява потенциалните инвеститори при информирането им за възможностите за инвестиции в дружествата, тъй като потенциалните инвеститори често срещат трудности при оценяването на стартиращи и на малки дружества с кратка история на стопанската дейност – ситуация, която води до по-малко възможности за започване на иновативна стопанска дейност, особено за субектите, започващи стопанска дейност.

(4)  Кредитните институции участваха активно в усилията за подкрепа на дружествата, които се нуждаеха от финансиране, и се очаква да бъдат основен стълб на възстановяването. Регламент (ЕС) 2017/2019 освобождава кредитните институции от задължението за публикуване на проспект в случай на предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на някои недялови ценни книжа, емитирани с определена продължителност или повторяемост, до обща сума от 75 милиона евро за период от 12 месеца. Този праг на освобождаване следва да бъде увеличен за ограничен период от време, за да се насърчи набирането на средства за кредитните институции и да им се даде възможност да поддържат клиентите си в реалната икономика. Тъй като прилагането на този праг на освобождаване е ограниченo до фазата на възстановяване, то следва да бъде на разположение само за ограничен период от време, приключващ на 31 декември 2022 г.

(5)  За да се реагира бързо на тежките икономически последици от пандемията от COVID-19, е важно да се въведат мерки за улесняване на инвестициите в реалната икономика, да се даде възможност за бърза рекапитализация на дружествата в Съюза и да се позволи на емитентите да използват публичните пазари на ранен етап от процеса на възстановяване. За постигането на тези цели е целесъобразно да се създаде нов кратък проспект, който да бъде известен под наименованието „проспект на ЕС за възстановяване“ и който, макар да разглежда както икономическите, така и финансовите въпроси, които поставя конкретно пандемията от COVID-19, да е лесен за изготвяне от емитентите, лесен за разбиране от инвеститорите, и по-специално за инвеститорите на дребно, които искат да финансират емитентите, и лесен за разглеждане и одобряване от компетентните органи. Проспектът на ЕС за възстановяване следва да се разглежда главно като инструмент, способстващ рекапитализация, с внимателен мониторинг от страна на компетентните органи, за да се гарантира, че изискванията във връзка с информацията за инвеститорите са изпълнени. Важното е, че съдържащите се в настоящия регламент изменения на Регламент (ЕС) 2017/1129 не следва да се използват за заменяне на предвидения по график преглед и на евентуално изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129, които ще трябва да бъдат придружени от цялостна оценка на въздействието. В това отношение не би било целесъобразно да се добавят допълнителни елементи към режимите за оповестяване, каквито не се изискват към момента съгласно посочения регламент или съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията(5), с изключение на специална информация, свързана с въздействието на пандемията от COVID-19. Такива елементи следва да се въвеждат само в случай на законодателно предложение от Комисията въз основа на извършен от нея преглед на Регламент (ЕС) 2017/1129, както е предвидено в член 48 от същия регламент.

(6)  Важно е да се постигне съгласуваност на информацията за инвеститорите на дребно и на основните информационни документи за различните финансови продукти и съгласно различните законодателни актове, както и да се осигури пълен инвестиционен избор и съпоставимост в рамките на Съюза. Освен това защитата на потребителите и инвеститорите на дребно следва да бъде взета предвид при предвидения преглед на Регламент (ЕС) 2017/1129, за да се осигурят хармонизирани, опростени и лесни за разбиране информационни документи за всички инвеститори на дребно.

(7)  Информацията, предоставяна от дружествата по екологични, социални и управленски въпроси, става все по-значима за инвеститорите, за да се измери въздействието на техните инвестиции върху устойчивостта и да се включат съображенията за устойчивост в техните процеси на вземане на инвестиционни решения и в осъществяваното от тях управление на риска. В резултат на това дружествата са изправени пред нарастващ натиск да отговорят на исканията както на инвеститорите, така и на кредитните институции по екологичните, социалните и управленските въпроси, и от тях се изисква да спазват множество стандарти за оповестяване на информация от екологичен, социален и управленски характер, които често са фрагментирани и несъгласувани. Поради това, с цел да се подобри оповестяването от страна на дружествата на информация, свързана с устойчивостта, и да се хармонизират изискванията за това оповестяване, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/1129, като същевременно се вземат предвид и други законодателни актове на Съюза в областта на финансовите услуги, Комисията следва да прецени в контекста на прегледа на Регламент (ЕС) 2017/1129 дали е целесъобразно в Регламент (ЕС) 2017/1129 да се включи информация, свързана с устойчивостта, и да направи оценка дали е целесъобразно да внесе законодателно предложение с цел постигане на съгласуваност с целите за устойчивост и на съпоставимост на свързаната с устойчивостта информация съгласно различните законодателни актове на Съюза в областта на финансовите услуги.

(8)  Дружествата, които са имали акции, допуснати до търговия на регулиран пазар или търгувани непрекъснато на пазар за растеж за МСП през последните най-малко 18 месеца преди предлагането на акции или допускането до търговия, следва да са спазили изискванията за периодично и текущо оповестяване съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета(6), Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7) или — съответно за емитентите на пазарите за растеж за МСП — съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията(8). Поради това голяма част от изискваното съдържание на проспекта вече ще бъде публично достъпна и инвеститорите ще търгуват въз основа на тази информация. Ето защо проспектът на ЕС за възстановяване следва да се използва само за вторични емисии на акции. Проспектът на ЕС за възстановяване следва да улеснява финансирането на собствен капитал и по този начин да създаде условия за дружествата да постигнат бърза рекапитализация. Проспектът на ЕС за възстановяване не следва да позволява на емитентите да преминават от пазар за растеж за МСП към регулиран пазар. Освен това проспектът на ЕС за възстановяване следва да се съсредоточи само върху съществената информация, която позволява на инвеститорите да вземат информирани инвестиционни решения. Независимо от това, ако е приложимо, емитентите или предложителите следва да преценят по какъв начин пандемията от COVID-19 е засегнала стопанската дейност на емитентите, както и очакваното евентуално бъдещо въздействие на пандемията върху стопанската им дейност.

(9)  За да бъде ефективен инструмент за емитентите, проспектът на ЕС за възстановяване следва да бъде единен документ с ограничен размер, да позволява включване чрез препратка и да се възползва от паспорта за общоевропейски публични предлагания на акции или допускания до търговия на регулиран пазар.

(10)  Проспектът на ЕС за възстановяване следва да включва кратко резюме като полезен източник на информация за инвеститорите, по-специално за инвеститорите на дребно. Това резюме следва да бъде изложено в началото на проспекта на ЕС за възстановяване и следва да се съсредоточи върху основната информация, която би позволила на инвеститорите да решат кои публични предлагания и допускания до търговия на акции да проучат допълнително, а след това да направят преглед на проспекта на ЕС за възстановяване като цяло, за да вземат решение. Основната информация следва да включва информация по-специално относно евентуалното стопанско и финансово въздействие на пандемията от COVID-19, както и очакваното евентуално бъдещо въздействие на същата. Проспектът на ЕС за възстановяване следва да гарантира защитата на инвеститорите на дребно, като се придържа към съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129 и същевременно се избягва прекомерната административна тежест. В това отношение е от съществено значение резюмето да не намалява защитата на инвеститорите, нито да създава подвеждащо впечатление у инвеститорите. Поради това емитентите или предложителите следва да гарантират висока степен на старание при изготвянето на това резюме.

(11)  Тъй като проспектът на ЕС за възстановяване би предоставил значително по-малко информация, отколкото опростен проспект съгласно опростения режим на оповестяване за вторични емисии, за емитентите следва да не бъде възможно да го използват за емисии на акции с висока степен на намаляване на стойността, които имат значително въздействие върху капиталовата структура, перспективите и финансовото състояние на емитента. Поради това използването на проспекта на ЕС за възстановяване следва да бъде ограничено до предлагания, отнасящи се за не повече от 150% от невнесения капитал. Настоящия регламент следва да предвиди точни критерии за изчисляването на този праг..

(12)  За да се съберат данни, които подпомагат оценката на режима за проспекта на ЕС за възстановяване, проспектът на ЕС за възстановяване следва да бъде включен в механизма за съхранение, посочен в член 21, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/1129. С цел да се ограничи административната тежест за промяна на този механизъм за съхранение, проспектът на ЕС за възстановяване следва да може да използва същите данни като определените за проспекта за вторични емисии, посочен в член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1129, при условие че двата вида проспекти остават ясно разграничени.

(13)  Проспектът на ЕС за възстановяване следва да допълва другите форми на проспектите, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/1129, с оглед на особеностите на различните видове ценни книжа, емитенти, предлагания и допускания. Поради това, освен ако изрично е посочено друго, всички позовавания на понятието „проспект“ съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 трябва да се разбират като отнасящи се за всички различни форми на проспекти, включително проспекта на ЕС за възстановяване, предвиден в настоящия регламент.

(14)  С Регламент (ЕС) 2017/1129 от финансовите посредници се изисква да информират инвеститорите за възможността да бъде публикувано допълнение и при определени обстоятелства да се свържат с инвеститорите в същия ден, в който се публикува допълнението. Крайният срок, в който трябва да се свържат с инвеститорите, както и обхватът на инвеститорите, с които трябва да се свържат ▌, могат да предизвикат трудности за финансовите посредници. С цел да се предоставят облекчения и да се освободят ресурси за финансовите посредници, като същевременно се запазва високо равнище на защита на инвеститорите, следва да се установи по-пропорционален режим. По-специално следва да бъде изяснено, че финансовите посредници следва да се свържат с инвеститорите, които купуват или записват ценни книжа, най-късно при изтичането на срока на първоначалното предлагане. Срокът на първоначално предлагане следва да се разбира в смисъл, че се отнася до периода, през който емитентът или предложителят предлагат публично ценните книжа съгласно условията по проспекта, и изключва периоди на последваща препродажба на ценните книжа на пазара. Срокът на първоначално предлагане следва да включва както първичните, така и вторичните емисии на ценни книжа. С този режим следва да се определи с кои инвеститори следва да се свържат финансовите посредници при публикуването на допълнение и следва да се удължи крайният срок за свързване с тези инвеститори. Независимо от новия режим, предвиден в настоящия регламент, следва да продължат да се прилагат действащите разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1129, които гарантират, че допълнението е достъпно за всички инвеститори посредством изискването за публикуване на допълнението на публично достъпен уебсайт.

(15)  Тъй като режимът на проспекта на ЕС за възстановяване е ограничен до етапа на възстановяване, този режим следва да се прекрати на 31 декември 2022 г. С цел да се осигури приемственост на проспектите на ЕС за възстановяване, тези проспекти на ЕС за възстановяване, които са одобрени преди прекратяването на режима на проспекта на ЕС за възстановяване, следва да се възползват от клауза за запазване на придобитите права.

(16)  В срок до 21 юли 2022 г. Комисията трябва да представи доклад пред Европейския парламент и Съвета за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение. Този преглед следва да съдържа оценка, наред с другото, дали режимът на оповестяване на проспектите на ЕС за възстановяване е подходящ за постигане на целите, преследвани с настоящия регламент. Тази оценка следва да обхваща въпроса дали проспектът на ЕС за възстановяване е постигнал подходящ баланс между защитата на инвеститорите и намаляването на административната тежест.

(17)  Директива 2004/109/ЕО изисква от емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, разположен или опериращ в държава членка, да изготвят и оповестяват своите годишни финансови отчети в единен електронен формат за отчитане, считано от финансовите години, започващи на или след 1 януари 2020 г. Този единен електронен формат за отчитане е определен в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2019/815(9). Като се има предвид, че изготвянето на годишни финансови отчети чрез използване на единния електронен формат за отчитане изисква заделяне на допълнителни човешки и финансови ресурси, по-специално през първата година от подготовката, и като се вземат предвид ограниченията върху ресурсите на емитентите поради пандемията от COVID-19, държавите членки следва да могат да отложат с една година прилагането на изискването за изготвяне и оповестяване на годишни финансови отчети чрез използване на единния електронен формат за отчитане. За да упражни тази възможност, държавата членка следва да уведоми Комисията за намерението си да разреши такова отлагане и да обоснове надлежно своето намерение.

(18)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно да се въведат мерки за улесняване на инвестициите в реалната икономика, да се даде възможност за бърза рекапитализация на дружествата в Съюза и да се позволи на емитентите да използват публичните пазари на ранен етап от процеса на възстановяване, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, a поради обхвата и последиците си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели

(19)  Поради това Регламент (ЕС) 2017/1129 и Директива 2004/109/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) 2017/1129

Регламент (ЕС) 2017/1129 се изменя, както следва:

1)  В член 1, параграф 4 се добавя следната буква:"

„л) от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент] до 31 декември 2022 г. недялови ценни книжа, които се емитират с определена продължителност или повторяемост от кредитна институция, когато съвкупната обобщена стойност в Съюза на предлаганите ценни книжа не надвишава 150 000 000 EUR на кредитна институция, изчислена за период от 12 месеца, при условие че тези ценни книжа:

   i) не са подчинени, конвертируеми или заменими; и
   ii) не дават право да бъдат записани или да бъдат придобити други видове ценни книжа и не са свързани с даден деривативен инструмент.“

"

2)  В член 1, параграф 5, първа алинея се добавя следната точка:"

„к) от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент] до 31 декември 2022 г. недялови ценни книжа, които се емитират постоянно или повторно от кредитна институция, когато съвкупната обобщена стойност в Съюза на предлаганите ценни книжа не надвишава 150 000 000 EUR на кредитна институция, изчислена за период от 12 месеца, при условие че тези ценни книжа:

   (i) не са подчинени, конвертируеми или заменими; и
   (ii) не дават право да бъдат записани или да бъдат придобити други видове ценни книжа и не са свързани с даден деривативен инструмент.“

"

3)  В член 6, параграф 1, алинея първа уводното изречение се заменя със следното:"

„1. Без да се засягат член 14, параграф 2, член 14а, параграф 2 и член 18, параграф 1, проспектът съдържа необходимата информация, която е съществена за инвеститора, за да направи информирана оценка на:“

"

4)  В член 7 се добавя следният параграф:"

„12а. Чрез дерогация от параграфи 3—12 на настоящия член проспектът на ЕС за възстановяване, изготвен в съответствие с член 14а, включва резюме, изготвено в съответствие с настоящия параграф.

Резюмето на проспекта на ЕС за възстановяване се изготвя като кратък документ със сбито съдържание и при отпечатване не надвишава максимален размер от две страници във формат А4.

Резюмето на проспекта на ЕС за възстановяване не може да съдържа кръстосани препратки към други части на проспекта или да включва информация чрез препратка и трябва да е:

   a) представено и структурирано в лесен за четене вид, като се използва удобен за четене размер на шрифта;
   б) написано на език и стил, които улесняват разбирането на информацията, по-специално на език, който е ясен, нетехнически, стегнат и разбираем за инвеститорите;
   в) съставено от следните четири раздела:
   i) въведение, съдържащо цялата информация, посочена в параграф 5 от настоящия член, включително предупреждения и датата на одобряване на проспекта на ЕС за възстановяване;
   ii) основна информация за емитента, включително, ако е приложимо, конкретно посочване с не по-малко от 200 думи на икономическото и финансовото въздействие на пандемията от COVID-19 върху емитента;
   iii) основна информация за акциите, включително на правата, свързани с акциите и всички ограничения по отношение на тях;
   iv) основна информация за публичното предлагане на акциите и/или допускането до търговия на регулиран пазар.“

"

5)  Добавя се следният член:"

„Член 14a

Проспект на ЕС за възстановяване

1.  Следните лица могат да изберат да изготвят проспект на ЕС за възстановяване съгласно опростения режим на оповестяване, предвиден в настоящия член, в случай на публично предлагане на акции или допускане на акции до търговия на регулиран пазар:

   a) емитенти, чиито акции са били постоянно допуснати до търговия на регулиран пазар през последните най-малко 18 месеца, и които емитират акции, взаимозаменяеми със съществуващи акции, които са били емитирани преди това;
   б) емитенти, чиито акции вече се търгуват непрекъснато на пазар за растеж за МСП през последните най-малко 18 месеца, при условие че е публикуван проспект за предлагането на тези акции, и които емитират акции, взаимозаменяеми със съществуващи акции, които са били емитирани преди това;
   в) предложители на акции, допуснати до търговия на регулиран пазар или на пазар за растеж за МСП непрекъснато най-малко в продължение на последните 18 месеца.

Емитентите могат да изготвят проспект на ЕС за възстановяване само при условие че броят на акциите, които ще бъдат предложени, заедно с броя на акциите, които вече са предложени чрез проспект на ЕС за възстановяване в рамките на период от 12 месеца, ако има такива, представляват не повече от 150% от броя на акциите, които вече са допуснати до търговия на регулиран пазар или на пазар за растеж за МСП, в зависимост от случая, на датата на одобряване на проспекта на ЕС за възстановяване.

12-месечният период, посочен във втора алинея, започва да тече от датата на одобряване на проспекта на ЕС за възстановяване.

2.  Чрез дерогация от член 6, параграф 1 и без да се засяга член 18, параграф 1, проспектът на ЕС за възстановяване съдържа съответната съкратена информация, която е необходима на инвеститорите, за да разберат:

   a) перспективите и финансовите резултати на емитента и значителните промени във финансовото му състояние и състоянието на стопанската му дейност, които са настъпили от края на последната финансова година, ако има такива, както и неговата финансова и нефинансова дългосрочна стопанска стратегия и цели, включително, ако е приложимо, конкретно посочване с не по-малко от 400 думи на икономическото и финансовото въздействие на пандемията от COVID-19 върху емитента и на очакваното нейно бъдещо въздействие;
   б) съществената информация за акциите, включително правата, свързани с тези акции, и всички ограничения на тези права, причините за емисията и нейното въздействие върху емитента, включително върху общата капиталова структура на емитента, както и оповестяване на капитализацията и задлъжнялостта, декларация за оборотния капитал и използването на постъпленията.

3.  Информацията, съдържаща се в проспекта на ЕС за възстановяване, се изготвя в писмена форма и се представя в сбита и лесна за анализиране и разбиране форма и позволява на инвеститорите, особено на инвеститорите на дребно, да вземат информирано инвестиционно решение ▌, като се взема предвид публично оповестената до момента регулирана информация съгласно Директива 2004/109/ЕО, когато е приложимо, Регламент (ЕС) № 596/2014, както и, когато е приложимо, информацията, посочена в Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията*.

4.  Проспектът на ЕС за възстановяване трябва да бъде изготвен като единен документ, съдържащ минималната информация, посочена в приложение Vа. Той трябва да е с максимален размер при отпечатване от 30 страници във формат А4 и да е представен и структуриран в лесен за четене вид, като се използва удобен за четене размер на шрифта.

5.  Резюмето и информацията, включена чрез препратка в съответствие с член 19, не се вземат предвид по отношение на максималния размер при отпечатване, посочен в параграф 4 от настоящия член.

6.  Емитентите могат да определят реда, по който информацията, посочена в приложение Vа, се разполага в проспекта на ЕС за възстановяване.

__________________

* Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 1).“

"

6)  В член 20 се вмъква следният параграф:"

„6а. Чрез дерогация от параграфи 2 и 4 сроковете, посочени в параграф 2, алинея първа, и в параграф 4, се намаляват на седем работни дни за проспект на ЕС за възстановяване. Емитентите информират компетентния орган най-малко пет работни дни преди датата, предвидена за представяне на заявлението за одобрение.“

"

7)  В член 21 се вмъква следният параграф:"

„5a. Проспект на ЕС за възстановяване, се класифицира в механизма за съхранение, посочен в параграф 6 от настоящия член. Данните, използвани за класификацията на проспектите, изготвени в съответствие с член 14, могат да бъдат използвани за класификацията на проспектите за възстановяване на ЕС, изготвени в съответствие с член 14а, при условие че двата вида проспекти са разграничени в този механизъм за съхранение.“

"

8)  Член 23 се изменя, както следва:

a)  вмъква се следният параграф ▌:"

„2a. Чрез дерогация от параграф 2, от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] до 31 декември 2022 г., когато проспектът се отнася за публично предлагане на ценни книжа, инвеститорите, които вече са се съгласили да закупят или да запишат ценни книжа преди публикуването на допълнението, имат правото, което могат да упражнят в рамките на три работни дни след публикуването на допълнението, да оттеглят своите съгласия, в случаите, когато важният нов фактор, съществената грешка или съществената неточност, посочени в параграф 1, са възникнали или са били открити преди изтичането на срока на предлагането или преди предаването на ценните книжа, в зависимост от това кое ще се случи по-рано. Този срок може да бъде удължен от емитента или от предложителя. Крайният срок за упражняване на правото на оттегляне се посочва в допълнението.

Допълнението съдържа на видно място указание относно правото на оттегляне, в което се посочва ясно:

   a) че правото на оттегляне се предоставя само на инвеститорите, които вече са се съгласили да закупят или да запишат ценните книжа преди публикуването на допълнението и при условие че ценните книжа все още не са били предадени на инвеститорите към момента, в който важният нов фактор, съществената грешка или съществената неточност са възникнали или са били открити;
   б) срокът, в който инвеститорите могат да упражнят правото си на оттегляне; и
   в) лицата, с които инвеститорите могат да се свържат, ако желаят да упражнят правото на оттегляне.“;

"

б)  добавя се следният параграф:"

„3a. Чрез дерогация от параграф 3, от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент] до 31 декември 2022 г., когато инвеститорите купуват или записват ценни книжа чрез финансов посредник, в периода между одобряването на проспекта за тези ценни книжа и изтичането на срока на първоначалното предлагане този финансов посредник информира тези инвеститори за възможността да бъде публикувано допълнение, къде и кога се очаква то да бъде публикувано, както и че в такъв случай той ще им окаже съдействие при упражняването на правото им да оттеглят своите съгласия.

Когато инвеститорите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, имат правото на оттегляне, посочено в параграф 2а, финансовият посредник се свързва с тези инвеститори до края на първия работен ден, следващ този, в който е публикувано допълнението.

Когато инвеститорите са закупили или записали ценни книжа директно от емитента, той информира инвеститорите за възможността да бъде публикувано допълнение, къде се очаква то да бъде публикувано, както и че в този случай те могат да имат право да оттеглят своите съгласия.“;

"

9)  Вмъква се следният член:"

„Член 47a

Ограничаване на срока на режима на проспекта на ЕС за възстановяване

Срокът на режима на проспекта на ЕС за възстановяване, установен в член 7, параграф 12а, член 14а, член 20, параграф 6а и член 21, параграф 5а се прекратява на 31 декември 2022 г.

Проспектите на ЕС за възстановяване, одобрени между … [датата на влизане в сила на настоящия регламент] и 31 декември 2022 г., продължават да бъдат предмет на регулиране в съответствие с член 14а до края на тяхната валидност или до изтичането на 12 месеца след 31 декември 2022 г., в зависимост от това кое ще се случи по-рано.“

"

10)  В член 48 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. В доклада се извършва оценка, наред с другото, дали резюмето на проспекта, режимите на оповестяване, установени в членове 14, 14а и 15, и универсалният регистрационен документ, посочен в член 9 продължават да бъдат подходящи в контекста на преследваните с тях цели. По-конкретно докладът включва следното:

   a) броя на проспектите на ЕС за растеж на лицата във всяка от категориите, посочени в член 15, параграф 1, букви а)—г), и анализ на развитието на този брой за всяка категория и на тенденциите при избора на местата за търговия от лицата, които имат право да използват проспекта на ЕС за растеж;
   б) анализ на това дали с проспекта на ЕС за растеж се създава нужното равновесие между защитата на инвеститорите и намаляването на административната тежест за лицата, които имат право да използват проспекта;
   в) броя на одобрените проспекти на ЕС за възстановяване и анализ на развитието на този брой, както и оценка на действителната допълнителна пазарна капитализация, набрана чрез проспектите на ЕС за възстановяване към датата на емитирането, за да се събере информация във връзка с проспекта на ЕС за възстановяване за целите на последваща оценка;
   г) разходите за изготвяне и одобряване на проспект на ЕС за възстановяване в сравнение с текущите разходи за изготвянето и одобрението на стандартен проспект, проспект за вторично емитиране и проспект на ЕС за растеж, заедно с посочване на постигнатите общи финансови икономии и на разходите, които могат да бъдат допълнително намалени, и на общите разходи по спазване на настоящия регламент за емитентите, предложителите и финансовите посредници, заедно с изчисляване на тези разходи като процент от оперативните разходи;
   д) анализ на това дали с проспекта на ЕС за възстановяване се създава подходящият баланс между защитата на инвеститорите и намаляването на административната тежест за лицата, които имат право да използват проспекта, и достъпността на съществена информация за инвестициите;
   е) анализ на това дали би било целесъобразно да се удължи срокът на режима на проспекта на ЕС за възстановяване, включително дали е подходящ прагът, посочен в член 14а, параграф 1, втора алинея, над който не може да се използва проспект за възстановяване на ЕС;
   ж) анализ на това дали мерките, предвидени в член 23, параграф 2а и параграф 3а, са постигнали целта да се предостави допълнителна яснота и гъвкавост както на финансовите посредници, така и на инвеститорите, и дали би било целесъобразно тези мерки да бъдат предвидени като постоянни.“

"

11)  Текстът в приложението към настоящия регламент се вмъква като приложение Va.

Член 2

Изменение на Директива 2004/109/ЕО

В член 4, параграф 7, първата алинея се заменя със следното:"

„7. За финансовите години, започващи на или след 1 януари 2020 г., всички годишни финансови отчети се изготвят в единен електронен формат за отчитане, при условие че Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета*, е извършил анализ на разходите и ползите. Дадена държава членка може обаче да позволи на емитентите да прилагат посоченото изискване във връзка с докладването за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2021 г., при условие че тази държава членка уведоми Комисията за намерението си да позволи такова отлагане в срок до  [21 дни след датата на публикуването на настоящия регламент] и че това ѝ намерение е надлежно обосновано.

__________________

* Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).“

"

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ Va

МИНИМАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ПРОСПЕКТА НА ЕС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

I.  Резюме

Проспектът на ЕС за възстановяване трябва да включва резюме, изготвено в съответствие с член 7, параграф 12а.

II.   Наименование на емитента, държава на учредяване, връзка към уебсайта на емитента

Идентифицира се дружеството, което емитира акции, посредством неговия идентификационен код на правен субект (ИКПС), неговото юридическо и търговско наименование, държавата на учредяване и уебсайта, на който инвеститорите могат да намерят информация за стопанската дейност на дружеството, продуктите, които произвежда, или услугите, които предоставя, основните пазари, на които се конкурира, неговите основни акционери, състава на неговите административни, управителни и надзорни органи и на висшето му ръководство и, ако е приложимо, информацията, включена чрез препратка (с декларация за ограничение на отговорността, че информацията на уебсайта не съставлява част от проспекта, освен ако тази информация е включена в проспекта чрез препратка).

III.  Декларация за отговорност и декларация за компетентния орган

1.  Декларация за отговорност

Определят се лицата, отговарящи за изготвянето на проспекта на ЕС за възстановяване, и се включва декларация от тези лица, че доколкото им е известно, информацията, съдържаща се в проспекта на ЕС за възстановяване, отговаря на фактите, както и че евентуалните пропуски в проспекта на ЕС за възстановяване не могат да засегнат неговото значение.

Когато е приложимо, декларацията трябва да съдържа информация, постъпила от трети лица, включително източника(‑ците) на тази информация, и декларации или доклади с посочено във връзка с тях дадено лице като експерт, както и следните данни за това лице:

a)  име;

б)  служебен адрес;

в)  квалификации; и

г)  значителен икономически интерес (ако има такъв), свързан с емитента.

2.  Декларация за компетентния орган

В декларацията трябва да се посочи компетентният орган, който е одобрил проспекта на ЕС за възстановяване в съответствие с настоящия регламент, и също така се посочва, че това одобрение не е утвърждаване на емитента, нито на качеството на акциите, за които се отнася проспектът на ЕС за възстановяване, че компетентният орган е одобрил проспекта на ЕС за възстановяване само в смисъл на потвърждение, че проспектът отговаря на стандартите за пълнота, разбираемост и последователност, установени в настоящия регламент, както и че проспектът на ЕС за възстановяване е изготвен в съответствие с член 14а.

IV.  Рискови фактори

В раздел „Рискови фактори“ се описват в ограничен брой категории съществените рисковe, които са специфични за емитента и съществените рисковe, явяващи се специфични за акциите, които са предмет на публично предлагане и/или са допуснати до търговия на регулиран пазар .

В оценката, която прави емитентът, предложителят или заявителят за допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, се посочват на първо място най-съществените рисковe във всяка категория, като се взема предвид отрицателното им въздействие върху емитента, както и върху акциите, които са предмет на публично предлагане и/или са допуснати до търговия на регулиран пазар, и вероятността от възникване на тези фактори. Представянето на рисковeте трябва да намира потвърждение в съдържанието на проспекта на ЕС за възстановяване.

V.  Финансови отчети

Проспектът на ЕС за възстановяване трябва да включва финансовите отчети (годишни и шестмесечни), публикувани през периода от 12 месеца преди одобряването на проспекта на ЕС за възстановяване. Когато са публикувани както годишни, така и шестмесечни финансови отчети, се изискват само годишните отчети, ако са изготвени след шестмесечните финансови отчети.

Годишните финансови отчети трябва да бъдат от независим одитор. Одиторският доклад трябва да бъде изготвен в съответствие с Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10) и Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета(11).

Когато Директива 2006/43/ЕО и Регламент (ЕС) № 537/2014 не са приложими, годишните финансови отчети трябва да бъдат одитирани или да бъде докладвано дали за целите на проспекта на ЕС за възстановяване те дават вярна и обективна представа в съответствие с приложимите в държава членка одиторски стандарти или друг еквивалентен стандарт. В противен случай в проспекта на ЕС за възстановяване трябва да се съдържа следната информация:

a)  декларация на видно място за това кои одиторски стандарти са били приложени;

б)  обяснение за евентуалните значителни отклонения от Международните одиторски стандарти.

Когато одиторските доклади за годишните финансови отчети са били отказани от регистрирани одитори или съдържат резерви, изменения на становища, декларации за ограничение на отговорността или обръщане на внимание, трябва да бъдат посочени съответните причини за тях, и всички тези резерви, изменения, декларации за ограничение на отговорността и обръщане на внимание трябва да бъдат възпроизведени напълно.

Трябва да бъде включено и описание на всяка значителна промяна във финансовото състояние на групата, която е настъпила след края на последния финансов период, за който са били публикувани одитирани финансови отчети или междинна финансова информация, или трябва да бъде включено подходящо изявление в обратен смисъл.

Когато е приложимо, трябва да бъде включена и проформа информация.

VI.  Политика по отношение на дивидентите

Описание на политиката на емитента по отношение на разпределението на дивидентите и актуалните ограничения на тази политика, както и по отношение на обратното изкупуване на акции.

VII.  Информация за тенденциите

Описание на:

a)  най-значимите неотдавнашни тенденции в производството, продажбите и материалните запаси, както и разходите и продажните цени от края на последната финансова година до датата на проспекта на ЕС за възстановяване;

б)  информация за всякакви известни тенденции, колебания, изисквания, ангажименти или събития, за които е разумно да се очаква да имат значителен ефект върху перспективите на емитента най-малко за текущата финансова година;

в)  информация относно краткосрочната и дългосрочната финансова и нефинансова стопанска стратегия и цели на емитента, включително, ако е приложимо, конкретно посочване с не по-малко от 400 думи на икономическото и финансовото въздействие на пандемията от COVID-19 върху емитента и на очакваното нейно бъдещо въздействие.

Ако няма съществена промяна в нито една от тенденциите, посочени в буква а) или буква б) от настоящия раздел, се подава декларация в този смисъл.

VIII. Общи условия на предлагането, твърди ангажименти и намерения за записване, както и основни елементи на споразуменията за поемане и за пласиране.

Представят се офертната цена, броят на предлаганите акции, размерът на емисията/предлагането, условията за предлагането и процедурата за упражняване на евентуално право на преимуществено изкупуване .

Предоставя се, доколкото е известно на емитента, информация дали основните акционери или членовете на управителните, надзорните или административните органи на емитента възнамеряват да се включат в записването в рамките на предлагането, или дали някое лице възнамерява да запише повече от 5% от предлагането.

Представяне на твърди ангажименти за записване на повече от 5% от предлагането, както и на всички съществени елементи на споразуменията за поемане и за пласиране (включително наименованието и адреса на субектите, приели да запишат или пласират емисията въз основа на твърд ангажимент или съгласно договорки за полагане на „максимални усилия“ и квотите).

IX.  Съществена информация за акциите и за тяхното записване

Представя се следната съществена информация за акциите, които се предлагат публично или са допуснати до търговия на регулиран пазар:

a)  международният идентификационен номер на ценните книжа (ISIN);

б)  правата, свързани с акциите, процедурата за упражняване на тези права и евентуални ограничения на тези права;

в)  къде могат да бъдат записани акциите и какъв е срокът, включително евентуалните му изменения, по време на който предлагането ще бъде в сила, и описание на процеса на подаване на заявление заедно с датата на емитиране на нови акции.

X.  Причини за предлагането и използване на постъпленията

Предоставя се информация за причините за предлагането и, когато е приложимо, прогнозната нетна стойност на постъпленията, разпределени по всяко основно предназначение и представени според йерархията на тези предназначения.

Когато на емитента е известно, че очакваните постъпления няма да бъдат достатъчни да покрият всички предлагани предназначения, той трябва да посочи сумата и източниците на останалите необходими средства. Трябва също да се даде подробна информация за използването на постъпленията, по-специално когато постъпленията се използват за придобиване на активи извън рамките на обичайната стопанска дейност, за финансиране на оповестени придобивания на друга стопанска дейност или за освобождаване, намаляване или окончателно изкупуване на дълг.

XI.  Получаване на подкрепа чрез държавна помощ

Представя се изявление с информация дали емитентът се е възползвал от държавна помощ под каквато и да е форма в контекста на възстановяването, както и относно целта на помощта, вида на инструмента и размера на получената помощ, както и условията, с които евентуално е била обвързана.

Изявлението дали емитентът е получил държавна помощ трябва да съдържа декларация, че информацията се предоставя единствено на отговорност на лицата, отговарящи за проспекта, както е посочено в член 11, параграф 1, че ролята на компетентния орган при одобряването на проспекта е да се изследва неговата пълнота, разбираемост и последователност и че следователно по отношение на изявлението за държавна помощ компетентният орган не е длъжен да прави независима проверка на това изявление.

XII.  Декларация за оборотния капитал

Декларация, в която емитентът заявява, че според него оборотният капитал е достатъчен за покриване на настоящите потребности на емитента, или в противен случай, в която предлага как да бъде осигурен необходимият допълнителен оборотен капитал.

XIII. Капитализация и задлъжнялост

Декларация за капитализацията и задлъжнялостта (като се прави разграничение между гарантирана и негарантирана, обезпечена и необезпечена задлъжнялост) към дата, която не е по-рано от 90 дни преди датата на проспекта на ЕС за възстановяване. Понятието „задлъжнялост“ включва също косвената и условната задлъжнялост.

При съществени промени в капитализацията и задлъжнялостта на емитента в рамките на периода от 90 дни, трябва да се предостави допълнителна информация чрез описание на тези промени или чрез актуализиране на съответните данни.

XIV.  Конфликти на интереси

Представя се информация за интереси, включително за всякакви конфликти на интереси, свързани с емитирането, и данни на участващите физически и юридически лица и естеството на интересите.

XV.  Разводняване на капитала и дялово участие след емитирането

Представя се сравнение на участието в акционерен капитал и правата на глас за заварените акционери преди и след увеличението на капитала в резултат на публичното предлагане, като се приема, че заварените акционери не записват нови акции и отделно се приема, че заварените акционери упражняват правото си на придобиване на новите акции.

XVI.  Налични документи

Декларация, че по време на валидността на проспекта на ЕС за възстановяване могат да бъдат прегледани, когато е съответно приложимо, следните документи:

a)  актуалният учредителен акт и уставът на емитента;

б)  всички доклади, писма и други документи, оценки и отчети, изготвени от експерт по молба на емитента, части от които са включени или посочени в проспекта на ЕС за възстановяване.

Посочва се уебсайтът, на който могат да бъдат прегледани документите“.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията

Комисията отбелязва факта, че политическото споразумение относно предложението на Комисията за изменение на Регламента за проспектите с цел въвеждане на проспект на ЕС за възстановяване включва изменение на Директивата за прозрачност, което предвижда отлагане на изискването за изготвяне на финансови отчети с помощта на европейски единен електронен формат за отчитане (ESEF). Това отлагане не беше включено в първоначалното предложение на Комисията. Според Комисията отлагането на ESEF не е в съответствие с принципите на Съюза за по-добро регулиране и с правото на Комисията на законодателна инициатива. Следователно това отлагане не би следвало да представлява прецедент. Тъй като отлагането на ESEF не е съществена промяна на политиката и отразява трудните обстоятелства, пред които са изправени предприятията поради пандемията от COVID-19, Комисията няма да попречи на приемането му.

(1) OВ C 10, 11.1.2021 г., стр. 30.
(2) ОВ C 10, 11.01.2021 г., стр. 30.
(3) Позиция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г.
(4)Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).
(5) Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формàта, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (ОВ L 166, 21.6.2019 г., стр. 26).
(6)Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).
(7)Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).
(8)Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 1).
(9) Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане (ОВ L 143, 29.5.2019 г., стр. 1).
(10)Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).
(11)Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 77).


Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно облекчаване ***I
PDF 222kWORD 61k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета по отношение на временното освобождаване от правилата за използване на слотовете на летищата в Общността поради пандемията от COVID-19 (COM(2020)0818 – C9-0420/2020 – 2020/0358(COD))
P9_TA-PROV(2021)0048

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0818),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0420/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 януари 2021 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 27 януари 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 59 и 163 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета по отношение на временното облекчаване на правилата за използване на слотовете на летищата в Съюза поради кризата във връзка с COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0358


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Кризата във връзка с COVID-19 доведе до рязък спад на въздушното движение поради значително намалялото търсене и преките мерки, предприети от държавите членки и от трети държави, за да бъде ограничено разпространението на COVID-19. Въздействието върху въздушните превозвачи беше отрицателно от 1 март 2020 г. насам и това вероятно ще продължи през следващите години.

(2)  Тези обстоятелства са извън контрола на въздушните превозвачи и доведоха до доброволно или принудително анулиране на техните въздушни услуги. По-специално, доброволното анулиране защитава финансовата стабилност на въздушните превозвачи и предотвратява отрицателното въздействие върху околната среда в резултат от извършването на празни или почти празни полети само за да се запазят техните слотове.

(3)  Цифрите, публикувани от Евроконтрол, който е управителният орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение в единното европейско небе, показват продължаващ спад на въздушното движение с около 74% към средата на юни 2020 г. спрямо предходната година .

(4)  Въз основа на известните резервации, прогнозите на Евроконтрол и епидемиологичните прогнози, не е възможно да се предвиди кога е вероятно да приключи периодът на силно понижено търсене, причинено от кризата във връзка с COVID-19. Според последните прогнози на Евроконтрол се очаква въздушното движение през февруари 2021 г. да бъде само наполовина в сравнение с нивото от февруари 2020 г. Прогнозите отвъд тази дата зависят от редица неизвестни фактори, например наличието на ваксини срещу COVID-19. При тези обстоятелства въздушните превозвачи, които не използват слотовете си в съответствие със степента за използване, определена в Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета(4), не следва автоматично да губят приоритета си по отношение на сериите от слотове, определени в член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 от този регламент, който иначе биха имали. Настоящият регламент следва да установи специални правила за тази цел.

(5)  Тези правила следва да са насочени към преодоляване на потенциалните отрицателни въздействия върху конкуренцията между въздушните превозвачи. По-специално е необходимо да се гарантира, че на въздушните превозвачи, готови да предоставят услуги, е разрешено да използват неизползвания капацитет и че те имат перспектива да запазят такива слотове в дългосрочен план. Това следва да запази стимулите за въздушните превозвачи да използват капацитета на летищата, което от своя страна би било от полза за потребителите.

(6)  Следователно е необходимо да се определят, съобразно тези принципи и за ограничен период, условията, при които въздушните превозвачи продължават да имат право върху серии от слотове съгласно член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 95/93, и да се установят изисквания към съответните въздушни превозвачи да освобождават неизползвания капацитет.

(7)  За периода, през който въздушният транспорт е отрицателно засегнат от кризата във връзка с COVID-19, определението на понятието „нов участник“ следва да бъде разширено, за да се увеличи броят на обхванатите въздушни превозвачи, като по този начин се даде възможност на повече въздушни превозвачи да започнат и да разширят дейността си, ако желаят. При все това е необходимо да се ограничат привилегиите, полагащи се на въздушни превозвачи, обхванати от това определение, до същинските нови участници, като се изключи всеки въздушен превозвач, който заедно със своето дружество майка или със собствените си дъщерни дружества или дъщерни дружества на своето дружеството майка разполага с повече от 10% от общия брой слотове, разпределени за съответния ден на дадено летище.

(8)  За периода, за който се прилага облекчаването на правилата за използване на слотовете, системата за разпределяне на слотовете следва да отчита усилията на въздушните превозвачи, изпълнявали полети, използвайки слотове, които са част от серия, върху която друг въздушен превозвач има право съгласно член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 95/93, но които са били предоставени на координатора на слотове за временно преразпределяне. Следователно въздушните превозвачи, които са използвали най-малко пет слота от една серия, следва да получат приоритет при разпределянето на тази серия в следващия равностоен период на часово планиране, при условие че въздушният превозвач, който има право на тях съгласно горепосочените членове, не ги заяви.

(9)  Налагането на специфични санитарни мерки на летищата във връзка с COVID-19 може да намали наличния капацитет, което може да наложи да се предвидят специфични координационни параметри във връзка с COVID-19. В такива ситуации и за да се даде възможност за правилното прилагане на такива параметри, на координаторите следва да бъде разрешено да адаптират разпределението на времето на слотовете, разпределени на въздушните превозвачи съгласно член 8 от Регламент (ЕИО) № 95/93, или да анулират такива слотове за периода на часово планиране, през който са в сила специфичните санитарни мерки във връзка с COVID-19.

(10)  За да се улесни използването на капацитета на летищата през летния период на часово планиране през 2021 г., на въздушните превозвачи следва да бъде разрешено да върнат исторически наложилите се слотове на координатора преди началото на периода на часово планиране, така че те да могат да бъдат преразпределени ad hoc. Въздушните превозвачи, които връщат пълна серия от слотове преди крайния срок, определен в настоящия регламент, следва да запазят правото си на същата серия слотове на това летище за летния период на часово планиране през 2022 г. С оглед на другите мерки за облекчаване във връзка със слотовете, съдържащи се в настоящия регламент, на въздушните превозвачи със значителен брой слотове на дадено летище следва да бъде разрешено да върнат най-много половината от своите слотове по този начин.

(11)  Без да се засяга задължението на държавите членки да спазват правото на Съюза, по-специално правилата, установени в Договорите и в Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5), отрицателните последици от евентуални мерки от страна на публичните органи на държавите членки или на трети държави, приети за справяне с разпространението на COVID-19 и ограничаващи възможността за пътуване с много кратко предизвестие, не могат да бъдат приписани на въздушните превозвачи и следва да бъдат смекчени, когато тези мерки оказват значително въздействие върху изпълнимостта или възможността за пътуване или търсенето по съответните маршрути. Това следва да включва мерки, които водят до частично или пълно затваряне на границата или въздушното пространство или до частично или пълно закриване или намаляване на капацитета на съответните летища, до ограничения на движението на екипажите на авиокомпаниите, които затрудняват значително извършването на въздушни услуги, или до сериозно възпрепятстване на способността на пътниците да пътуват с който и да е превозвач по съответния маршрут, включително ограничения на движението или карантинни мерки в страната или региона на местоназначение или ограничения на наличните услуги, които са от съществено значение за прякото подпомагане на извършването на въздушна услуга. Мерките за смекчаване следва да гарантират, че въздушните превозвачи не следва да бъдат санкционирани за това, че не са били в състояние да използват слотове, ако това е резултат от подобни ограничителни мерки, които все още не са били обявени в момента на разпределянето на слотовете.. ▌Конкретното облекчаване на последиците от налагането на такива мерки следва да бъде ограничено по продължителност и при всички случаи не следва да надхвърля два последователни периода на часово планиране.

(12)  По време на периоди, в които търсенето е значително засегнато в резултат от кризата във връзка с COVID-19, на въздушните превозвачи следва да се предостави необходимото освобождаване от изискванията относно използването на слотове с цел запазване на правото върху тези слотове в последващия равностоен период на часово планиране. Това следва да даде възможност на въздушните превозвачи да увеличат услугите си, когато обстоятелствата го позволяват. Понижената степен на използване, определена за целта, следва да вземе предвид прогнозата за въздушното движение за 2021 г., направена в началото на 2021 г., която възлиза на 50% от нивото на въздушното движение през 2019 г., несигурността около кризата във връзка с COVID-19 и възвръщането на доверието на потребителите и нивата на въздушното движение.

(13)  С цел справяне с променящото се въздействие на кризата във връзка с COVID-19 и произтичащата от това липса на яснота по отношение на развитието на нивата на въздушното движение в средносрочен план и за да се реагира гъвкаво на предизвикателствата, пред които е изправен секторът на въздушния транспорт в резултат на тази криза, когато това е строго необходимо и обосновано, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на срока на прилагане на облекчаването на правилото за използване на слотове и с процентните стойности за минимална степен на използване на слотовете в определен обхват. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(6). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(14)  За да могат да започнат навреме необходимата подготовка, въздушните превозвачи и координаторите трябва да са запознати с условията, които ще се прилагат за използването на слотове през даден период на часово планиране. Поради това Комисията следва да се стреми да приема делегираните актове възможно най-рано и при всички случаи преди крайния срок за връщане на слотовете, определен в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 95/93.

(15)  Летищата, доставчиците на летищни услуги и въздушните превозвачи трябва да имат информация за наличния капацитет за целите на адекватното планиране. Въздушните превозвачи следва да предоставят на координатора слотовете, които не възнамеряват да използват, за евентуално преразпределяне на други въздушни превозвачи възможно най-рано, и не по-късно от три седмици преди планираната дата на тяхното използване. Когато въздушните превозвачи многократно и умишлено не спазват това изискване или което и да е друго изискване на Регламент (ЕИО) № 95/93, те следва да подлежат на подходящи санкции или равностойни мерки.

(16)  Ако координаторът е убеден, че въздушният превозвач е прекратил дейността си на дадено летище, той следва незабавно да отнеме слотовете от въпросния въздушен превозвач и да ги върне в пула за преразпределяне на други превозвачи.

(17)  Доколкото целта на настоящия регламент – а именно установяване на специални правила и облекчаване на общите правила за използване на слотове за ограничен период от време с цел да се смекчат последиците от кризата във връзка с Covid-19 върху въздушното движение, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на предложеното действие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(18)  Предвид неотложността, свързана с извънредните обстоятелства, предизвикани от кризата във връзка с COVID-19, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Съюза, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(19)  За да се даде възможност за бързото прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила по спешност в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 95/93 се изменя, както следва:

1)  Член 2 се изменя, както следва:

а)  вмъква се следната буква:"

„ба) в периода, посочен в член 10а, параграф 3, „нов участник“ означава:

   (i) въздушен превозвач, който заявява слот на летището като част от серия от слотове за определен ден, при което, ако заявката на превозвача бъде удовлетворена, той ще разполага общо с по-малко от седем слота на това летище за този ден; или
   ii) въздушен превозвач, който заявява серия от слотове за непрекъснато обслужване на пътници по график между две летища в Съюза, на които в съответния ден същата услуга за непрекъснато обслужване на пътници по график между тези летища се предлага най-много от още двама въздушни превозвачи, и при което дори ако заявката на превозвача бъде удовлетворена, въздушният превозвач ще разполага с по-малко от девет слота за тази непрекъсната услуга на това летище за този ден.

Въздушен превозвач, който, заедно със своето дружество майка, собствените си дъщерни дружества или дъщерните дружества на своето дружество майка, разполага с повече от 10% от общия брой слотове, разпределени за въпросния ден на конкретно летище, не се смята за нов участник на това летище;“;

"

б)  добавя се следната буква:"

„н) „координационни параметри във връзка с COVID-19“ означава преразгледани координационни параметри, водещи до намаляване на наличния летищен капацитет на координирано летище поради специфични санитарни мерки, наложени от държавите членки в отговор на кризата във връзка с COVID-19.“

"

2)  В член 7, параграф 1, първата алинея се заменя със следното:"

„1. Въздушните превозвачи, които оперират или възнамеряват да оперират на летища, управлявани от график, или на координирани летища, представят съответно на ръководителя на графика или на координатора цялата съответна информация, поискана от тях. Цялата съответна информация се представя във формата и в срока, определени от ръководителя на графика или от координатора. В частност, в момента на заявката за отпускане на слот въздушният превозвач уведомява координатора за това дали ще се възползва от статута на нов участник по отношение на исканите слотове съгласно член 2, буква б) или буква ба).“

"

3)  Член 8 се изменя, както следва:

а)  уводното изречение на параграф 2, първа алинея се заменя със следното:"

„2. Без да се засягат членове 7, 8а и 9, член 10, параграфи 1 и 2а и член 14, параграф 1 от настоящия член не се прилага, когато са изпълнени следните условия:“;

"

б)  вмъква се следният параграф:"

„2a. В периода, посочен в член 10а, параграф 3, серия от слотове, върната в пула в съответствие с параграф 1 от настоящия член в края на периода на часово планиране (наричан по-нататък „референтният период на часово планиране“), при заявка се разпределя за следващия равностоен период на часово планиране на въздушен превозвач, който е използвал най-малко пет слота от въпросната серия в резултат на прилагането на член 10а, параграф 7 по време на референтния период на часово планиране, при условие че серията от слотове не е била вече предоставена на превозвача, който първоначално е разполагал с тази серия за следващия равностоен период на часово планиране в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Ако повече от един кандидат отговаря на изискванията на първа алинея, приоритет се дава на въздушния превозвач, който е използвал по-големия брой слотове от тази серия.“;

"

в)  вмъква се следният параграф:"

„6а. В периода, в който се прилагат координационните параметри във връзка с COVID-19, и за да се даде възможност за правилното прилагане на тези координационни параметри, координаторът може да промени разпределението на времето на заявените или разпределените слотове, попадащи в периода, определен в член 10а, параграф 3, или да ги анулира след изслушване на съответния въздушен превозвач. В този контекст координаторът взема предвид допълнителните правила и указания, посочени в параграф 5 от настоящия член, при условията, определени в тях.“

"

4)  В член 8а, параграф 3 се заменя със следното:"

„3. а) Слотовете, предоставени на нов участник съгласно определението от член 2, буква б) или буква ба), не могат да се прехвърлят съгласно предвиденото в параграф 1, буква б) от настоящия член за срок от два равностойни периода на часово планиране, освен в случай на законно одобрено поглъщане на дейностите на банкрутирало предприятие.

   б) Слотовете, предоставени на нов участник съгласно определението от член 2, буква б), ii) и iii) или от член 2, буква ба), ii) , не могат да се прехвърлят към друг маршрут съгласно предвиденото в параграф 1, буква а) на настоящия член за срок от два равностойни периода на часово планиране, освен ако новият участник не се ползва със същия приоритет по новия маршрут, както по първоначалния маршрут.
   в) Слотовете, предоставени на нов участник съгласно определението от член 2, буква б) или буква ба), не могат да се разменят съгласно предвиденото в параграф 1, буква в) от настоящия член за срок от два равностойни периода на часово планиране, освен с цел да се подобри разпределението на времето на слотовете за тези услуги спрямо първоначално заявените времена.“

"

5)   Член 10 ▌се изменя, както следва:

а)  вмъква се следният параграф:"

„2a. Независимо от параграф 2, серия от слотове, предоставена за периода на часово планиране от 28 март 2021 г. до 30 октомври 2021 г., дава право на въздушния превозвач на същата серия от слотове за периода на часово планиране от 27 март 2022 г. до 29 октомври 2022 г., ако въздушният превозвач е предоставил на координатора пълната серия от слотове за преразпределяне преди... [осем дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Настоящият параграф се прилага само за серии от слотове, които са били разпределени на един и същ превозвач за периода на часово планиране от 29 март 2020 г. до 24 октомври 2020 г. Броят на слотовете, от които въпросният въздушен превозвач може да се възползва съгласно настоящия параграф, се ограничава до брой, равен на 50% от слотовете, които са били разпределени на същия превозвач за периода на часово планиране от 29 март 2020 г. до 24 октомври 2020 г., с изключение на въздушен превозвач, на който са били разпределени по-малко от 29 слота средно на седмица през предходния равностоен период на часово планиране на въпросното летище. “;

"

б)  параграф 4 се изменя, както следва:

(i)  добавя се следната буква:"

„д) през периода, посочен в член 10а, параграф 3, въвеждането ▌ на мерки от страна на публичните органи, насочени към справяне с разпространението на COVID-19 в единия край на даден маршрут, за който въпросните слотове са били използвани или планирани за използване, при условие че мерките не са били обявени по времето на разпределянето на серията от слотове, че тези мерки оказват значително въздействие върху изпълнимостта или възможността за пътуване или търсенето по съответните маршрути и че те водят до едно от следните:

   i) частично или пълно затваряне на границата▌ или въздушното пространство или частично или пълно закриване или намаляване на капацитета на летището през значителна част от съответния период на часово планиране,
   ii) сериозна пречка пред възможността на пътниците да пътуват с който и да е превозвач по този директен маршрут през значителна част от съответния период на часово планиране, включително:
   ограничения за пътуване въз основа на националност или място на пребиваване, забрана на всички пътувания с изключение на съществени пътувания, или забрани за полети от или до определени държави или географски райони,
   ограничения на движението или карантинни мерки или мерки за изолация в рамките на държавата или региона, където се намира летището на местоназначение (включително междинни пунктове),
   ограничения върху наличието на услуги, които са от съществено значение за прякото подпомагане на извършването на въздушна услуга,
   (iii) ограничения на движението на екипажите на авиокомпаниите, които значително възпрепятстват извършването на въздушни услуги от или до обслужваните летища, включително внезапни забрани за влизане или блокиране на екипажа на неочаквани места поради карантинни мерки.“

"

(ii)  добавят се следните алинеи:"

„Буква д) се прилага за периода, за който са в сила мерките, посочени в тази буква, и, в границите, определени в трета, четвърта и пета алинея, за допълнителен период до шест седмици. Ако обаче мерките, посочени в буква д), престанат да се прилагат по-малко от шест седмици преди края на периода на часово планиране, буква д) се прилага за остатъка от шестседмичния период само когато слотовете от следващия период на часово планиране се използват за същия маршрут.

Буква д) се прилага само за слотове, използвани за маршрути, за които вече са били използвани от въздушния превозвач преди обявяването на мерките, посочени в тази буква.

Буква д) престава да се прилага, когато въздушният превозвач използва въпросните слотове, за да премине към маршрут, който не е засегнат от мерките на публичните органи.

Въздушните превозвачи могат да оправдаят неизползването на слот в съответствие с буква д) най-много за два последователни периода на часово планиране.“;

"

в)  в параграф 6 втора алинея се заменя със следния текст:"

„По отношение на заявките от нови участници с предимство се ползват въздушните превозвачи със статут на нови участници съгласно член 2, буква б), i) и ii), член 2, буква б), i) и iii), или член 2, буква ба), i) и ii).“

"

6)  Член 10a се заменя със следното:"

„Член 10a

Разпределяне на слотовете в отговор на кризата във връзка с COVID-19

1.  За целите на член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 координаторите считат слотовете, разпределени за периода от 1 март 2020 г. до 27 март 2021 г., за използвани от въздушния превозвач, на който са били разпределени първоначално.

2.  За целите на член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 координаторите считат слотовете, разпределени за периода от 23 януари 2020 г. до 29 февруари 2020 г., за използвани от въздушния превозвач, на който са били разпределени първоначално, по отношение на въздушните услуги между летища в Съюза и летища в Китайската народна република или в Специален административен район на Китайската народна република Хонконг.

3.  По отношение на слотовете, които не са били предоставени на координатора за преразпределяне в съответствие с член 10, параграф 2а, по време на периода от 28 март 2021 г. до 30 октомври 2021 г. и за целите на член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2, ако даден въздушен превозвач докаже по убедителен за координатора начин, че е използвал въпросната серия от слотове най-малко за 50% от времето през периода на часово планиране, за който тя е била разпределена, въздушният превозвач има право на същата серия от слотове за следващия равностоен период на часово планиране.

По отношение на периода, посочен в първа алинея от настоящия параграф, процентните стойности съгласно член 10, параграф 4 и член 14, параграф 6, буква а), възлизат на 50%.

4.  По отношение на слотовете с дата от 9 април 2020 г. до 27 март 2021 г., параграф 1 се прилага само когато въздушният превозвач е върнал съответните неизползвани слотове на координатора за преразпределяне на други въздушни превозвачи.

5.  Когато Комисията установи въз основа на данни, публикувани от Евроконтрол, който е управителният орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение в единното европейско небе, че намаляването на нивото на въздушното движение в сравнение с нивото през съответния период от 2019 г. е трайно и според прогнозите за движението на Евроконтрол е вероятно да продължи, както и въз основа на най-надеждните налични научни данни установи, че тази ситуация е резултат от въздействието на кризата във връзка с COVID-19, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12а, за да измени съответно периода, посочен в параграф 3 от настоящия член.

На Комисията се предоставя правомощието да приема, когато това е строго необходимо за справяне с променящото се въздействие на кризата във връзка с COVID-19 върху нивата на въздушното движение, делегирани актове в съответствие с член 12а за изменение на процентните стойности, посочени в параграф 3 от настоящия член, в обхвата между 30 и 70%. За тази цел Комисията взема предвид промените, настъпили от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], въз основа на следните елементи:

   а) данни за нивата на въздушното движение и прогнозите, публикувани от Евроконтрол;
   б) развитието на тенденциите във въздушното движение през периодите на часово планиране, като взема предвид ▌развитието, наблюдавано от началото на кризата във връзка с COVID-19; както и
   в) показатели, свързани с търсенето на пътнически и товарен въздушен транспорт, включително тенденции по отношение на размера и използването на флота и коефициентите на натоварване.

Делегираните актове съгласно настоящия параграф се приемат не по-късно от 31 декември за следващия летен период на часово планиране и не по-късно от 31 юли за следващия зимен период на часово планиране.

6.  Когато в случай на продължително въздействие на кризата във връзка с COVID-19 върху сектора на въздушния транспорт в Съюза наложителни причини за спешност налагат това, предвидената в член 12б процедура се прилага за делегираните актове, приети съгласно настоящия член.

7.  През периода, посочен в параграф 3, въздушните превозвачи предоставят на координатора за преразпределяне на други въздушни превозвачи всички слотове, които не възнамеряват да използват, не по-късно от три седмици преди датата на използване.“

"

7)  В член 12а параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10а, се предоставя на Комисията до ▌... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент].“

"

8)  Член 14 се изменя, както следва:

а)  ▌параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Държавите членки установяват и прилагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции или равностойни мерки спрямо въздушните превозвачи, които многократно и умишлено не спазват настоящия регламент.“;

"

б)  в параграф 6 се добавя следната буква:"

„в) През периода, посочен в член 10а, параграф 3, ако координатор установи въз основа на информацията, с която разполага, че въздушен превозвач е прекратил дейността си на дадено летище и вече не е в състояние да използва разпределените му слотове, координаторът отнема от въздушния превозвач въпросната серия от слотове за остатъка от периода на часово планиране и ги връща в пула, след като изслуша засегнатия въздушен превозвач.“.

"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2)Становище от 27 януари 2021 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(3) Позиция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г.
(4)Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1).
(5)Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).
(6)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.


Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2) ***I
PDF 326kWORD 74k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с оглед на разпространението на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство за референтни периоди след периодите, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698 (COM(2021)0025 – C9-0004/2021 – 2021/0012(COD))
P9_TA-PROV(2021)0049

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2021)0025),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 91 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0004/2021),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 януари 2021 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 3 февруари 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 59 и 163 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с оглед на продължаващата криза във връзка с COVID-19 относно подновяването или удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в някои области на транспортното законодателство и удължаването на някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698

P9_TC1-COD(2021)0012


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 и член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Продължаващата пандемия от COVID-19 и свързаната с това криза, засягаща общественото здраве, представляват безпрецедентно предизвикателство за държавите членки и създават големи затруднения за националните органи, гражданите на Съюза и икономическите оператори, и по-специално за транспортните оператори. Кризата, засягаща общественото здраве, породи извънредни обстоятелства, които засягат нормалната дейност на компетентните органи в държавите членки, както и дейността на транспортните предприятия по отношение на административните формалности, които трябва да бъдат извършени в различните транспортни сектори и които обстоятелства не е било възможно да бъдат адекватно съобразени към момента на приемане на съответните мерки. Тези извънредни обстоятелства оказват значително въздействие върху различни области, обхванати от правото на Съюза в областта на транспорта.

(2)  По-специално транспортните оператори и другите засегнати лица може да не са в състояние да изпълнят необходимите формалности или процедури, за да се съобразят с някои разпоредби на правото на Съюза, свързани с подновяването или удължаването на срока на валидност на удостоверения, свидетелства и разрешителни, или за да извършат други стъпки, необходими за запазването на тяхната валидност. По същите причини компетентните органи на държавите членки може да не са в състояние да спазят задълженията, установени от правото на Съюза, и да гарантират, че съответните заявления, подадени от транспортните оператори, се разглеждат преди изтичането на приложимите крайни срокове.

(3)  С Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета(4) са определени специални и временни мерки относно подновяването и удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, както и относно отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение, които в съответствие с посочените в същия регламент правни актове на Съюза е трябвало да бъдат извършени в рамките на периода от 1 март 2020 г. или, в някои случаи, от 1 февруари 2020 г., до 31 август 2020 г. В съответствие с посочения регламент тези удостоверения, свидетелства и разрешителни, както и някои периодични проверки и продължаващо обучение бяха съответно подновени, удължени или отложени за срок от шест месеца или, в някои случаи — от седем месеца.

(4)  Някои държави членки, които към 1 август 2020 г. счетоха, че подновяването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни, както и завършването на някои периодични проверки или продължаващо обучение има вероятност да останат практически неосъществими след 31 август 2020 г. поради мерките, които са предприели за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, представиха на Комисията мотивирани искания за разрешение да прилагат допълнителни индивидуални удължавания на сроковете. Комисията прие шест решения за разрешаване на такива удължавания(5).

(5)  Въпреки настъпилото през лятото на 2020 г. известно подобрение в кризата във връзка с пандемията от COVID-19, продължаващото наличие на последици от тази криза, а в някои случаи и тяхното влошаване през третото тримесечие на 2020 г. принудиха държавите членки да запазят, а в някои случаи и да засилят мерките, предприети за предотвратяване на разпространението на COVID-19. Последиците от тези мерки са, че транспортните оператори и другите засегнати лица може да не са в състояние да изпълнят необходимите формалности или процедури, за да се съобразят с някои разпоредби на правото на Съюза, свързани с подновяването или удължаването на срока на валидност на удостоверенията, свидетелствата и разрешителните, или със завършването на периодични проверки или продължаващо обучение, или за да извършат други стъпки, необходими за запазването на тяхната валидност, какъвто беше случаят през пролетта на 2020 г. По същите причини компетентните органи на държавите членки може да не са в състояние да спазят задълженията, установени от правото на Съюза, и да гарантират, че съответните заявления, подадени от транспортните оператори, се разглеждат преди изтичането на приложимите крайни срокове.

(6)  Поради това е необходимо да се приемат мерки за преодоляване на тези проблеми и за гарантиране както на правната сигурност, така и на правилното функциониране на съответните правни актове. Следва да се предвиди адаптиране в тази насока, особено по отношение на определени срокове, като се предостави възможност Комисията да разрешава удължавания въз основа на искане, подадено от която и да е държава членка.

(7)  С Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6) се определят правила относно началната квалификация и продължаващото обучение на водачите на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници. Тези водачи трябва да притежават удостоверение за професионална компетентност (УПК) и трябва да докажат, че са преминали продължаващото обучение чрез свидетелство за управление на превозно средство или карта за квалификация на водача, на която е отбелязано продължаващото обучение. Поради трудностите за притежателите на УПК да преминат продължаващото обучение и да подновят УПК, удостоверяващи завършването на това продължаващо обучение, в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата след 31 август 2020 г. криза във връзка с COVID-19, е необходимо да се удължи срокът на валидност на тези УПК с 10 месеца от датата на изтичането на срока им, за да се осигури непрекъснатост на автомобилния транспорт. УПК, чийто срок на валидност вече е била удължен в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/698, следва да се ползват и от едно допълнително удължаване за разумен период от време с оглед на настоящите ограничения, както и от съображения, свързани с пътната безопасност.

(8)  С Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7) се установяват правила относно свидетелствата за управление на превозни средства. В нея се предвижда взаимното признаване на свидетелствата за управление на превозни средства, издадени от държавите членки въз основа на образец на свидетелство за управление на Съюза, и се установяват редица минимални изисквания за тези свидетелства. По-специално водачите на моторни превозни средства трябва да притежават валидно свидетелство за управление на превозно средство, което трябва да бъде подновено или, в някои случаи, заменено при изтичането на неговата административна валидност. Поради трудности при подновяването на свидетелствата за управление на превозни средства в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата след 31 август 2020 г. криза във връзка с COVID-19, е необходимо да се удължи срокът на валидност на някои свидетелства за управление на превозни средства с 10 месеца от датата на изтичането на срока им, за да се осигури непрекъснатост на автомобилното движение. Свидетелствата за управление на превозни средства, чийто срок на валидност вече е била удължен в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/698, следва да се ползват и от едно допълнително удължаване за разумен период от време с оглед на настоящите ограничения, както и от съображения, свързани с пътната безопасност.

(9)  С Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета(8) се установяват правила относно тахографите в автомобилния транспорт. Спазването на правилата относно времето на управление, работното време и почивките, както са уредени в Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета(9) и Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10), е от съществено значение, за да се гарантират лоялната конкуренция и пътната безопасност. Поради необходимостта да се осигури непрекъснатост на предоставянето на услуги за автомобилен превоз въпреки трудностите при извършването на редовните технически прегледи на тахографите вследствие на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза с COVID-19, техническите прегледи, посочени в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014, които е трябвало да бъдат извършени между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., следва да бъдат извършени не по-късно от 10 месеца след датата, на която е трябвало да бъдат извършени съгласно посочения член. По същата причина трудностите при подновяването и замяната на картите на водача в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, са основание за предоставянето на допълнително време на компетентните органи на държавите членки за тези цели. В тези случаи за водачите следва да бъдат създадени условия и да бъде въведено задължение да използват надеждни алтернативи за регистриране на необходимата информация във връзка с времето на управление, работното време и почивките, докато не получат нова карта.

(10)  С Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(11) се установяват правила относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета. Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност са сложна задача, чиято цел е да се гарантира, че превозните средства се поддържат в безопасно и приемливо спрямо околната среда състояние по време на използването им. Поради трудности при извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата след 31 август 2020 г. криза, свързана с COVID-19, периодичните прегледи за проверка на техническата изправност, които е трябвало да бъдат извършени между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., следва да бъдат извършени на по-късна дата, но не по-късно от 10 месеца след първоначалния срок и съответните удостоверения следва да останат валидни до тази по-късна дата.

(11)  С Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета(12) се установяват общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач. В резултат на продължаващата след 31 август 2020 г. пандемия от COVID-19 и свързаната с това криза, засягаща общественото здраве, някои транспортни предприятия вече не отговарят на изискванията по отношение на превозното средство или превозните средства, които трябва да бъдат на тяхно разположение и да се използват от тях. Тези обстоятелства имат също така сериозни последици върху финансовото положение на сектора, като някои транспортни предприятия вече не отговарят на изискването за финансова стабилност. Предвид намалената активност вследствие на кризата, засягаща общественото здраве, се очаква, че на предприятията ще е необходимо повече време от обичайното, за да докажат, че отново отговарят трайно на изискванията във връзка с превозното средство или превозните средства, които трябва да бъдат на тяхно разположение и да се използват от тях, или на изискванията за финансова стабилност. Поради това е целесъобразно максималните срокове, установени за тези цели в член 13, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1071/2009, да бъдат удължени от 6 на 12 месеца по отношение на оценката на изискванията във връзка с превозното средство или превозните средства, които трябва да бъдат на тяхно разположение и да се използват от съответните предприятия за автомобилни превози, както е посочено в член 5, букви б) и в) от посочения регламент, и по отношение на оценката на изискването за финансова стабилност на тези предприятия, доколкото тези оценки обхващат целия период между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или част от него. Ако вече е установено неизпълнение на някое от тези изисквания и определеният от компетентния орган срок още не е изтекъл, компетентният орган следва да има възможност да удължи този срок на общо 12 месеца.

(12)  С регламенти (ЕО) № 1072/2009(13) и (ЕО) № 1073/2009(14) на Европейския парламент и на Съвета се установяват общи правила за достъп съответно до пазара на международни автомобилни превози на товари и до международния пазар на автобусни превози. Международните автомобилни превози на товари и международните автобусни превози на пътници зависят, inter alia, от притежаването на лиценз на Общността, а в случая на водачи, които са граждани на трети държави и които извършват превоз на товари — на атестация за водач. За предоставянето на редовни автобусни превози също е необходимо разрешително. Тези лицензи, атестации и разрешителни могат да бъдат подновявани, след като се установи, че съответните условия продължават да се спазват. Поради трудности при подновяването на лицензите и атестациите в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата след 31 август 2020 г. криза във връзка с COVID-19, е необходимо срокът им на валидност да се удължи с 10 месеца от датата на изтичане на този срок, за да се осигури непрекъснатост на автомобилния транспорт.

(13)  С Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета(15) се определят правила относно безопасността на железопътния транспорт. Като се имат предвид мерките за ограничения на движението на гражданите, съчетани с допълнителното работно натоварване, свързано с ограничаването на пандемията от COVID-19, която продължи след 31 август 2020 г., националните органи, железопътните предприятия и управителите на инфраструктура са изправени пред трудности, свързани с подновяването на единните сертификати за безопасност и, с оглед на предстоящото изтичане на съществуващите разрешения за безопасност, с издаването на такива разрешения за последващ период, съответно попадащи в обхвата на членове 10 и 12 от посочената директива. Поради това срокът за подновяване на единните сертификати за безопасност следва да бъде удължен с 10 месеца, като съществуващите единни сертификати за безопасност следва да останат съответно валидни. Аналогично срокът на валидност на разрешенията за безопасност следва да бъде удължен с 10 месеца от датата на изтичане на срока им.

(14)  В съответствие с член 33, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798 някои държави членки удължиха срока за транспониране на посочената директива до 16 юни 2020 г. С Директива (ЕС) 2020/700 на Европейския парламент и на Съвета(16) за изменение на Директива (ЕС) 2016/798 бе предвидена възможността тези държави членки допълнително да удължат срока за транспониране до 31 октомври 2020 г. Поради това правилата на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(17) останаха приложими в тези държави членки до 31 октомври 2020 г. и съответните държави членки продължиха да имат право да издават сертификати и разрешителни за безопасност съгласно Директива 2004/49/ЕО. Сертификатите за безопасност, издадени съгласно Директива 2004/49/ЕО, остават валидни до датата на изтичане на срока им в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798. Поради това е необходимо също така да се предвиди удължаване на сроковете за подновяване на сертификатите за безопасност и на разрешителните за безопасност, издадени съгласно членове 10 и 11 от Директива 2004/49/ЕО, и да се поясни, че въпросните сертификати за безопасност и разрешителни за безопасност остават съответно валидни.

(15)  С Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(18) се установяват правила за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Съюза. Член 14, параграф 5 и член 16 от посочената директива предвиждат валидността на свидетелствата за машинисти да бъде ограничена до 10 години и да бъде предмет на периодични проверки. Поради трудностите при подновяването на свидетелствата вследствие на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата след 31 август 2020 г. криза във връзка с COVID-19, срокът на валидност на свидетелствата, изтичащи в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., следва да бъде удължен с 10 месеца от датата на изтичането му. Аналогично, на машинистите следва да бъде предоставен допълнителен срок от 10 месеца за извършване на периодичните проверки.

(16)  С Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(19) беше създадено единно европейско железопътно пространство. Съгласно член 23, параграф 2 от посочената директива лицензиращите органи могат да извършват редовно преглеждане, за да проверят дали дадено железопътно предприятие продължава да изпълнява произтичащите от лиценза задължения, установени в глава III от същата директива. Съгласно член 24, параграф 3 от посочената директива лицензиращите органи могат да спират действието или да отнемат лиценз поради неизпълнение на изискванията за финансова стабилност и да издават временен лиценз до извършването на реорганизация на железопътното предприятие, при условие че не се застрашава безопасността. Поради извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата след 31 август 2020 г. криза във връзка с COVID-19, лицензиращите органи изпитват сериозни затруднения при осъществяването на редовните преглеждания във връзка със съществуващи лицензи и при вземането на съответните решения относно издаването на нови лицензи след изтичането на срока на временния лиценз. Поради това сроковете за осъществяване на редовните преглеждания, които в съответствие с посочената директива изтичат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., следва да бъдат удължени с 10 месеца. Аналогично срокът на валидност на временните лицензи, изтичащи между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., следва да бъде удължен с 10 месеца.

(17)  В член 25, параграф 2 от Директива 2012/34/ЕС от лицензиращите органи се изисква да вземат решения по заявките за лицензи в срок от три месеца след представяне на цялата съответна информация, и по-специално данните, предвидени в приложение III към посочената директива. Поради затрудненото вземане на съответните решения в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата след 31 август 2020 г. криза, свързана с COVID‐19, е необходимо този срок да бъде удължен със седем месеца.

(18)  Железопътни предприятия, които са били финансово стабилни преди разпространението на COVID-19, срещат проблеми с ликвидността, които биха могли да станат причина за спирането на действието или отнемането на техните лицензи или евентуалната им замяна с временни лицензи, без да са налице структурни икономически причини за това. Предоставянето на временен лиценз в съответствие с член 24, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС може да изпрати отрицателен сигнал към пазара относно жизнеспособността на железопътните предприятия, което от своя страна би задълбочило техните иначе временни финансови проблеми. Поради това в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/698 и предвид продължаващата след 31 август 2020 г. криза, във връзка с COVID-19, следва да се предвиди, че когато лицензиращият орган, въз основа на извършена проверка в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. установи, че дадено железопътно предприятие не може повече да изпълнява изискванията, отнасящи се до финансовата стабилност, следва да може да реши преди 30 юни 2021 г. лицензът на засегнатото железопътно предприятие да не бъде спиран или отнеман, при условие че безопасността не е изложена на риск и че е реалистично да се очаква задоволително финансово възстановяване на железопътното предприятие в рамките на следващите седем месеца. След 30 юни 2021 г. спрямо железопътното предприятие следва да се прилагат общите правила, установени в член 24, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС.

(19)  В Директива 96/50/ЕО на Съвета(20) са определени условията за получаване на удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Съюза. След навършване на 65-годишна възраст притежателите на удостоверение за капитан на плавателен съд са длъжни да преминават периодични медицински прегледи. С оглед на мерките във връзка с продължаващата след 31 август 2020 г. криза във връзка с COVID-19, и по-специално ограничения достъп до медицински услуги за извършване на медицински прегледи, притежателите на удостоверение за капитан на плавателен съд може да не са в състояние да преминат изискваните медицински прегледи, докато са в сила съответните мерки. Поради това за случаите, в които срокът за преминаване на медицински прегледи е изтекъл или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., този срок следва да бъде удължен с 10 месеца във всеки от съответните случаи. Въпросните удостоверения за капитан на плавателен съд следва да останат съответно валидни.

(20)  С Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета(21) се установяват технически изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища. Съгласно член 10 от тази директива срокът на валидност на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза се ограничава. Освен това в член 28 от Директива (ЕС) 2016/1629 се предвижда документите, попадащи в обхвата на тази директива и издадени от компетентните органи на държавите членки преди 6 октомври 2018 г. съгласно приложимата преди нея директива, а именно Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(22), да остават валидни до изтичането на срока им. Мерките, предприети с оглед на продължаващата след 31 август 2020 г. криза във връзка с COVID‐19, могат да затруднят, а понякога и да осуетят работата на компетентните органи, които трябва да извършат техническата проверка за удължаване на срока на валидност на съответните свидетелства или — в случая на документите, посочени в член 28 от Директива (ЕС) 2016/1629 — за тяхната замяна. Поради това, за да не се прекъсва дейността на съответните плавателни съдове по вътрешните водни пътища, е целесъобразно да се удължи с 10 месеца срокът на валидност на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза и на документите, попадащи в обхвата на член 28 от Директива (ЕС) 2016/1629, който е изтекъл или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г.

(21)  С Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета(23) се установяват правила за подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения. С Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(24) се определят мерки за повишаване на сигурността на пристанищата срещу заплахи от инциденти, свързани със сигурността. С нея също така се гарантира, че мерките за сигурност, взети в съответствие с Регламент (ЕО) № 725/2004, се ползват от по-голяма сигурност на пристанищата. Продължаващата след 31 август 2020 г. криза във връзка с COVID-19, затруднява органите на държавите членки при провеждането на инспекции и проучвания в областта на морската сигурност във връзка с подновяването на някои документи в областта на морската сигурност. Поради това е необходимо сроковете за преглед на оценките и плановете за сигурност, изисквани по силата на посочените правни актове на Съюза, да се удължат с разумен период от време, за да се предостави възможност на държавите членки и на корабната индустрия да възприемат гъвкав и прагматичен подход и да се запазят отворени основните вериги за доставка, без да се застрашава сигурността. Следва също така да се осигури гъвкавост по отношение на времевите рамки, в които трябва да се проведат упражненията в областта на морската сигурност, изисквани съгласно тези правни актове на Съюза.

(22)  Когато дадена държава членка счита, че прилагането на правилата, от които настоящият регламент дерогира и които са свързани, inter alia, с подновяването или удължаването на срока на валидност на удостоверения, свидетелства и разрешителни, е вероятно да остане практически неосъществимо след датите, посочени в настоящия регламент, поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, Комисията следва, по искане на тази държава членка, подадено до 31 май 2021 г., да бъде оправомощена да позволи на съответната държава членка да удължи допълнително посочените в настоящия регламент срокове, по целесъобразност, при условие че такова удължаване не води до непропорционални рискове, по-специално от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта. С цел да се гарантират както правната сигурност, така и безопасността и сигурността на транспорта, това удължаване следва да бъде ограничено до необходимото, за да отрази периода, през който приключването на формалностите, процедурите, проверките и обучението е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не следва да надвишава шест месеца.

(23)  Кризата във връзка с COVID-19, засегна целия Съюз, но не по еднакъв начин. Държавите членки бяха засегнати в различна степен и по различно време. Като се има предвид, че дерогациите от правилата, които обикновено биха се прилагали, следва да бъдат ограничени до необходимото, по отношение на Директива 2003/59/ЕО, Директива 2006/126/ЕО, Регламент (ЕС) № 165/2014, Директива 2014/45/ЕС, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Регламент (ЕО) № 1073/2009, Директива (ЕС) 2016/798, Директива 2004/49/ЕО, Директива 2007/59/ЕО, Директива 2012/34/ЕС, Директива 96/50/ЕО, Директива (ЕС) 2016/1629, Регламент (ЕО) № 725/2004 и Директива 2005/65/ЕО следва да бъде възможно държавите членки да продължат да прилагат тези правни актове, без да прилагат предвидените в настоящия регламент дерогации, когато прилагането на посочените правни актове остава практически осъществимо. Същото следва да се прилага, когато дадена държава членка е изправена пред такива трудности, но е приела подходящи национални мерки за смекчаването на последиците от тях. Държавите членки, които изберат да се възползват от тази възможност, следва обаче да не възпрепятстват икономически оператор или физическо лице да се позове на предвидените в настоящия регламент дерогации, приложими в друга държава членка, и следва по-специално да признават свидетелствата, удостоверенията и разрешителните, чиято валидност е била удължена с настоящия регламент. За да се гарантира правна сигурност, съответната държава членка следва да уведоми Комисията за решението си да не прилага предвидените в настоящия регламент дерогации на своя територия, преди той да започне да се прилага изцяло на ... [11▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

(24)  Настоящият регламент не следва да засяга правата, предоставени с решения на Комисията, приети съгласно Регламент (ЕС) 2020/698, с които на държавите членки се разрешава да удължават определени посочени в същия регламент срокове, което е довело до удължавания, които надхвърлят предвидените в настоящия регламент.

(25)  Държавите членки следва да полагат усилия да се справят бързо с подновяването или удължаването на срока на валидност на удостоверенията, свидетелствата и разрешителните, чийто срок на валидност не е удължен в съответствие с настоящия регламент.

(26)  Тъй като преходният период, определен в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия(25), приключи на 31 декември 2020 г., никоя от разпоредбите на настоящия регламент не следва да се прилага по отношение на Обединеното кралство, дори ако те се отнасят за периоди преди посочената дата.

(27)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно удължаването на предвидените в правото на Съюза срокове за подновяване и удължаване на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в отговор на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата след 31 август 2020 г. криза във връзка с COVID-19, в областта на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт и морската сигурност, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но поради обхвата и последиците на предлаганото действие могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(28)  Поради неотложността на досието, предизвикана от извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата след 31 август 2020 г. криза във връзка с COVID-19, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(29)  Поради непредвидимия и внезапен характер на разпространението на COVID-19, както и поради неочакваната му продължителност, навременното приемане на съответните мерки беше невъзможно. Поради това разпоредбите на настоящия регламент следва също да обхващат периода преди неговото влизане в сила. Предвид естеството на тези разпоредби, подобен подход не води до нарушаване на оправданите правни очаквания на засегнатите лица.

(30)  С оглед на първостепенната необходимост от незабавен отговор за справяне с обстоятелствата, причинени от кризата във връзка с COVID-19, в областта на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт и морската сигурност, като, когато е целесъобразно, на държавите членки се предоставя разумен срок да информират Комисията дали решават да не прилагат някои от дерогациите, установени в настоящия регламент, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, за да се гарантира, че ситуациите на правна несигурност, засягащи много органи и транспортни оператори в различни сектори на транспорта, по-специално когато съответните срокове вече са изтекли, остават с възможно най-кратка продължителност,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят специални и временни мерки, приложими за подновяването и удължаването на срока на валидност на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в отговор на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, в областта на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт и морската сигурност и се удължават някои срокове, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698.

Член 2

Удължаване на сроковете, предвидени в Директива 2003/59/ЕО

1.  Независимо от член 8, параграфи 2 и 3 от Директива 2003/59/ЕО сроковете за завършване на продължаващо обучение от притежателя на удостоверение за професионална компетентност (УПК), които в съответствие с посочените разпоредби щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца във всеки един от случаите. УПК остават съответно валидни.

2.  Сроковете за завършване на продължаващо обучение от притежателя на УПК, които по силата на член 2 от Регламент (ЕС) 2020/698, щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита, че са удължени или че са били удължени за шест месеца или до 1 юли 2021 г. – която от двете дати е по-късната. УПК остават съответно валидни.

3.  Валидността на маркирането с хармонизирания код „95“ на Съюза, предвиден в приложение I към Директива 2006/126/ЕО, което се извършва от компетентните органи върху свидетелството за управление на превозно средство или върху картата за квалификация на водач, посочени в член 10, параграф 1 от Директива 2003/59/ЕО, въз основа на УПК, посочено в параграф 1 от същия член, се счита за удължена или че е била удължена за срок от 10 месеца от датата, посочена на всяко подобно свидетелство за управление на превозно средство или карта за квалификация на водач.

4.  Валидността на маркирането с хармонизирания код „95“ на Съюза, предвиден в приложение I към Директива 2006/126/ЕО, което се извършва от компетентните органи върху свидетелството за управление на превозно средство или върху картата за квалификация на водач, посочени в член 10, параграф 1 от Директива 2003/59/ЕО, въз основа на УПК, посочено в параграф 1 от същия член, която по силата на член 2 от Регламент (ЕС) 2020/698 щеше да е изтекла или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена или че е била удължена за срок от шест месеца или до 1 юли 2021 г. – която от двете дати е по-късната.

5.  Валидността на картите за квалификация на водач, посочени в приложение II към Директива 2003/59/ЕО, която щеше да е изтекла или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена или че е била удължена за срок от 10 месеца от датата на изтичане на срока на валидност, посочен на всяка подобна карта.

6.  Валидността на картите за квалификация на водач, посочени в приложение II към Директива 2003/59/ЕО, която по силата на член 2 от Регламент (ЕС) 2020/698 щеше да е изтекла или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена или че е била удължена за шест месеца или до 1 юли 2021 г. – която от двете дати е по-късната.

7.  Когато дадена държава членка счита, че завършването на продължаващо обучение или неговото удостоверяване, маркирането с хармонизирания код „95“ на Съюза или подновяването на картите за квалификация на водач е вероятно да останат практически неосъществими след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да подаде обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени съответно в параграфи 1, 3 и 5. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или за сроковете от 10 месеца, посочени съответно в параграфи 1, 3 и 5, или и за двете. То се подава до Комисията до 31 май 2021 г.

8.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 7, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени съответно в параграфи 1, 3 и 5, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който завършването на въпросното продължаващо обучение или неговото удостоверяване, маркирането с хармонизирания код „95“ на Съюза или подновяването на картите за квалификация на водач е вероятно да останат практически неосъществими, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

9.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили завършването на продължаващо обучение или неговото удостоверяване, маркирането с хармонизирания код „95“ на Съюза или подновяването на картите за квалификация на водач практически неосъществими по време на периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграфи 1, 2, 3, 4, 5 или 6, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграфи 1, 2, 3, 4, 5 или 6, приложими в друга държава членка.

Член 3

Удължаване на сроковете, предвидени в Директива 2006/126/ЕО

1.  Независимо от член 7 от Директива 2006/126/ЕО и точка 3, буква г) от приложение I към посочената директива срокът на валидност за свидетелствата за управление на превозни средства, който в съответствие с тези разпоредби щеше да е изтекъл или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен или че е бил удължен за срок от 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочена на всяко такова свидетелство за управление на превозно средство.

2.  Валидността на свидетелствата за управление на превозни средства, посочени в член 7 от Директива 2006/126/ЕО и точка 3, буква г) от приложение I към тази директива, която, чрез прилагане на член 3 от Регламент (ЕС) 2020/698, щеше да е изтекла или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена или че е била удължена за шест месеца или до 1 юли 2021 г. – която от двете дати е по-късната.

3.  Когато дадена държава членка счита, че подновяването на свидетелствата за управление на превозни средства е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени в параграф 1. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или за срока от 10 месеца, или и за двете. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

4.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 3, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени в параграф 1, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който подновяването на свидетелствата за управление на превозни средства е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили подновяването на свидетелствата за управление на превозни средства практически неосъществимо в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1 или 2. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграфи 1 или 2, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграфи 1 или 2, приложими в друга държава членка.

Член 4

Удължаване на сроковете, предвидени в Регламент (ЕС) № 165/2014

1.  Независимо от член 23 от Регламент (ЕС) № 165/2014 редовните технически прегледи, предвидени в параграф 1 от посочения член, които е трябвало да бъдат извършени или ще трябва да бъдат извършени в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в съответствие с посочения параграф, се извършват не по-късно от 10 месеца след датата, на която е трябвало да бъдат извършени в съответствие с посочения член.

2.  Независимо от член 28 от Регламент (ЕС) № 165/2014, когато даден водач подаде заявление за подновяване на карта на водача в съответствие с параграф 1 от посочения член в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., компетентните органи на държавите членки издават нова карта на водача не по-късно от два месеца след получаване на заявлението. Докато водачът не получи новата карта на водача от издаващите органи, член 35, параграф 2 от посочения регламент се прилага mutatis mutandis по отношение на водача, при условие че водачът може да докаже, че подновяването на картата на водача е поискано в съответствие с член 28, параграф 1 от посочения регламент.

3.  Независимо от член 29, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 165/2014, когато даден водач подаде заявление за замяна на карта на водача в съответствие с параграф 4 от посочения член в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., компетентните органи на държавите членки издават карта за замяна не по-късно от два месеца след получаване на заявлението. Независимо от член 29, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 165/2014 водачът може да продължи да управлява превозно средство, докато получи нова карта на водача от издаващите картите органи, при условие че може да докаже, че картата на водача е била върната на компетентния орган, тъй като е била повредена или неизправна, и че е била заявена нейната замяна.

4.  Когато дадена държава членка счита, че редовните технически прегледи, подновяването на картите на водача или тяхната замяна, както се изисква от Регламент (ЕС) № 165/2014, е вероятно да останат практически неосъществими след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени в параграфи 1, 2 и 3, по целесъобразност. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., за срока от 10 месеца или за приложимите крайни срокове за издаване на нова карта на водача, или за всякаква комбинация от тях. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

5.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 4, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени съответно в параграфи 1, 2 и 3, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който редовните технически прегледи, подновяването на картите на водача или тяхната замяна е вероятно да останат практически неосъществими, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

6.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили редовните технически прегледи, подновяването на картите на водача или тяхната замяна практически неосъществими в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1, 2 и 3. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграфи 1, 2 и 3, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграфи 1, 2 и 3, приложими в друга държава членка.

Член 5

Удължаване на сроковете, предвидени в Директива 2014/45/ЕС

1.  Независимо от член 5, параграф 1 и член 10, параграф 1 от Директива 2014/45/ЕС и точка 8 от приложение II към посочената директива сроковете за прегледите за проверка на техническата изправност, които в съответствие с посочените разпоредби е трябвало да бъдат извършени или ще трябва да бъдат извършени в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца.

2.  Независимо от член 8 от Директива 2014/45/ЕС и точка 8 от приложение II към посочената директива валидността на удостоверенията за техническа изправност, чиято дата на изтичане на срока е между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължена или че е била удължена за срок от седем месеца.

3.  Когато дадена държава членка счита, че извършването на прегледите за проверка на техническата изправност или издаването на удостоверения за техническа изправност е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, по целесъобразност. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или за срока от 10 месеца, или и за двете. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

4.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 3, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени съответно в параграфи 1 и 2, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който извършването на прегледи за проверка на техническата изправност или издаването на удостоверения за техническа изправност е вероятно да останат практически неосъществими, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили извършването на прегледи за проверка на техническата изправност или издаването на удостоверения за техническа изправност практически неосъществими в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1 и 2. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни преди датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграфи 1 и 2, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграфи 1 и 2, приложими в друга държава членка.

Член 6

Удължаване на сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 1071/2009

1.  Независимо от член 13, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1071/2009, когато компетентен орган установи по отношение на периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., че изискванията във връзка с превозното средство или превозните средства, които трябва да бъдат на разположение и да се използват от предприятието за автомобилни превози, както е посочено в член 5, букви б) и в) от посочения регламент, не са изпълнени, или установи въз основа на годишните счетоводни отчети и удостоверенията, посочени в член 7, параграфи 1 и 2 от същия регламент, за счетоводните години, обхващащи целия период между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или част от него, че дадено транспортно предприятие не отговаря на изискването за финансова стабилност, предвидено в член 3, параграф 1, буква в) от посочения регламент, сроковете, определени от компетентния орган за целите на член 13, параграф 1, букви б) и в) от посочения регламент, не надвишават 12 месеца.

2.  Независимо от член 13, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1071/2009, когато компетентният орган установи между 28 май 2020 г. и ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], че дадено транспортно предприятие не отговаря на изискванията във връзка с превозното средство или превозните средства, които трябва да бъдат на разположение и да се използват от предприятието за автомобилни превози, както е посочено в член 5, букви б) и в) от същия регламент, или на изискването за финансова стабилност, предвидено в член 3, параграф 1, буква в) от посочения регламент, и е определил срок, в който транспортното предприятие да коригира ситуацията, компетентният орган може да удължи този срок, при условие че той не е изтекъл към ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Удълженият по този начин срок не може да надвишава 12 месеца.

Член 7

Удължаване на сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 1072/2009

1.  Независимо от член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 срокът на валидност на лицензите на Общността, който щеше да е изтекъл или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен или че е бил удължен за срок от 10 месеца. Заверените копия остават съответно валидни.

2.  Независимо от член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 срокът на валидност на атестациите за водач, който щеше да е изтекъл или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен или че е бил удължен за срок от 10 месеца.

3.  Когато дадена държава членка счита, че подновяването на лицензите на Общността или на атестациите за водач е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, по целесъобразност. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или за срока от 10 месеца, или и за двете. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

4.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 3, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени съответно в параграфи 1 и 2, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който подновяването на лицензите на Общността или на атестациите за водач е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили подновяването на лицензите на Общността или на атестациите за водач практически неосъществимо в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1 и 2. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграфи 1 и 2, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграфи 1 и 2, приложими в други държави членки.

Член 8

Удължаване на сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/2009

1.  Независимо от член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 срокът на валидност на лицензите на Общността, който щеше да е изтекъл или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен или че е бил удължен за срок от 10 месеца. Заверените копия остават съответно валидни.

2.  Независимо от член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 решенията по заявленията за разрешителни за редовни превози, подадени от превозвачи в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се вземат от разрешаващия орган в рамките на шест месеца от датата на подаване на заявлението. Независимо от член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 компетентните органи на държавите членки, чието съгласие е било поискано по отношение на подобни заявления в съответствие с параграф 1 от същия член, уведомяват разрешаващия орган за своето решение относно заявлението в срок от три месеца. Ако разрешаващият орган не получи отговор в срок от три месеца, се счита, че запитаните органи са дали своето съгласие, и разрешаващият орган може да издаде разрешителното.

3.  Когато дадена държава членка счита, че подновяването на лицензите на Общността е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени в параграф 1. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или за срока от 10 месеца, или за двете. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

4.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 3, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени в параграф 1, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който подновяването на лицензите на Общността е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили подновяването на лицензите на Общността практически неосъществимо в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграф 1. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграф 1, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграф 1, приложими в друга държава членка.

Член 9

Удължаване на сроковете, предвидени в Директива (ЕС) 2016/798

1.  Независимо от член 10, параграф 13 от Директива (ЕС) 2016/798 сроковете за подновяване на единните сертификати за безопасност, които щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца. Въпросните единни сертификати за безопасност остават съответно валидни.

2.  Независимо от член 12, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798 срокът на валидност на разрешенията за безопасност, който в съответствие с посочената разпоредба щеше да е изтекъл или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен или че е бил удължен за срок от 10 месеца.

3.  Когато дадена държава членка счита, че подновяването на единните сертификати за безопасност, издавани в съответствие с член 10, параграф 8 от Директива (ЕС) 2016/798, или удължаването на срока на валидност на разрешенията за безопасност е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, по целесъобразност. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или за срока от 10 месеца, посочен съответно в параграфи 1 и 2, или и за двете. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

4.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 3, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени съответно в параграфи 1 и 2, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който подновяването на единните сертификати за безопасност или удължаването на срока на валидност на разрешенията за безопасност е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили подновяването на единните сертификати за безопасност, издавани в съответствие с член 10, параграф 8 от Директива (ЕС) 2016/798, или удължаването на срока на валидност на разрешенията за безопасност практически неосъществими по време на периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1 и 2 от настоящия член. Държавата членка информира Комисията за своето решение до .... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграфи 1 и 2, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграфи 1 и 2, приложими в друга държава членка.

Член 10

Удължаване на сроковете, предвидени в Директива 2004/49/ЕО

1.  Независимо от член 10, параграф 5 от Директива 2004/49/ЕО сроковете за подновяване на сертификатите за безопасност, които щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца. Въпросните сертификати за безопасност остават съответно валидни.

2.  Независимо от член 11, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО сроковете за подновяване на разрешителните за безопасност, които щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца. Въпросните разрешителни за безопасност остават съответно валидни.

3.  Когато дадена държава членка счита, че подновяването на сертификатите за безопасност или на разрешителните за безопасност е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, по целесъобразност. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или за сроковете от 10 месеца, посочени съответно в параграфи 1 и 2, или и за двете. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

4.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 3, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени съответно в параграфи 1 и 2, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който подновяването на сертификатите за безопасност или на разрешителните за безопасност е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили подновяването на сертификатите за безопасност или на разрешителните за безопасност практически неосъществимо в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1 и 2. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграфи 1 и 2, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграфи 1 и 2, приложими в друга държава членка.

Член 11

Удължаване на сроковете, предвидени в Директива 2007/59/ЕО

1.  Независимо от член 14, параграф 5 от Директива 2007/59/ЕО срокът на валидност за свидетелствата, които са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен или че е бил удължен за срок от 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока на всяко свидетелство.

2.  Независимо от член 16 и приложения II и VII към Директива 2007/59/ЕО сроковете за завършване на периодичните проверки, които в съответствие с посочените разпоредби щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца във всеки един от случаите. Свидетелствата, посочени в член 14, и удостоверенията, посочени в член 15 от посочената директива, остават съответно валидни.

3.  Когато дадена държава членка счита, че подновяването на свидетелствата или завършването на периодичните проверки е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, по целесъобразност. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или за срока от 10 месеца, посочен съответно в параграфи 1 и 2, или и за двете. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

4.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 3, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени съответно в параграфи 1 и 2, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който подновяването на свидетелствата или завършването на периодичните проверки е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили подновяването на свидетелствата или завършването на периодичните проверки практически неосъществимо в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1 и 2. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграфи 1 и 2, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграфи 1 и 2, приложими в друга държава членка.

Член 12

Удължаване на сроковете, предвидени в Директива 2012/34/ЕС

1.  Независимо от разпоредбите на член 23, параграф 2 от Директива 2012/34/ЕС, ако лицензиращият орган е предвидил редовно преразглеждане, сроковете за извършване на редовното преразглеждане, които в съответствие с посочените разпоредби щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца.

2.  Независимо от член 24, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС срокът на валидност на временните лицензи, който щеше да е изтекъл или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен или че е бил удължен за срок от 10 месеца, считано от датата на изтичане на валидността, посочена във всеки временен лиценз.

3.  Независимо от член 25, параграф 2 от Директива 2012/34/ЕС, лицензиращият орган взема решение по заявките, подадени в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., не по-късно от 10 месеца след представяне на цялата съответна информация, и по-специално на данните, посочени в приложение III към посочената директива.

4.  Когато дадена държава членка счита, че извършването на редовно преразглеждане или прекратяването на спирането на действието на лицензи или издаването на нови лицензи, в случаите когато лицензите са били вече отнети, е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, по целесъобразност. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или за срока от 10 месеца, или и за двете. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

5.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 4, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който прекратяването на спирането на действието на лицензи или издаването на нови лицензи, в случаите когато лицензите са били вече отнети, е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

6.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили извършването на редовно преразглеждане или прекратяването на спирането на действието на лицензи или издаването на нови лицензи, в случаите когато лицензите са били вече отнети, практически неосъществимо по време на периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1 и 2. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграфи 1 и 2, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграфи 1 и 2, приложими в друга държава членка.

Член 13

Третиране на лицензите на железопътните предприятия съгласно Директива 2012/34/ЕС в случай на неспазване на изискванията за финансова стабилност

Независимо от член 24, параграф 1 от Директива 2012/34/ЕС, когато въз основа на проверка, предвидена в посочената разпоредба, извършена в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. лицензиращ орган установи, че дадено железопътно предприятие вече не може да изпълнява изискванията, свързани с финансовата стабилност, посочени в член 20 от посочената директива, той може, преди 30 юни 2021 г., да реши да не спре действието или да не отнеме лиценза на съответното железопътно предприятие, при условие че безопасността не е изложена на риск и че е реалистично да се очаква задоволително финансово възстановяване на железопътното предприятие в рамките на следващите седем месеца.

Член 14

Удължаване на сроковете, предвидени в Директива 96/50/ЕО

1.  Независимо от член 6, параграф 2 от Директива 96/50/ЕО сроковете за преминаване на медицински прегледи, които в съответствие с посочената разпоредба щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени за срок от 10 месеца. Удостоверенията за капитан на плавателен съд на лицата, които имат задължението да преминават медицински прегледи, посочено в член 6, параграф 2, от посочената директива, остават съответно валидни.

2.  Когато дадена държава членка счита, че извършването на медицински прегледи е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени в параграф 1. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или за срока от 10 месеца, посочен в параграф 1, или и за двете. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

3.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 2, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени в параграф 1, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който извършването на медицинските прегледи е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

4.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили спазването на сроковете за преминаване на медицински прегледи практически неосъществимо в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграф 1. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграф 1, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграф 1, приложими в друга държава членка.

Член 15

Удължаване на сроковете, предвидени в Директива (ЕС) 2016/1629

1.  Независимо от член 10 от Директива (ЕС) 2016/1629 срокът на валидност на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза, който щеше да е изтекъл или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен или че е бил удължен за срок от 10 месеца.

2.  Независимо от член 28 от Директива (ЕС) 2016/1629 срокът на валидност на документите, попадащи в обхвата на посочената директива, издадени от компетентните органи на държавите членки съгласно Директива 2006/87/ЕО преди 6 октомври 2018 г., който в съответствие с посочената разпоредба щеше да е изтекъл или ще изтече в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се счита за удължен или че е бил удължен за срок от 10 месеца.

3.  Когато дадена държава членка счита, че подновяването на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза или на документите, посочени в параграф 2, е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, по целесъобразност. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. или за сроковете от 10 месеца, посочени съответно в параграфи 1 и 2, или и за двете. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

4.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 3, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи сроковете, посочени съответно в параграфи 1 и 2, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който подновяването на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза или на документите, посочени в параграф 2, е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили подновяването на свидетелствата за вътрешно корабоплаване на Съюза или на документите, посочени в параграфи 1 и 2, практически неосъществимо в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1 и 2. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавата членка, която е решила да не прилага параграфи 1 и 2, както е предвидено в първа алинея от настоящия параграф, не възпрепятства трансграничните дейности на икономически оператор или физическо лице, които са се позовали на дерогациите, предвидени в параграфи 1 и 2, приложими в друга държава членка.

Член 16

Удължаване на сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 725/2004

1.  Независимо от член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 725/2004 сроковете за извършване на периодичните ревизии на оценките на сигурността на пристанищните съоръжения, които в съответствие с посочената разпоредба щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени до 30 септември 2021 г.

2.  Независимо от част Б, раздели 13.7 и 18.6 от приложение III към Регламент (ЕО) № 725/2004 18-месечните срокове за провеждането на различните видове упражнения, които в съответствие с тези разпоредби щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени с 10 месеца във всеки един от случаите, но при всички случаи не след 30 септември 2021 г.

3.  Когато дадена държава членка счита, че извършването на оценките на сигурността на пристанищните съоръжения, посочени в член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 725/2004 или на различните видове упражнения, посочени в част Б, раздели 13.7 и 18.6 от приложение III към Регламент (ЕО) № 725/2004, е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи периодите и крайните срокове, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, по целесъобразност. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., за крайните срокове или за срока от 10 месеца, посочени съответно в параграфи 1 и 2 от настоящия член, или за всякаква комбинация от тях. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

4.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 3, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи периодите и крайните срокове, посочени съответно в параграфи 1 и 2, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който извършването на оценките за сигурност на пристанищните съоръжения или на различните видове упражнения е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили извършването на оценките за сигурност на пристанищните съоръжения, посочени в член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 725/2004 или на различните видове упражнения, посочени в част Б, раздели 13.7 и 18.6 от приложение III към Регламент (ЕО) № 725/2004, практически неосъществимо по време на периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1 и 2 от настоящия член. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 17

Удължаване на сроковете, предвидени в Директива 2005/65/ЕО

1.  Независимо от член 10 от Директива 2005/65/ЕО сроковете за извършване на прегледа на оценките на сигурността на пристанищата и на плановете за сигурност на пристанищата, които в съответствие с посочения член щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени с 10 месеца във всеки един от случаите, но при всички случаи не след 30 септември 2021 г.

2.  Независимо от член 7, параграф 7 и приложение III към Директива 2005/65/ЕО 18-месечните срокове за завършване на тренировъчно обучение, които в съответствие с посоченото приложение щяха да са изтекли или ще изтекат в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., се считат за удължени или че са били удължени с 10 месеца във всеки един от случаите, но при всички случаи не след 30 септември 2021 г.

3.  Когато дадена държава членка счита, че извършването на прегледа на оценките на сигурността на пристанищата или на плановете за сигурност на пристанищата или провеждането на тренировъчно обучение е вероятно да остане практически неосъществимо след 30 юни 2021 г. поради мерките, които е предприела за предотвратяване или ограничаване на разпространението на COVID-19, тя може да представи обосновано искане да ѝ се разреши да удължи периодите и крайните срокове, посочени в параграфи 1 и 2, по целесъобразност. Това искане може да се отнася за периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г., за крайните срокове или за сроковете от 10 месеца, посочени съответно в параграфи 1 и 2, или за всякаква комбинация от тях. То се представя на Комисията до 31 май 2021 г.

4.  Ако при искане, подадено в съответствие с параграф 3, Комисията установи, че са изпълнени изискванията, предвидени в посочения параграф, и че поисканото удължаване не води до непропорционални рискове от гледна точка на безопасността и сигурността на транспорта, тя приема решение, с което разрешава на съответната държава членка да удължи периодите и крайните срокове, посочени съответно в параграфи 1 и 2, както е обосновано във всеки един от случаите. Удължаването се ограничава така, че да отразява периода, през който завършването на прегледа на оценките на сигурността на пристанищата или на плановете за сигурност на пристанищата или завършването на тренировъчните обучения е вероятно да остане практически неосъществимо, и във всеки случай не надвишава шест месеца.

Комисията публикува посоченото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

5.  Когато дадена държава членка не е била и вероятно няма да бъде изправена пред трудности, направили извършването на прегледа на оценките на сигурността на пристанищата, или на плановете за сигурност на пристанищата, или извършването на тренировъчно обучение практически неосъществимо в периода между 1 септември 2020 г. и 30 юни 2021 г. в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от продължаващата криза във връзка с COVID-19, или е предприела подходящи национални мерки за смекчаване на тези трудности, тази държава членка може да реши да не прилага параграфи 1 и 2. Държавата членка информира Комисията за своето решение до ... [осем▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията информира за това останалите държави членки и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 18

Решения, приети съгласно Регламент (ЕС) 2020/698

Настоящият регламент не засяга правата на държавите членки съгласно решенията на Комисията, приети в съответствие с член 2, параграф 6, член 3, параграф 3, член 4, параграф 5, член 11, параграф 4, член 16, параграф 6 и член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2020/698, доколкото с тези решения се уреждат, по отношение на предмета и съответните срокове, същите случаи като в настоящия регламент и се предвиждат удължавания, надхвърлящи предвидените в настоящия регламент.

Когато с настоящите решения се уреждат, по отношение на предмета и съответните срокове, същите случаи като в настоящия регламент и не се предвиждат удължавания, надхвърлящи предвидените в настоящия регламент, се прилага настоящият регламент.

Член 19

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ... [11▌ дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Въпреки това член 2, параграф 9, член 3, параграф 5, член 4, параграф 6, член 5, параграф 5, член 7, параграф 5, член 8, параграф 5, член 9, параграф 5, член 10, параграф 5, член 11, параграф 5, член 12, параграф 6, член 14, параграф 4, член 15, параграф 5, член 16, параграф 5 и член 17, параграф 5 се прилагат от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Първа, втора и трета алинея от настоящия член не засягат обратното действие, предвидено в членове 2—18.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2)Становище от 27 януари 2021 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(3) Позиция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г.
(4)Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (ОВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 10).
(5)Решение (ЕС) 2020/1236 на Комисията от 25 август 2020 г. за предоставяне на разрешение на Нидерландия да приложи удължаване на някои срокове, посочени в членове 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 282, 31.8.2020 г., стр. 19); Решение (ЕС) 2020/1235 на Комисията от 26 август 2020 г. за предоставяне на разрешение на Гърция да приложи удължаване на някои срокове, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 282, 31.8.2020 г., стр. 17); Решение (ЕС) 2020/1219 на Комисията от 20 август 2020 г. за предоставяне на разрешение на Италия да приложи удължаване на някои срокове, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 277, 26.8.2020 г., стр. 16); Решение (ЕС) 2020/1240 на Комисията от 21 август 2020 г. за предоставяне на разрешение на България да приложи удължаване на срок, посочен в член 3 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 1.9.2020 г., стр. 7); Решение (ЕС) 2020/1282 на Комисията от 31 август 2020 г. за предоставяне на разрешение на Франция да приложи удължаване на някои срокове, посочени в членове 11, 16 и 17 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 301, 15.9.2020 г., стр. 9); Решение (ЕС) 2020/1237 на Комисията от 25 август 2020 г. за предоставяне на разрешение на Обединеното кралство да приложи удължаване на някои срокове, посочени в членове 3 и 11 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 282, 31.8.2020 г., стр. 22).
(6)Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4).
(7)Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18).
(8)Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).
(9)Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).
(10)Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).
(11)Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).
(12)Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).
(13)Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).
(14)Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88).
(15)Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 102).
(16)Директива (ЕС) 2020/700 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за изменение на директиви (ЕС) 2016/797 и (ЕС) 2016/798 по отношение на удължаването на срока за тяхното транспониране (ОВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 27).
(17)Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44).
(18)Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 51).
(19)Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32).
(20)Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно хармонизирането на условията за получаване на национално удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Общността (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 31).
(21)Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 118).
(22)Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (ОВ L 389, 30.12.2006 г., стр. 1).
(23)Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения (ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6).
(24)Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на пристанищата (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 28).
(25) OВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7.


Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
PDF 304kWORD 101k
Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (2019/2202(INI))
P9_TA-PROV(2021)0050A9-0219/2020

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36, 37 и 49, от Договора за Европейския съюз (ДEC), както и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, включващо задълбочена и всeобхватна зона за свободна търговия („Споразумението за асоцииране/задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия“), което влезе в сила на 1 септември 2017 г., както и свързаната с него програма за асоцииране,

–  като взе предвид влизането в сила на 11 юни 2017 г. на безвизов режим за гражданите на Украйна вследствие на измененията от Европейския парламент и Съвета на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване(1),

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Украйна, и по-специално резолюцията от 12 декември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна(2) и резолюцията от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(3), както и своята препоръка от 19 юни 2020 г. към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.(4),

–  като взе предвид докладите на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека относно Украйна, и по-специално 30-ия доклад относно положението с правата на човека в Украйна от септември 2020 г.,

–  като взе предвид доклада от 19 юни 2020 г. на генералния секретар на ООН относно „Положението с правата на човека в Автономна република Крим и град Севастопол, Украйна“,

–  като взе предвид съвместния работен документ на Комисия и Европейската служба за външна дейност от 12 декември 2019 г. относно доклада за изпълнение на асоциирането от страна на Украйна (SWD(2019)0433),

–  като взе предвид съвместната декларация след 22-рата среща на високо равнище между ЕС и Украйна, която се проведе на 6 октомври 2020 г.,

–  като взе предвид препоръките и действията на Парламентарната асамблея Евронест, Форума на гражданското общество от Източното партньорство и други представители на гражданското общество в Украйна,

–  като взе предвид заключителните изявления и препоръките от заседанието на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна, проведено на 19 декември 2019 г.,

–  като взе предвид заключенията от мисиите за наблюдение на президентските избори в Украйна на 31 март и 21 април 2019 г. и на предсрочните парламентарни избори на 21 юли 2019 г.,

–  като взе предвид отпускането на 29 май 2020 г. на заем в размер на 500 милиона евро за Украйна като част от четвъртата програма за макрофинансова помощ на Комисията,

–  като има предвид безпрецедентните пакети от мерки за подпомагане, които ЕС изготви, за да помогне на съседните страни в борбата с пандемията от COVID-19, и по-специално дългосрочните заеми в размер на 1,2 милиарда евро, предоставени на Украйна при много благоприятни условия чрез Решение (ЕС) 2020/701 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на пандемията от COVID‐19(5),

–  като взе предвид съвместната декларация на Комисията НАТО – Украйна от 31 октомври 2019 г.,

–  като взе предвид петия доклад за наблюдение на държавите на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта, публикуван през септември 2017 г., и заключенията относно Украйна във връзка с изпълнението на препоръките от 2017 г., публикувани през юни 2020 г.,

–  като взе предвид препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки(6) относно мерките за борба с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност, както и стандартите, приети от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа,

–  като взе предвид окончателния доклад на мисията за наблюдение на изборите на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ от 21 юли 2019 г. относно парламентарните избори в Украйна,

–  като взе предвид списъка за възприятие на корупцията на организацията „Transparency International“ от 2019 г., в който Украйна заема 126-о място от общо 180 държави и територии, които са били оценени (най-положително е първото място),

–  като взе предвид Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици, приета на 5 ноември 1992 г.,

–  като взе предвид становището на Венецианската комисия относно Закона за подпомагане на функционирането на украинския език като официалния държавен език, както и нейното становище относно разпоредбите на Закона за образованието от 5 септември 2017 г., които се отнасят до използването на официалния държавен език и на малцинствени и други езици в образованието,

–  като взе предвид становището на Венецианската комисия от 10 декември 2020 г. относно Конституционния съд на Украйна,

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

–  като взе предвид становището на комисията по международна търговия,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0219/2020),

A.  като има предвид, че Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, основаващо се на процес на политическо асоцииране и икономическа интеграция, е крайъгълният камък на отношенията на Европейския съюз с Украйна и представлява пътна карта за реформи и че неговото пълно прилагане следва да се възприема като възможност за непрекъснато сближаване със Съюза, което ще доведе до постепенната интеграция във вътрешния пазар на Съюза и до пълноценното възползване от потенциала и ползите, свързани със Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия;

Б.  като има предвид, че съгласно член 49 от ДЕС Украйна има перспективи за присъединяване към ЕС и може да поиска да членува в Съюза, при условие че спазва всички критерии от Копенхаген, както и принципите на демокрацията, зачита основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и спазва принципите на правовата държава;

В.  като има предвид, че на 22-рата среща на високо равнище между ЕС и Украйна бяха потвърдени европейските стремежи на Украйна, беше изразено задоволство от нейния избор да насочи усилията си към Европа, беше признат същественият напредък, постигнат от страната в процеса на реформи, и бяха приветствани вече постигнатите резултати в изпълнението на Споразумението за асоцииране и успешното прилагане на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия;

Г.  като има предвид, че през 2019 г. Украйна премина през деликатен период на избори, както на президентско, така и на парламентарно равнище, и като има предвид, че начинът, по който тя се справи с тези процеси, както и мирното и организирано предаване на властта, което последва, заслужават похвала;

Д.  като има предвид, че общонационалните местни избори на 25 октомври 2020 г. бяха още един тест за състоянието на демокрацията и възможност за допълнителна консолидация; като има предвид, че преди провеждането на местните избори на 25 октомври 2020 г. бяха направени опити за промяна на Избирателния кодекс по време на самата предизборна кампания и че липсата на ясни мерки в отговор на ситуацията с COVID-19 продължава да буди значително безпокойство, като е необходимо да се приемат нови стандарти за безопасно гласуване;

Е.  като има предвид, че мисията за ограничено наблюдение на изборите на БДИПЧ заключи, че местните избори на 25 октомври 2020 г. в Украйна са били особено важни след неотдавнашните реформи за децентрализация, които са предоставили значителни правомощия и ресурси на местните органи на управление, че изборният процес като цяло е бил спокоен, добре организиран и прозрачен и процедурите до голяма степен са били спазени и че като цяло Централната избирателна комисия на Украйна е спазила всички законни срокове и е действала безпристрастно, открито и прозрачно;

Ж.  като има предвид, че според данни, предоставени от гражданското общество и експерти в областта на произвеждането на избори, местните партийни организации, кандидатите и членовете на избирателните комисии не са могли да се подготвят правилно за регистрацията на кандидатите, тъй като Избирателният кодекс беше приет непосредствено преди изборите;

З.  като има предвид, че въвеждането на механизмите за контрол „отгоре надолу“ чрез приемането на принципа на задължителни указания, както и свързването на партийните листи с минимален брой от 10 000 гласоподаватели подкопават демократичния характер на изборите;

И.  като има предвид, че гражданското общество разкритикува решението да не се провеждат избори в 18 местни общности в контролираните от правителството области Донецк и Луганск, без да има ясно обосноваване от страна на гражданско-военната администрация на това решение, което на практика лиши от граждански права около 475 000 гласоподаватели, живеещи в тези общности;

Й.  като има предвид, че по-специално през втората половина на 2019 г., с цел да се постигнат бързо резултати по отношение на реформите, обещани по време на предизборните кампании, законодателната дейност беше особено интензивна и че понякога това беше в ущърб на парламентарния контрол, прозрачността и качеството на законодателството;

К.  като има предвид, че макар Украйна да е постигнала значителен напредък по отношение на изпълнението на свързаните със Споразумението за асоцииране ангажименти и интеграцията със Съюза, някои от започнатите реформи трябва да бъдат завършени, по-специално в областта на принципите на правовата държава, доброто управление и борбата с корупцията; като има предвид, че въпреки осезаемия напредък широко разпространената корупция продължава да спъва процеса на реформи в Украйна; като има предвид, че продължаващата конституционна криза представлява заплаха за способността на президента и Върховната рада да провеждат реформи; като има предвид, че олигарсите изглежда придобиват отново политическото влияние; като има предвид, че все още е необходимо да се приемат някои допълнителни мерки, за да се избегне връщане назад, като вниманието се насочи към съдебната система;

Л.  като има предвид, че пълният потенциал на приетите реформи все още не е реализиран поради динамиката на процеса на реформи и свързаните с нея институционални предизвикателства; като има предвид, че реформите са възпрепятствани и от вътрешната институционална нестабилност и противоречия, липсата на ясни показатели, слабия капацитет, ограничените ресурси и външните фактори като пандемията от COVID-19, както и от липсата на политическа решимост да се приеме и гарантира пълната независимост на съдебните и икономическите институции и да се избегне избирателното използване на правосъдието;

М.  като има предвид, че в съвместната декларация на Комисията НАТО – Украйна от 31 октомври 2019 г. Украйна се призовава да спазва международните си задължения и ангажименти, да зачита правата на човека и на малцинствата и изцяло да изпълни препоръките и заключенията на Венецианската комисия относно Закона за образованието;

Н.  като има предвид, че в последния доклад на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека се подчертава липсата на напредък в наказателните производства, свързани с тежки нарушения на правата на човека, за които се твърди, че са извършени от членове на украинските въоръжени сили, както и забавянето и недостатъчният напредък в разследването на свързаните с Майдан престъпления;

О.  като има предвид, че според последния доклад на организацията „Transparency International“ възприятието на корупцията в Украйна отново е на равнището от 2017 г.;

П.  като има предвид, че сред украинските граждани все още се наблюдава много силна подкрепа за модернизирането, премахването на олигархичните структури, реформите и борбата с корупцията и че тези очаквания следва да се изпълнят без повече забавяне;

Р.  като има предвид, че преди пандемията от COVID-19 украинската икономика си беше възвърнала стабилността и че се наблюдаваха задоволителен растеж и увеличаване на безработицата, благоприятствани от постигнатия напредък в реализирането на потенциала на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия;

С.  като има предвид, че е необходимо Украйна да запази макроикономическата си стабилност, като спазва своите ангажименти към Международния валутен фонд и изпълнява всички средносрочни структурни политики, договорени в рамките на програмата на ЕС за макрофинансова помощ, както и като гарантира стабилността и независимостта на Националната банка на Украйна;

Т.  като има предвид, че с оглед на настоящата световна криза е необходимо да се прилага координиран подход и да се приемат пакети от извънредни мерки за оказване на подкрепа; като има предвид, че всички спешни мерки трябва да бъдат пропорционални, да имат ограничен срок на действие и да зачитат основните свободи;

У.  като има предвид, че ЕС поддържа украинския народ още от самото начало на пандемията от COVID-19, като предоставя финансова и материална подкрепа чрез двустранни и регионални програми, като например програмите на Съюза, до които Украйна имаше достъп през март, април и май 2020 г.;

Ф.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 задълбочи проблемите на украинската здравна система; като има предвид, че независимо от факта, че съгласно украинското законодателство здравеопазването е безплатно, това не е реалността, с която много граждани на страната се сблъскват, когато се нуждаят медицинско лечение, поради необосновано проточилите се стъпки за реформа, предприети от украинското Министерство на здравеопазването;

Х.  като има предвид, че с оглед на пандемията от COVID-19 е дори още по-важно да продължи да се предоставя хуманитарна помощ и специалната мисия на ОССЕ за наблюдение, агенциите на ООН, неправителствените организации и Международният комитет на Червения кръст да получат безпрепятствен достъп до районите, които не се контролират от правителството;

Ц.  като има предвид, че независимостта, суверенитетът и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници, както и способността ѝ да осъществява необходимите икономически и социални реформи продължават да бъдат сериозно подкопавани от целенасочени кампании за дезинформация, кибератаки и други хибридни заплахи, както и от нерешения конфликт в източната част на страната, предизвикан от продължаващата руска военна агресия и окупацията на големи части от Донецка и Луганска област, както и от продължаващата незаконна окупация и анексия от страна на Русия на автономната република Крим и град Севастопол, които влошават ситуацията с правата на човека и възпрепятстват повишаването на просперитета, стабилността и растежа в страната;

Ч.  като има предвид, че ЕС категорично осъди продължаващата руска агресия срещу Украйна, включително незаконното анексиране на Крим и Севастопол в нарушение на нейния суверенитет и териториална цялост, и провежда и ще продължи да провежда политика на непризнаване на тази анексия и в този контекст продължава да прилага ограничителни мерки срещу лица и образувания, участващи в това нарушение на международното право;

Ш.  като има предвид, че ЕС продължава да бъде ангажиран с усилията на нормандската четворка, ОССЕ, тристранната контактна група и специалната мисия на ОССЕ за наблюдение на Украйна; като има предвид, че ЕС изрази задоволство от конструктивния подход на Украйна в рамките на нормандската четворка и тристранната контактна група и призова Русия за реципрочни действия;

Щ.  като има предвид, че на 17 юли 2014 г. самолет, извършващ полет MH17 на „Malaysia Airlines“ между Амстердам и Куала Лумпур, беше свален над Донецка област в контекста на руските усилия да се подкопае териториалната цялост на Украйна, което доведе до смъртта на всичките 298 души – пътници и екипаж – на борда на самолета; като има предвид, че ръководеният от Нидерландия съвместен екип за разследване потвърди, че полет MH17 е бил свален с ракета земя – въздух „Бук“, доставена от базираната в Курск 53-та противовъздушна бригада на руските сухопътни сили;

АА.  като има предвид, че благодарение на сътрудничеството на Украйна в рамките на съвместния екип за разследване на 9 март 2020 г. започна процес съгласно нидерландското законодателство срещу четирима основни заподозрени за свалянето на полет MH17 на „Malaysia Airlines“; като има предвид, че на 10 юли 2020 г. Нидерландия подаде междудържавна жалба срещу Руската федерация в Европейския съд по правата на човека за нейната роля в свалянето на полет MH17; като има предвид, че Русия оказа натиск върху Украйна да включи пето представляващо интерес лице, Владимир Цемак, в размяната на затворници, извършена на 7 септември 2019 г.; като има предвид, че на 15 октомври 2020 г. Русия едностранно прекрати участието си в тристранните консултации с Австралия и Нидерландия за установяване на истината; като има предвид, че Русия систематично възпрепятства всички усилия за изправяне на извършителите пред правосъдието, включително чрез отхвърляне на резултатите на съвместния екип за разследване, чрез насърчаване на дезинформацията относно полет MH17, както и чрез упражняване на правото си на вето в Съвета за сигурност на ООН, за да осуети създаването на международен трибунал;

AБ.  като има предвид, че ЕС упрекна Русия за това, че е прекъснала да сътрудничи по свързаните с полет MH17 дела; като има предвид, че ЕС настоятелно призова Русия да сътрудничи изцяло в рамките на свързаните с полет MH17 разследвания и съдебни дела;

АВ.  като има предвид, че от началото на войната насам в източната част на Украйна бяха убити около 13 000 души, като една четвърт от тях бяха цивилни граждани, и бяха ранени 30 000 души; като има предвид, че над 1,5 милиона украинци са били принудени да напуснат домовете си вследствие на въоръжения конфликт с подкрепяните от Русия въоръжени групи; като има предвид, че стотици украинци са лишени от свобода от Русия и нейни представители, а местонахождението на много други е неизвестно; като има предвид, че продължаващият военен конфликт доведе до хуманитарна криза с пагубни последици за 4,4 милиона души, от които приблизително 1,5 милиона вътрешно разселени лица; като има предвид, че 3,4 милиона души, които живеят в близост до линията на контакт, се нуждаят от хуманитарна помощ и закрила; като има предвид, че в резултат на нападенията срещу публичната инфраструктура местното население има ограничен достъп до здравни заведения, училища, вода и канализация;

АГ.  като има предвид, че положението с правата на човека в окупираните части в Източна Украйна и на окупирания Кримски полуостров се е влошило значително, като нарушенията на свободата на словото, на свободата на религията и на имуществените права, строгите ограничения на правото на образование и на езиковите права, действията срещу медиите и насилственото налагане на руско гражданство са придобили системен характер, а основните права на човека и основните свободи не са гарантирани; като има предвид, че самопровъзгласилите се власти в окупиран Крим продължават да подлагат на тормоз кримските татари, като преследват по съдебен път десетки от тях въз основа на изфабрикувани обвинения в тероризъм; като има предвид, че по преценка на Центъра за граждански свободи в Украйна най-малко 94 украински граждани са били преследвани по съдебен път по политически причини в Крим или в Русия, от които седемдесет и един са кримски татари, в т.ч. Марлен Асанов, Мехмет Белялов, Тимур Ибрахимов, Сейран Салиев, Сервер Мустафайев, Сервер Зекиряев и Едем Смаилов, които през септември 2020 г. бяха осъдени на лишаване от свобода за срок от 13 до 19 години;

АД.  като има предвид, че Украйна е на 96-о място според световния индекс за свобода на печата за 2020 г.; като има предвид, че Украйна прие редица реформи, включително закон за прозрачността на собствеността върху медиите, но е необходимо много повече, за да се отслаби силният контрол на олигарсите върху медиите, да се насърчи редакторската независимост и да се води борба срещу безнаказаността за актове на насилие срещу журналисти;

АЕ.  като има предвид, че медийната среда в Украйна продължава да е под силното влияние на собствениците на медии от олигархично естество и че работещите в медиите, по-специално журналистите, разследващи корупция и измами, непрекъснато са изправени пред заплахата от насилие, сплашване и смърт, какъвто беше случаят с журналиста Вадим Комаров през 2019 г., и че тяхната работа често е възпрепятствана, наред с другото, от ограничен достъп до информация, правен натиск, както в случая с наказателното дело срещу Bihus.info, и кибератаки;

АЖ.  като има предвид, че Украйна има значителни проблеми, що се отнася до неравенството между половете; като има предвид, че равенството пред закона не означава действително равенство, като на практика жените продължават да се сблъскват с големи пречки, по-специално на работното си място; като има предвид, че според световния индекс за неравенство между половете на Световния икономически форум за 2018 г. Украйна заема 65-о място от общо 149 държави; като има предвид, че според показателя за неравенството на доходите в Украйна за всеки 100 щатски долара от доходите, получавани от мъжете, жените получават само 63,1 щатски долара;

АЗ.  като има предвид, че лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ лица) и активистите, защитаващи правата на жените, са непрекъснато обект на изказвания, проповядващи вражда и омраза, и на придружени с насилие нападения, а ромите се сблъскват с дискриминационен език и изказвания, проповядващи вражда и омраза, от страна на държавните и местните органи и медиите;

АИ.  като има предвид, че правоприлагащите органи многократно са отказвали да разследват жалби от ЛГБТИ лица във връзка с престъпления от омраза или изказвания, проповядващи вражда и омраза, по-специално от участници в гей паради, поради липсата на разпоредби в Наказателния кодекс за наказателно преследване на подбуждането към омраза или насилие въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност; като има предвид, че Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта препоръча Наказателният кодекс да се измени, за да се обхванат подобни мотиви и за да се считат те като утежняващи вината обстоятелства;

АЙ.  като има предвид, че Парламентът отчита водещата роля и политическата воля на украинските власти при осигуряването на достатъчна защита на националните гей паради; като има предвид, че въпреки това изказванията, проповядващи вражда и омраза, и престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ лица продължават да са широкоразпространени и полицейската закрила невинаги е налице, както е видно от придружените с насилие нападения по време на киевския гей парад, когато участниците не можаха да се възползват в пълна степен от своето универсално право на свобода на мирни събрания поради липсата на защита от насилие;

АК.  като има предвид, че Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия преследват целта националното законодателство на Украйна и нейните национални стандарти да се сближат с тези на ЕС, включително в социалната сфера; като има предвид, че въпреки тези ангажименти изпълнението на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия в социалната сфера продължава да е незадоволително; като има предвид, че Украйна е ратифицирала основните международни актове, но продължава да не ги прилага;

АЛ.  като има предвид, че въпреки задълженията си по Споразумението за асоцииране и многобройните призиви на профсъюзите към правителството да прилага необходимите мерки за насърчаване на социалния диалог, концепцията за тристранни консултации като цяло все още не функционира; като има предвид, че повече от едно десетилетие след създаването си Националният тристранен социален и икономически съвет продължава да е слаб и неефективен, без да има реално влияние върху социалния диалог, и страда неизменно от недостиг на персонал и от непоследователност в координирането на своите дейности; като има предвид, че през 2019 г. от 177-те украински профсъюза, регистрирани от министерството на правосъдието, само една трета получиха възможност да участват в колективно договаряне;

Общи ценности и общи принципи

1.  отбелязва, че Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия представляват отражение на споделения стремеж на ЕС и Украйна към политическо асоцииране и икономическа интеграция и че те може да послужат като образец за реформи, и подчертава изключителното им значение, особено в сегашните извънредни времена; настоятелно призовава за пълното прилагане на споразумението и за реализирането на неговия потенциал; освен това настоятелно призовава украинските власти да запазят неговото изпълнение като приоритет в своите програми въпреки предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19; подчертава, че помощта на ЕС за Украйна e обвързана със строги условия, и отново заявява, че е необходимо Украйна да докаже подновяването на ангажиментите си за провеждане на реформи и спазване на принципите на Съюза; припомня необходимостта от актуализиране на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, за да се вземат предвид надлежно развитието на регулаторните рамки и потребностите, свързани с икономическото развитие, и да се укрепят механизмите за мониторинг; препоръчва ЕС и Украйна да се възползват от предстоящия редовен преглед на постигането на целите на Споразумението за асоцииране, за да проучат възможностите за актуализиране на търговските и секторните елементи;

2.  посреща със задоволство безпрецедентните пакети от помощ, включително макрофинансова помощ, предоставени от Съюза на Украйна като част от „Екип Европа“, за да се помогне на държавите партньори да се справят с извънредната ситуация, свързана с COVID-19; отбелязва, че това е важна проява на солидарността на ЕС по време на настоящата безпрецедентна криза; призовава украинските власти да създадат благоприятен за инвестициите климат и своевременно да изпълнят договорените условия за отпускането на макрофинансовата помощ от ЕС, посочени в меморандума за разбирателство; припомня на правителството на Украйна, че отпускането през декември 2020 г. на първия транш от 600 милиона евро от макрофинансовата помощ в размер на 1,2 милиарда евро без каквито и да било конкретни политически условия беше еднократно изключение поради неотложния характер на тази подкрепа и не трябва да се използва неправомерно за отстъпване от договорените реформи;

3.  изразява задоволство от това, че според оценката на мисиите на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ за наблюдение на изборите, в които участва и Европейският парламент, президентските и парламентарните избори през 2019 г. като цяло са били конкурентни, добре организирани и ръководени по ефективен начин, което доказва, че Украйна държи на демократичните ценности на Съюза, и което е особено забележително в контекста на продължаващите руски усилия за дестабилизиране на Украйна; настоятелно призовава украинските власти да предприемат мерки по отношение на недостатъците, посочени в изявленията на ръководителите на делегациите на Европейския парламент, и да следват препоръките, съдържащи се в окончателните доклади на мисията на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на избори; продължава да следи внимателно доколко демократичните стандарти за произвеждане на свободни и честни избори се спазват в Украйна, след като страната проведе първите си местни избори след положително възприетата реформа, изразяваща се в децентрализация; призовава украинското правителство да гарантира провеждането на свободни и честни предизборни кампании без да има неуместни методи на финансиране на кампаниите и без да се допуска купуването на гласове; подчертава, че изборният процес и процедурата на гласуване в деня на изборите следва да гарантират по-високи стандарти за безопасност и да предвиждат специални мерки за безопасност, за да се предотврати разпространението на COVID-19; отбелязва, че по време на украинските предсрочни парламентарни избори през 2019 г. границите на едномандатните избирателни райони бяха определени по начин, който не беше благоприятен за представителството на националните малцинства; отбелязва, че в някои региони, например Транскарпатия, се наблюдаваха изборни злоупотреби, например участието на „клонирани“ кандидати, което намали шансовете на членове на унгарското малцинство да влязат в парламента;

4.  посреща със задоволство новия Избирателен кодекс, приет през декември 2019 г., включително неговите разпоредби относно правата на вътрешно разселените лица; припомня обаче, че непрекъснатите промени на Избирателния кодекс, извършвани успоредно с провеждането на избори, са в разрез с препоръките на Венецианската комисия, водят до правна несигурност и оказват отрицателно въздействие върху работата на избирателните комисии; настоятелно призовава Украйна да положи допълнителни усилия за справяне с незаконното провеждане на кампании, купуването на гласове, злоупотребата с административни ресурси и правната несигурност по отношение на провеждането на кампании в социалните медии;

5.  подчертава отново, че Избирателният кодекс следва да се усъвършенства и да се приведе в съответствие с международните стандарти, за да се разрешат въпросите, свързани с кампаниите в социалните медии, прозрачността на разходите за кампании и достъпа на независими кандидати до изборния процес; освен това подчертава във връзка с местните избори необходимостта да се премахнат бюрократичните пречки за регистрацията на вътрешно разселени лица като гласоподаватели, да се определи финансов таван за провеждането на кампании и да се даде възможност за участие на отделни кандидати, включително като се преразгледа планът за въвеждане на паричен депозит за кандидатите в малките общности;

Реформи и институционална рамка

6.  подчертава значението на реформите в подкрепа на демокрацията и доверието в институциите, които са най-ефективните механизми за сигурност; призовава Комисията да използва съществуващите механизми, за да улесни и подкрепи изпълнението на реформите от Украйна; предлага да се разработят и приложат, в тясно сътрудничество с гражданското общество, качествени и количествени механизми за мониторинг на изпълнението на реформите от Украйна, в т.ч. ясни показатели, препоръки и принципи за обвързване с условия, които да се използват за подобряване на методологията на годишните доклади за изпълнението, които следва да се превърнат в ефективни инструменти за направляване на реформите;

7.  подчертава необходимостта от осъвременени механизми за управление и докладване за оценяване на постигнатия от Украйна напредък, по-специално в областта на правосъдието, борбата с корупцията, държавните предприятия, корпоративното управление и реформите в енергетиката, които ще бъде свързани с икономическата и инвестиционната подкрепа;

8.  препоръчва да се постави акцент върху ограничен брой приоритети, върху които да се съсредоточат политическите усилия, финансовата подкрепа и техническата помощ с цел да се изгради ефикасно институционалният капацитет, необходим за гарантиране на дългосрочния успех на реформите не само в законодателството, но и на практика; подкрепя засилването на секторното сътрудничество между ЕС и Украйна в приоритетни области като цифровата икономика, енергетиката, изменението на климата и търговията; посреща със задоволство амбициите на Украйна да сближи своите политики с политиките на ЕС, свързани с цифровия единен пазар и Европейския зелен пакт, като прилага съответните достижения на правото на Съюза;

9.  признава статута на асоцииран партньор на Украйна и останалите страни по Споразуменията за асоцииране и задълбочените и всeобхватни зони за свободна търговия и призовава за по-интензивен политически диалог с тях с цел задълбочаване на икономическата интеграция и осъществяване на напредък по отношение на законодателното хармонизиране; приканва ЕС в съответствие с принципа „повече усилия за повече помощ“ да разгледа възможността да се създаде за трите асоциирани държави, включително Украйна, усъвършенствана стратегия за сътрудничество в областта на реформите и инвестициите, която би предвидила обвързващи условия в различни области, сред които са изграждането на инвестиционен капацитет, транспортът, енергетиката, правосъдието и цифровата икономика, и която би проправила пътя за прилагането на амбициозен дневен ред за интеграция в ЕС; приканва Комисията до края на 2020 г. да предложи на Украйна и другите асоциирани с ЕС държави, в координация с международните финансови институции, подробен, обвързан с условия и съобразен с конкретните нужди икономически и инвестиционен план във връзка с преодоляването на последиците от пандемията от COVID-19; освен това призовава институциите на ЕС да анализират възможността да включат Украйна и другите асоциирани страни като наблюдатели в работата на комитетите, създадени съгласно член 291 от ДФЕС и Регламент (ЕС) № 182/2011(7), както и в заседанията на работните групи и комитети на Европейския съвет, с което да се докаже ангажираността на ЕС за допълнителна интеграция и укрепване на ориентацията към реформи и административния ноу-хау на тези страни;

10.  подкрепя провеждането на обстоен преглед на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия в съответствие с разпоредбите на споразумението и с оглед на пълноценното използване на неговия потенциал за политическо асоцииране и икономическа интеграция, включително за засилена секторна интеграция на Украйна с ЕС;

11.  призовава Комисията да отдаде по-голямо значение на пренебрегваните части от споразуменията за асоцииране/задълбочените и всeобхватни зони за свободна търговия във връзка с важни области на политиката, като например интегрирането на принципа на равенство между половете и справянето със здравни кризи, като същевременно гарантира, че те не са в разрез с неотложната необходимост от предприемане на действия по отношение на околната среда и климата или с инициативите по линия на Европейския зелен пакт;

12.  призовава Комисията да подкрепя инвестициите в сектори с потенциал за развитие, растеж и конкурентоспособност в ЕС, които биха могли да насърчат допълнително икономическата диверсификация, например в секторите на устойчивата енергетика и климата, цифровия единен пазар и киберсигурността, както и транспорта;

13.  приветства напредъка, постигнат от Украйна в изпълнението на нейните ангажименти, заложени в Споразумението за асоцииране, по-специално в областта на селското стопанство, енергетиката, банковото дело, децентрализацията, цифровата икономика, околната среда и избирателните процедури; отбелязва при все това, че според механизма за преразглеждане на Споразумението за асоцииране („премерване на пулса на Споразумението за асоцииране“) едва 37% от свързаните с изпълнението на Споразумението за асоцииране задачи са били приключени през 2019 г. (в сравнение с 52% през 2018 г.); отчита, че през втората половина на 2019 г. бяха направени опити за ускоряване на темпа на реформите, но настоятелно призовава украинските институции да не дават предимство на скоростта на законодателния процес пред качеството на приеманото законодателство, и подчертава, че е важно да продължат да се изпълняват поетите ангажименти;

14.  във връзка с това подчертава, че Украйна не трябва да пренебрегва факта, че равнището на политическа, техническа и финансова подкрепа от ЕС ще зависи от степента, в която страната е изпълнила поетите от нея ангажименти към Съюза и неговите държави членки, особено по отношение на процеса на реформи и зачитането на правата на човека, малцинствата и основните свободи, както и на създаването на истинска и ефективна правова държава;

15.  посреща със задоволство пътната карта на правителството и парламента, приета през 2018 г., и създаването през ноември 2019 г. на съвместна платформа за европейска интеграция и изразява надежда, че тези инициативи ще доведат до засилена координация между различните институции, които участват в планирането, приемането и изпълнението на реформите; насърчава парламента и правителството на Украйна да подобрят ефикасността на начина, по който използват този инструмент, и да преразгледат сътрудничеството си по отношение на изпълнението на свързаните със Споразумението за асоцииране ангажименти и сближаването на законодателството с оглед на постигането на възможно най-висока степен на полезно взаимодействие, по-специално по отношение на експертния опит в областта на законодателството на ЕС и оценките на съответствието;

16.  приветства Украйна за постигнатия напредък в реформирането на държавната администрация и подчертава, че е важно да не се забавя осъществяването на допълнителен напредък и възможно най-скоро всички временни назначения по време на кризата с COVID-19 да се подложат на основани на заслугите процедури за назначаване на работа; осъзнава, че това представлява голямо предизвикателство за управлението, институциите и публичната администрация в Украйна, и насърчава Комисията да предостави адекватна техническа и финансова подкрепа;

17.  посреща със задоволство постиженията на реформата за децентрализация и овластяване на общините, започната през 2014 г., която се оказа една от най-успешните реформи до момента; отчита подкрепата от страна на проекта U-LEAD, която доведе до формирането на почти 1000 доброволно обединени местни общности с около 11,7 милиона граждани; оценява положително предприетите до момента стъпки с оглед на децентрализирането на публичната власт и публичните финанси чрез пакет от правни актове и тяхното прилагане на практика; призовава Комисията да проучи подробно реформата за децентрализация и евентуално да я използва като успешен пример за други държави;

18.  настоятелно призовава Украйна да завърши реформата за децентрализация чрез широк и открит диалог, по-специално с органите на местното самоуправление и техните сдружения, с цел увеличаване на автономността и правомощията на органите на местното самоуправление и насърчаване на редовния обмен между централното правителство и националните сдружения на местните и регионалните власти относно всяка политика с евентуално териториално въздействие;

19.  приветства организирането на първия тур на местните избори на 25 октомври 2020 г., на които избирателната активност беше над 36% и които бяха свободни и честни, но които бяха съпроводени от успоредна обществена консултация, която според ОССЕ/БДИПЧ е създала неправомерно политическо предимство и е размила разграничението между държава и партия; призовава държавните органи да зачитат автономията на органите на местното самоуправление и да подпомагат административния капацитет на общините и градовете; призовава за въвеждане на понятието за териториално публично образувание като юридическо лице, което е установената практика в Европейския съюз и е признато в Европейската харта за местно самоуправление; приветства промяната на бюджетния кодекс с гаранция за дял от 60% от данъка върху доходите на физическите лица като необходим принос за стабилните публични финанси на местно равнище; предупреждава за опасността от създаването на паралелни структури на местно равнище, които биха могли да доведат до конкуренция по отношение на компетентността, но предлага да се разгледа възможността за възлагане на служителите на двойна компетентност, така че те да получат правомощия като представители на орган на местното самоуправление и същевременно да функционират като представители на държавен орган на най-ниско равнище; отбелязва резолюцията на Върховната рада от 17 юли 2020 г. относно формирането и ликвидирането на райони, според която като правило мерките във връзка с консолидирането на районите ще бъдат приложими и за териториите на Крим и в Донецка и Луганска област, които понастоящем не се контролират от правителството на Украйна;

Сътрудничество в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС)

20.  отчита уникалния опит и експертни познания на Украйна и посреща със задоволство участието на Украйна в мисии, бойни групи и операции в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), нейния принос за бойните групи на ЕС и все по-честото ѝ присъединяване към изявленията и декларациите на Съюза по международни и регионални въпроси, както и нейните позиции, и поздравява Украйна за нейния новопридобит статут на партньор на НАТО с разширени възможности;

21.  приветства успешните стъпки, предприети в областта на научното и технологичното сътрудничество, включително космическата промишленост, и в областта на отбраната, по-специално сближаването в оперативните, образователните и институционалните сегменти, и в осъществяването на необходимите вътрешни промени в тези сектори; приветства готовността на Украйна да участва в рамковaта програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и в научноизследователските програми на Европейската космическа агенция; отбелязва плодотворното сътрудничество между министерството на отбраната на Украйна и Европейската агенция по отбрана и насърчава неговото задълбочаване; призовава ЕС и Украйна да засилят сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната и да отделят специално внимание на конфликта в източната част на Украйна и опитите на Русия да подкопае суверенитета на страната и да наруши териториалната ѝ цялост, като следват пътя на помирението, сътрудничеството в сферата на киберсигурността и борбата с дезинформацията, както и като работят за укрепване на устойчивостта на семействата, общностите и държавните институции;

22.  подкрепя евентуалното участие на Украйна в подбрани проекти по линия на ОПСО, в т.ч. сътрудничеството с Европейската агенция по отбрана и по-специално постоянното структурирано сътрудничество, при условие че Украйна отговаря на договорения набор от политически, материалноправни и правни предпоставки като други трети държави; посреща със задоволство неотдавнашното решение на ЕС да покани Украйна да участва във военната операция на ЕС ALTHEA в Босна и Херцеговина и насърчава и двете страни – ЕС и Украйна – да продължат да разширяват участието на Украйна в мисии и операции на Европейския съюз;

23.  посреща със задоволство засиленото сътрудничество между украинските органи и европейския публичен и частен сектор за борба с хибридните заплахи, предимно от страна на Русия, които се стремят, наред с другото, да разпространяват невярна информация, да подстрекават към насилие и да насаждат антиправителствени и антиевропейски настроения; счита, че е навременно и целесъобразно ЕС и Украйна да започнат във възможно най-скоро време диалог относно свързаните с кибернетичното пространство въпроси, и подкрепя идеята за разширяване на обхвата на диалога в областта на сигурността и отбраната, за да се реагира по подходящ начин на настоящите и бъдещите заплахи, по-специално в съответствие с глобалната стратегия за сигурност на ЕС;

Териториална цялост и суверенитет на Украйна

24.  отново изразява непоколебимата подкрепа и ангажимента на Съюза по отношение на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници, както и неговата подкрепа за прилагането на координираните на международно равнище санкции срещу руското правителство и неговите представители, които подкопават суверенитета и териториалната цялост на страната, до момента, в който бъдат изпълнени всички съответни условия за отмяна на санкциите, включително цялостно изпълнение на договореностите от Минск и възстановяване на териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници;

25.  продължава да осъжда незаконното анексиране на Крим и Севастопол и фактическата окупация на определени райони от Донецк и Луганск; призовава Руската федерация да изпълни международните си задължения, да оттегли военните си сили от територията на Украйна и изцяло да изпълни предвиденото в резолюциите на Общото събрание на ООН относно териториалната цялост на Украйна и относно Крим и Севастопол;

26.  подчертава, че всички споразумения с Руската федерация трябва да зачитат пълното прилагане на споразуменията от Минск и изпълнението на резолюциите на ООН относно статута на Крим и зачитането на териториалната цялост на Украйна от страна на Руската федерация;

27.  посреща със задоволство факта, че на 9 декември 2019 г. в Париж бяха възобновени мирните преговори в рамките на нормандската четворка след тригодишен застой; настоятелно призовава всички страни да се придържат към споразумението за прекратяване на огъня; подчертава, че е важно да се установи в кои други области има потенциал за отказ от насилие, да се извършат дейности по разминиране и да се отворят контролно-пропускателни пунктове по линията на контакт, и призовава Русия да използва ключовото си влияние над подкрепяните от нея въоръжени формирования и да изпълни изцяло ангажиментите, поети като част от споразуменията от Минск и в рамките на неотдавнашните срещи на нормандската четворка и тристранната контактна група; отново заявява, съгласно договореното в Минск и така наречената „формула на Щайнмайер“, че местните избори в окупираните части на Източна Украйна трябва да се провеждат в съответствие с украинското законодателство и под надзора на ОССЕ; подчертава, че в настоящата ситуация не са изпълнени условията за провеждане на свободни и честни избори в Донецк и Луганск; посреща със задоволство факта, че планът да се включат подкрепяните от Русия сепаратисти като страна в преговорите в рамките на тристранната контактна група беше отхвърлен; изразява съжаление относно коментарите, направени от високопоставени членове на украинската делегация в тристранната контактна група, в които те отрекоха военното участие на Русия в конфликта в региона Донбас;

28.  решително осъжда дестабилизиращите действия и военното участие на Русия в Украйна; изразява загриженост във връзка с продължаващото изграждане от страна на Русия на военни бази и съоръжения на Кримския полуостров, включително разполагане на над 30 000 войници, нови ракетни системи „земя – въздух“ и „земя – земя“, подводници с ядрени способности и стратегически бомбардировачи; осъжда незаконните действия на Русия, които имат за цел да установят нейния контрол върху Керченския пролив, тъй като те представляват нарушение на международното морско право и международните ангажименти на Русия, по-специално строителството на Керченския мост и железопътната му връзка без съгласието на Украйна, както и затварянето и милитаризацията на Азовско море, което сериозно възпрепятства икономическите дейности на Украйна; призовава Руската федерация да гарантира безпрепятственото и свободно преминаване към и от Азовско море в съответствие с международното право, както и достъпа на международните неправителствени организации и международните хуманитарни организации до окупираните украински територии в Донбас и анексирания Крим; припомня в този контекст, че режимът за морски инспекции, въведен през 2018 г. от Русия, за всички плавателни съдове, преминаващи през контролирания от Русия Керченски проток по пътя им към и от Азовско море, продължава да има отрицателни икономически последици за региона; призовава за освобождаването на всички украински политически затворници и военни затворници в Русия, Крим и частите от Донбас, които не се контролират от украинското правителство; при все това изразява загриженост във връзка с насилственото включване на руски граждани, заподозрени в участие в свалянето на полет MH17 на „Malaysia Airlines“, в размяната на задържани лица между Украйна и Русия;

29.  подчертава необходимостта от намирането на политическо решение на конфликта в източната част на Украйна; отправя искане към Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да засилят усилията си за мирно разрешаване на конфликта, като подкрепят усилията на всички страни в мирния процес и като разширят мерките за изграждане на доверие и подкрепят мандата за разполагане на мисия на ООН за поддържане на мира в цялата окупирана територия на Украйна; отправя искане, след като ситуацията позволи това и като част от цялостното изпълнение на споразуменията от Минск, на страните в конфликта да се предложи разполагането на ръководена от ЕС мисия по линия на ОПСО за подпомагане на задачи като разминирането, подготовката на местните избори и осигуряването на свободен достъп за хуманитарните организации; успоредно с това призовава институциите на ЕС да имат готовност да засилят санкциите срещу Русия, ако ситуацията го налага, включително ако Русия не изпълни задълженията си по протокола от Минск, особено по отношение на направлението за сигурност;

30.  настоятелно призовава Украйна да изпълни ангажиментите си относно реформирането на държавния контрол върху износа в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС и относно изпълнението на последователна и систематична политика за санкции; призовава ЕСВД и Комисията да упражняват по-добър надзор върху прилагането на санкциите на ЕС, включително върху дейностите на органите в държавите членки, натоварени с прилагането на общите правила на Съюза;

31.  призовава ЕСВД да предвиди по-активна роля за ЕС – представляван от заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност – в мирното разрешаване на продължаващата в източната част на Украйна война, включително в рамките на нормандската четворка; отправя препоръка да се разгледа възможността да се назначи специален пратеник на ЕС за Крим и региона Донбас;

32.  отново отправя призива си за създаване на международен формат на преговорите за прекратяването на окупацията на Кримския полуостров, в който ЕС да участва активно; призовава заместник-председателя/върховен представител, Комисията и държавите членки да предоставят цялата необходима подкрепа за създаването на международна платформа за Крим, която да служи за координация, придаване на официален характер и систематизиране на усилията, насочени към възстановяването на териториалната цялост на Украйна; счита, че е важно Меджлисът на народа на кримските татари в качеството му на единствения международно признат представителен орган на кримските татари да бъде включен в дейностите на тази платформа;

33.  междувременно подчертава, че според международното хуманитарно право Руската федерация, като окупираща държава, носи пълна отговорност за посрещане на нуждите на населението на временно окупирания Кримски полуостров, в това число и за осигуряване на водоснабдяването; освен това припомня, че съгласно Четвъртата женевска конвенция, по която е страна и Русия, окупиращата сила не може да принуждава жителите на окупираната територия да служат в нейните въоръжени сили или в помощни въоръжени формирования;

34.  осъжда Руската федерация за това, че заселва руски граждани в окупирания Крим и териториите на Донецк и Луганск, като по този начин нарушава баланса между притежателите на руски паспорти и украинците, за текущия процес на издаване на руски паспорти за жителите на временно окупираните територии на Украйна в разрез със суверенитета на Украйна и целите и разпоредбите на споразуменията от Минск, както и за опитите ѝ да организира местни избори на 13 септември 2020 г. в Автономна република Крим в Украйна; заявява, че избирането на губернатора на Севастопол е незаконно и е в разрез с международното право, като това важи и за гласуването за представители в така наречения Държавен съвет на „Кримската република“, т. нар. Законодателно събрание на град Симферопол и така наречения Селски съвет на регион Раздолно; призовава ЕС да наложи санкции срещу отговорните за организирането и провеждането на гласуванията лица; осъжда действията на Русия, която мобилизира млади мъже в окупирания Крим на военна служба в руските въоръжени сили, при което 85% от тези мъже се изпращат да служат в Руската федерация; призовава Русия да спре да набира войници в Крим и да спазва изцяло своите задължения съгласно Женевската конвенция;

35.  изразява пълната си подкрепа за всички усилия за осигуряване на правосъдие за всичките 298 жертви на свалянето на полет MH17 на Malaysia Airlines от доставена от Русия ракета „земя – въздух“, както и за техните близки, включително за подкрепяното на международно равнище наказателно производство по нидерландското законодателство срещу четиримата заподозрени и заведеното срещу Русия дело в Европейския съд по правата на човека; приветства Украйна за това, че продължава да сътрудничи със съвместния екип за разследване с оглед на установяването на истината, идентифицирането на заподозрените и изправянето на извършителите на престъплението пред съда; осъжда едностранното оттегляне на Русия от тристранните консултации с участието на Австралия и Нидерландия за установяване на истината; призовава Русия да сътрудничи изцяло на текущите усилия за гарантиране на отговорността на всеки физически или юридически субект, участвал в свалянето на полет MH17, наред с другото като поднови диалога с Австралия и Нидерландия за установяване на истината, окаже сътрудничество в рамките на междудържавната жалба, подадена от Нидерландия в Европейския съд по правата на човека във връзка с този случай, както и като екстрадира Владимир Цемак в Нидерландия; настоятелно призовава Русия да прекрати да насърчава дезинформацията относно полет MH17;

36.  призовава Украйна да подпомага молдовското централно правителство в усилията му да възстанови контрола си върху Приднестровието въз основа на териториалната цялост на Молдова;

37.  отбелязва приемането на закона за националната сигурност през юни 2018 г. и на закона за обществените поръчки в областта на отбраната и за разузнаването през 2020 г.; при все това настоятелно призовава да се приеме допълнително законодателство, насочено към ограничаване на правомощията на службата за сигурност на Украйна, с цел тя да се превърне в агенция, чиито функции са единствено в сферата на контраразузнаването и борбата с тероризма, и да се установи парламентарен контрол върху целия сектор за сигурност;

Правосъдие, свобода, сигурност и борба с корупцията

38.  отново заявява, че постигането на осезаеми резултати в борбата с корупцията е от съществено значение за поддържането на високо равнище на подкрепа за процеса на реформи сред гражданите, както и за подобряването на стопанската среда и привличането на преки чуждестранни инвестиции; насърчава украинските власти да постигнат допълнителен напредък по отношение на реформите, особено в областта на правовата държава и борбата с корупцията, и да гарантират независимостта и непрекъснатостта на работата на основните институции за борба с корупцията; във връзка с това посреща със задоволство възстановяването на Националната агенция за превенция на корупцията и влизането в сила през януари 2020 г. на новите закони за незаконното обогатяване и за лицата, сигнализиращи за нередности, както и започването през септември 2019 г. на дейността на Висшия съд за борба с корупцията;

39.  при все това изразява загриженост във връзка с резултата от решението на Конституционния съд от 27 октомври 2020 г., което създаде правен вакуум в украинската структура за борба с корупцията и значително подкопа позицията на Националната агенция за превенция на корупцията; отчита активните усилия, инициирани от президента Зеленски и полагани от политическите заинтересовани страни, за възстановяване на законодателството и на украинската структура за борба с корупцията и на доверието към тази структура; настоятелно призовава украинските органи да продължат да полагат усилия, за да може отново да има една напълно функционираща, ефективна и всеобхватна институционална структура за борба с корупцията, включително в съдебната система, като същевременно се запази напълно независимостта на съдебната система от изпълнителната и законодателната власт; подчертава, че ако разполага с пълни правомощия, Националната агенция за превенция на корупцията може да играе решаваща роля в този контекст и че решението на Конституционния съд не следва да се използва като претекст за нейното подкопаване или заобикаляне; изразява дълбоката си загриженост във връзка с явните опити от страна на групи, представляващи определени интереси, за подкопаване на постиженията на страната в борбата с корупцията и на демократичните реформи като цяло, по-специално чрез завземане отново на политическа власт от някои украински олигарси, което допринесе за отслабване на ориентираното към реформи мнозинство във Върховната рада, както се вижда и от трудностите, възникнали при запълването на законодателния вакуум, произтичащ от полемичното решение на Конституционния съд от 27 октомври 2020 г.; настоятелно призовава всички политически участници да подновят ангажимента си за провеждане на реформите, за които призоваха украинските гласоподаватели и които са от решаващо значение за укрепването на принципите на правовата държава, изкореняването на корупцията и постигането на по-голям просперитет за населението на Украйна;

40.  подчертава, че е важно да се гарантира независимостта на Висшия съд за борба с корупцията и на другите институции за борба с корупцията, и призовава за безпристрастен и непредубеден подход в рамките на дейностите на институциите за борба с корупцията, за да може борбата срещу корупцията да се ползва с доверие и обществена подкрепа; взема под внимание първите постановени решения и отчита, че Висшият съд за борба с корупцията се придържа към високи професионални стандарти; отправя призив обаче Висшият съд за борба с корупцията да активизира своята дейност, за да се увеличи процентът на осъдителните присъди, включително по дела срещу високопоставени лица;

41.  изразява задоволство от работата на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, което е може би най-ефективната институция за борба с корупцията в страната; подчертава също така необходимостта от укрепване на независимостта на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна; настоятелно призовава законът за Националното бюро за борба с корупцията на Украйна да бъде приведен в съответствие с конституцията и с неотдавнашното решение на Конституционния съд и да се предвидят прозрачни, деполитизирани и основани на заслугите процедури за подбор на ръководителите на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и на Специализираната прокуратура за борба с корупцията, както и на Държавното бюро за разследвания, включително въз основа на надеждна проверка на почтеността;

42.  изразява съжаление във връзка с нападките и опитите за подкопаване на институциите за борба с корупцията от страна на членове на Върховната рада, и по-специално във връзка с опитите да бъде отстранен от длъжност директорът на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и във връзка с непрозрачната процедура за назначаване на директор на Специализираната прокуратура за борба с корупцията; отбелязва липсата на защита на активистите от неправителствените организации и журналистите, които разкриват и разобличават случаи на корупция, и призовава за ефективно прилагане на новия закон за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения, влязъл в сила през януари 2020 г.;

43.  посреща със задоволство проекта на стратегия за борба с корупцията за периода 2020 – 2024 г. и се надява, че Върховната рада своевременно ще приеме тази всеобхватна стратегия, като запази всички ключови елементи на проекта; счита, че разнообразните форми на натиск и саботаж, насочени срещу институциите за борба с корупцията, са отражение на все по-ефективната и успешна дейност срещу корупцията; настоява, че институциите за борба с корупцията, а именно Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, Специализираната прокуратура за борба с корупцията и Висшият съд за борба с корупцията трябва да запазят своята независимост и ефикасност и да продължат да разполагат с достатъчно ресурси; посреща със задоволство приемането през декември 2019 г. на новия закон за борба с изпирането на пари, който увеличава прозрачността на структурите на собственост на предприятията в Украйна и представлява значително подобрение на съответната правна рамка;

44.  изразява дълбока загриженост във връзка с високото равнище на системен политически натиск и актовете на сплашване срещу председателя на Националната банка на Украйна, които за съжаление не бяха еднократни и доведоха до неговата оставка; настоятелно призовава украинските власти да се въздържат от упражняването на политически натиск върху независимите икономически институции и правоприлагащите органи и да гарантират тяхната независимост като гаранция за правилното функциониране на пазара и наличието на еднакви условия на конкуренция за всички икономически субекти;

45.  изразява съжаление във връзка с това, че съдебната система е все още една от институциите в Украйна, които се ползват с най-ниска степен на доверие, и изразява сериозно безпокойство относно нейното състояние след реформата от октомври 2019 г., която доведе до разформироването и повторното назначаване на Висшата комисия за съдийска квалификация, в резултат на което беше временно преустановен процесът на повторна оценка и назначаване на съдии, при наличие на около 2000 свободни съдийски длъжности; изразява съжаление във връзка с факта, че в миналото Висшата комисия за съдийска квалификация не е вземала предвид становището на Съвета по почтеност в публичния сектор в своята повторна оценка на съдиите, и настоятелно я призовава да взема под внимание тези становища в бъдеще, за да запълни свободните работни места в съдилищата от по-ниска инстанция със съдии, които отговарят на етичните стандарти и стандартите за почтеност в пълно съответствие със Становище № 969/2019 на Венецианската комисия; настоява за своевременно възстановяване на Висшата комисия за съдийска квалификация въз основа на изменението на Закон № 3711 по начин, който е в съответствие с Решение № 4-p/2020 от 11 март 2020 г. на Конституционния съд на Украйна, така че да се създаде независима Висша комисия за съдийска квалификация въз основа на прозрачна процедура за подбор с участието на международни експерти; счита, че ако Висшата комисия за съдийска квалификация разполага с достатъчно правомощия, тя следва да може да извършва ефективен подбор на нови съдии и да проверява действащите съдии съгласно правилата и процедурите, одобрени от самата Висша комисия за съдийска квалификация в съответствие с нейния мандат; настоятелно изисква да се извърши проверка на почтеността на членовете на нереформирания Висш съдебен съвет; настоятелно призовава украинските власти да продължат и да ускорят реформата на съдебната система, за да не се подкопава работата на новосъздадените институции за борба с корупцията, да се въздържат от политически мотивирани съдебни процеси и инструментализиране на съдебната система срещу политически опоненти и да завършат създаването на правна рамка за борба с организираната престъпност;

46.  призовава Комисията да развие съществуващите и да разработи нови инструменти в областта на принципите на правовата държава и доброто управление, за да упражнява мониторинг и да оценява напредъка на Украйна, и по-специално информационното табло на ЕС в областта на правосъдието и механизма за принципите на правовата държава, за да се гарантира внимателното проследяване на текущите реформи и надеждното откриване и коригиране на евентуални пропуски в тези реформи;

47.  посреща със задоволство реформата на службата на главния прокурор, започната през септември 2019 г., и призовава за завършване на атестацията на прокурорите, с което да се гарантира, че новите прокурори на всички равнища се избират съгласно прозрачен и политически безпристрастен процес; насърчава украинските органи да засилят борбата срещу организираната престъпност и да подобрят законодателната рамка, както и сътрудничеството и координацията между компетентните правоприлагащи органи;

48.  настоятелно призовава украинските органи да се въздържат от предишната си лоша практика на водене на политически мотивирани съдебни дела; подчертава във връзка с това, че различията по политически въпроси следва да бъдат разглеждани в рамките на компетентните политически форуми, а не в съдебната сфера;

49.  изразява загриженост относно факта, че Украйна е включена в списъка на Комисията като приоритетна държава от „категория 2“, което означава, че правата върху интелектуална собственост не са защитавани и упражнявани в достатъчна степен; подчертава необходимостта от засилване на митническия контрол и митническата инфраструктура с цел по-добро предотвратяване на влизането и транзита на фалшифицирани продукти в Украйна и в рамките на нейната територия; призовава Комисията да продължи да подпомага Украйна при разработването на нови законопроекти относно правата върху интелектуална собственост;

50.  призовава украинското правителство да продължи да разследва престъпленията, извършени от членове на украинските сили срещу активисти по време на протестите, известни под името Евромайдан, и своевременно да осигури правосъдие за жертвите и техните семейства;

51.  настоятелно призовава Украйна да ратифицира Римския статут на Международния наказателен съд и Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие;

52.  посреща със задоволство измененията на украинския Наказателен кодекс, с които изнасилването и сексуалното насилие се определят като характеризиращи се с липса на съгласие, и настоятелно призовава за бързото разработване на методология за разследване на престъпленията, включващи упражняване на сексуално насилие; изразява съжаление относно факта, че поради липсата на такава методология през 2019 г. не бяха заведени наказателни дела за изнасилване и сексуално насилие на основание липса на съгласие;

Права на човека и основни свободи

53.  остро осъжда мащабните и постоянни нарушения на правата на човека и основните свободи – като свободата на изразяване, вероизповедание или убеждения и на сдружаване, както и правото на мирни събрания – извършвани от руските окупационни сили във временно окупираната територия на Крим и от подкрепяните от Русия въоръжени групировки в районите в Донбас, които не са под контрола на правителството, в това число принудителна военна повинност, депортация, незаконно и принудително издаване на паспорти, ограничаване на правото на образование и на езиковите права, произволно задържане, изтезания и други тежки условия на задържане, както и ограничителни мерки като едностранното затваряне на гранично-пропускателни пунктове и недопускането на мисии на ООН и на хуманитарни мисии, които са особено тревожни в контекста на настоящата пандемия;

54.  припомня, че животът и благосъстоянието на цивилното население продължават да бъдат изложени на риск от войната в източната част на Украйна, и отбелязва, че намаляването на военните действия в източната част на Украйна по време на прекратяването на огъня, което влезе в сила на 27 юли 2020 г., е допринесло за спад с 53% на инцидентите, свързани със сигурността, и за намаляване на жертвите сред цивилното население; приветства програма „EU4ResilientRegions“ („ЕС за устойчиви региони“) на стойност 30 милиона евро, която има за цел на укрепи устойчивостта на Източна и Южна Украйна по отношение на отрицателните последици от продължаващия конфликт, включително хибридните заплахи и други дестабилизиращи фактори;

55.  въпреки това изразява изключителна загриженост във връзка с влошаващата се хуманитарна ситуация в източните територии, които в момента не се контролират от украинското правителство, особено с оглед на настоящата извънредна ситуация, свързана с COVID-19; настоятелно призовава de facto местните органи да приемат всички необходими мерки, за да гарантират посрещането на всички основни нужди на населението, включително достъп до качествени заведения за здравни грижи и до качествено лечение, и да оказват пълно съдействие на законното украинско правителство за целта;

56.  подчертава, че в източната част на Украйна над 3,5 милиона души от двете страни на линията на контакт все още зависят от хуманитарна помощ и закрила, като са засегнати от прекъсвания на водо- и електроснабдяването; отбелязва, че настоящата пандемия от COVID-19 задълбочи предизвикателствата, с които се сблъскват тези хора; насърчава Комисията да увеличи усилията си – в координация с органите на ООН – с оглед на оказването на съдействие по време на настоящата хуманитарна криза в съответствие с общия преглед на хуманитарните нужди;

57.  изразява съжаление относно влошаващото се положение с правата на човека в Крим от началото на окупацията насам, като Русия драстично ограничи свободата на събранията, свободата на изразяване, на сдружаване, на достъп до информация и на вероизповедание; изразява съжаление относно дискриминационните политики, наложени от самопровъзгласилите се руски органи, по-специално срещу етническото татарско малцинство в Крим, нарушаването на техните имуществени права, нарастващото сплашване на тази общност и на лицата, които се противопоставят на незаконното анексиране чрез принудителна военна повинност, преследване, обиски, задържания и насилствени изчезвания, както и горепосочената липса на свобода на изразяване, на сдружаване и на движение на полуострова; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички незаконно задържани и лишени от свобода украински граждани на Кримския полуостров и в Русия, в това число на активисти – кримски татари; освен това призовава Русия да разследва жестокостите, извършени срещу кримски татари, и да гарантира и защитава правата на кримските татари, на украинските граждани и на всички етнически и религиозни общности да запазят и да развиват собствените си култура, традиции, образование и идентичност;

58.  изразява съжаление, че в Украйна има около 1,5 милиона вътрешно разселени лица, което я поставя на девето място в света по брой вътрешно разселени лица; отбелязва, че Руската федерация и нейните пълномощници носят основната отговорност за това; призовава украинските органи да положат допълнителни усилия за облекчаване на страданието на хората, които са засегнати от конфликта, и да въведат мерки за защита на правата на вътрешно разселените лица; призовава Украйна да предостави на вътрешно разселените лица пълни граждански и политически права и да спазва международните стандарти по отношение на третирането на вътрешно разселените лица; подчертава, че е важно да се защитава и гарантира правото на украинско гражданство във временно окупираните територии, включително чрез опростяване на процедурите за получаване на пенсия и чрез издаване на актове за раждане за децата, като по този начин се предотвратява рискът те да останат без гражданство и в уязвима позиция;

59.  настоятелно призовава специалната мисия на ОССЕ за наблюдение да изпълнява своя мандат и да провежда редовен обмен на информация с жертвите и свидетелите на преследвания, юристи, НПО и представители на медиите като допълнително средство за извършване на оценка на ситуацията във временно окупираните територии в Крим и в източната част на Украйна; изисква от специалния представител на ЕС за правата на човека да следи постоянно положението с правата на човека на Кримския полуостров и в районите на Източна Украйна, които не са под контрола на правителството;

60.  отбелязва, че петгодишният план за действие относно изпълнението на националната стратегия на Украйна в областта на правата на човека изтича през 2020 г., и призовава да се извърши задълбочен преглед на основните му постижения, преди да се определят целите на следващия план за действие; следи отблизо подкрепата, която украинското правителство предоставя на кримските татари, и изразява загриженост относно липсата на финансиране в проектобюджета за 2021 г., внесен във Върховната рада през септември 2020 г., за програмата за презаселване и настаняване на кримски татари и лица с друга националност, депортирани от територията на Украйна; призовава Украйна да приеме закона за коренното население на Украйна, закона за статута на коренното население от кримски татари и закона за изменение на конституцията ѝ с цел признаване на национално-териториалната автономност на кримските татари в Украйна и в частност Крим, която произтича от неотменимото право на самоопределение на коренното население от кримски татари; настоява украинските органи да решат проблемите на единствения телевизионен канал на езика на кримските татари ATR и да предложат стабилен механизъм за финансова и техническа подкрепа, за да дадат възможност на телевизионния канал да продължи излъчванията си в окупирания от Русия Крим; приветства инициативата на Украйна да разработи стратегията за развитие и популяризиране на езика на кримските татари за периода до 2032 г.;

61.  призовава ЕСВД и Комисията своевременно да приведат в действие глобалния режим на ЕС за налагане на санкции за нарушения на правата на човека (европейско законодателство от типа „Магнитски“), който ще позволи да се налагат санкции срещу лица и дружества, участвали в тежки нарушения на правата на човека – като се обърне специално внимание на положението във временно окупираните територии на Украйна в Крим и в части от регионите Донецк и Луганск – както и санкции срещу лицата, отговорни за други престъпления, в това число корупция; приканва Украйна да последва този пример и да въведе украински вариант на това законодателство;

62.  отбелязва закона за подкрепа на използването на украинския език като официален език и отправя искане към украинските органи да приложат закона изцяло съобразно международните си задължения и в съответствие с препоръките, съдържащи се в становище № 960/2019 на Венецианската комисия, а именно да зачитат правото на общностите да развиват и използват пълноценно собствения си език и да подхождат с възможно най-висока степен на уважение и балансираност към националните малцинства, техните езици и правата им на образование;

63.  призовава Украйна да предостави на комисаря по защитата на официалния език или на всеки създаден с тази цел орган правомощия за наблюдение на спазването на правните разпоредби относно използването на малцинствените езици и относно коренното население;

64.  подкрепя свободата на вероизповедание, убеждения и изразяване на мнения и подчертава, че е важно да се предостави равен достъп на всички национални, етнически и езикови малцинства до информация, като основни елементи на всяка демокрация; осъжда изказванията, проповядващи вражда и омраза, и дискриминацията въз основа на етническа или езикова принадлежност, както и фалшивите новини и дезинформацията, насочени срещу националните, етническите и езиковите малцинства;

65.  отбелязва, че е необходимо да се предприемат мерки за укрепване на структурите за защита на правата на малцинствата и за изграждане на доверие, така че правата на малцинствата да бъдат защитени както в законодателството, така и на практика; посочва, че тези мерки следва да включват укрепване на законодателната защита, засилване на вниманието на институциите към въпросите, свързани с малцинствата, и създаване на по-стабилни и постоянни механизми за консултации; изразява загриженост относно липсата на подходящи действия от страна на украинските органи за справяне с дискриминацията и изказванията, проповядващи вражда и омраза и насочени към малцинствени групи, и по-специално към ромската общност, която е била обект на дискриминация, насилие на расова основа и прояви на нетърпимост; призовава Украйна да засили почитането на жертвите на Холокоста, като се присъедини към Международния алианс за възпоменание на жертвите на Холокоста (IHRA) и като приеме и приложи определението на IHRA за антисемитизъм; освен това призовава Украйна да продължи да чества паметта на жертвите на тоталитаризма; призовава Комисията да покани Украйна да участва в програмата „Европа за гражданите“;

66.  насърчава работата на европейските политически фондации за насърчаване на следващото поколение политически лидери в Украйна;

67.  насърчава задълбочаването на диалога и сътрудничеството с църквите и религиозните общности и организации в области като изграждането на мира и помирението с цел засилване на доверието в рамките на едно справедливо и свободно общество и укрепване на образованието, здравеопазването и основните социални услуги;

Медийна среда

68.  отбелязва текущите усилия за осъществяване на реформа в областта на медиите; подчертава, че реформата следва да гарантира по-специално независимостта, безпристрастността и отчетността на регулаторния орган, прозрачността на собствеността върху медиите и равни възможности за медиите при осигурена лоялна конкуренция на пазара; изразява загриженост относно плановете за предоставяне на нови и разширени правомощия на регулаторната агенция, което рискува да засегне свободата на медиите и съдържанието на електронните и печатните медии; подчертава във връзка с проектозакона за противодействие на дезинформацията, че настоящият проектозакон би могъл да доведе до широка намеса на държавата в медийното съдържание и в журналистическата дейност за сметка на медийната свобода и че той няма да бъде ефикасен в борбата с дезинформацията; настоятелно призовава за организирането на по-широкообхватни консултации с медийната общност и със съответните международни организации, за да се избегнат рисковете за свободата на изразяване на мнение;

69.  отбелязва със загриженост, че пазарът на телевизионни медии в Украйна, макар и плуралистичен, продължава да се характеризира с прекомерното влияние на олигарсите; настоятелно призовава Украйна да насърчава свободните и независими медии и да укрепва медийния плурализъм; подчертава, че е важно да има устойчив обществен радио- и телевизионен оператор, независим медиен регулатор и активно гражданско общество, за да се изгради устойчивостта срещу дезинформацията и други дестабилизиращи фактори; призовава Върховната рада и правителството да спазват ангажиментите на държавата към обществения радио- и телевизионен оператор и да осигурят финансова и политическа подкрепа за по-нататъшното му модернизиране, за неговата независимост и за способността му да осъществява разследваща журналистика;

70.  отново заявява необходимостта ЕС да продължи да подкрепя Украйна в противодействието на хибридни заплахи и в справянето с дезинформацията и фалшивите новини, включително посредством укрепването на независимите медии и стратегическите комуникации в сферата на медийната грамотност, за да засили устойчивостта на Украйна; приветства обявяването на започването на диалог между ЕС и Украйна относно кибернетичното пространство;

71.  изразява загриженост относно влошаващата се работна среда за представителите на медиите, особено за разследващите журналисти, които отразяват случаи на корупция и измами; осъжда всички действия, насочени към ограничаване на работата на журналистите, включително ограничаването на достъпа до информация, наказателните разследвания, натиска за разкриване на източници и изказванията, проповядващи вражда и омраза, и по-специално изказванията, проповядващи вражда и омраза към независимите медии; изразява загриженост, че според анализ, извършен неотдавна от украински платформи на разследващи журналисти, членове на Върховната рада са станали жертва на целенасочени кампании за дезинформация или дори съзнателно са подпомагали разпространяването на дезинформация;

72.  изразява съжаление относно множеството нападения срещу журналисти и граждански активисти, регистрирани в периода 2017 – 2019 г.; призовава украинските органи да подложат извършителите на наказателно преследване и да гарантират сигурността на работещите в медиите и на журналистите и настоятелно ги призовава да възприемат пропорционален подход по отношение на регулирането на медиите;

73.  изразява съжаление във връзка с факта, че политическият климат в страната се е влошил, като сплашването, изказванията, проповядващи вражда и омраза, и политическият натиск се използват често за политически цели; настоятелно призовава властите да осъдят категорично и да забранят операциите на екстремистки и стимулиращи омраза групи и уебсайтове, например „Миротворец“, които подклаждат напрежението в обществото и злоупотребяват с личните данни на стотици хора, включително журналисти, политици и членове на малцинствени групи;

74.  настоятелно призовава за развитието на демократичен, независим, плуралистичен и балансиран медиен пейзаж в Украйна, който да доведе до спиране на политически мотивираното преследване на медийни канали, включително отнемането на лицензи, и да гарантира защитата на местните журналисти, на лицата, формиращи общественото мнение, и на дисидентските гласове от тормоз и сплашване, да осигурява условията за недискриминационен достъп до онлайн и офлайн информация и пълноценно гражданско участие и да защитава и гарантира правата на човека и гражданските права; подчертава, че журналистите, защитниците на правата на човека и адвокатите на защитата следва да могат да работят в условията на независимост и без ненужна намеса и сплашване; приветства работата на украинските организации за защита на правата на човека и на кримския прокурор, който, временно работейки от континенталната част на Украйна, регистрира нарушенията и злоупотребите срещу правата на човека; настоява, че всички нарушения на правата на човека трябва да бъдат разследвани, а извършителите трябва да бъдат изправени пред правосъдието;

Равенство между половете и права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ лица)

75.  подчертава, че равенството между половете е ключова предпоставка за устойчиво и приобщаващо развитие; настоятелно призовава правителството и органите на Украйна да приложат мерки за допълнително подобряване на представителството на жените и равното им третиране на всички равнища на политическия и социалния живот, както и за борба с основаното на пола насилие; отправя искане Комисията и ЕСВД да интегрират принципа на равенство между половете във всички свои политики, финансова подкрепа, програми и дейности във връзка с Украйна, особено когато се цели смекчаване на отрицателните последици от COVID-19, тъй като жените, в това число и жените предприемачи, бяха сред най-силно засегнатите от стриктната изолация в домашни условия;

76.  осъжда придружените с насилие нападения и престъпления от омраза срещу лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ лица) и призовава украинските правоприлагащи органи да разследват ефективно тези нападения; настоятелно призовава Украйна да въведе и ефективно да прилага всеобхватно вторично законодателство, което да гарантира свободата на убежденията, да противодейства на продължаващата дискриминация срещу ЛГБТИ лица, активистите, защитаващи правата на жените, лицата с увреждания и малцинствата, както и да засили защитата на техните права; призовава украинското правителство и всички политически участници да положат усилия за създаването на приобщаващо и толерантно общество;

77.  изразява съжаление относно факта, че член 161 от Наказателния кодекс все още не предвижда наказание за подбуждането към омраза или насилие въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност и че тези основания нито са посочени като утежняващи престъпленията обстоятелства, нито са включени в общите разпоредби относно утежняващите обстоятелства в член 67, параграф 1, алинея 3; припомня, че в плана за действие на правителството относно изпълнението на националната стратегия в областта на правата на човека се предвижда включването на основания, свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност, като утежняващи обстоятелства в член 67 от Наказателния кодекс; припомня препоръките, отправени от Европейската комисия за борба срещу расизма и нетолерантността, и призовава Украйна да направи съответните изменения в Наказателния си кодекс;

Търговско и икономическо сътрудничество, обществено здраве, трудови и социални въпроси, мобилност на работниците

78.  подчертава, че Украйна е важен геополитически, геостратегически и търговски партньор на Съюза; посреща със задоволство значителното увеличение на търговския поток между ЕС и Украйна, в резултат на което понастоящем Съюзът е най-големият търговски партньор на Украйна; изразява съжаление обаче във връзка с относително ниското равнище на преките чуждестранни инвестиции в страната;

79.  приветства трайно положителните резултати, постигнати в двустранните търговски и икономически отношения през 2019 г., като вносът на Украйна е нараснал с 12,3%, а износът – с 9,7%, с общ размер 43,3 милиарда евро; отбелязва, че търговията между ЕС и Украйна е нараснала с 49% и че ЕС продължава да бъде основният търговски партньор на Украйна с дял от 40% от търговията ѝ през 2019 г., а Украйна е 18-ият по обем търговски партньор на ЕС с дял от 1,1% от общата търговия на ЕС; отбелязва, че търговският дефицит на Украйна с ЕС се е увеличил на 5,1 милиарда евро;

80.  насърчава двете страни да засилят сътрудничеството на двустранно равнище, както и в рамките на международни форуми за справяне с предизвикателствата, произтичащи от COVID-19, по-специално като направят веригите на доставки по-устойчиви и диверсифицирани и като работят заедно за справяне с протекционистките тенденции; отбелязва, че целта на ЕС за постигане на отворена стратегическа автономност би могла да създаде възможности за още по-тясно сътрудничество със съседните държави;

81.  насърчава Комисията да подкрепи Украйна в набелязването на областите, които биха могли допълнително да насърчат икономическата диверсификация, и в утвърждаването им като приоритетни в процеса на пълно прилагане на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия;

82.  отново заявява, че постепенното интегриране на Украйна във вътрешния пазар на ЕС, съгласно предвиденото в Споразумението за асоцииране, е една от основните цели на асоциирането, и в този контекст подкрепя създаването на условия за засилени икономически и търговски отношения между Украйна и ЕС, както и по-широкообхватния процес на сближаване на законодателствата, който зависи от пълното прилагане на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия и спазването на съответните правни, икономически и технически разпоредби и стандарти;

83.  отбелязва, че са въведени редица реформи, довели до дерегулация на икономиката, по-голяма прозрачност на публичните финанси и подобряване на разпоредбите относно концесиите и публично-частното партньорство, предоставяйки нови възможности както за местните, така и за чуждестранните инвеститори;

84.  отбелязва обаче, че в страната не са постигнати видими резултати по отношение на премахването на олигархичните структури, тъй като олигарсите все още оказват силно въздействие върху украинската икономика и политика, по-специално по отношение на собствеността върху медиите и упражняването на влияние върху съдебната власт и системата за правоприлагане; счита, че създаването на ясни и еднакви за всички правила в икономиката и политиката може да се окаже ефективен метод за фактическо намаляване на неофициалното влияние на малка група от най-богатите предприемачи върху функционирането на държавата, включително върху законодателството, и съответно призовава украинските органи да ускорят процеса на премахване на олигархичните структури;

85.  освен това изразява съжаление относно увеличаването на броя на държавните предприятия и настоятелно призовава Украйна да ускори още повече приватизацията на държавните предприятия, за да модернизира и подобри функционирането на икономиката си и за да избегне завладяването на икономиката от олигарсите; подчертава необходимостта от подновяване на ангажимента от страна на Украйна за борба с влиянието на личните интереси, които, ако бъдат пренебрегнати, биха могли сериозно да подкопаят досегашните резултати от реформите и мерките за подпомагане на Украйна като цяло;

86.  призовава Украйна и ЕС да засилят сътрудничеството си за по-нататъшно либерализиране на двустранната търговия, включително като сключат споразумението за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти, както и да задълбочат сътрудничеството си по отношение на санитарните и фитосанитарните мерки и митниците; освен това призовава за засилено секторно сътрудничество между ЕС и Украйна в областта на образованието и научните изследвания, иновациите, сектора на ИКТ и цифровизацията, както и екологосъобразните технологии, за да се споделят ноу-хау и най-добри практики; призовава също така за засилено сътрудничество и постепенна диференцирана секторна интеграция на Украйна в енергийния съюз, транспортната общност и цифровия единен пазар, наред с други области;

87.  призовава украинските органи да отворят авиационния пазар на страната за европейски дружества, включително за нискобюджетни компании, и подкрепя възможно най-скорошното подписване на споразумението за общо авиационно пространство;

88.  приветства напредъка, постигнат в сътрудничеството между Украйна и ЕС в цифровата сфера, и насърчава по-нататъшното задълбочаване на това сътрудничество, насочено към взаимно третиране съгласно правилата на вътрешния пазар, включително в други сектори от взаимен интерес; подчертава значението на мерките, предприети в областта на цифровата трансформация и електронното управление, както и напредъка в сближаването на украинското законодателство с това на ЕС в областта на електронните удостоверителни услуги и електронните комуникации; насърчава Комисията да подкрепи допълнително привеждането на усилията на Украйна в областта на медиите и информационната грамотност, електронното управление и цифровата икономика в съответствие с настоящата цифрова епоха, както и за постепенно интегриране в цифровия единен пазар на ЕС, а също и за проучване на начините за намаляване на таксите за роуминг между ЕС и Украйна; във връзка с това отбелязва новата програма на ЕС на стойност 25 милиона евро в подкрепа на електронното управление и цифровата икономика в Украйна; насърчава включването на Украйна в единната зона за плащания в евро (SEPA), след като страната изпълни всички технически и правни изисквания;

89.  призовава Комисията и ЕСВД да извършат надеждна оценка на нуждите по отношение на региона Донбас, за да бъде създадена стратегия за неговото социално-икономическо възстановяване, и предлага създаването на подходяща международна рамка за възстановяването на Донбас;

90.  призовава украинските органи да продължат с реформите в системата за обществено здравеопазване, особено предвид опустошителното въздействие, което пандемията от COVID-19 оказа върху украинската здравна система; отбелязва, че според УНИЦЕФ COVID-19 е предизвикал не само криза в сектора на общественото здраве, но и социално-икономическа криза, която би могла да увеличи нивото на бедност в Украйна от 27,2% на 43,6% или дори на 50,8%; поради това насърчава украинското правителство да приложи всеобхватни мерки за социална закрила с цел смекчаване на последиците от COVID-19;

91.  приветства факта, че Украйна се присъедини към Комитета за здравна сигурност на ЕС и системата за ранно предупреждение и реагиране, за да участва в общоевропейската координация на дейностите за реагиране на COVID-19 в общественото здравеопазване; настоятелно призовава Комисията, държавите членки и Украйна да засилят сътрудничеството в областта на устойчивостта на общественото здравеопазване, както и да обменят най-добри практики и да работят с гражданското общество за създаване на противоепидемични стратегии с акцент върху най-уязвимите групи; настоятелно призовава Комисията да предостави подкрепа на правителството на Украйна с оглед на получаването на достъп до ваксини срещу COVID-19;

92.  призовава украинското правителство да гарантира, че всички ограничителни мерки във връзка с COVID-19 са законни, строго необходими и пропорционални на целта за защита на общественото здраве и за спасяване на живота на хората (въз основа на научни становища), че те са обект на постоянно преразглеждане и че се отменят, когато вече не са необходими, както и че те се прилагат по недискриминационен начин; призовава органите да гарантират, че уязвимите и маргинализираните групи не са поставени в несъразмерно неблагоприятно положение вследствие на действията в отговор на пандемията от COVID-19, и да предприемат действия за преодоляване на вече съществуващото неравенство;

93.  настоятелно призовава Украйна да се справи с широкоразпространеното връзкарство и корупцията, която продължава да съществува в здравния ѝ сектор и особено в Министерството на здравеопазването, и ефективно да разследва всички корупционни дейности, и по-специално опитите за закупуване на медицинско оборудване и ваксини срещу COVID-19 на непропорционално високи цени в условията на пандемията;

94.  отчита положителните усилия на Националната здравна служба на Украйна за създаване на прозрачна система за финансиране на специфични лечения, предоставяни на пациентите; призовава Министерството на здравеопазването да подкрепи работата на Националната здравна служба на Украйна;

95.  посреща със задоволство напредъка в сближаването на нормативната уредба на Украйна с достиженията на правото на ЕС и приемането през ноември 2019 г. на санитарна и фитосанитарна стратегия, включваща над 200 нормативни акта на Съюза, които трябва да бъдат въведени в украинското право;

96.  отбелязва със загриженост липсата на достатъчен напредък в сближаването със стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните;

97.  приветства приемането през март 2020 г. на закона за продажбите на земеделска земя, който следва да допринесе за отключването на огромния потенциал на Украйна в селскостопанския сектор, както и приемането през май 2020 г. на закона за подобряване на определени инструменти за регулиране на дейността на банките, с който се укрепва банковата система и се възпрепятства връщането на PrivatBank на нейните бивши собственици;

98.  приветства факта, че Украйна се присъедини към Многостранната временна договореност за арбитраж при обжалване, като по този начин допринася да се преодолее застоят, причинен от парализирането на Апелативния орган, и да се обезпечи, че членовете на Световната търговска организация (СТО) могат да се възползват от двуетапната система за уреждане на спорове в рамките на СТО, докато Апелативният орган отново започне да функционира;

99.  призовава Украйна да спазва бъдещите решения на арбитражния състав относно мораториума върху износа на необработен дървен материал, като същевременно прилага задължителна надлежна проверка по цялата верига за създаване на стойност по отношение на стоки, свързани с добива от горите, и подобрява управлението в сектора на горското стопанство;

100.  отбелязва със загриженост, че Украйна наскоро започна две разследвания за налагане на защитни мерки срещу вноса на азотни и комплексни торове от ЕС; отчита, че Украйна реши да прекрати тези две разследвания за налагане на защитни мерки в последния възможен момент, а понастоящем се подготвят нови разследвания за налагане на защитни мерки; предупреждава, че подобни действия биха могли да подкопаят взаимното доверие между двете страни;

101.  припомня, че в ЕС месото от домашни птици е чувствителен продукт; отчита решението, намерено за износа на „други“ разфасовки от домашни птици чрез изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо и запълване по такъв начин на пропуска в споразумението; призовава Украйна да се въздържа от подобни практики и да зачита изцяло и прилага добросъвестно всички разпоредби за задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия; призовава Комисията да извърши задълбочен мониторинг на прилагането на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия и да използва всички налични мерки за преодоляване на практиките, нарушаващи функционирането на пазара, и потенциалното експлоатиране на правни пропуски;

102.  настоятелно призовава за предприемане на мерки по отношение на разделението между градските и селските райони в Украйна чрез ефективни финансови и технически стимули за микро-, малките и средните предприятия (ММСП), дребните земеделски стопани и семейните предприятия в селските и крайградските райони, както и чрез подобряване на връзката между хората и инфраструктурата между градовете и селските райони с цел насърчаване на социалното сближаване;

103.  приветства постигнатите в рамките на механизма за задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия резултати за МСП по отношение на подобряването на достъпа до финансиране и разкриването на възможности за търговия; подчертава, че една подходяща информационна кампания би позволила на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, предлагани от задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия;

104.  призовава Комисията да предостави техническа подкрепа за регионалните служби по заетостта, за да се стимулира заетостта, да се предоставят подкрепа и инвестиции за младежта и програми за устойчиво икономическо развитие, благоприятстващи социалното предприемачество, и да се постави акцент върху младежта от селските райони, за да се укрепи образователната система въз основа на търсенето на пазара на труда, за да се защитят най-уязвимите и да се избегне липсата на социално-икономически възможности;

105.  насърчава Комисията да следи въздействието на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия върху трудовите права и правата на свобода на сдружаване във връзка с търговията с ЕС; призовава украинското правителство да насочи вниманието си и към социалното измерение на търговията и устойчивото развитие и да следи отблизо икономическото и социалното въздействие от прилагането на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия; призовава украинското правителство да спазва и прилага трудовите стандарти и да ратифицира и изцяло да прилага всички конвенции на Международната организация на труда (МОТ); насърчава украинското правителство да продължи сближаването на трудовите си стандарти с тези на ЕС, по-специално по отношение на свободата на събранията и социалния диалог; приветства инициативата за реформа в областта на труда, но подчертава необходимостта от широки консултации с профсъюзите и гражданското общество и препоръчва да се извлекат ползи от експертния опит на МОТ в тази сфера;

106.  призовава Комисията да гарантира, че профсъюзите, както и гражданското общество в цялото си многообразие участват в надзора на изпълнението на Споразумението за асоцииране; призовава правителството на Украйна и Комисията да подкрепят неправителствените организации, които разследват нарушения на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, по-специално в социалната сфера;

107.  призовава украинското правителство да въведе система от стимули и санкции за борба с пословично големия брой работни места в неформалния сектор на заетостта;

108.  отчита увеличената трудова мобилност между Украйна и ЕС, с равнища на емиграция между 2,2 и 2,7 милиона души, което се равнява на 13 – 16% от общата заетост в Украйна, което, от една страна, води до намаляване на предлагането на труд в Украйна и недостиг на работна ръка в някои професии, а от друга страна е един от факторите, допринасящи за ръста на заплатите на работниците, които остават в страната, и е източник на приток от парични преводи от мигрантите, който оказва сериозно въздействие върху украинската икономика, като съответните приходи се равняват на над 8% от БВП; призовава за допълнителен анализ на икономическите и социалните предимства и последици от настъпилата след 2014 г. вълна от трудова миграция върху икономиките и социалноосигурителните системи на Украйна и на държавите членки; подчертава, че е изключително важно правителството да възприеме подход, насочен към развиването на работна среда, осигуряваща прилични условия на труд за служителите в украинските предприятия, включително по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, законно декларирани работни места с покритие от държавното социално осигуряване, навреме и цялостно изплащани заплати, право на членство в профсъюз и на представляване на интересите на работниците, както и пълноценно колективно договаряне, водещо до постигане на обвързващи колективни трудови договори; отново заявява, че е необходимо да се преодолее изтичането на мозъци от Украйна чрез насърчаване на програми за качествено и приобщаващо образование и обучение и създаване на възможности за работа с оглед на осигуряването на социално-икономически перспективи за младите хора и семействата в техните местни общности;

109.  приветства и призовава за по-нататъшното развитие на финансираните от ЕС програми за подпомагане на модернизацията на системата на професионалното обучение в Украйна („EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine“ (Програма на ЕС за развитие на уменията: по-добри умения за модерна Украйна“)), както и на бизнес средата, която е от ключово значение за евентуалните завръщащи се лица и за местните предприемачи (антикорупционни мерки, подкрепа за МСП, данъчна и митническа реформа и др.), както чрез безвъзмездни средства за отделните сектори, така и под формата на условия в програмите на ЕС за макрофинансова помощ;

110.  призовава Съвета за асоцииране да отдаде предимство на изпълнението на международните трудови стандарти и законодателството и практиките на ЕС в областта на социалната политика, заетостта и труда, разпоредбите относно колективното договаряне, социалния диалог, справянето с равенството между половете и реформата на законодателството в областта на труда, за да се гарантира балансирането на интересите на социалните партньори, както и защитата на правата на служителите в съответствие с разпоредбите на Споразумението за асоцииране (членове 419 – 421 и член 424) и съответните конвенции на СТО (81, 87, 98, 117, 122, 129, 144, 154 и 173); припомня на украинското правителство, че усилията му за подобряване на стопанския климат с цел привличане на преки инвестиции и насърчаване на икономическия растеж не трябва да бъдат за сметка на правата на работниците и техните условия на труд; призовава украинското правителство да прилага систематичен подход и да предоставя институционална подкрепа за социалния диалог, както и да полага усилия за превръщането на Националния тристранен социален и икономически съвет в ефективен инструмент за социален диалог;

111.  отбелязва със загриженост, че възможността на профсъюзите да упражняват правата си в Украйна е ограничена поради недостатъци и неясноти в законодателството;

Енергетика, околна среда и изменение на климата

112.  посреща със задоволство приключването през 2019 г. на отделянето на собствеността на „Нафтогаз“ и създаването на независим от правна гледна точка оператор на газопреносната система, което е в съответствие с третия енергиен пакет на ЕС; при все това призовава украинските органи да повишат техническата независимост на оператора на газопреносната система от „Нафтогаз“; приветства либерализирането и отварянето на конкурентоспособен газов пазар за домакинствата; изразява съжаление обаче във връзка с последните нападки срещу ръководството на „Нафтогаз“, включително срещу надзорния съвет на дружеството, които подкопават неговата независимост и напредъка на реформите, които са постигнати до момента в тази област;

113.  подчертава ролята на Украйна като стратегическа транзитна държава за преноса на газ и необходимостта от модернизация на нейната национална газопреносна система, както и значението на нейното интегриране в рамките на енергийния пазар на ЕС въз основа на ефективното изпълнение на актуализираното приложение XXVII към Споразумението за асоцииране; приветства подписването на дългосрочния договор за транзитен пренос на газ, осъществено с помощта на ЕС; изразява загриженост във връзка с изграждането на тръбопровода „Северен поток 2“ и отново посочва дългосрочните основни рискове в сферата на политиката, икономиката и сигурността; отбелязва, че газопроводът засилва зависимостта на ЕС от доставките на газ от Русия, застрашава вътрешния пазар на ЕС, не съответства на енергийната политика на ЕС или на стратегическите му интереси и има възможни отрицателни последици за разкъсваната от войната Украйна; поради това в съответствие с предишните си позиции призовава всички заинтересовани страни, и по-специално тези от държавите членки и Европа, да използват наличните правни клаузи, за да спрат проекта;

114.  изисква Комисията да следи съответствието на ситуацията в Украйна с достиженията на правото на Европейския съюз в областта на енергетиката с оглед на по-нататъшната интеграция на енергийните пазари; напълно подкрепя интеграцията на Украйна в европейската континентална енергийна мрежа (ENTSO-E); настоятелно призовава Украйна да подобри координацията на политиките и действията на международните институции (например Комисията, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Световната банка, KfW, ENTSO-E и Енергийната общност) и украинските институции, подпомагащи украинския енергиен сектор;

115.  осъжда извършвания от Русия добив на газ от украинския шелф в украинската изключителна икономическа зона и заявява, че ЕС не признава заграбването на газовите полета в Азовско море и в Черно море от страна на Руската федерация и че той следва да подкрепи правните действия на украинските органи за спиране на този незаконен добив;

116.  изразява съжаление, че новият пазар на електроенергия на едро, започнал да функционира в Украйна през юли 2019 г., все още не е конкурентен според стандартите на ЕС; поради това настоятелно призовава Украйна да завърши реформата му и да повиши нивото на съответствие с правото на ЕС, преди всичко чрез повишаване на независимостта на Укренерго и недопускане на кръстосано субсидиране; призовава Украйна да модернизира съществуващите си електроцентрали, за да отговори на строгите европейски стандарти за опазване на околната среда и безопасност;

117.  приветства позицията на украинското правителство да изпълнява поетия в рамките на Енергийната общност ангажимент да спазва приложимото право на ЕС, включително политиката в областта на околната среда и безопасността, като по този начин не позволява внос на електроенергия от разположени в съседни държави електроцентрали, които се изграждат, без да се спазват изискванията на международните конвенции и най-високите международни стандарти за опазване на околната среда и безопасност;

118.  изразява съжаление относно факта, че в сектора за производство на енергия от възобновяеми източници Украйна все още не изпълнява своите задължения спрямо инвеститорите и че забавянето на плащанията към производителите на електроенергия от възобновяеми източници застрашава по-нататъшното развитие на чисти енергийни източници в Украйна;

119.  настоятелно призовава украинските органи спешно да завършат модернизирането на атомните електроцентрали и да разследват забавянето на тези процеси, по-специално по отношение на модернизацията на АЕЦ „Запорожие“;

120.  подчертава значението на засилването на сътрудничеството по отношение на инфраструктурата в региона, по-нататъшната диверсификация на енергийните доставки на Украйна, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия и свързаността в енергийния сектор на Украйна, като същевременно се гарантира устойчивостта на околната среда; отбелязва, че подкрепата и насърчаването на вътрешнорегионална търговия между държавите от Източното партньорство ще създаде също така нови икономически възможности, включително за МСП;

121.  посреща със задоволство приемането от страна на украинското правителство през февруари 2019 г. на стратегията за държавната политика в областта на околната среда до 2030 г. и на националния план за управление на отпадъците, законите за оценката на въздействието върху околната среда и за стратегическата екологична оценка, както и законите, приети в областта на политиката за климата; настоятелно призовава Украйна да повиши ангажираността си в борбата с изменението на климата по отношение на изпълнението на политиките в областта на изменението на климата, включването на изменението на климата във всички области на формулирането на политики и активизирането на усилията за изпълнение на националните ангажименти, поети във връзка с Парижкото споразумение от 2015 г.;

122.  настоятелно призовава Украйна да се бори ефективно с незаконната сеч в съответствие с устойчивото управление на горите и стандартите за опазване на околната среда и да предприеме действия за прекратяване на екологичните щети, нанасяни от незаконната и неустойчива експлоатация на природни ресурси, като например незаконната сеч във вековните гори в Карпатите, която е и основната причина за наводненията в региона; призовава ЕС да допринесе за предотвратяването на незаконната сеч във връзка с незаконния проект за ски курорт „Свидовец“, както и на незаконния и вреден за околната среда метод за добив на кехлибар; насърчава Украйна да инвестира в екологична, безопасна за околната среда и устойчива туристическа инфраструктура и призовава украинските органи да не допускат случаи на увреждане на околната среда от бъдещи проекти, като подобрят надзора, прозрачността и изпълнението на оценките на въздействието върху околната среда и извършването на надлежна проверка; настоятелно призовава Украйна да осигури свободен и удобен достъп до информация относно околната среда, да разшири защитените зони и да ускори изпълнението на националния план за намаляване на емисиите от основните източници на замърсяване от големите горивни инсталации; насърчава Украйна да приеме законодателство за развитието на устойчив транспорт; настоятелно призовава Украйна да почиства и обезврежда крайно опасните селскостопански химикали по безопасен и съобразен с околната среда начин, и по-специално остарелите пестициди в Херсонска област и други региони на Украйна;

123.  изразява сериозна загриженост относно въздействието на конфликта в източната част на Украйна върху околната среда, включително във връзка с опасностите, породени от наводняването на свързани помежду си мини; призовава за задълбочена оценка на въздействието на конфликта върху околната среда и за последващ план за ответни мерки, насочен към предотвратяването на екологичен срив; предлага програма за разминиране на Донбас с участието на украинските органи и международната общност;

124.  изразява също дълбока загриженост относно наличието на близо 1 200 радиоактивни източника – използвани за медицински, промишлени или научни цели – във и около региона на Донецк, които създават сериозни рискове за здравето, безопасността и околната среда; призовава ОССЕ, държавите от тристранната контактна група и нормандската четворка да противодействат на разпространението на дейности, свързани с радиоактивни материали, и на контрабандата на радиоактивни вещества съгласно режима за неразпространение на ядрени оръжия; настоятелно призовава всички страни да се свържат със съответните заинтересовани участници, за да може изведените от употреба силно радиоактивни източници да се извозят безопасно извън региона Донбас;

125.  приветства амбицията на Украйна да допринесе за постигането на целите на Европейския зелен пакт и призовава Комисията да подпомогне по подходящо начин усилията на Украйна, наред с другото, чрез установяване на съответен структуриран диалог, пътна карта и обмен на информация; призовава Комисията да гарантира, че задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия не влиза в противоречие със заложените в нея цели и инициативи в областта на опазването на околната среда;

126.  приветства програмата „Пакет от мерки в областта на климата за устойчива икономика“ на ЕС с бюджет от 10 милиона евро, която ще предложи подкрепа на Украйна за разработване на цялостен подход за преструктуриране на основните икономически сектори на страната с цел постигане на икономика с ниски въглеродни емисии;

Контакти между хората и управление на границите

127.  признава значението на трансграничната мобилност за активизирането на контактите между хората и приветства продължаващото успешно прилагане на безвизовия режим за гражданите на Украйна, който позволи на украинските граждани да осъществят над 40 милиона пътувания до държави от ЕС от юни 2017 г. насам; подчертава, че е важно да продължат да се изпълняват критериите за либерализиране на визовия режим и да се ускорят свързаните с това усилия за провеждане на реформи; изразява становище, че в резултат на безвизовия режим се е увеличил броят на пътуванията от Украйна до ЕС и по този начин е постигнато по-добро разбирателство между съответните общества, което е най-добрата основа за продължаване на усилията за сближаване; подчертава, че този подход трябва да продължи и с течение на времето трябва да бъде разширен;

128.  припомня значението на интеграцията на Украйна в програмите на ЕС, като например „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“ и „Творческа Европа“, както и необходимостта от засилване на съответното сътрудничество в рамките на настоящите и бъдещите програми; счита, че участието на украински студенти, както и на университетски и училищни преподаватели в програмите на „Еразъм+“ следва значително да се разшири;

129.  отбелязва, че увеличеният брой на посещенията на украински граждани в държави от Шенген е предизвикателство за гранично-пропускателните пунктове на границата между ЕС и Украйна, които са претоварени, и че нито инфраструктурата им, нито техният капацитет са в състояние да осигурят достойни и хуманни условия за хората, преминаващи границата; отбелязва, че един от най-наболелите проблеми на границата между ЕС и Украйна, особено в частта на границите между Унгария и Украйна и между Полша и Украйна, е дългото време на изчакване за пресичане на границата; отправя призив към Комисията да започне диалог с цел осигуряване на бързи и свободни от корупция гранично-пропускателни процедури, наред с другото, чрез инвестиции, обучение на служителите и ефективен механизъм за подаване на жалби, свързани с преминаването през гранично-пропускателни пунктове; насърчава ЕС да подкрепи създаването на нови гранично-пропускателни пунктове и разширяването на съществуващите такива на границата между ЕС и Украйна посредством стриктното наблюдение на финансирането, за да не се допускат злоупотреби, каквито бяха налице в миналото;

130.  подкрепя засиленото сътрудничество между ЕС и Украйна, по-специално в областта на управлението на границите, националната система за предоставяне на убежище и системата за управление на идентификацията въз основа на биометрични данни, борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, борбата с организираната престъпност и с тежките международни престъпления, както и задълбочаването на сътрудничеството между Украйна и Европейската агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX);

131.  отбелязва, че е постигнат допълнителен напредък по отношение на привеждането на украинските митнически и гранични процедури в съответствие с процедурите на Съюза, както и по отношение на текущите институционални реформи на данъчната и митническата администрации; приветства закона за статута на държавната митническа служба като юридическо лице, както и закона за одобрените икономически оператори и закона за въвеждането на националната електронна система за транзит, които бяха приети през есента на 2019 г.; приветства също така приемането през юни 2019 г. на „Стратегия за интегрирано управление на границите до 2025 г.“ и последващия план за действие за периода 2020 – 2022 г.; изразява съжаление обаче относно прекъсването на работата по финансирания от ЕС проект за модернизацията на шестте гранично-пропускателни пункта на границата със Съюза и относно много дългото време на изчакване, което все още е факт на тези граници; освен това настоятелно призовава украинските органи да приемат всички все още неприети мерки и разпоредби, които са необходими за привеждане в пълна оперативност на системата за одобрените икономически оператори и националната електронна система за транзит, както и да гарантират, че новото ръководство на държавната митническа служба ще бъде назначено бързо, като ще бъдат избрани компетентни кандидати чрез прозрачна и обективна публична процедура на подбор; настоятелно призовава украинските органи да инкриминират контрабандата на всички видове стоки като ключов елемент на интегрираното управление на границите;

132.  призовава ЕС и украинските и молдовските органи да ускорят процеса на блокиране на незаконната търговия и на унищожаване на контрабандните канали в Приднестровието, което служи за убежище за контрабандистите и се използва от престъпници и олигарси, допринася за укрепване на влиянието на Русия и е един от основните фактори за продължаването на конфликта;

Институционални разпоредби

133.  приветства резултатите от срещата на високо равнище между ЕС и Украйна, проведена на 6 октомври 2020 г. – първата двустранна среща на високо равнище, проведена в Брюксел с физическо присъствие на участниците, от началото на пандемията от COVID-19 насам, както и ясните декларации на двете страни относно поддържането на ангажимента им за укрепване на политическото асоцииране и икономическата интеграция на Украйна с Европейския съюз;

134.  изразява задоволство от резултатите от текущите срещи и дейности в рамките на диалозите на Европейския парламент „Жан Моне“ по въпросите на мира и демокрацията с Върховната рада на Украйна и изцяло подкрепя продължаването им; изразява убеждение, че задълбочаването на парламентарната култура на диалог ще гарантира стабилността, независимостта, прозрачността и ефективността на Върховната рада на Украйна, като това е от ключово значение за демократичното и европейското бъдеще на страната и е в съответствие със стремежите на украинските граждани;

135.  в този контекст насърчава Върховната Рада активно да продължи своята институционална реформа, която цели, наред с другото, увеличаване на законодателния капацитет и на качеството на законодателството, упражняване на политически надзор върху работата на изпълнителната власт, както и осигуряване на прозрачност и отчетност за гражданите, с оглед да се оптимизира и да се даде приоритет на приемането на законопроектите, свързани с изпълнението на Споразумението за асоцииране, както и да се установят институционални гаранции за блокиране на законодателството, което противоречи на поетите по споразумението ангажименти, например чрез по-решителна роля на комисията за европейска интеграция, чиито становища следва да бъдат задължителни; подчертава значението на продължаването на взаимодействието на Европейския парламент с Върховната рада с цел подпомагане на този процес на реформи; подчертава значението на продължаването на междупарламентарното сътрудничество и на контактите между хората по възможно най-оптимален начин в условията на пандемията от COVID-19;

136.  подчертава значението на продължаването на подкрепата за консултативната мисия на Европейския съюз (EUAM) в Украйна, както и ролята на тази мисия за реформата в сектора на гражданската сигурност; приветства откриването на нейно местно бюро в Мариупол и се надява, че ще бъдат постигнати осезаеми резултати в съответствие с мандата на мисията; изисква Комисията да засили усилията си за укрепване на капацитета на украинските органи, участващи в изпълнението на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия; отправя искане към Комисията да разработи инструментите, необходими за подпомагане на Украйна в постоянното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС, съгласно съответните решения от 22-рата среща на високо равнище между ЕС и Украйна;

137.  повтаря призива си за създаване на университет на Източното партньорство в Украйна; призовава институциите на Съюза да укрепят и разширят програмите за обучение на украински правни специалисти, които желаят да специализират в областта на правото на ЕС, и да укрепят капацитета на Украйна за участие в програма „Хоризонт Европа“, наред с други начини за насърчаване на контактите между хората, и сътрудничеството в академичната и образователната сфера между ЕС и Украйна;

138.  приветства подкрепата на ЕС за изграждането на институционален капацитет и обучителните курсове за украински длъжностни лица, организирани от Колежа на Европа в Натолин;

139.  призовава всички институции на ЕС, държавите членки и украинските органи да разработят кампании за по-добро информиране на гражданите относно възможностите, произтичащи от инициативата за Източното партньорство и изпълнението на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, като повишат осведомеността относно ползите от по-тясното асоцииране и ги свържат с положителното развитие на пазарите на труда в Украйна и останалите асоциирани държави; насърчава украинските органи да осведомяват по-добре гражданите на Украйна за ползите от Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия и за помощта на ЕС и да положат повече усилия, за да гарантират, че предлаганите от Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия възможности и помощта и програмите на ЕС достигат до местното равнище, включително в отдалечените райони на страната, и по-специално в селските райони, за да се даде възможност на жителите да настояват за положителни промени в своите общности;

140.  приветства украинското гражданско общество, младите хора и НПО за дейностите им във всички области на обществения и политическия живот, и по-специално за подкрепата им за изпълнението на Споразумението за асоцииране/задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, преодоляването на свързаните с пандемията от COVID-19 предизвикателства, борбата с кампаниите за дезинформация, предоставянето на помощ и съдействие за вътрешно разселените лица и други уязвими групи, както и повишаването на обществената устойчивост и медийната грамотност сред украинския народ; насърчава украинските централни и местни органи на управление да продължат да насърчават тясното сътрудничество с гражданското общество, включително чрез предоставяне на по-голяма финансова подкрепа за неговите дейности; призовава Комисията да даде приоритет на подкрепата за тези НПО и организации на гражданското общество; приветства в тази връзка програмата „Механизъм за подкрепа на гражданското общество“ на стойност 20 милиона евро, която ще подпомага укрепването на капацитета на организациите на гражданското общество, за да участват във вземането на решения и в обществения живот; с оглед на няколко проектозакона относно функционирането и работата на организациите на гражданското общество и други асоциации настоятелно призовава украинските органи да не приемат закони, които не съответстват на националните и международните задължения на Украйна в областта на правата на човека, и да гарантират, че гражданското общество функционира без ненужна намеса;

o
o   o

141.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Украйна и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

(1) OВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 39.
(2) OВ C 388, 13.11.2020 г., стр. 116.
(3) ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 82.
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0167.
(5) ОВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 31.
(6) CM/Rec(2010)5, достъпна на адрес: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a
(7) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
PDF 228kWORD 72k
Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (2020/2818(RSP))
P9_TA-PROV(2021)0051B9-0108/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 14 и 15 от нея,

–  като взе предвид Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия през ноември 2017 г., и по-специално неговите принципи 1 „Образование, обучение и учене през целия живот“ и 4 „Активна подкрепа за заетостта“,

–  като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) за платен отпуск за обучение от 1974 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“ (COM(2020)0274) и придружаващите го работни документи на службите на Комисията (SWD(2020)0121) и (SWD(2020)0122),

–  като взе предвид предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (COM(2020)275),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Изграждане на европейското пространство за образование до 2025 г.“ (COM(2020)0625) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2020)0212),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за цифрово образование за периода 2021—2027 г. Приспособяване на образованието и обучението към цифровата ера“ (COM(2020)0624) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2020)0209),

–  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) 2020 Човешки капитал“(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Нова промишлена стратегия за Европа“ (COM(2020)0102), в което се заявява, че „двойният екологичен и цифров преход ще засегне всяка част от нашата икономика, общество и промишленост“, че „за да бъде една промишленост конкурентоспособна, тя трябва да бъде в състояние да набира и задържа на работа квалифицирана работна ръка“, и се предвижда, че „само през следващите пет години 120 милиона европейци ще трябва да подобрят уменията си или да се преквалифицират“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640), в което се заявява, че с цел да се осъществи посочената в съобщението промяна, „активното преквалифициране и повишаване на квалификацията са необходими, за да се извлекат ползите от екологичния преход“,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 8 юни 2020 г. относно преквалификацията и повишаването на квалификацията като основа за повишаване на устойчивостта и пригодността за заетост, в контекста на подкрепата за икономическото възстановяване и социалното сближаване,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 юни 2020 г. относно мерките за противодействие на кризата, предизвикана от COVID-19 в областта на образованието и обучението,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета от 8 ноември 2019 г. относно по-нататъшното развитие на европейското пространство за образование в подкрепа на ориентирани към бъдещето системи за образование и обучение(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 3 март 2017 г. относно повишаване на уменията на жените и мъжете на пазара на труда в ЕС(3),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 14 декември 2017 г. относно нов тласък за висшето образование в ЕС(5),

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2018/646 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО(6),

–  като взе предвид политическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 5 май 2020 г., озаглавено „Устойчиво финансиране за учене през целия живот и развитие на умения в контекста на недостиг на квалифицирана работна ръка“ (проучвателно становище по искане на хърватското председателство),

–  като взе предвид становището на Европейски икономически и социален комитет, относно от 15 март 2018 г. „Бъдещето на труда – придобиване на подходящи знания и умения, за да се отговори на потребностите на бъдещите работни места“ (проучвателно становище по искане на българското председателство)(7),

–  като взе предвид Европейското проучване на условията на труд(8),

–  като взе предвид проучването на Eurofound относно въздействието на цифровизацията върху използването и развитието на уменията(9),

–  като взе предвид проучването на Cedefop, озаглавено „Увеличаване на възможностите на възрастните чрез начини за повишаване на квалификацията и за преквалификация“, томове 1 и 2,

–  като взе предвид доклада на Cedefop, озаглавен „Прогнози на уменията и предизвикателства до 2030 г.“(10),

–  като взе предвид Панорамата на уменията(11) и Европейския индекс на уменията(12), изготвени от Cedefop,

–  като взе предвид проучването на STOA, озаглавено „Преосмисляне на образованието в ерата на цифровите технологии“(13),

–  като взе предвид базата данни на ОИСР „Умения за работни места“(14),

–  като взе предвид проучването на ОИСР, озаглавено „Постигане на правилните умения. Увеличаване на участието на възрастните в ученето. Извличане на поуки от успешните реформи(15),

–  като взе предвид документа за политиката на ОИСР от 10 юли 2020 г., озаглавен „Мерки във връзка с уменията за мобилизиране на работната сила по време на кризата с COVID-19“(16),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2020 г. относно бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19(17),

–  като взе предвид резолюцията си от 8 октомври 2020 г. относно укрепване на гаранцията за младежта(18),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2018 г. относно модернизирането на образованието в ЕС(19),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно нова европейска програма за умения(20),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно политиките в областта на уменията за борба с младежката безработица(21),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2015 г. относно създаването на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век: съчетаване на уменията и квалификациите с търсенето и с възможностите за работа като средство за възстановяване от кризата(22),

–  като взе предвид въпроса, отправен към Комисията, относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“ (O-000006/2021 – B9‑0004/2021),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по заетост и социални въпроси,

А.  като има предвид, че екологичният и цифровият преход, както и демографските тенденции и глобализацията променят естеството на труда, съдържанието на работните места и необходимите за тях умения и квалификации; като има предвид, че повишаването на квалификацията и преквалификацията ще бъдат от решаващо значение за справяне с предизвикателствата и възможностите, създавани от ускоряващите се макротенденции, и ще бъдат от ключово значение за преодоляване на задълбочаващия се дефицит на умения на пазара на труда в ЕС;

Б.  като има предвид, че „Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“ е в пълно съответствие с Европейския стълб на социалните права, и по-специално с първия му принцип, в който се посочва, че „всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда“;

В.  като има предвид, че образованието в ерата на цифровите технологии включва формално образование по цифрови технологии и също така неформално и самостоятелно образование по технически, „меки“ и граждански умения през целия живот на европейските граждани;

Г.  като има предвид, че за системите за формално образование и обучение става все по-трудно да отговорят на пълния набор от индивидуални и социални потребности и изисквания в постоянно променящия се свят;

Д.  като има предвид, че кризата с COVID-19 промени света на труда, като ускори съкращенията и моралното остаряване на много работни места, изтъкна важността на цифровите умения и цифровата грамотност, увеличи необходимостта от актуализиране на набора от умения на европейската работна сила, по-специално по отношение на драстичното нарастване на необходимостта от цифрови и технологични умения, както и от „меки“ умения като издръжливостта и способността за адаптиране; като има предвид, че тези потребности ще станат още по-спешни с по-широкото използване на изкуствения интелект (ИИ), който може да промени напълно трудовите модели и да замести някои видове дейности; като има предвид, че пандемията наруши образователните и обучителните дейности, засягайки по-специално учащите се в ПОО, и доведе до увеличаване на безработицата, по-специално сред младите хора, които се борят с прехода от образование към работа; като има предвид, че принудителните ограничителни мерки по време на кризата с COVID-19 предоставиха възможност на работниците да актуализират своите умения;

Е.  като има предвид, че ключовите компетентности са от решаващо значение в обществото на знанието и в контекста на ученето през целия живот, тъй като гарантират по-голяма гъвкавост при адаптирането към променящите се общества и пазари на труда;

Ж.  като има предвид, че съществуват многобройни неравенства в достъпа до образование и умения за уязвимите групи в обществото, както и между половете, като гражданите с различен етнически произход, хората с увреждания или жените е по-малко вероятно да получат възможност за усвояване на нови умения;

З.  като има предвид, че хората трябва да притежават уменията, които се изискват на пазара на труда, както и способността бързо да се адаптират към променящото се търсене на умения през целия си живот; като има предвид, че в много сектори между 37% и 69% от задачите в ЕС биха могли да бъдат автоматизирани, което води до значителна промяна в резултатите(23); като има предвид, че според проучване на Eurofound 28% от работниците съобщават, че притежават умения да се справят с по-трудни задачи;

И.  като има предвид, че повишаването на квалификацията и преквалификацията са не само индивидуална, но и социална отговорност, тъй като ниските нива на основни умения и слабото участие на възрастните в обучителни дейности намаляват възможностите им за работа на пазара на труда, пораждайки социални и икономически неравенства и допринасяйки за високи нива на бедност;

Й.  като има предвид, че несъответствията между търсените и предлаганите умения и недостигът на умения представляват важни предизвикателства за пазара на труда и образователните системи на ЕС; като има предвид, че сред работната сила има огромен недостиг на цифрови умения и че 42% от гражданите на ЕС не разполагат с основни цифрови умения(24); като има предвид, че са необходими значителни инвестиции за преодоляване на недостига на цифрови умения;

К.  като има предвид, че сегашното поколение млади хора са висококвалифицирани; като има предвид, че придобиването на умения, преквалификацията, повишаването на квалификацията и ученето през целия живот не са единственото решение на липсата на работни места за младите хора; като има предвид, че са необходими допълнителни мерки за заетост, за да се гарантира създаването на качествени и устойчиви работни места; като има предвид, че секторът на заетостта се развива бързо и според прогнозите 65% от децата, които днес постъпват в начално училище, в крайна сметка ще работят в напълно нови видове професии, които все още не съществуват(25); като има предвид, че през 2019 г. 85% от гражданите са използвали интернет, а едва 58% са притежавали поне основни цифрови умения(26);

Л.  като има предвид, че амбицията на Европейския зелен пакт за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и целта за намаляване на емисиите на CО2 с 60% до 2030 г. ще означават преход към неутрална по отношение на климата, кръгова, енергийноефективна икономика; като има предвид, че това ще окаже огромно влияние върху всички сектори на икономиката, като преквалификацията на работната сила и акцентът върху екологичните умения във всички образователни направления ще бъдат от решаващо значение за осъществяването на справедлив преход, при който никой не е изоставен;

М.  като има предвид, че освен технологичните и цифровите умения, критичното мислене е едно от ключовите умения, от които хората се нуждаят в ерата на цифровите технологии; като има предвид, че е явна необходимостта от засилване на критичното мислене сред всички групи граждани, за да им се даде възможност да се възползват от пълния потенциал на цифровите инструменти и да се предпазят от опасностите, пораждани от тях;

Н.  като има предвид, че модерните, иновативни и приобщаващи образователни системи въз основа на цифрови технологии са в добра позиция да подготвят нови поколения специалисти за бъдещите предизвикателства и възможности;

О.  като има предвид, че равният достъп на всички хора до качествени и приобщаващи мерки за придобиване на умения, повишаване на квалификацията и преквалификация, както и до информационни ресурси и ресурси, свързани с уменията, до консултации, образование и професионално обучение, включително за уязвимите групи, по-възрастните хора и хората, живеещи в необлагодетелстваните градски райони или рядко населените и обезлюдени селски и отдалечените райони и острови, е от решаващо значение за устойчивата конкурентоспособност, социалната справедливост и издръжливостта; като има предвид, че проучване на Eurofound показва, че неравенството в достъпа на работниците до обучение се е увеличило(27);

П.  като има предвид, че в някои държави от ЕС времето, което децата са посветили на училищни дейности, се е понижило наполовина по време на кризата с COVID-19; като има предвид, че затварянето на институции за образование и обучение, макар и временно, може да има значителни последици за учащите, да повлияе отрицателно на резултатите от ученето и да увеличи съществуващите неравенства;

Р.  като има предвид, че за разлика от задължителната училищна система, ученето за възрастни е доброволен ангажимент, поет по лични или професионални причини, което представлява по-голямо предизвикателство за доставчиците на образование и обучение;

С.  като има предвид, че притежаването на актуални умения улеснява хората да останат на пазара на труда и тяхното социално приобщаване, което е от основно значение и за психичното здраве и живота на милиони наши граждани;

Т.  като има предвид, че няма такова нещо като различни умения според пола, но има различия между половете по отношение на избора и развитието на кариерата;

У.  като има предвид, че политиките в областта на образованието, обучението и уменията са от компетентността на държавите членки; като има предвид, че ЕС играе важна роля в оказването на подкрепа, координирането и допълването на действията на държавите членки в тези области; като има предвид, че новите предизвикателства изискват мобилизиране на европейски инструменти и подкрепящи политики в рамките на европейското пространство за образование; като има предвид, че програмите на Съюза, като „Еразъм+“, европейската гаранция за младежта и Европейския корпус за солидарност, играят важна роля за повишаване на квалификацията на младите хора;

Ф.  като има предвид, че цифровите технологии обаче следва да се възприемат като инструменти за осигуряване на качествено образование и обучение; като има предвид, че в бъдеще ще има повишена нужда от цифрови умения (кодиране, логистика и роботика) не само за образователните курсове по ИТ, но и за цялата учебна програма;

Х.  като има предвид, че възможностите за обучение и развитие на умения въз основа на цифровите технологии следва да бъдат по-добре проучени и улеснени, например чрез онлайн обучение за уязвими групи или служители на МСП, които изискват по-гъвкаво предоставяне на обучение в тясно сътрудничество с отговорните регионални институции и органи;

Ц.  като има предвид, че процентът на участие в образованието и грижите в ранна детска възраст в Европа за деца под 3 години все още е под 33% в половината от държавите от ЕС(28);

Ч.  като има предвид, че според Eurofound отраженията върху уменията във връзка с внедряването на бизнес модели въз основа на цифровите технологии, като например работа през платформи, следва да бъдат по-добре проучени и стратегически разгледани, независимо дали става дума за преодоляване на несъответствията по отношения на уменията и загубата на умения, или за развитие на умения, като например трансверсални и предприемачески умения;

Ш.  като има предвид, че през 2019 г. 10,2% от 18 – 24-годишните в ЕС са завършили най-много прогимназиално образование и не са продължили образованието или обучението си (преждевременно напускащи)(29);

Щ.  като има предвид, че отдавна е призната важната роля, която играе ученето на работното място за използването и развитието на умения, проучването на европейските дружества за 2019 г. показва, че само малка част от организациите съчетават по последователен начин практики на работното място, които оптимизират използването на умения и подпомагат развитието на умения;

АА.  като има предвид, че през 2017 г. 72% от учителите в Европа са били жени; като има предвид, че сред работещите в ЕС учители 9% са на възраст под 30 години, докато 36% са на възраст 50 или повече години(30);

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“, в което уменията се поставят в центъра на политическата програма на ЕС и се гарантира, че правото на качествено и приобщаващо обучение и учене през целия живот за всички и във всички райони и сектори, залегнало в първия принцип на Европейския стълб на социалните права, ще се превърне в реалност в целия Съюз;

2.  приветства 12-те водещи действия, представени в съобщението, както и количествените цели, определени за 2025 г.; призовава Комисията и държавите членки да предоставят широк достъп до квалификация и повишаване на квалификацията за уязвими групи, включително хора с увреждания, възрастни с ниска квалификация, малцинства, включително роми, както и хора с мигрантски произход; призовава Комисията да направи проучване относно начина за прилагане на подобно право и да въведе механизъм за наблюдение, който да насърчава държавите членки да създадат национални програми за действие и да представят редовни национални доклади как се гарантира това право;

3.  подчертава значението на достъпа до обучение и преквалификация за работниците в отрасли и сектори, в които трябва да се направят радикални промени с оглед на екологичния и цифровия преход; подчертава, че квалификацията и сертифицираните умения осигуряват добавена стойност на работниците, подобрявайки позициите им на пазара на труда, и могат да бъдат прехвърляни при преходи на пазара на труда; призовава публичната политика относно уменията да бъде ориентирана към признаване, сертифициране и валидиране на квалификации и компетентности;

4.  подчертава, че уменията и ученето през целия живот са жизненоважни за устойчивия растеж, производителността, инвестициите и иновациите и следователно са ключови фактори за конкурентоспособността на предприятията, особено на МСП; подчертава, че тясното сътрудничество и обменът на най-добри практики между всички заинтересовани субекти, участващи в развитието на умения, включително социалните партньори и всички равнища на управление, са от решаващо значение, за да се гарантира, че всеки може да придобие уменията, необходими на пазара на труда и в обществото изобщо; подчертава в това отношение необходимостта от събиране на актуални данни, информация и прогнози относно потребностите от умения и търсенето на пазара на труда, включително на местно равнище; подкрепя стартирането на Пакта за умения, който има за цел да засили действията на предприятията за повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила в Европа; призовава местните пактове за умения да достигнат по-добре до хората от секторите, засегнати най-много от кризата с COVID-19, и да им помогнат да се преквалифицират, за да останат активни на пазара на труда;

5.  припомня, че модернизирането на системите за професионално образование и обучение е от ключово значение, за да се подготвят младите хора и възрастните за екологичния и цифровия преход и да се гарантира, че работниците в основна трудоспособна възраст и по-възрастните работници поддържат и развиват необходимите умения за запазване на пригодността за заетост и удължаване на професионалния живот; припомня освен това, че тази модернизация е от ключово значение за възстановяването от пандемията от COVID-19; подкрепя предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост; подчертава, че програмите за ПОО трябва да бъдат целенасочени, ориентирани към бъдещето, достъпни, пропускливи, взаимосвързани на равнището на ЕС и съсредоточени върху учащите, като позволяват гъвкави индивидуални пътища за обучение и на учащите се и обучаващите в ПОО се предоставя наборът от умения, необходими за да станат активни и демократични граждани и за успешната им реализация на пазара на труда и в обществото; припомня, че модернизирането на програмите за ПОО трябва да върви ръка за ръка с повишаването на тяхната привлекателност, така че повече млади хора да избират такива; подчертава значението на най-добрите практики във връзка с дуалните образователни системи и ПОО, които биха могли да допринесат за структурни промени на пазара на труда и да доведат до по-високи равнища на заетост сред младите хора;

6.  счита, че периодите на чиракуване могат да играят важна роля в това отношение, тъй като те подготвят младите хора за работни места, за които има голямо търсене, и по този начин могат да допринесат за тяхното устойчиво интегриране на пазара на труда; призовава Комисията и държавите членки да използват ресурсите на ЕС за популяризиране на ПОО и насърчаване на работодателите да създават програми за платени стажове и чиракуване за ученици от професионални училища и да организират състезания и отраслови турнири за тях; насърчава предприятията да осигурят повишаване на квалификацията и преквалификация на работната си сила и да подобрят осигуряването на чиракуване в съответствие с Рамката за качество на стажовете и Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване; призовава в това отношение Комисията да преразгледа съществуващите европейски инструменти, като например Рамката за качество на стажовете и Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване, и да включи критерии за качество на предложенията, включително принцип за справедливо възнаграждение за стажантите и практикантите, достъп до социална закрила, устойчива заетост и социални права; подчертава, че тези критерии биха осигурили прехода на стажантите и чиракуващите към стабилна, качествена заетост и спомагат за осигуряване на балансирани между половете възможности за хората в различните сектори, както и възможности, които предлагат дългосрочна сигурност, социална закрила и равни и достойни условия на труд и които не допринасят за създаването на несигурни работни места;

7.  припомня, че професионалните умения са една от движещите сили на европейската икономика, и призовава за взаимовръзка между конвенционалното образование и ПОО, тъй като развитието на умения чрез ПОО – като централен фокус или като допълваща част от възможностите, достъпни както за учащи се, така и за възрастни – може да увеличи наличните възможности за търсещите работа, да насърчи професионалната мобилност и да подобри устойчивостта на пазара на труда в кризисни ситуации;

8.  съветва Комисията да предостави препоръки на държавите членки, които свързват ПОО с Програмата за умения, като се имат предвид националните компетентности и принципът на субсидиарност, с акцент върху подобряването на ранното професионално ориентиране в ПОО и максималното увеличаване на броя на възможностите, които европейските младежи имат за развитие на уменията си; приветства в този аспект приноса, предоставен по темата от Cedefop и Eurofound;

9.  подчертава първостепенното значение на предоставянето на активна подкрепа за учителите и обучаващите чрез приемане на ефективен пакет от политики, за да се гарантира, че те са добре подготвени и с повишена квалификация с оглед на цифровата и екологичната трансформация на училищата и образователните институции; счита, че профсъюзите на работещите в областта на образованието трябва да участват при определянето на необходимите умения и компетентности, които трябва да придобият учителите и обучаващите в рамките на първоначалното и непрекъснатото професионално развитие във връзка с екологичния и цифровия преход; счита, че инвестициите в общественото образование трябва да бъдат значително увеличени, а социалният диалог с профсъюзите трябва да бъде ключов стълб, за да се гарантират адекватни заплати, пенсии и справедливи условия на труд за специалистите в секторите на образованието и обучението;

10.  подчертава необходимостта от подобряване, с участието на социалните партньори, на системата за прогнозиране на уменията, за да се идентифицират по-добре възникващите промени в потребностите от умения, да се осигурят общи, секторни и специфични за дадена професия умения там, където е необходимо, и да се сведат до минимум пречките и дисбалансите, свързани с уменията; във връзка с това приветства предложените от Комисията действия за подобряване на определянето на необходимите умения; подчертава, че прилагането на изкуствен интелект и анализ на големи информационни масиви за определяне на необходимите умения при определянето на нови профили на работните места трябва да се наблюдава редовно и систематично, с цел да се предотвратят предразсъдъци и пряка и непряка дискриминация, и че следва да се осигурят коригиращи мерки; подчертава, че засилването на професионалното ориентиране от ранна възраст и на равния достъп до информация и подкрепа за учениците и възрастните учащи се може да ги подпомогне за избора на подходящи образователни и професионални направления, водещи до възможности за заетост, които съответстват на интересите, таланта и компетентностите им, като намаляват несъответствията между търсените и предлаганите умения; подчертава значението на сътрудничеството между службите по заетостта и социалните служби за идентифициране и подпомагане на хора, които наскоро са загубили или са изложени на риск да загубят работата си; подчертава значението на ориентирането през целия живот в Европейската програма за умения и необходимостта от подобряване на достъпа до качествено ориентиране;

11.  приветства препоръката към държавите членки да укрепят системите за ранно предупреждение с цел идентифициране на младите хора, изложени на риск от попадане в категорията на незаетите с работа, учене или обучение; изразява убеждението си, че превантивните действия – ако са извършени подходящ начин – като например оценки на уменията и професионално ориентиране, които се съсредоточават върху това да подпомогнат преждевременно напускащите училище да започнат работа или образование, преди да станат безработни, както и предоставянето на приобщаващо и недискриминационно общо образование биха могли да доведат до намаляване на броя на незаетите с работа, учене или обучение в дългосрочен план;

12.  подчертава необходимостта от насърчаване на ролята на социалните партньори, като се гарантира, че политиката в областта на уменията стимулира колективните споразумения относно определянето и регулирането на уменията и продължаващото обучение, като се проведат консултации със социалните партньори относно нуждите от компетентности и актуализирането на образователните програми и системите за обучение и като се изработват съвместно проекти с представители на работниците относно програми за обучение по месторабота с цел приспособяване към нуждите на работната сила;

13.  призовава Комисията да включи показател за дефицита на умения в набора от социални показатели в съответствие с целите и прилагането на Европейския стълб на социалните права, който може да бъде полезен за разработващите политиките на национално равнище, за да определят къде са необходими повече усилия и да се координират по-добре на равнище ЕС, като се проследяват развитието и напредъкът по отношение на дефицита на умения и се стимулира сближаване във възходяща посока сред държавите членки;

14.  счита, че взаимното признаване на резултатите от ученето, дипломите, обучението, професионалните квалификации и уменията, придобити в друга държава членка, трябва да бъде подобрено и ще спомогне за преодоляване на недостига на умения и несъответствията между уменията и изискванията на пазара на труда; счита, че това също така ще даде възможност на възрастните да получат пълна квалификация, ще насърчи мобилността, ще направи пазара на труда на ЕС по-интегриран и устойчив и ще укрепи конкурентоспособността на Европа; подчертава значението на справянето с недостига на умения и несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда чрез улесняване на мобилността на учащите се и трансгранично признаване на квалификациите чрез по-добро използване на инструменти като Европейската квалификационна рамка, aвтобиография „Европас“, Европейската система за трансфер на кредити (ECVET), Панорама на уменията, ESCO или EURES; приветства съобщението на Комисията относно постигането на европейското пространство за образование до 2025 г.;

15.  подчертава, че много граждани придобиват ценни умения и опит извън системата на формалното образование или обучение, какъвто е случаят например с лицата, полагащи неформални грижи за хора с увреждания или възрастни хора; счита, че тези неформални умения следва да бъдат признавани, тъй като могат да помогнат на полагащите неформални грижи лица да увеличат възможностите си на пазара на труда;

16.  призовава за пълното прилагане на Директивата относно признаването на професионалните квалификации, тъй като включената обща рамка на обучението може да увеличи броя на специалистите, които се възползват от системата за автоматично признаване, и подкрепя свързването ѝ с разработването от Европейската комисия на цифров общоевропейски паспорт на уменията за ЕС;

17.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за задържане на чуждестранните студенти, след като завършат университети в ЕС; подчертава, че предоставянето на достъп на завършилите висше образование до мобилност в рамките на ЕС и на виза за търсене на работа би могло да повиши привлекателността на ЕС като цяло;

18.  призовава за деблокиране на настоящото предложение за синя карта, за да се предоставят на европейските предприятия необходимите компетентности, така че те да продължат да бъдат или да станат конкурентоспособни;

19.  отбелязва, че пандемията от COVID-19 постави акцент върху значението както на основните, така и на задълбочените цифрови умения и устойчивите системи за образование и на способността на тези системи за приспособяване между присъствени, дистанционни, онлайн и хибридни методи на обучение; освен това отбелязва, че пандемията от COVID-19 промени търсенето на умения на пазара на труда, като по този начин увеличи недостига на цифрови умения и задълбочи съществуващите преди това недостиг и неравенства в образованието; подчертава необходимостта всеки гражданин да разполага с поне основни цифрови умения и необходимостта от висококвалифицирани специалисти, които да бъдат обучени и да разполагат със задълбочени цифрови умения и новаторско и предприемаческо мислене;

20.  изразява съжаление, че продължава да съществува неравенство между половете по отношение на достъпа на жените до развитие на умения и участие на пазара на труда(31); подчертава, че основните предизвикателства, пред които са изправени жените, включват пречки пред образованието и обучението в дисциплините НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика), социално-културни и икономически ограничения, особено в селските и неформалните икономики, и значителна липса на насърчаване на равните възможности на жените да избират професии, които често са доминирани от мъжете; призовава Комисията да насърчи мрежи за наставничество, чрез които да се даде възможност повече женски ролеви модели да насърчават алтернативния избор на жените на професии с класически свързани с пола стереотипи(32); призовава за избягване на стереотипите, включително тези по отношение на пола, чрез обучение, тъй като то е обвързано с пригодността за заетост и се създава омагьосан кръг, което утвърждава силно изразената сегрегация на труда; подчертава, че 90% от работните места изискват основни цифрови умения, а жените представляват едва 17% от участниците в курсове и професионално развитие в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в ЕС(33) и едва 36% от завършилите висше образование в областта на НТИМ(34), въпреки че момичетата са с по-добра цифрова грамотност от момчетата(35);

21.  подчертава значението на образованието и развитието на умения за преодоляване на предубежденията по отношение на пола и за подкрепа на равенството между половете; призовава за повече усилия както на национално, така и на европейско равнище, за да се премахне това неравенство между половете и да се гарантира, че жените имат достъп до качествено учене и обучение през целия живот, включително след периоди на отсъствие поради полагане на грижи; подчертава необходимостта от чувствителни към аспектите на пола процедури за наемане на работа и подбор на служители в частния и публичния сектор, и по-специално в ориентираните към бъдещето сектори като НТИМ и цифровия сектор, където жените са недостатъчно представени; във връзка с това подчертава, че дискриминацията въз основа на пола вреди не само на засегнатото лице, но и на обществото като цяло; припомня, че трябва да се предприемат мерки, така че въздействието на кризата да не изостря неравенството между половете, като се смекчи непропорционалното и дългосрочно въздействие върху правата, доходите и социалната закрила на жените и се предотвратят допълнителното неравенство и дискриминация в сферата на труда, по-специално по отношение на пазара на труда със силно разделение въз основа на пола, цифровия и екологичния преход и неравномерното разпределение на неплатената домакинска работа и неплатения труд, свързан с полагането на грижи;

22.  подчертава, че равните възможности за всички са от ключово значение; призовава Комисията и държавите членки да определят като приоритет преодоляването на недостига на цифрови умения, като гарантират, че уязвимите региони и най-нуждаещите се граждани, както и тези в риск от социално изключване, включително хората с увреждания или произхождащите от етнически малцинства, разполагат с достъп до цифрово образование и обучение, минимално необходимия хардуер, широко разпространен достъп до интернет, както и цифрова подкрепа и други технологични инструменти за учене; подчертава, че на тези хора трябва да бъде предоставена подкрепа за повишаване на цифровите умения, от които се нуждаят, за да постигнат успех и за да се избегне задълбочаване на неравенствата, като същевременно се гарантира, че никой не е изоставен;

23.  отбелязва с голям интерес възможностите и предизвикателствата, които възникват от разпространението на цифрови решения като дистанционната работа и за които развитието на цифрови умения е от решаващо значение; припомня колко важно е да има европейска законодателна рамка, която цели да регулира условията за работа от разстояние и правото на откъсване от работната среда в целия Съюз и да осигури достойни условия на труд и заетост в цифровата икономика, ръководена от придобиването на нови умения;

24.  подчертава многобройните възможности, които цифровата работа предлага за подобряване на условията на труд на служителите, включително тези, които наближават пенсионна възраст, както и за повишаване на приобщаването на хората с увреждания; изразява съжаление, че хората с увреждания продължават да бъдат в неравностойно положение на пазара на труда и че твърде често липсата им на достъп до образование и обучение може да е причина за тяхното изключване от пазара на труда; призовава Комисията в препоръките си към държавите членки да обърне специално внимание на начините за подобряване на достъпа на хора с увреждания до цифрови умения или преквалификация в синхрон с новите потребности на нововъзникващата глобална цифрова икономика;

25.  отбелязва, че в контекста на нарастващия обем работа от разстояние Комисията и държавите членки трябва да поставят на централно място в своите стратегии уменията, които насърчават този нов начин на работа; подчертава, че училищата и образованието от разстояние представляват предизвикателства както за преподавателите, така и за учащите се, и че в настоящия момент уменията, необходими за осигуряване на образование от разстояние, и обучението на обучителите и преподавателите са краткосрочен приоритет за Европа;

26.  призовава Комисията да подкрепи предлагането на обучение за работници, които получават заплащане за заетост при намалено работно време или обезщетение за частична безработица, включително чрез схемата SURE; призовава държавите членки да предложат подходящи мерки за обучение на засегнатите работници;

27.  призовава работодателите да адаптират практиките на работното място, които оползотворяват уменията на работната сила и подпомагат развитието на умения, като в обучението на следващото поколение ръководни кадри се съсредоточат върху въпросите, свързани с внедряването на организационни практики, които използват съществуващите умения и ги доразвиват, както и върху подкрепата на националните правителства и социалните партньори в разработването на мрежи и структури за подкрепа с цел консултиране на организациите относно най-подходящата комбинация от практики на работното място за конкретните обстоятелства;

28.  призовава за улесняване на признаването, валидирането и преносимостта на постиженията в областта на неформалното и самостоятелното учене, включително придобитите при основани на цифровите технологии форми на заетост, например работа през платформи;

29.  призовава за незабавни и смели европейски национални, регионални и местни мерки, механизми за оценяване и ресурси за поставяне на цифровите умения в центъра на политиките за образование и обучение; същевременно сред учащите следва да се запази високо равнище на уменията по четене и математика, така че цифровите умения, ИТ инструментите и достъпът до интернет да бъдат на разположение за всички, да се подобрят цифровите умения на учителите и обучителите и да се оборудват училищата, институциите за обучение, доставчиците на услуги в областта на ПОО, организациите в областта на образованието за възрастни и университетите с публични и независими онлайн платформи за учене и други технологии и цифрова инфраструктура, необходими за да се даде възможност за онлайн и дистанционно учене, а също и за смесено учене; подчертава в тази връзка значението на истински подход за учене през целия живот; подкрепя планираните от Комисията действия, посочени в Програмата за умения и Плана за цифрово образование за периода 2021 – 2027 г., и призовава за засилено сътрудничество между Комисията и държавите членки в тази област; подчертава значението на стимулите за разработване на цифрово учебно съдържание и модули по основните учебни програми в съответствие с потребностите на пазара на труда, с фокус върху цифровите и екологичните умения, включително през платформи за онлайн обучение;

30.  изразява съжаление относно факта, че в Европа все още има деца без достъп до образование, както и ученици и студенти без подходящ или без никакъв достъп до цифрово образование поради липса на подходящо или каквото и да е цифрово оборудване, софтуер или връзка с интернет; отново посочва необходимостта от подобряване на свързаността на всички равнища, по-специално в селските и отдалечените райони, където тя често липсва, и от увеличаване на достъпа до цифрово оборудване; посочва авангардните иновации в областта на образователните компютри, таблети и софтуер в Европа;

31.  подчертава, че последиците от COVID-19 предлагат уникална възможност за ускоряване на цифровата и технологична революция в ученето през целия живот, която може да разруши физическите бариери, където е възможно, и значително да увеличи неговия обхват и въздействие; насърчава държавите членки и доставчиците на услуги в областта на образованието да увеличат възможностите за учене без значение от местоположението, като позволят на учащите се в отдалечените и селските райони или в чужбина да имат достъп до курсове в целия ЕС без ограничения по местоположение;

32.  подчертава, че следва да се разработят и приложат европейски и национални мерки, включително образователни програми и целенасочени инвестиции, с крайната цел да се гарантира готовността и подготовката на гражданите за бъдещите работни места, които изискват цифрови умения, за да се използва пълният потенциал на цифровия преход в пазара на труда на ЕС и да бъде възможно за предприятията пълноценно да използват новите методи на работа като работата от разстояние;

33.  посочва необходимостта от допълнително изясняване на инициативата за европейските университети и нейната амбиция за установяване на стандарти за висшето образование в ЕС; отново заявява, че успешното сътрудничество между университетите винаги е разчитало на подход „отдолу нагоре“, академична независимост и високи постижения и че процесът от Болоня е важен инструмент за университетското сътрудничество в ЕС и извън него;

34.  отбелязва, че екологичният преход е важен двигател на търсенето на работна ръка във всички сектори и може да създаде милиони работни места; припомня, че успешният преход към зелена икономика трябва да върви ръка за ръка с мерки за квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията, за да се развият уменията, познанията и компетентностите, които се изискват от зелената икономика; приветства в това отношение действията на Комисията в подкрепа на придобиването на умения за екологичния преход; призовава за бързи действия за избягване на затрудненията по отношение на уменията в тази област и за даване на възможност на ЕС да продължи да бъде световен лидер в зелената икономика; насърчава държавите членки и регионалните и местните органи да включат устойчивото развитие и екологичните компетентности и умения в системите за обучение и образование;

35.  подчертава, че мобилността на учениците и учителите е един от основните инструменти за обмен на идеи и най-добри практики и за повишаване на качеството на обучението за умения в целия Съюз; настоява, че подобна мобилност трябва да е достъпна и приобщаваща; отбелязва, че макар физическата мобилност винаги да следва да играе първостепенна роля, виртуалното учене ще придобива все по-голямо значение като допълнение и заместител при екстремни ситуации, както се вижда от мерките, свързани с COVID-19;

36.  отбелязва, че творческите и артистичните умения са от съществено значение за икономиката, и призовава чрез Програмата за умения да бъде въведен по-хоризонтален подход, така че тези умения да бъдат включени във всички учебни програми;

37.  подчертава, че изпълнението на Програмата за умения изисква подходящо финансиране на европейско, национално и местно равнище; очаква Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и Европейският инструмент за възстановяване (Next Generation EU) да осигурят значително повече ресурси за развитие на уменията; припомня, че основната отговорност за повишаване на квалификацията и преквалификация е на държавите членки и предприятията, и поради това призовава държавите членки да инвестират повече в бюджетите за развитие на уменията и образованието, тъй като значителните инвестиции в човешкия капитал са от ключово значение за гарантиране на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост;

38.  подчертава значението на програмите и инструментите като „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“, Европейския корпус за солидарност, „Творческа Европа“, програмата „Цифрова Европа“ и гаранциите за младежта и децата за подпомагането на младите хора и възрастните да придобият новите компетентности и качествени умения, необходими в цифровата и екологичната икономика и в сферата на труда, както и за предоставянето на възможности за мобилност с учебна цел; призовава Комисията и държавите членки непрекъснато да проучват потенциала на тези програми, за да се насърчава непрекъснатата взаимовръзка между уменията и потребностите на пазара на труда;

39.  подчертава потенциалните възможности, предлагани от програмата „Еразъм+“, по-специално в областта на образованието за възрастни, както и необходимостта бюджетът ѝ за 2021 – 2027 г. да бъде увеличен;

40.  призовава държавите членки в плановете си за възстановяване и устойчивост да приоритизират преквалификацията и повишаването на квалификацията; призовава държавите членки да гарантират, че Фондът за справедлив преход и ЕСФ+ разполагат с достатъчно финансиране и че чрез тях се подкрепят интегрирани планове на местно равнище за подпомагане на повишаването на квалификацията и преквалификацията, по-специално за най-уязвимите групи – включително хората, които са изложени на риск да останат без работа – за да се гарантира, че всички лица в уязвимите сектори могат да се преквалифицират и да развият нови умения, за да останат активни на пазара на труда и да се възползват от екологичния и цифровия преход; отбелязва потенциала на индивидуалните сметки за обучение – механизъм за финансиране, който е от ключово значение за прилагането на Програмата за умения – като стъпка към универсалните права на учене през целия живот;

41.  подчертава, че професионалното и кариерното ориентиране са от решаващо значение, за да се подпомогне мотивираният, интелигентен избор на кариера и за да се предотврати преждевременното напускане на образованието и обучението; освен това подчертава, че подкрепата по време на следване и обучение също е от ключово значение за успешното учене и развитие на умения; насърчава Комисията и държавите членки да гарантират наличието на такова ориентиране за младежта, което включва развитието на предприемачески умения;

42.  подчертава значението на инвестициите във формалното и неформалното обучение и ученето през целия живот с цел гарантиране на справедливо обучение и преход на работна сила и насърчаване на обучението и ученето през работно време;

43.  отбелязва, че основният източник на финансиране от ЕС в областта на образованието е Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+); подчертава колко важно е да се гарантира, че тези средства ще останат на разположение за тази цел, особено по време на криза;

44.  призовава за създаване на политики за платен отпуск за обучение в съответствие с Конвенцията на МОТ за платен отпуск за обучение, която позволява на работниците да участват в програми за обучение в работно време и без лични разходи, с цел да се насърчи ученето през целия живот;

45.  подчертава, че е необходимо стратегиите за образование, обхват, ориентиране и мотивация, както и системите за учене през целия живот да бъдат висококачествени, приобщаващи, гъвкави и достъпни за всички, за да се насърчават конкуренцията на пазара на труда, социалното приобщаване и равните възможности; призовава Комисията и по-специално държавите членки да гарантират равен достъп до качествено образование и да улеснят достъпа до висококачествени програми за развитие на умения за възрастни учащи се, включително възрастни с малко умения и ниска квалификация, както и групи в неравностойно положение и уязвими граждани, например хора с увреждания, хора в напреднала възраст, бездомни хора, незаети с работа, учене или обучение лица и лица с мигрантски произход; подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността относно значението на развитието на умения през целия живот за индивидуалната, икономическата и обществената полза; насърчава участието на заинтересованите страни в областта на образованието, включително социалните служби, гражданското общество и доставчиците на неформално образование, с цел идентифициране и достигане до тези, които са най-отдалечени от пазара на труда; подчертава необходимостта от иновативни решения на местно равнище, за да се преосмисли начинът за преодоляване на недостига на умения и несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда;

46.  подчертава, че потенциалът на участниците в образованието може да се засили чрез практика; в този контекст подчертава, че е важно да се повиши влиянието на работодателите върху модела за системата в областта на професионалното обучение; подчертава, че работодателите следва да играят важна роля в предоставянето на възможности за стажове за учителите и обучителите в предприятията и така да допринасят за повишаване на професионалните им компетентности; призовава за по-тясно сътрудничество между бизнеса и образованието на всички равнища, като на разположение на учащите се и студентите в ПОО се предоставят програми за стажуване и чиракуване в предприятията;

47.  подчертава колко важно е да се достигне до хората в селските и отдалечените райони и да се направят възможностите за повишаване на квалификацията и преквалификацията по-достъпни и съобразени с хората, работещи в селското стопанство, рибарството, горското стопанство и други работни места в тези региони, да им се предоставят екологични, цифрови и всички други необходими умения за по-добро разбиране на настоящите и бъдещите възможности, предлагани от зелената и синята икономика, и да им се позволи да направят важен принос за опазването на околната среда;

48.  припомня, че извънучилищните програми и неформалното и самостоятелното учене, включително доброволческите дейности, са важни за осигуряването на адаптивни възможности за учене и нови умения и знания за повечето хора, които са извън обсега на формалното образование;

49.  подчертава необходимостта да се повиши привлекателността на учителската професия и да се третира високият социален статус на учителите като стратегическа насока за действие в отделните държави от ЕС; подчертава, че привличането на най-добрите кандидати за учителската професия и подобряването на квалификацията и повишаването на квалификацията на старшите учители следва да се разглеждат като приоритет от Комисията и държавите членки;

50.  подчертава, че държавите членки имат основната компетентност за повишаване на квалификацията и преквалификация; счита, че за постигане на двойния цифров и екологичен преход има реална възможност и полза от разработването на единно общоевропейско звено за високотехнологични умения, което да координира най-добрите практики, високотехнологичното повишаване на квалификацията/преквалификация, водени от промишления сектор и основани на данни, с оглед определянето на потребностите от умения в целия ЕС;

51.  подчертава значението на трансверсалните, междуличностните и междукултурните умения, в допълнение към цифровите и техническите умения, за осигуряване на общо образование за отделните лица, за справяне с настоящите и бъдещите глобални предизвикателства и за подпомагане на цифровия и екологичния преход, правейки ги по-приобщаващи и по-справедливи;

52.  отбелязва планираните от Комисията действия за насърчаване на уменията за живота, по-специално актуализирането на Европейската програма за учене за възрастни; насърчава Комисията да задълбочи този аспект, като включи уменията за живота във всички сектори на образованието и обучението; подчертава, че уменията за живота следва да се разбират и извън потребностите на пазара на труда; подчертава, че всички граждани следва да имат достъп до умения за личностно развитие, за да бъдат овластени в съвременните бързо променящи се общества; припомня, че това е особено важно, за да се подкрепи устойчивостта на гражданите по време на криза, когато е необходимо да се обърне внимание на благосъстоянието; призовава Комисията и държавите членки да обърнат специално внимание на развитието на „меки“ умения, например аналитични умения, емоционална интелигентност, лидерство, предприемачески и финансови умения, овластяване, работа в екип, комуникация, сътрудничество, адаптивност, творчество, новаторство, критично мислене и езикови умения, които ще придобият още по-голямо значение за активното гражданство и сферата на труда след COVID-19;

53.  посочва, че в едно застаряващо общество е от решаващо значение да се гарантира учене през целия живот, като се затвърди културата за учене през целия живот от млада до напреднала възраст; припомня, че борбата с безработицата сред хората в напреднала възраст в ЕС продължава да бъде важна; призовава Комисията и държавите членки да обърнат по-голямо внимание на по-възрастните работници и да гарантират, че те могат да участват в съобразени с нуждите програми за повишаване на квалификацията и преквалификация, които да им позволят да се адаптират към променящите се потребности от умения и по този начин по-дълго да останат активни на пазара на труда и да имат добро качество на живот и достатъчно равнище на независимост; подчертава, че следва да се обърне специално внимание на подобряването на цифровите умения и технологиите, които могат да предоставят нови начини и възможности и за образованието на възрастните и хората в напреднала възраст, както и на гарантирането на достъп до интернет и подобряването на цифровата инфраструктура, по-специално в селските и отдалечените райони; в тази връзка отбелязва ролята на читалищата, библиотеките и съобразените с нуждите решения за дистанционно учене, за да се направи ученето през целия живот по-достъпно за по-възрастните хора; подчертава, че по-възрастните поколения също са ценен ресурс поради своя опит; те следва да бъдат насърчавани да го споделят, за да се повишат уменията на по-младите поколения работници;

54.  подчертава, че е необходимо повече деца под 3-годишна възраст да участват в образованието и грижите в ранна детска възраст и да се обърне повече внимание на развитието от първите години от живота на детето, на изследователските умения и на творческия подход към опознаването на света; посочва, че ранното започване на предучилищното образование оказва значително въздействие върху постигането на по-добри резултати в по-късните етапи на обучение, както и че дисбалансът в участието в образование и грижи в ранна детска възраст може да допринесе за разлики във възможностите и образователните дейности на разположение на децата от най-ранните етапи на развитие;

55.  подчертава необходимостта от своевременно изпълнение на обявените от Комисията действия, за да се отговори на нуждите от умения на пазара на труда и да се допринесе за бързото възстановяване от кризата с COVID-19; призовава Комисията да предостави ясен график на предвидените действия;

56.  подчертава необходимостта от решения, целящи да дадат възможност на предприятията и частните работодатели да насърчават и подкрепят обученията на работното място и отпуските за обучение, включително чрез разглеждане на възможността за ваучери за обучение или автоматично признаване на уменията, придобити на работното място; припомня стратегическото значение на инициативи като EuroSkills и WorldSkills, които представляват добри примери за партньорства между предприятия, правителства и регионални и образователни органи; призовава за подкрепа за по-нататъшното развитие на инициативата EuroSkills чрез финансиране на съвместни проекти, обмен на опит, изграждане на потенциала на институциите, осигуряващи обучение за нуждите на EuroSkills, създаване на EuroSkills-майсторски класове, индустриални кампуси за талантливи младежи и система за обучение на обучители и експерти от бранша;

57.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
(2) OВ C 389, 18.11.2019 г., стр. 1.
(3) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6889-2017-INIT/bg/pdf
(4) ОВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 1.
(5) ОВ C 429, 14.12.2017 г., стр. 3.
(6) ОВ L 112, 2.5.2018 г., стр. 42.
(7) ОВ C 237, 6.7.2018 г., стр. 8.
(8) Шесто европейско проучване на условията на труд, Eurofound. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
(9) Въздействие на компютризацията върху длъжностните характеристики (промяна на задачите в рамките на професиите, поради което са необходими различни видове умения): https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf
(10) https://www.cedefop.europa.eu/files/3077_en.pdf
(11) https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
(12) https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/european-skills-index
(13) EPRS_STU(2020)641528_EN.pdf (europa.eu)
(14) https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/
(15) https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/cf5d9c21-en.pdf?expires=1600261868&id=id&accname=ocid194994&checksum=3B44E0891A2F10A546C7CBF7A9521676
(16) https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135193-hgf8w9g731&title=Skill-measures-to-mobilise-the-
(17) Приети текстове, P9_TA(2020)0282.
(18) Приети текстове, P9_TA(2020)0267.
(19) ОВ C 28, 27.1.2020 г., стр. 8.
(20) ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 135.
(21) ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 44.
(22) OВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 233.
(23) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=89&newsId=9150&furtherNews=yes
(24) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
(25) „Бъдещето на работните места“, Световен икономически форум, септември 2018 г.
(26) Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) 2020 г., Европейска комисия.
(27) „Как Вашето рождено място се отразява на Вашето работно място“, Eurofound (2019 г.). https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
(28) Основни данни за образованието и грижите в ранна детска възраст в Европа, издание на доклада на „Евридика“ от 2019 г., стр. 26.
(29) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training#Overview
(30) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20191004-1#:~:text=Among%20teachers%20working%20in%20the,were%20aged%2050%20or%20older.&text=In%20all%20EU%20Member%20States,in%202017%20were%20predominantly%20female
(31) Документ относно политиката на МОТ, август 2020 г.; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_244380.pdf
(32) „ИКТ за работа: уменията в областта на цифровите технологии на работното място“, Европейска комисия, 2017 г.
(33) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180425-1
(34) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
(35) Международно проучване на компютърната и информационната грамотност (ICILS) за 2018 г.


Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)
PDF 146kWORD 46k
Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно безопасността на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (2021/2511(RSP))
P9_TA-PROV(2021)0052B9-0109/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 10 – 11 декември 2020 г.,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно безопасността на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (O-000004/2021 – B9‑0003/2021),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по промишленост, изследвания и енергетика,

А.  като има предвид, че ядрената безопасност е ключов приоритет за Европейския съюз, както на територията му, така и извън неговите външни граници;

Б.  като има предвид, че Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) обединява широкия експертен опит, придобит от партньорски проверки на атомни електроцентрали, разположени както в ЕС, така и извън него;

В.  като има предвид, че екип за партньорска проверка на ENSREG посети Беларус и атомната електроцентрала в Островец през март 2018 г. след необходимите подготвителни дейности, включително получаването на отговори на писмените въпроси на екипа за партньорска проверка, и публикува окончателния си доклад през юли 2018 г.;

Г.  като има предвид, че ENSREG призова беларуските органи да разработят национален план за действие, за да гарантират своевременното изпълнение на всички препоръки за подобряване на безопасността, посочени в доклада от партньорската проверка, което подлежи на допълнителна независима проверка, каквато е процедурата във всички държави от ЕС и извън него, които участват в процеса на осъществяване на стрес тестове;

Д.  като има предвид, че Беларус публикува своя национален план за действие през август 2019 г., но се съгласи с допълнителна партньорска проверка от страна на ENSREG едва през юни 2020 г. вследствие на многократните искания и значителния натиск на високо равнище от страна на ЕС;

Е.  като има предвид, че тази процедура на допълнителна партньорска проверка е в ход и че ENSREG ще допълни и публикува своите констатации относно безопасността на централата през следващите месеци и има за цел на пленарното заседание на ENSREG да се изготви предварителен доклад, който да бъде предаден на Беларус преди началото на експлоатацията за търговски цели на централата, планирано за март 2021 г. от беларуските органи;

Ж.  като има предвид, че централата започна да произвежда електроенергия на 3 ноември 2020 г. въпреки многобройните оставащи опасения във връзка с безопасността и без доказателства за степента на прилагане на препоръките от партньорската проверка на ЕС от 2018 г. и от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ);

З.  като има предвид, че физическото пускане в експлоатация на централата беше извършено без разрешение, тъй като процедурата по даване на разрешение беше променена през юли 2020 г.;

И.  като има предвид, че търговията с електроенергия между Беларус и ЕС беше прекратена, считано от 3 ноември 2020 г., когато централата в Островец беше свързана към електропреносната мрежа, след съвместното решение на балтийските държави от август 2020 г. за прекратяване на търговския обмен на електроенергия с Беларус, след като електроцентралата в Островец започне да произвежда електроенергия;

1.  изразява загриженост относно местоположението на атомната електроцентрала в Островец – на 50 км от Вилнюс (Литва) и в непосредствена близост до други държави от ЕС като Полша, Латвия и Естония;

2.  изразява съжаление по повод на факта, че проектът се изпълнява въпреки протестите на беларуските граждани и че членове на беларуски НПО, които се стремят да повишат осведомеността относно изграждането на централата в Островец, са били преследвани и незаконно задържани;

3.  отбелязва със загриженост, че централата се вписва в рамките на геополитически проект на Беларус и Русия и че нейното изграждане и бъдеща експлоатация са източник на потенциална заплаха за Европейския съюз и неговите държави членки по отношение на безопасността, здравето и опазването на околната среда;

4.  остава загрижен във връзка с прибързаното въвеждане в експлоатация на атомна електроцентрала, която не отговаря на най-високите международни стандарти в областта на околната среда и ядрената безопасност, включително препоръките на МААЕ;

5.  изразява съжаление във връзка с продължаващата липса на прозрачност и официална информация относно повтарящи се аварийни спирания на реактора и неизправности на оборудването по време на етапа на пускане в експлоатация на централата през 2020 г., включително повреда на четири трансформатора за регулиране на напрежението и неправилно функциониране на охладителните системи, като има информация за осем инцидента по време на етапа на изграждане на централата, включително два инцидента, свързани с корпуса на реактора;

6.  отбелязва, че партньорската проверка на ЕС през 2018 г. разкри множество дефекти, че според подадената информация само ограничен брой от нейните препоръки са изпълнени до момента и че това изпълнение трябва да бъде проверено от експерти на ЕС;

7.  отбелязва, че броят и честотата на инцидентите, свързани с безопасността, пораждат сериозни опасения във връзка с недостатъчната степен на осигуряване и контрол на качеството на етапите на проектиране, производство и монтаж в рамките на изграждането на централата и ниската ѝ експлоатационна безопасност, които трябва да бъдат взети предвид в подходяща степен при партньорската проверка на ЕС;

8.  настоятелно призовава Беларус да гарантира пълно спазване на международните стандарти за ядрена и екологична безопасност и прозрачно, приобщаващо и конструктивно сътрудничество с международните органи без по-нататъшно забавяне; приканва Беларус да прекрати избирателното прилагане на стандартите на МААЕ и препоръките от партньорската проверка;

9.  отбелязва, че на стандартите за ядрена безопасност трябва да се дава най-високият приоритет не само по време на проектирането и изграждането, но и по време на експлоатацията на атомната електроцентрала, и че трябва да бъдат постоянно под надзора на независим регулатор;

10.  изразява загриженост, че настоящият регулаторен орган в Беларус (Gosatomnadzor – Департамент за ядрена и радиационна безопасност към Министерството на извънредните ситуации) е под постоянен политически натиск и не разполага с достатъчна независимост, както формално, така и по същество; поради това подчертава, че прозрачната и внимателна партньорска проверка е също от решаващо значение по време на оперативния етап на централата

11.  отбелязва решението на страните по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенция от Еспо) на Икономическа комисия за Европа на ООН от 11 декември 2020 г. относно спазването от страна на Беларус на нейните задължения по Конвенцията по отношение на беларуската атомна електроцентрала в Островец и настоятелно призовава Беларус да гарантира пълното прилагане на Конвенцията от Еспо;

12.  подчертава необходимостта да се изгради и поддържа система за ранно предупреждение за измерване на радиацията в държавите от ЕС, разположени в близост до централата;

13.  настоятелно призовава беларуските органи за пълноценно сътрудничество с ENSREG в процеса на стрес тестовете, включително официална проверка и спешно прилагане на националния план за действие на Беларус;

14.  изразява съжаление, че се наложи мисията на ENSREG за партньорска проверка в централата в Островец, която първоначално беше планирана за декември 2020 г., да бъде отменена поради организационни причини от страна на приемащата държава, както и поради пандемията от COVID-19;

15.  приветства първия етап на настоящата партньорска проверка на ЕС, който се състои в посещение на място в началото на февруари 2021 г.; подчертава значението на навременното приключване на процеса на партньорска проверка и публикуването на констатациите от тази проверка и че поне един предварителен доклад следва да бъде предаден на Беларус още преди март 2021 г., когато беларуските органи планират започването на експлоатацията за търговски цели на централата; отбелязва, че всички въпроси, свързани с безопасността, са еднакво важни и трябва да бъдат решени преди започването на експлоатацията за търговски цели на централата;

16.  изразява дълбоко съжаление относно прибързаното започване на експлоатацията за търговски цели на централата през март 2021 г. и подчертава, че всички препоръки за безопасност от страна на ENSREG трябва да бъдат изпълнени, преди да започне експлоатацията за търговски цели на атомната електроцентрала; насърчава Комисията да работи в тясно сътрудничество с беларуските органи, за да бъде прекратен процесът за пускане в експлоатация, докато не бъдат изцяло изпълнени всички препоръки на ЕС от стрес тестовете и не бъдат въведени всички необходими подобрения във връзка с безопасността, и след като беларуското общество и съседните държави бъдат надлежно информирани за предприетите мерки;

17.  настоятелно призовава Комисията и ENSREG да продължат прозрачната и внимателна партньорска проверка на централата, да настояват за незабавното изпълнение на всички препоръки и да гарантират ефективен мониторинг на процеса на изпълнение, включително редовни посещения на обекта в Островец от екипа за партньорска проверка, включително по време на експлоатацията на съоръженията; подчертава в тази връзка значението на ефективното сътрудничество с МААЕ;

18.  отбелязва, че въпреки общото споразумение между балтийските държави за прекратяване на търговския обмен на електроенергия с Беларус, все още е възможно електроенергия от Беларус да навлиза на пазара на ЕС чрез руската мрежа;

19.  припомня заключенията на Европейския съвет от 10 – 11 декември 2020 г. и подкрепя усилията за проучване на възможните мерки за предотвратяване на търговския внос на електроенергия от ядрени съоръжения на трети държави, които не отговарят на признатите от ЕС равнища на безопасност, включително атомната електроцентрала в Островец;

20.  приканва Комисията да направи оценка и да предложи мерки за прекратяване на търговията с електроенергия с Беларус по начин, който да е в съответствие със задълженията съгласно международното право в областта на търговията, енергетиката и ядрената енергетика, за да се гарантира, че електроенергията, произвеждана в електроцентралата в Островец, не навлиза на енергийния пазар на ЕС, докато Естония, Латвия и Литва все още са свързани към мрежата BRELL;

21.  подчертава стратегическото значение на ускоряването на синхронизацията на балтийската електроенергийна мрежа с европейската континентална мрежа и подчертава, че бъдещата експлоатация на атомната електроцентрала в Островец по никакъв начин не следва да възпрепятства десинхронизирането на Естония, Латвия и Литва от мрежата BRELL и че Европейският съюз следва да продължи интегрирането на трите балтийски държави в електроенергийната мрежа на ЕС;

22.  изразява пълната си солидарност с беларуските граждани и гражданите на държавите от ЕС, пряко засегнати от изграждането и експлоатацията на централата в Островец, и призовава ЕС и неговите институции за още по-голяма ангажираност на високо равнище по този въпрос, който е от първостепенно европейско значение;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.


Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен
PDF 188kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно хуманитарното и политическото положение в Йемен (2021/2539(RSP))
P9_TA-PROV(2021)0053RC-B9-0119/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Йемен, и по-специално резолюциите от 4 октомври 2018 г.(1), 30 ноември 2017 г.(2), 25 февруари 2016 г.(3) и 9 юли 2015 г.(4) относно положението в Йемен, както и своята резолюция от 28 април 2016 г. относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право(5),

–  като взе предвид изявлението от 8 февруари 2021 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно последните нападения, извършени от „Ансар Аллах“ (движението „Хути“),

–  като взе предвид изявлението от 12 януари 2021 г. на говорителя на ЕСВД относно определянето от САЩ на движението „Ансар Аллах“ като терористична организация,

–  като взе предвид изявленията на говорителя на ЕСВД от 30 декември 2020 г. относно нападението в Аден, от 19 декември 2020 г. относно формирането на новото правителство, от 17 октомври 2020 г. относно освобождаването на задържани лица, от 28 септември 2020 г. относно размяната на затворници и от 31 юли 2020 г. относно освобождаването на членове на бахайската общност,

–  като взе предвид съвместното комюнике от 17 септември 2020 г. на Германия, Кувейт, Швеция, Обединеното кралство, Съединените щати, Китай, Франция, Русия и Европейския съюз относно конфликта в Йемен,

–  като взе предвид изявлението от 9 април 2020 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно обявяването на примирие в Йемен,

–  като взе предвид съвместните изявления на комисаря на ЕС по въпросите на управлението на кризи Янез Ленарчич и бившия министър по въпросите на международното сътрудничество за развитие Петер Ериксон от 14 февруари 2020 г. и 24 септември 2020 г., озаглавени „ОСООН: ЕС и Швеция обединяват силите си, за да се избегне гладът в Йемен“,

–  като взе предвид съответните заключения на Съвета и Европейския съвет относно Йемен, и по-специално заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г.,

–  като взе предвид окончателния доклад на експертната група на ООН относно Йемен от 22 януари 2021 г.,

–  като взе предвид съответните изявления на експерти на ООН относно Йемен, и по-специално изявлението от 3 декември 2020 г., озаглавено „Група на водещи международни и регионални експерти на ООН представи основна информация на Съвета за сигурност на ООН, като настоя за прекратяване на безнаказаността, разширяване на санкциите и сезиране на Международния наказателен съд от Съвета за сигурност на ООН относно положението в Йемен“, от 12 ноември 2020 г., озаглавено „Експерти на ООН: на технически екип трябва да бъде разрешено да предотврати катастрофа с нефтен разлив, заплашваща Йемен“, от 15 октомври 2020 г., озаглавено „Обединени арабски емирства: експерти на ООН считат, че принудителното връщане на бивши задържани лица от Гуантанамо в Йемен е незаконно и създава риск за живота“, и от 23 април 2020 г., озаглавено „Експерти на ООН призовават за незабавно и безусловно освобождаване на представители на бахайската общност в Йемен“,

–  като взе предвид доклада на върховния комисар на ООН по правата на човека от 2 септември 2020 г. относно предоставянето на техническа помощ на Националната анкетна комисия за разследване на твърденията за нарушения и злоупотреби, извършени в Йемен от всички страни в конфликта (A/HRC/45/57),

–  като взе предвид доклада на специалния представител на генералния секретар на ООН по въпросите на децата и въоръжените конфликти от 23 декември 2020 г. относно „децата и въоръжените конфликти“,

—  като взе предвид третия доклад на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти за Йемен от 28 септември 2020 г. относно положението с правата на човека в Йемен, включително нарушенията и злоупотребите от септември 2014 г. насам,

–  като взе предвид интерактивния диалог на Съвета на ООН по правата на човека с Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти (UN GEE) за Йемен от 29 септември 2020 г.,

–  като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално Резолюция 2534 от 14 юли 2020 г. за подновяване на мандата на мисията на ООН в подкрепа на Споразумението относно Ходейда (UNMHA) до 15 юли 2021 г. и Резолюция 2511 от 25 февруари 2020 г. за подновяване на режима на санкции в Йемен за една година,

–  като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН от 14 декември 2020 г. относно втората годишнина на Споразумението от Стокхолм,

–  като взе предвид Насоките на Европейския съюз за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право(6),

–  като взе предвид Споразумението от Стокхолм от 13 декември 2018 г.,

–  като взе предвид Споразумението от Рияд от 5 ноември 2019 г.,

–  като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

—  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че преди десет години, на 11 февруари 2011 г., започнаха масови протести, впоследствие станали известни като Йеменската революция, която по-късно доведе до оттеглянето от властта на президента Али Абдула Салех след 33 години диктатура; като има предвид, че това въстание беше отражение на дълбоките стремежи на народа на Йемен за демокрация, свобода, социална справедливост и човешко достойнство;

Б.  като има предвид, че от началото на въоръжения конфликт през март 2015 г. са убити най-малко 133 000 души и 3,6 милиона са вътрешно разселени; като има предвид, че Споразумението от Стокхолм, подписано през декември 2018 г., имаше за цел да създаде безопасни хуманитарни коридори и обмен на затворници и да доведе до прекратяване на огъня в района на Червено море; като има предвид, че след това страните нарушиха споразумението за прекратяване на огъня и над 5 000 цивилни граждани са убити; като има предвид, че повечето цивилни граждани са убити от въздушни нападения на ръководената от Саудитска Арабия коалиция;

В.  като има предвид, че анализаторите в широка степен споделят мнението, че тъй като не следваше приобщаваща политическа линия, Йемен изпадна в плен на нарастващи племенни и политически напрежения и ожесточена война чрез посредници между подкрепяните от Иран бунтовници хути и Саудитска Арабия, като в резултат на това по-широкият регион беше въвлечен пряко в сложен конфликт; като има предвид, че Саудитска Арабия възприема бунтовниците хути в Йемен като марионетни сили на Иран, а Иран осъди водената от Саудитска Арабия офанзива и призова за незабавно спиране на провежданите от Саудитска Арабия въздушни удари;

Г.  като има предвид, че през 2020 г. сраженията се засилиха, по-специално във и около Джауф, Мариб, Ним, Таиз, Ходейда, Байда и Абиян, с пряката поддръжка и подкрепа от страна на трети държави, включително от ръководената от Саудитска Арабия коалиция за йеменското правителство и от ОАЕ за Южния преходен съвет, докато подкрепяното от Иран движение „Хути“ все още контролира по-голямата част от Северен и централен Йемен, където живеят 70% от йеменското население; като има предвид, че продължават да се извършват в широк мащаб тежки нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, без да се търси отговорност от извършителите;

Д.  като има предвид, че ЕС е загрижен във връзка със сведенията за подновени нападения от движението „Хути“ в провинциите Мариб и Ал Хауф, както и многократните опити за извършване на трансгранични нападения на територията на Саудитска Арабия; като има предвид, че подновените военни действия и офанзиви в този конкретен момент сериозно подкопават продължаващите усилия на специалния пратеник на ООН Мартин Грифитс, както и общите усилия за прекратяване на войната в Йемен;

Е.  като има предвид, че през септември 2020 г. Съветът по правата на човека поднови мандата на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти за Йемен; като има предвид, че последният доклад на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти от септември 2020 г. показва, че всички страни в конфликта продължават да извършват редица нарушения на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право, включително нападения, които могат да представляват военни престъпления;

Ж.  като има предвид, че установените нарушения на правата на човека включват произволно лишаване от живот, насилствени изчезвания, произволно задържане, основано на пола насилие, включително сексуално насилие, изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение, набиране и използване на деца във враждебни действия, отказ на правото на справедлив съдебен процес и нарушения на основните свободи и икономическите, социалните и културните права; като има предвид, че широкото използване на противопехотни мини от движението „Хути“ представлява постоянна заплаха за цивилното население и допринася за разселването; като има предвид, че движението „Хути“, свързаните с правителството сили, както и ОАЕ и подкрепяните от ОАЕ йеменски сили са пряко отговорни за произволни задържания и насилствени изчезвания;

З.  като има предвид, че Йемен и ОАЕ са подписали Римския статут на Международния наказателен съд, но още не са го ратифицирали; като има предвид, че Саудитска Арабия не е подписала и не е ратифицирала Римския статут; като има предвид, че няколко разпоредби на Римския статут, включително свързаните с военните престъпления, отразяват международното обичайно право; като има предвид, че Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти призова Съвета за сигурност на ООН да сезира Международния наказателен съд относно положението в Йемен и да разшири списъка на лицата, които подлежат на санкции от Съвета за сигурност на ООН;

И.  като има предвид, че на 26 декември 2020 г. ново йеменско правителство, съставено от 24 членове, положи клетва пред президента Абд Рабу Мансур Хади въз основа на Споразумението от Рияд, постигнато с посредничеството на Саудитска Арабия; като има предвид, че в новото правителство със споделяне на властта има равно представителство както от северните, така и от южните региони на Йемен, като в него са включени и петима членове на Южния преходен съвет; като има предвид, че за съжаление за първи път от повече от двадесет години то не включва нито една жена сред своите членове; като има предвид, че между международно признатото правителство и Южния преходен съвет възникна нов спор относно назначаването на съдии, което потвърди нестабилността на съвместното правителство; като има предвид, че между силите на международно признатото правителство (подкрепяно от ръководената от Саудитска Арабия коалиция) и движението „Хути“ избухна подновен военен конфликт; като има предвид, че от началото на конфликта жените отсъстват напълно от преговорните процеси, но въпреки това остават от основно значение за намирането на трайно решение на конфликта;

Й.  като има предвид, че войната доведе до най-тежката хуманитарна криза в света, като почти 80% от населението – над 24 милиона души – се нуждаят от хуманитарна помощ, включително над 12 милиона деца; като има предвид, че положението на място продължава да се влошава и 50 000 йеменци вече живеят в условия, много близки до масов глад; като има предвид, че според последния анализ на Интегрираната класификация на фазите на продоволствена сигурност в Йемен повече от половината от населението, а именно 16,2 милиона от 30 милиона души, ще бъдат изправени пред кризисни нива на продоволствена несигурност и броят на хората, живеещи на ръба на глада, би могъл почти да се утрои; като има предвид, че до момента са получени едва 56% от сумата от 3,38 милиарда щатски долара, необходима за хуманитарната реакция през 2020 г.;

К.  като има предвид, че COVID-19 и неговото социално-икономическо въздействие допълнително възпрепятстват достъпа до здравеопазване и увеличават риска от недохранване; като има предвид, че избухналата епидемия от холера е най-голямата в най-новата история, с докладвани над 1,1 милион случая;

Л.  като има предвид, че продължаващият конфликт сериозно възпрепятства напредъка на Йемен по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално ЦУР 1 (изкореняване на бедността) и ЦУР 2 (нулев глад); като има предвид, че конфликтът забави развитието на Йемен с повече от две десетилетия; като има предвид, че пропуските в изпълнението на ЦУР ще продължат да се увеличават, докато конфликтът продължава;

М.  като има предвид, че за трети път от 2019 г. насам в северната част на Йемен се заражда криза с горивата, което намалява значително достъпа до храна, вода, медицински услуги и жизненоважен транспорт за цивилното население; като има предвид, че тази предизвикана от човека криза е пряк резултат от конкуренцията между движението „Хути“ и признатото от ООН правителство на Йемен за контрол на горивата;

Н.  като има предвид, че 2,1 милиона деца страдат от остро недохранване и почти 358 000 деца под петгодишна възраст страдат от тежко недохранване; като има предвид, че в резултат на недостига на финансиране от април 2020 г. насам е намалено продоволственото подпомагане и че ако не бъде осигурено допълнително финансиране, ще бъдат засегнати още 1,37 милиона деца; като има предвид, че ако се спре изпълнението на програмите, 530 000 деца на възраст под две години няма да могат да получават услуги по изхранване;

О.  като има предвид, че конфликтът и настоящата пандемия от COVID-19 влошиха положението на жените; като има предвид, че от началото на конфликта са се увеличили експоненциално случаите на основано на пола насилие и на сексуално насилие; като има предвид, че и без това ограниченият капацитет за борба със сексуалното и основаното на пола насилие в наказателноправната система се срина и не се провеждат разследвания във връзка с практики като отвличане и изнасилване на жени или заплаха за такива; като има предвид, че около 30% от разселените домакинства се оглавяват от жени; като има предвид, че вече липсват лекарства за многобройни хронични болести и че Йемен е сред държавите с най-висока майчина смъртност; като има предвид, че страдащите от недохранване бременни и кърмещи жени е по-вероятно да се заразят с холера и са изложени на по-висок риск от кръвоизливи, което значително увеличава риска от усложнения и смърт по време на раждане;

П.  като има предвид, че Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти установи, че подкрепяните от ОАЕ сили за сигурност извършват изнасилвания и други форми на сексуално насилие срещу задържани лица в няколко центъра за задържане, включително в коалиционния център „Бурейка“ и затвора „Бир Ахмед“, както и срещу мигранти и маргинализирани черноафрикански общности, а така също отправят заплахи и извършват тормоз срещу ЛГБТИ лица; като има предвид, че срещу движението „Хути“ бяха повдигнати правдоподобни упреци, че използват изнасилвания и изтезания като средство за водене на война, по-специално срещу политически ангажирани жени и жени активисти;

Р.  като има предвид, че Парламентът многократно е призовавал за обща за ЕС забрана за износ, продажба, модернизиране и поддържане на каквато и да е форма на оборудване за сигурност на членове на ръководената от Саудитска Арабия коалиция, включително Саудитска Арабия и ОАЕ, предвид сериозните нарушения на международното хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека, извършени в Йемен; като има предвид, че някои държави членки са наложили забрани върху износа на оръжие за членове на ръководената от Саудитска Арабия коалиция, включително забраната на Германия за износ на оръжие за Саудитска Арабия и забраната на Италия за износ на оръжие за Саудитска Арабия и ОАЕ, и като има предвид, че и други обмислят това; като има предвид, че някои държави членки продължават да изнасят за Саудитска Арабия и ОАЕ оръжия, които може да се използват в Йемен, в нарушение на правно обвързващата Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета относно износа на оръжие(7);

С.  като има предвид, че Съединените щати спряха продажбите на оръжие за Саудитска Арабия и преустановиха трансфера на реактивни самолети F-35 към ОАЕ в очакване на преразглеждане; като има предвид, че на 4 февруари 2021 г. президентът на САЩ Байдън обяви предстоящото прекратяване на всякаква подкрепа от страна на САЩ за офанзивните операции във войната в Йемен, включително съответните продажби на оръжие, и назначи нов пратеник в Йемен;

Т.  като има предвид, че в окончателния си доклад от 22 януари 2021 г. експертната група на ООН за Йемен отбеляза, че все повече доказателства сочат, че физически лица или образувания в Иран доставят значителни количества оръжия и компоненти на движението „Хути“; като има предвид, че движението „Хути“ продължава да атакува цивилни цели в Саудитска Арабия с ракети и безпилотни летателни апарати;

У.  като има предвид, че на 19 януари 2021 г. предишната администрация на САЩ взе решение за обявяване на движението на хутите „Ансар Аллах“ за терористична организация; като има предвид, че въпреки предоставените от правителството на САЩ генерални лицензи, въздействието на това решение върху възможността за внос на храни, горива и лекарства в държавата продължава да бъде изключително обезпокоително; като има предвид, че на 5 февруари 2021 г. новата администрация на САЩ обяви заличаването на „Ансар Аллах“ от списъците на чуждестранни терористични организации и на изрично посочени световни терористи;

Ф.  като има предвид, че влошаването на политическата обстановка и положението със сигурността в Йемен доведе до увеличаването и консолидирането на присъствието на терористични групи в държавата, включително Ансар ал-Шария, известна също като „Ал-Кайда на Арабския полуостров“, и т.нар. Йеменска провинция Даиш, които продължават да контролират малки части от територията, както и военното крило на „Хизбула“, което е в списъка на ЕС на терористични организации;

Х.  като има предвид, че стабилен, сигурен и демократичен Йемен с добре работещо правителство е от ключово значение за международните усилия за борба срещу екстремизма и насилието в региона и извън него, както и за гарантиране на мира и стабилността в самия Йемен;

Ц.  като има предвид, че между 2015 г. и 2019 г. икономиката на Йемен се е свила с 45%; като има предвид, че икономиката на Йемен, която беше нестабилна още преди конфликта, е засегната сериозно, като стотици хиляди семейства вече нямат постоянни доходи; като има предвид, че Йемен внася 90% от храната си чрез търговски внос, който агенциите за подпомагане не могат да заменят, тъй като хуманитарните агенции предоставят на нуждаещите се лица ваучери за храна или пари в брой, за да могат да купуват продукти на пазара; като има предвид, че 70% от помощта и от търговските стоки за Йемен се внасят в държавата през контролираното от хутите пристанище Ходейда и близкото пристанище Салеф, като осигуряват храна, гориво и лекарства, които са необходими за оцеляването на населението;

Ч.  като има предвид, че схемите за икономическо забогатяване са широко документирани, като икономическите и финансовите ресурси на страната са отклонявани както от правителството на Йемен, така и от движението „Хути“, с опустошително въздействие върху йеменския народ; като има предвид, че в окончателния доклад на експертната група на ООН се посочва, че през 2019 г. движението „Хути“ е отклонило най-малко 1,8 милиарда щатски долара, предназначени за изплащане от страна на правителството на заплати и предоставяне на основни услуги на гражданите; като има предвид, че в доклада се подчертава също така, че правителството участва в практики на изпиране на пари и корупция, които оказват неблагоприятно въздействие върху достъпа до подходящи хранителни доставки за йеменските граждани, в нарушение на правото на прехрана, включително незаконното отклоняване към търговци на 423 милиона щатски долара от средствата на Саудитска Арабия, предназначени първоначално за закупуване на ориз и други стоки за йеменския народ;

Ш.  като има предвид, че говорителят на генералния секретар на ООН подчерта неотложната необходимост от справяне с хуманитарната и екологичната заплаха от изтичането на един милион барела нефт от нефтения танкер „Safer“ край Рас Иса в Йемен; като има предвид, че бързото влошаване на състоянието на танкера създава сериозна заплаха от голям нефтен разлив, който би оказал катастрофално въздействие върху околната среда, би разрушил биологичното разнообразие и би унищожил поминъка на местните крайбрежни общности в Червено море; като има предвид, че въпреки непосредствения риск от екологична катастрофа дългоочакваната инспекция на 44-годишния петролен танкер беше отложена за март 2021 г.;

1.  осъжда най-категорично продължаващото насилие в Йемен от 2015 г. насам, което доведе до най-тежката хуманитарна криза в света; припомня, че не може да има военно решение на конфликта в Йемен и че кризата може да бъде разрешена устойчиво единствено чрез приобщаващ процес на преговори, ръководен от Йемен и ангажиращ Йемен, в който участват всички части на йеменското общество и всички страни в конфликта; подчертава, че за да се спре войната и да се облекчи настоящата хуманитарна криза, всички страни следва да започнат добросъвестно преговори с оглед на постигането на надеждни договорености в областта на политиката и сигурността в съответствие с Резолюция 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, съвместните механизми за изпълнение на мисията на ООН в подкрепа на Споразумението от Ходейда и прекратяването на огъня в световен мащаб, за което се призовава в Резолюция 2532 (2020) на Съвета за сигурност на ООН;

2.  изразява възмущение от разразяващата се в страната опустошителна хуманитарна криза; призовава всички страни да изпълнят задълженията си за улесняване на бързото и безпрепятствено преминаване на хуманитарни и други материали от първа необходимост за населението, а така също и за безпрепятствен достъп до медицински съоръжения в Йемен и в чужбина; изразява особена тревога във връзка с последната оценка на Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност, която показва, че 50 000 души в Йемен живеят в условия, подобни на бедствен глад, като се очаква броят им да се утрои до юни 2021 г. дори ако настоящите равнища на подпомагане останат непроменени;

3.  приветства приноса на ЕС за Йемен в размер на над 1 милиарда евро от 2015 г. насам за политическа помощ, помощ за развитие и хуманитарна помощ; приветства ангажимента му за утрояване на хуманитарната помощ за Йемен през 2021 г.; изразява загриженост обаче, че това продължава да бъде недостатъчно за справяне с мащаба на предизвикателствата, пред които е изправен Йемен; изразява съжаление относно факта, че недостигът на финансиране за Йемен нарасна на 50% през 2019 г.; припомня, че мащабът и сериозността на кризата следва да бъдат отправната точка за бюджетните разисквания; призовава ЕС да мобилизира допълнителни ресурси за справяне с положението в Йемен като част от програмирането на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество; в по-общ план призовава настоятелно Комисията и държавите членки да продължат да играят водеща роля в международните усилия за спешно увеличаване на хуманитарната помощ, включително чрез изпълнение на ангажиментите, поети по време на донорската конференция през юни 2020 г. за плана за хуманитарна реакция за Йемен;

4.  подчертава факта, че разпространението на COVID-19 създава допълнителни сериозни предизвикателства за срива на здравната инфраструктура на страната, тъй като здравните центрове не разполагат с основно оборудване за лечение на COVID-19, а медицинските специалисти нямат предпазни средства и в по-голямата си част не получават заплата, което води до неявяване на работа; призовава всички международни донори да засилят предоставянето на незабавна помощ за поддържане на местната здравна система и да ѝ помогнат да ограничи разпространението на настоящите смъртоносни огнища в Йемен, включително COVID-19, малария, холера и денга; призовава ЕС и неговите държави членки да улеснят достъпа до ваксини в Йемен, включително в лагери за вътрешно разселени лица, чрез механизма COVAX, като част от усилията за гарантиране на справедлив и глобален достъп до ваксини срещу COVID-19, особено сред най-уязвимите лица;

5.  подкрепя усилията на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен Мартин Грифитс за напредък в политическия процес и за постигане на незабавно примирие в цялата държава; призовава да се предостави на специалния пратеник пълен и безпрепятствен достъп до всички части от територията на Йемен; призовава върховния представител/заместник-председател на Съюза и всички държави членки да предоставят на г-н Грифитс политическа подкрепа с оглед на намирането на приобщаващо и постигнато по пътя на преговорите решение на конфликта; за тази цел призовава Съвета по външни работи да преразгледа и актуализира най-новите си заключения относно Йемен от 18 февруари 2019 г., така че да отразяват настоящото положение в страната; настоятелно призовава ЕС и всички негови държави членки да продължат да работят с всички страни в конфликта и да утвърдят прилагането на Споразумението от Стокхолм и на проекта на политическа декларация на ООН като необходими стъпки за намаляване на напрежението и за постигане на политическо споразумение;

6.  изразява убеждението, че всяко дългосрочно решение следва да е съсредоточено върху първопричините за нестабилността в държавата и да задоволява легитимните искания и стремления на народа на Йемен; отново изразява подкрепата си за всички мирни политически усилия за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен; осъжда чуждестранната намеса в Йемен, включително присъствието на чуждестранни войски и наемници на място; призовава за незабавно изтегляне на всички чуждестранни сили, за да се улесни политическият диалог между йеменските действащи лица;

7.  призовава всички страни в конфликта да спазват задълженията си съгласно международното хуманитарно право и да прекратят всички мерки, изострящи настоящата хуманитарна криза; призовава ЕС и неговите държави членки да осъдят най-категорично тежките нарушения на международното хуманитарно право, извършени от всички страни в конфликта от края на 2014 г. насам, включително въздушните удари на ръководената от Саудитска Арабия коалиция, които причиниха хиляди жертви сред цивилното население, изостриха нестабилността на страната и бяха насочени срещу невоенни обекти като училища, водни цистерни и сватби, както и да осъдят нападенията на хутите срещу саудитски цели на територията на Йемен;

8.  призовава Саудитска Арабия незабавно да спре блокирането на кораби, превозващи гориво, предназначени за контролираните от хути територии; отново заявява, че всички страни трябва спешно да се въздържат от използване на умишлено подлагане на глад на гражданското население като метод за водене на война, тъй като това представлява нарушение на международното хуманитарно право в съответствие с член 8, параграф 2, буква б) (xxv) от Римския статут на Международния наказателен съд; подчертава, че е важно да се постигне споразумение между двете страни в северната и южната част относно използването на горивото, за да се облекчи икономическата, селскостопанската, водната, медицинската, енергийната и транспортната криза, която се засилва от използването на горивото като средство за водене на икономическа война;

9.  осъжда неотдавнашните нападения, извършени от подкрепяното от Иран движение „Хути“ в провинциите Мариб и Ал Хауф, както и многократните опити за извършване на трансгранични нападения на територията на Саудитска Арабия, които подкопават цялостните усилия на международната общност за прекратяване на тази война чрез посредници в Йемен;

10.  подкрепя всички мерки, изграждащи доверие между страните в конфликта, с особено внимание към тези, които имат капацитет незабавно да смекчат хуманитарните нужди, като например пълното отваряне на летището в Сана, възобновяването на изплащането на заплатите, прилагането на механизми, позволяващи непрекъснато функциониране на морските пристанища за улесняване на вноса на горива и храни, както и усилията за осигуряване на ресурси и подкрепа за Централната банка на Йемен; призовава Европейския съюз и всички държави членки да предоставят пакет от икономически спасителни мерки за Йемен, включително чуждестранни валутни инжекции, за да се подпомогне стабилизирането на икономиката и на йеменския риал и да се предотврати по-нататъшното повишаване на цените на храните, както и осигуряването на чуждестранни резерви за субсидиране на търговския внос на храни и горива и за изплащане на заплатите в публичния сектор;

11.  изразява съжаление относно факта, че за пръв път от 20 години новото йеменско правителство не включва сред членовете си жени и призовава правителството на Йемен да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира равното представителство, присъствие и участие на жените в политическата сфера на страната;

12.  подчертава, че износителите на оръжие със седалище в ЕС, които подхранват конфликта в Йемен, не спазват няколко критерия на правно обвързващата Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета относно износа на оръжия; във връзка с това отново призовава за валидна за целия ЕС забрана за износ, продажба, модернизиране и поддържане на каквато и да е форма на оборудване за сигурност на членове на коалицията, включително на Саудитска Арабия и ОАЕ, предвид сериозните нарушения на международното хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека, извършени в Йемен;

13.  отбелязва решенията на редица държави членки да наложат забрани за износ на оръжие за Саудитска Арабия и ОАЕ; подчертава, че износът на оръжия остава национална компетентност на държавите членки; призовава всички държави членки да спрат износа на оръжие за всички членове на ръководената от Саудитска Арабия коалиция; призовава заместник-председателя/върховен представител да докладва за текущото състояние на сътрудничеството във военната сфера и в сферата на сигурността между държавите членки и членовете на ръководената от Саудитска Арабия коалиция; осъжда снабдяването на движението „Хути“ със значителни количества оръжия и компоненти от страна на лица и образувания от Иран;

14.  приветства временното спиране от страна на Съединените щати на продажбите на оръжие, използвано за конфликта в Йемен, за Саудитска Арабия, както и на доставката на реактивни самолети F-35 на стойност 23 милиарда щатски долара за ОАЕ, а също така и неотдавнашното съобщение на администрацията на САЩ относно предстоящото прекратяване на всякаква подкрепа за офанзивни операции във войната в Йемен, включително доставката на ракети с прецизно насочване и обмена на разузнавателна информация; във връзка с това приветства подновения ангажимент на САЩ за дипломатическо разрешаване на конфликта, за което свидетелства неотдавнашното назначаване на специален пратеник на САЩ за Йемен;

15.  призовава всички страни в конфликта в Йемен да въведат целенасочена политика за нападения с ракети и безпилотни летателни апарати, която следва да е в съответствие с международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право; настоятелно призовава Съвета, заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да потвърдят отново позицията на ЕС съгласно международното право и да гарантират, че държавите членки въвеждат предпазни мерки, за да се гарантира, че разузнавателните данни, комуникационната инфраструктура и военните бази не се използват за улесняване на извънсъдебни екзекуции; повтаря призива си за приемане на правно обвързващо решение на Съвета относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати и спазването на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

16.  изразява дълбока загриженост във връзка със засиленото присъствие в Йемен на престъпни и терористични групировки, включително „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ и „ИДИЛ/Даиш“; призовава всички страни в конфликта да предприемат решителни действия срещу тези групировки; осъжда всички действия, извършени от всички терористични организации;

17.  приветства решението на новото правителство на САЩ да отмени решението на бившето правителство на САЩ да определи движението „Хути“, известно също като „Ансар Аллах“, като чуждестранна терористична организация и изрично посочени световни терористи;

18.  призовава Съвета да изпълни изцяло резолюция 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, като идентифицира лицата, възпрепятстващи доставянето на хуманитарна помощ, и тези, които планират, ръководят или извършват действия, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или международно хуманитарно право, или действия, които представляват нарушения на правата на човека в Йемен, и като приложи срещу тях целенасочени мерки; припомня, че Комитетът по санкциите не е определил лица от коалицията, които да бъдат санкционирани, въпреки информацията за повтарящи се нарушения от страна на коалицията, събрана от Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти, която предоставя информация с цел спомагане за пълното прилагане на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН;

19.  настоятелно призовава за прекратяване на всички форми на сексуално и основано на пола насилие срещу жени и момичета, включително срещу тези, които са задържани; във връзка с това призовава ЕС да осигури специално финансиране за местните организации, ръководени от жени, и организациите за защита на правата на жените, за да се достига по-успешно до жените, момичетата и жертвите на основано на пола насилие, както и за програми, предназначени за постигане на издръжливост и икономическо овластяване на жените;

20.  отново заявява, че е задължително да се закрилят децата и да се гарантира пълноценното упражняване на техните човешки права; призовава във връзка с това всички страни в конфликта да сложат край на набирането и използването на деца като войници във въоръжения конфликт и също така да гарантират демобилизацията и ефективното разоръжаване на момчетата и момичетата, набирани или използвани във военни действия, и ги приканва настоятелно да освободят пленниците и да си сътрудничат с ООН с оглед на прилагането на ефективни програми за тяхната рехабилитация, за физическото и психологическото им възстановяване и за реинтеграцията им в обществото;

21.  призовава всички страни незабавно да преустановят всички атаки срещу свободата на изразяване, включително чрез задържане, насилствено изчезване и сплашване, и да освободят всички журналисти и защитници на правата на човека, които са задържани единствено за упражняването на своите права на човека;

22.  изразява дълбока загриженост относно сведенията за нарушаване на свободата на религията или убежденията, включително дискриминация, незаконно задържане и използване на насилие, призовава за зачитане и защита на правото на свобода на изразяване и убеждения и осъжда дискриминацията въз основа на религиозна принадлежност, по-конкретно на християни, евреи и други религиозни малцинства, както и на невярващи, в случаи, свързани с разпределянето на хуманитарна помощ; призовава за незабавното и безусловно освобождаване, както и за прекратяване на преследването на последователите на бахайската вяра, които понастоящем са задържани заради мирно практикуване на своята религия и срещу които са повдигнати обвинения, наказуеми със смърт;

23.  изразява съжаление по повод на щетите, нанесени на йеменското културно наследство от въздушните удари на ръководената от Саудитска Арабия коалиция, включително на стария град на Сана и историческия град Забид, както и по повод на обстрелването на Националния музей на Таиз и заграбването от движението „Хути“ на ръкописи и реликви от историческата библиотека на Забид; подчертава, че всички извършители на такива действия трябва да бъдат подведени под отговорност в съответствие с Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт; призовава за спиране на правата на глас на Саудитска Арабия и ОАЕ в ръководните органи на ЮНЕСКО, докато не бъде проведено независимо и безпристрастно разследване на отговорността на двете държави за унищожаването на културното наследство; призовава генералния секретар на ООН да отнесе до Съвета за сигурност въпроса за защитата на всички културни обекти, застрашени от конфликта в Йемен, с оглед приемането на резолюция по този въпрос;

24.  отново изтъква спешната необходимост от предприемане на мисия на ООН за оценка и ремонт на плаващата платформа за съхранение и разтоварване на петрол „Safer“, изоставена край пристанището на Ходейда и представляваща непосредствен риск от сериозна екологична катастрофа за биологичното разнообразие и за поминъка на местните крайбрежни общности на Червено море; призовава ЕС да предостави цялата необходима политическа, техническа или финансова подкрепа, за да се даде възможност на технически екип на ООН спешно да се качи на борда на плаващата платформа за съхранение и разтоварване на петрол „Safer“, за да се предотврати разлив на нефт, който би могъл да бъде четири пъти по-сериозен от историческия разлив от танкера „Ексон Валдес“ през 1989 г. в Аляска;

25.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да използват всички инструменти, с които разполагат, за да подведат под отговорност всички извършители на тежки нарушения на правата на човека; отбелязва възможността за прилагане на принципа на универсална юрисдикция за разследване и наказателно преследване на извършителите на тежки нарушения на правата на човека в Йемен; призовава за прилагането на глобалния режим на ЕС за санкции в областта на правата на човека с цел налагане на целенасочени санкции, като например забрани за пътуване и замразяване на активи, на длъжностни лица от всички страни в конфликта, участвали в тежки нарушения на правата на човека в Йемен, включително Иран, Саудитска Арабия и ОАЕ; призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да подкрепят събирането на доказателства с оглед на използването им при бъдещи наказателни преследвания и да обмислят създаването на независима комисия, която да наблюдава този процес; счита, че жертвите на жестоки престъпления и техните семейства следва да бъдат подкрепяни при достъпа до правосъдие;

26.  призовава Съвета по правата на човека да гарантира, че положението с правата на човека в Йемен остава в дневния му ред, като продължи да подновява мандата на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти и като гарантира, че ѝ се предоставят достатъчно ресурси за ефективното изпълнение на мандата ѝ, включително събиране, съхранение и анализ на информация, свързана с нарушения и престъпления;

27.  отново заявява своя ангажимент за борба срещу безнаказаността за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и тежки нарушения на правата на човека по света, включително в Йемен; счита, че лицата, отговорни за такива престъпления, следва да бъдат надлежно преследвани по съдебен път и съдени; призовава ЕС и държавите членки да предприемат решителни действия за отнасяне на въпроса за положението в Йемен от Съвета за сигурност на ООН до Международния наказателен съд и за разширяване на списъка на лицата, които подлежат на санкции от Съвета за сигурност;

28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на Върховния комисар по правата на човека на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави, на правителството на Йемен, на правителството на Кралство Саудитска Арабия, на правителството на Обединените арабски емирства и на правителството на Ислямска република Иран.

(1) ОВ C 11, 13.1.2020 г., стр. 44.
(2) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 104.
(3) OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 142.
(4) ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 93.
(5) ОВ C 66, 21.2.2018 г., стр. 17.
(6) ОВ C 303, 15.12.2009 г., стр. 12.
(7) OВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.


Положението в Мианмар
PDF 208kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно положението в Мианмар (2021/2540(RSP))
P9_TA-PROV(2021)0054RC-B9-0116/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Мианмар и относно положението на общността рохингия, и по-специално резолюциите, приети на 22 ноември 2012 г.(1), 20 април 2012 г.(2), 20 май 2010 г.(3), 25 ноември 2010 г.(4), 7 юли 2016 г.(5), 15 декември 2016 г.(6), 14 септември 2017 г.(7), 14 юни 2018(8)г., 13 септември 2018 г.(9) и 19 септември 2019 г.(10),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 февруари 2018 г. и от 10 декември 2018 г. относно Мианмар/Бирма,

–  като взе предвид решението на Съвета от 23 април 2020 г. за подновяване на действащите ограничителни мерки срещу Мианмар за още дванадесет месеца,

–  като взе предвид шестия кръг на диалога за правата на човека между Европейския съюз и Мианмар, проведен на 14 октомври 2020 г. чрез видеоконференция,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно Мианмар от 1 февруари 2021 г.,

–  като взе предвид декларацията на ЗП/ВП относно Мианмар от името на Европейския съюз от 2 февруари 2021 г.,

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на Съвета за сигурност на ООН относно свързаното с конфликти сексуално насилие, публикуван на 23 март 2018 г. (S/2018/250),

–  като взе предвид докладите на Съвета на ООН по правата на човека относно Мианмар и положението с правата на човека по отношение на мюсюлманите от общността рохингия и други малцинства,

–  като взе предвид доклада на независимата международна мисия за установяване на фактите относно Мианмар (UNIFFM) от 22 август 2019 г. относно сексуалното и основаното на пола насилие в Мианмар и свързаното с пола въздействие на етническите конфликти (A/HRC/42/CRP.4),

–  като взе предвид докладите на специалния докладчик относно положението във връзка с правата на човека в Мианмар и на Службата на върховния комисар по правата на човека, както и докладите на надзорния механизъм на МОТ,

–  като взе предвид определението на Международния съд от 23 януари 2020 г. относно искането за определяне на временни мерки, внесено от Република Гамбия по делото относно прилагането на Конвенцията за преследване и наказване на престъплението геноцид (Гамбия срещу Мианмар),

–  като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и протокола към нея от 1967 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН от 1948 г. за преследване и наказване на престъплението геноцид,

–  като взе предвид член 25 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) от 1966 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление на дипломатическите мисии в Мианмар от 29 януари 2021 г. относно подкрепата за демократичния преход на Мианмар и усилията за насърчаване на мира, правата на човека и развитието в страната,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно Мианмар от 1 февруари 2021 г.,

–  като взе предвид изявлението на министрите на външните работи на държавите от Г-7 от 3 февруари 2021 г., в което се осъжда военният преврат в Мианмар,

–  като взе предвид изявлението за пресата на Съвета за сигурност на ООН от 5 февруари 2021 г. относно Мианмар,

–  като взе предвид изявлението за пресата на Генералния секретар на ООН Антониу Гутериш от 4 февруари 2021 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) от 1 февруари 2021 г. относно събитията в Република Съюз Мианмар,

–  като взе предвид МПГПП,

–  като взе предвид изявленията на специалния докладчик на ООН за Мианмар Том Андрюс,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 1 февруари 2021 г. военните сили на Мианмар, известни като „Татмадау“, в явно нарушение на конституцията на Мианмар, арестуваха президента Уин Минт и държавния съветник Аун Сан Су Чи, както и водещи членове на правителството, иззеха контрола върху законодателната, съдебната и изпълнителната власт чрез държавен преврат и въведоха извънредно положение за срок от една година;

Б.  като има предвид, че в отговор на преврата избухнаха протести в различни градове в Мианмар; като има предвид, че на 7 февруари 2021 г. в Янгон около 100 000 души мирно участваха в демонстрация срещу преврата; като има предвид, че от 1 февруари 2021 г. около 164 политици, правителствени служители, представители на гражданското общество, монаси и писатели са били незаконно арестувани или поставени под домашен арест; като има предвид, че на 8 февруари, в отговор на продължаващите протести, военните обявиха военно положение в най-големите градове в страната, като наложиха вечерен час и забраниха всякакви събирания на повече от петима души;

В.  като има предвид, че партията „Национална лига за демокрация“ ( НЛД) се оказа победител в парламентарните избори, които се проведоха в Мианмар на 8 ноември 2020 г., като спечели 396 от общо 476 места (приблизително 83% от всички избираеми места); като има предвид, че това бяха вторите оспорвани избори след почти 50 години на военна диктатура, и като има предвид, че подкрепяната от „Татмадау“ Партия за солидарност и развитие на Съюза (ПСРС) спечели само 33 места; като има предвид, че партията НЛД допълнително увеличи дела на подадените за нея гласове спрямо изборите през 2015 г., които бяха първите демократични избори в Мианмар от 1990 г. насам и на които НЛД спечели 360 места, а ПСРС спечели 41 места; като има предвид, че военните вече отказаха да признаят изборите през 1990 г., на които НЛД спечели 392 от общо 492 места;

Г.  ато има предвид, че избирателната активност на всички демократични избори беше постоянно около 70%, което показва подкрепата на народа на Мианмар за демокрацията;

Д.  като има предвид, че новият парламент трябваше да бъде свикан за първи път в деня на преврата; като има предвид, че военният преврат пренебрегва демократично изразената воля на народа на Мианмар и отразява намерението на „Татмадау“ отново да завземе пълната власт над Мианмар, както направи по време на военното си управление, което официално приключи през 2012 г., но в действителност никога не е приключвало; като има предвид, че от „Татмадау“ заявиха, че ще се проведат нови избори след наложеното понастоящем едногодишно извънредно положение, което предполага липса на парламентарно представителство през този период;

Е.  като има предвид, че въпреки преврата 70 членове на парламента положиха клетва в парламента на 4 февруари 2021 г. , като поеха ангажимент да продължат да изпълняват функциите на парламент и да изпълняват мандата си като представители на народа;

Ж.  като има предвид, че „Татмадау“, ясно съзнавайки ниското равнище на подкрепа, с която се ползват сред населението, отказаха да приемат изборните резултати и твърдят, че са извършени широко разпространени измами с гласоподаватели, без да представят никакви доказателства; като има предвид, че избирателната комисия на Мианмар и наблюдателите на изборите не потвърдиха твърденията на „Татмадау“; като има предвид, че „Татмадау“ и техният политически представител, ПСРС, засилиха твърденията си за изборни нередности през последните седмици, като призоваха Съюзната изборна комисия на Мианмар да се намеси; като има предвид, че военните организират демонстрации в подкрепа на армията; като има предвид, че на приблизително един милион и половина гласоподаватели от етнически малцинства в засегнатите от конфликти райони, повечето от които от общността рохингия, не е било разрешено да участват в изборите; като има предвид, че Законът за гражданството на Мианмар обявява лицата от общността рохингия за „чужденци“ или „чуждестранни лица“, като по този начин ги лишава от гражданство;

З.  като има предвид, че този държавен преврат представлява явно нарушение на Конституцията на Мианмар от 2008 г.; като има предвид, че Конституцията на Мианмар предвижда, че единствено президентът може ефективно да прекрати гражданското управление; като има предвид, че следователно военният преврат от 1 февруари 2021 г. е противоконституционен, тъй като президентът Уин Минт беше незаконно арестуван;

И.  като има предвид, че „Татмадау“ назначиха генерал Минт Суе за временно изпълняващ длъжността президент; като има предвид, че главнокомандващият на военните сили Мин Аун Хлаин, който фигурира в международните списъци със санкции поради участието си в преследването на мюсюлманското малцинство, вероятно ще продължи да бъде основният фактор, вземащ решения;

Й.  като има предвид, че след преврата „Татмадау“ сериозно ограничиха възможностите за действие за гражданското общество и наложиха строги ограничения на медиите, включително пълно прекъсване на достъпа до интернет и до платформите на социалните медии; като има предвид, че „Татмадау“ биват обвинявани от международни наблюдатели в използването на фалшиви новини с цел манипулиране на общественото мнение относно преврата; като има предвид, че са въведени ограничения в социалните медии на национално равнище и че телевизията излъчва изключително телевизионния канал „Myawaddy“, който е собственост на военните;

К.  като има предвид, че военните по традиция изолират политическите си съперници и критици, като им отправят неясни обвинения в престъпления; като има предвид, че Аун Сан Су Чи беше арестувана, а по-късно обвинена в незаконен внос на най-малко 10 портативни радиостанции (уоки-токи); като има предвид, че сваленият президент Уин Минт беше задържан на 1 февруари 2021 г. за нарушаване на разпоредбите относно извънредното положение във връзка с коронавируса и е обвинен, че е отправил поздрав в посока на автомобил, пълен с негови поддръжници, по време на предизборната кампания миналата година; като има предвид, че ако бъдат признати за виновни, Аун Сан Су Чи и Уин Минт може да бъдат осъдени на до три години лишаване от свобода; като има предвид, че ако те бъдат осъдени, това би могло да ги лиши от възможността отново да заемат публична длъжност;

Л.  като има предвид, че около 100 групи са се присъединили към Движението за гражданско неподчинение, което призова за стачки в медицинските служби, наред с други сектори;

М.  като има предвид, че Мианмар има дълга история на демократични борби и потискане от страна военните; като има предвид, че от обявяването на независимостта от Великобритания през 1948 г., и по-специално през продължителния период 1962 – 2015 г., военните държаха здраво властта, ограничавайки всякакъв демократичен напредък, включително организациите на гражданското общество, ограничавайки правата на човека и лишавайки от свобода опозиционните активисти, включително лауреата на Нобеловата награда за мир за 1991 г. Аун Сан Су Чи, която беше под домашен арест през голяма част от периода 1989 – 2010 г.;

Н.  като има предвид, че действащата конституция влезе в сила през 2008 г. и че преди изборите организации за защита на правата на човека изразиха опасения с оглед на факта, че тя гарантира 25% от местата в парламента на „Татмадау“ и следователно на практика предоставя на военните правомощията да налагат вето на всякакви по-нататъшни конституционни промени, за които се изискват 75% от гласовете; като има предвид, че Конституцията също така гарантира, че „Татмадау“ запазват пълен контрол върху силите за сигурност, полицията и министерствата на вътрешните работи, на отбраната и на граничната охрана;

О.  като има предвид, че след поредица от протести и вътрешни борби страната започна постепенно да се отваря демократично в периода след 2010 г., което доведе до увеличаване на гражданските свободи, включително бавен демократичен напредък, видим на общите избори през 2015 г., както и поредица от частични избори, които до голяма степен бяха спечелени от опозиционната НЛД;

П.  като има предвид, че с оглед на деликатното цялостно положение Мианмар, макар и да има полудемократично и гражданско правителство от 2015 г. насам, продължи да се намира в нестабилно и напрегнато състояние, като се има предвид, че продемократичните сили и „Татмадау“, макар до голяма степен да споделят еднакви виждания относно някои проекти за икономическо развитие и икономически реформи, имаха коренно различни виждания за бъдещия път на страната;

Р.  като има предвид, че демократичното отваряне в Мианмар, което се осъществява от 2010 г. насам, беше до голяма степен мотивирано от необходимостта от икономическо развитие на страната, тъй като тя беше обект на строги международни санкции в резултат на военното си управление и на изключително слабите резултати в областта на правата на човека; като има предвид, че в резултат на предпазливите демократични реформи започна бавната отмяна на някои международни санкции, което на свой ред даде възможност за икономическо развитие и беше от полза за голяма част от населението на Мианмар; като има предвид, че превратът възстановява положението отпреди процесите на демократизация и подкопава условията за предоставяне на преференции по схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО) и за отмяна на санкциите;

С.  като има предвид, че нарушенията на правата на човека, и по-специално извършваните срещу мюсюлманското малцинство в Мианмар – и особено срещу общността рохингия – което правителството на Мианмар не е признало като етническа група в своята държава, продължиха след демократичното отваряне и достигнаха трагичната си кулминация с извършените през 2017 г. жестокости, които ООН окачестви като етническо прочистване и които доведоха до масово изселване на бежанци към съседен Бангладеш; като има предвид, че въпреки многобройните призиви на международната общност малцинството рохингия продължава да бъде преследвано в Мианмар и до ден днешен;

Т.  като има предвид, че международните призиви за прекратяване на етническото прочистване на общността рохингия и за подобряване на нейното положение до голяма степен бяха пренебрегнати от правителството на Мианмар; като има предвид, че вследствие на това през септември 2019 г. Парламентът в крайна сметка суспендира Аун Сан Су Чи, тогавашния държавен съветник и министър на външните работи на Мианмар, от общността на наградата за правата на човека „Сахаров“ поради непредприемането на действия срещу тези добре документирани нарушения на правата на човека; като има предвид, че оттогава насам бяха наложени международни санкции срещу военните и управляващия главнокомандващ генерал Мин Аун Хлаин, наред с други лица, заради нарушения на правата на човека;

У.  като има предвид, че в Мианмар има многобройни етнически групи, включително народите рохингия, карен, рахин, шан и чин; като има предвид, че вътрешните конфликти доведоха до трагичната загуба на хиляди човешки животи през последните десетилетия; като има предвид, че неотдавнашните сблъсъци в щата Каин доведоха до разселването на 4 000 души само за периода от декември 2020 г. насам; като има предвид твърденията, че през последните години военните са извършили сериозни нарушения на правата на човека и жестокости, включително изнасилвания и военни престъпления, което накара Международния наказателен съд (МНС) да започне разследване конкретно по отношение на положението на малцинството рохингия; като има предвид, че IIFFMM призова за разследване и наказателно преследване на генерал Мин Аун Хлаин за геноцид в северната част на щата Рахин, както и за престъпления срещу човечеството и военни престъпления в щатите Рахин, Качин и Шан;

Ф.  като има предвид, че със заповедта на Международния съд от 23 януари 2020 г. бяха наложени временни мерки по делото, свързано с Конвенцията срещу геноцида и с общността рохингия, заведено от Гамбия срещу Мианмар; като има предвид, че правителството на Мианмар, чиято защита пред Международния съд е ръководена от Аун Сан Су Чи, окачестви твърденията за геноцид като подвеждащо и непълно описание на положението; като има предвид, че правителството на Мианмар е предприело ограничен брой стъпки за противодействие срещу нарушенията на правата на човека чрез няколко президентски директиви; като има предвид, че все още предстои правителството да измени или отмени ключови закони, които улесняват дискриминацията срещу общността рохингия, включително Закона за гражданството от 1982 г.;

Х.  като има предвид, че ЕС непрекъснато призовава за подвеждане под отговорност на лицата, отговорни за тези престъпления, както и че Съюзът подкрепи резолюциите, приети на 27 септември 2018 г. от Съвета на ООН по правата на човека и на 16 ноември 2018 г. от Третия комитет на Общото събрание на ООН; като има предвид, че най-висшите военни фигури, които са надзиравали нападенията срещу общността рохингия, остават на постовете си и са участвали в преврата; като има предвид, че Парламентът многократно е осъждал нарушенията на правата на човека и систематичните и широко разпространени нападения срещу населението от общността рохингия;

Ц.  като има предвид, че от 2013 г. насам Европейският съюз оказва политическа и финансова подкрепа на процеса на демократичен преход в Мианмар и полага огромни усилия за насърчаване на мира, правата на човека и развитието в страната; като има предвид, че през октомври 2015 г. ЕС подписа националното споразумение за прекратяване на огъня като международен свидетел, което отразява ключовата му роля в подкрепа на мирния процес; като има предвид, че ЕС отпусна 688 милиона евро като подкрепа за развитието на Мианмар за периода 2014 – 2020 г.; като има предвид, че Мианмар се ползва от търговски преференции по схемата ВОО, която позволява безмитен и освободен от квоти достъп до единния пазар на ЕС; подчертава, че процесът на засилена ангажираност по схемата ВОО вече започна през 2018 г., като акцентът беше поставен върху спазването на конвенциите за правата на човека и трудовите права;

Ч.  като има предвид, че на 23 април 2020 г. Съветът удължи срока на действие на ограничителните мерки спрямо Мианмар с една година – до 30 април 2021 г., включително замразяване на активите и забрани за пътуване на 14 висши военни, гранични и полицейски служители от Мианмар, отговорни за нарушения на правата на човека, извършени спрямо населението от общността рохингия, селяни от етническите малцинства и цивилни лица в щатите Рахин, Качин и Шан; като има предвид, че не са наложени ограничителни мерки на генерал Мин Аун Хлаин и на заместник главнокомандващия генерал Сое Уин;

Ш.  като има предвид, че по приблизителни оценки в щата Рахин все още живеят около 600 000 представители на общността рохингия, които са жертва на продължаващи дискриминационни политики и практики, системни нарушения на техните основни права и произволни арести, както и че те биват задържани в пренаселени лагери, лишавани от правото им на свободно движение и силно ограничавани по отношение на достъпа им до образование и здравеопазване;

Щ.  като има предвид, че Международният валутен фонд (МВФ) преведе 350 милиона щатски долара под формата на спешно финансиране за Мианмар във връзка с кризата с коронавируса през седмицата преди преврата;

АА.  като има предвид широко разпространените твърдения за корупция по адрес на „Татмадау“ и техните генерали, които имат много сериозно участие в икономиката на Мианмар, като притежават мощни конгломерати, контролират търговията на страната с ценни продукти като нефрит и дървен материал, управляват инфраструктура като пристанища и язовири, управляват банковото дело, застраховането, болници, фитнес зали и медии; като има предвид, че военният преврат излага на риск продължаването на международните инвестиции, туризма и финансирането;

АБ.  като има предвид, че превратът беше посрещнат с осъждане, критики и загриженост от широк кръг международни фактори като САЩ , Обединеното кралство, Япония, Индия, Австралия и Канада; като има предвид, че председателят на АСЕАН направи изявление, в което насърчава „диалога, помирението и връщането към нормалност“; като има предвид, че на 5 февруари 2021 г. индонезийският президент Джоко Уидодо и министър-председателят на Малайзия Мухидин Ясин призоваха за специална среща на АСЕАН по този въпрос;

АВ.  като има предвид, че генералният секретар на ООН Гутериш нарече преврата „абсолютно неприемлив“; като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН направи изявление за медиите, в което изрази „дълбока загриженост“ относно военния преврат в Мианмар, като призова за незабавното освобождаване на избрания лидер на страната Аун Сан Су Чи и на президента Уин Минт; като има предвид, че Китай и Русия попречиха на приемането на по-категоричен текст от Съвета за сигурност на ООН; като има предвид, че на 7 февруари 2021 г. Том Андрюс, специален докладчик на ООН за Мианмар, публикува изявление, в което настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека, наред с други заинтересовани лица, незабавно да свика специална сесия;

АГ.  като има предвид, че на 14 ноември 2019 г. III-ти подготвителен състав на Международния наказателен съд взе решение да разреши разследване на престъплението депортиране на хора от общността рохингия от Мианмар в Бангладеш; като има предвид, че според последния доклад на UNIFFM от 16 септември 2019 г. действията на правителството на Мианмар продължават да бъдат част от широко разпространена и систематична атака срещу останалата част от общността рохингия в щата Рахин, което представлява преследване и други престъпления срещу човечеството;

1.  изразява съчувствие и подкрепа за народа на Мианмар в неговата мирна и законна борба за демокрация, свобода и права на човека;

2.  решително осъжда завземането на властта от военните на 1 февруари 2021 г., организирано от Татмадау под ръководството на генерал Мин Аун Хлаин, посредством преврат на 1 февруари 2021 г., и призовава „Татмадау“ да зачитат изцяло резултатите от демократичните избори през ноември 2020 г. и с цел да не застрашават целия демократичен напредък, постигнат през последните години, незабавно да възстановят гражданското правителство, да прекратят извънредното положение и да позволят на всички избрани членове на парламента да встъпят в мандата си, за да възстановят конституционния ред и демократичните норми; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки, както и международната общност, да откажат да признаят военното управление на Мианмар, включително генерал Мин Аун Хлаин, генерал Сое Уин и изпълняващия длъжността президент Минт Суе, и да предприемат съответните действия;

3.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на президента Уин Минт, на държавния съветник Аун Сан Су Чи и на всички други лица, които са били незаконно задържани под претекст за фалшиви избори или измамни изборни резултати или други непочиващи на факти обвинения, които са неоснователни; припомня на „Татмадау“, че такива твърдения допълнително намаляват доверието в тях на национално и международно равнище; подчертава, че военните сили на Мианмар трябва да изяснят на какво правно основание са били арестувани задържаните лица и че трябва също така да гарантират, че правата на тези лица се зачитат изцяло, включително защита срещу малтретиране, и че те имат достъп до адвокати по свой избор и до семействата си;

4.  осъжда репресиите на Татмадау срещу независимите активисти, медиите и организациите на гражданското общество след преврата; призовава за незабавното освобождаване на всички активисти на гражданското общество, монаси и журналисти, задържани единствено заради изразяването на несъгласие, и настоятелно заявява, че правото им на мирен протест срещу този незаконен преврат не може да бъде възпрепятствано и че цивилното население не може да бъде подлагано на репресии под каквато и да било форма;

5.  приветства организирането на вторите демократични общи избори в Мианмар на 8 ноември 2020 г. и призовава всички заинтересовани страни стриктно да зачитат волята на народа на Мианмар; настоятелно призовава всички страни да възобновят демократичния преход в Мианмар; настоява двете камари на Събранието на Съюза да бъдат свикани незабавно, за да се даде възможност за тяхното встъпване в длъжност и назначаването на най-високото ръководство на страната, включително президента, вицепрезидентите и новото гражданско правителство, по напълно прозрачен и демократичен начин; отново припомня предложението на ЗП/ВП, в което той заяви, че Европейският съюз е готов да подкрепи диалога с всички ключови заинтересовани лица, които желаят да намерят решение за ситуацията добросъвестно и да възстановят конституционния ред в Мианмар;

6.  призовава Татмадау да зачете резултатите от общите избори от 8 ноември 2020 г., незабавно да прекрати извънредното положение и да предаде властта на избраните граждански органи; припомня, че всички твърдения за изборни нередности трябва да бъдат подкрепени с доказателства и разследвани по съответните демократични канали, при пълно зачитане на решението на законните органи; счита, че настоящата избирателната комисия на Съюза, назначена от Татмадау на 3 февруари 2021 г., е нелегитимна и не може да удостовери каквито и да било минали и бъдещи изборни резултати; настоятелно заявява, че трябва незабавно да бъде възстановена предишната избирателна комисия на Съюза;

7.  настоятелно призовава армията и законно избраното правителство на Мианмар под ръководството на президента Уин Минт да започнат свободен и честен процес на изготвяне и прилагане на нова конституция заедно с народа на Мианмар, за да се постигне истинска демокрация и държава, която работи за благосъстоянието и просперитета на всички хора в Мианмар, по-специално гарантира признаването и представителството на всички етнически групи в Мианмар, включително общността рохингия, и която гарантира сигурност, свобода, хармония и мир за всички;

8.  остро критикува ограничаването на гражданските права и правата на човека, както и ограниченията на свободата на изразяване и на събрания, и в тази връзка решително осъжда ограничаването на свободата на медиите чрез прекъсване на достъпа до интернет и ограничаване и блокиране на платформите на социалните медии като „Фейсбук“ и „Туитър“;

9.  подчертава, че блокирането на телекомуникациите представлява допълнителна заплаха за населението в допълнение към продължаващата пандемия от COVID-19, както и продължаващия вътрешен конфликт с участието на въоръжени групировки, който излага цивилното население на риск в няколко части на страната; поради това подчертава, че незабавно трябва да бъдат възстановени пълните телефонни и интернет услуги;

10.  подчертава изявлението на ЗП/ВП, в което той заявява, че Европейският съюз очаква безопасността на гражданите на Мианмар и на неговите държави членки да бъде гарантирана във всеки един момент и че ЕС ще разгледа всички възможности, с които разполага, за да гарантира, че демокрацията ще възтържествува;

11.  приветства народа на Мианмар, който е понесъл десетилетия на военно управление и въпреки че се ползва само от ограничени демократични свободи, продължава да се стреми към демократична Мианмар, и го приветства за впечатляващата избирателна активност от около 70% на изборите през 2020 г., която е ясен показател за желанието на гражданите на тази страна да участват в нейното демократично управление;

12.  отново изразява твърдата си подкрепа за гражданското общество и защитниците на демокрацията в Мианмар и призовава ЕС и неговите институции да продължат усилията, насочени към постигането на напредък в изграждането на гражданско общество, въпреки настоящите и евентуално продължаващи ограничения, наложени от настоящото военно правителство;

13.  отново изразява основното си убеждение, че демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека са от основно значение за постигането на устойчив и действително приобщаващ икономически растеж и просперитет;

14.  отново подчертава, че макар да не е осъдила по подходящ начин нарушенията на правата на човека срещу малцинствата в Мианмар, Аун Сан Су Чи продължава да бъде символ на народа на Мианмар, когато става въпрос за демократични стремежи и амбиции за по-справедливо и демократично бъдеще;

15.  изразява загриженост относно повишеното равнище на фалшифицирана и манипулирана информация, разпространявана от „Татмадау“ в Мианмар, и разглежда нарастващото присъствие на такива фалшиви новини в Мианмар като тревожна тенденция;

16.  припомня, че Мианмар трябва да изпълнява своите задължения и ангажименти във връзка с демократичните принципи и правата на човека, които са съществен елемент от схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО); настоятелно призовава Комисията да започне разследване в съответствие с член 19, параграф 1, буква а) от Регламента относно общата система за преференции (ОСП) с оглед на спирането на търговските преференции, с които Мианмар, и особено дружествата, притежавани от членове на военните сили, се ползват в конкретни сектори, и да информира надлежно Парламента; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да засилят натиска върху „Татмадау“ и да предприемат всички мерки, с които разполагат, за да гарантират, че властта ще върната на избраните органи; призовава Комисията, без да изключва всякакви възможни мерки, включително подготовката на санкции срещу лицата, отговорни за преврата, да подготви постепенни наказателни мерки, за да реагира адекватно на съществуващите и евентуални бъдещи нарушения, като същевременно отчита положителното въздействие на предоставените преди това търговски преференции за гражданското общество и за гражданската икономика;

17.  настоятелно призовава Комисията да издаде спешни препоръки за установените в ЕС предприятия, като ги предупреди за рисковете, свързани с правата на човека, рисковете за репутацията и правните рискове, свързани с извършването на стопанска дейност с военните сили на Мианмар; настоятелно призовава установените в ЕС предприятия да извършват задълбочена надлежна проверка в областта на правата на човека и да гарантират, че нямат връзки със силите за сигурност на Мианмар, с техни отделни членове или с образувания, притежавани или контролирани от тях, и че не допринасят пряко или косвено за репресиите на военните срещу демокрацията и правата на човека; призовава установените в ЕС предприятия, включително холдинговите и дъщерните дружества, спешно да направят преоценка на своите стопански връзки в Мианмар и да прекратят всякакви отношения с дружества, свързани с военните; изтъква настоящата подготовка на законодателство на ЕС за корпоративна надлежна проверка, с което се налагат задължения за надлежна проверка в областта на правата на човека на дружества от ЕС и дружества, извършващи дейност на единния пазар, като се гарантира, че дружествата, които допринасят за или имат връзки с нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право в Мианмар, се подвеждат под отговорност в съответствие с националното право;

18.  призовава институциите на ЕС и други международни финансови организации да следят отблизо финансовите дейности на „Татмадау“ и техните членове и да изяснят какъв вид подходящи мерки биха могли да бъдат предприети, в случай че положението в Мианмар не се подобри или дори се влоши още повече;

19.  призовава ЕС и държавите членки да насърчават международната координация, за да се предотврати незаконният износ на неразрешени стоки от Мианмар, от който по-специално извличат икономическа изгода военните, и да се прекрати производството на незаконни стоки, особено експлоатацията на природни ресурси като незаконно добита дървесина;

20.  призовава Съвета да преразгледа и евентуално да измени оръжейното ембарго на ЕС срещу Мианмар, за да гарантира, че ембаргото обхваща оборудване за наблюдение и продукти с двойна употреба, които може да се използват от военните в техните репресии срещу правата и изразяването на различно мнение;

21.  призовава ЕС да продължи програмите, които помагат на гражданите на страната, и при необходимост да засили подкрепата с оглед на настоящата криза, включително хуманитарна помощ и инициативи за подкрепа на демокрацията; приветства решението от 1 юли 2020 г. на Австрия, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия и Полша да се преустанови изплащането на дълга от Мианмар в размер на 98 милиона щатски долара, за да се помогне на страната да се справи с тежките последици от пандемията от COVID-19; настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че помощта за развитие не се финансира чрез правителствените канали на Мианмар, които понастоящем са в ръцете на Татмадау;

22.  счита, че при необходимост АСЕАН може да служи като канал за помощ от международната общност за Мианмар, каквато роля изигра след разрушенията, причинени от циклона Наргис в Мианмар през 2008 г.; освен това насърчава АСЕАН да играе активна роля като посредник за преодоляването на настоящата криза в Мианмар; счита, че мисиите за наблюдение на избори могат да бъдат ефективен инструмент на АСЕАН за укрепване на демокрацията в нейните държави членки, тъй като тези мисии предоставят допълнителна степен на легитимност на изборния процес;

23.  призовава ЗП/ВП да поддържа тесни контакти с партньорите със сходни възгледи, например САЩ, Обединеното кралство, Япония, Индия, Австралия, Канада и по-специално с членовете на АСЕАН, и да работи в тясно сътрудничество с тях и да унифицира позициите и инициативите, за да се работи за възстановяването на гражданското правителство в Мианмар възможно най-скоро;

24.  призовава за това международните хуманитарни наблюдатели, включително специалният представител на ЕС за правата на човека, специалният докладчик на ООН за положението с правата на човека в Мианмар и специалните процедури на Съвета по правата на човека, да получат незабавен и безпрепятствен достъп до цялата територия на Мианмар; приветства тясното сътрудничество между ЕС и ООН и други международни организации относно Мианмар;

25.  приветства изявлението на Съвета за сигурност на ООН, в което се призовава за незабавното освобождаване на всички задържани; призовава Съвета за сигурност на ООН да приеме възможно най-скоро резолюция, с която да осъди преврата, извършен от Татмадау, и да наложи ясни, обвързващи и приложими последици, ако Татмадау продължи да нарушава демократичните процеси;

26.  призовава ЕС и неговите държави членки да насърчат приемането на резолюция относно Мианмар на следващата сесия на Съвета на ООН по правата на човека;

27.  освен това призовава Китай и Русия да участват активно в международната дипломация и да изпълняват своята отговорност като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и очаква те да играят конструктивна роля в контрола на положението в Мианмар;

28.  аплодира генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за силното му изявление относно действията на военните сили в Мианмар и приветства изявлението на председателя на АСЕАН относно „събитията в Република Съюз Мианмар“, в което се подчертава значението на „спазването на принципите на демокрацията, правовата държава и доброто управление, зачитането и защитата на правата на човека и основните свободи“;

29.  припомня мултиетническия характер на Мианмар и настоятелно призовава Татмадау да зачита изцяло неотменимите права на всяка етническа група и подчертава, че Европейският съюз ще продължи да наблюдава отблизо действията на военното ръководство по отношение на малцинствата в страната, и по-специално общността рохингия, които вече са били обект на огромна жестокост в миналото; във връзка с това изразява благодарност и уважение към правителството и народа на Бангладеш, които са приели и продължават да осигуряват подслон на приблизително един милион бежанци от общността рохингия от Мианмар; подчертава категорично, че Мианмар в крайна сметка носи отговорността за тези бежанци и трябва да гарантира тяхното безопасно, хуманно и организирано репатриране и реинтегриране в Мианмар; призовава за пълен и безпрепятствен хуманитарен достъп до Мианмар;

30.  отново осъжда категорично всички минали и настоящи нарушения на правата на човека, както и системните и широко разпространени нападения, включително убийства, тормоз, изнасилвания и разрушаване на собственост, които според регистрите на мисията на ООН за установяване на фактите и на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека представляват актове на геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършвани от въоръжените сили срещу населението от общността рохингия; подчертава, че Татмадау постоянно нарушава международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

31.  приветства повторното въвеждане и удължаването на срока на действие на санкциите от 2018 г. от страна на Съвета по външни работи на ЕС срещу военни служители и длъжностни лица от Татмадау, от граничната охрана и полицията, които са отговорни за тежки нарушения на правата на човека срещу населението от общността рохингия, и очаква тези лица да бъдат обект на постоянен контрол в рамките на режима на санкции;

32.  отново изразява подкрепата си за решението на главния прокурор на Международния наказателен съд да започне предварително разследване на престъпленията, извършени срещу населението от общността рохингия, и за всяка подходяща инициатива, която допринася за търсенето на отговорност от лицата, отговорни за жестокостите, включително генерал Мин Аун Хлаин и генерал Сое Уин;

33.  настоятелно призовава Съвета да измени мандата на настоящата схема от ограничителни мерки, за да включи нарушения на демокрацията, и да разшири обхвата на целенасочените санкции, така че да включват всички ръководители на военните сили на Мианмар, включително всички лица, участвали в преврата, и други правни субекти – пряко притежание на участници в преврата;

34.  горещо приветства проявеното от ЕС лидерство за създаването на независимия механизъм за разследване на ООН за Мианмар (IIMM), чиято цел е да събира, консолидира, съхранява и анализира доказателствата за най-тежките международни престъпления и нарушения, извършени в Мианмар от 2011 г. насам; настоятелно призовава Мианмар да сътрудничи с международните усилия за гарантиране на отчетност, включително като най-накрая предостави на IIMM пълен достъп до страната; призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да гарантират, че независимият механизъм за разследване на ООН за Мианмар разполага с необходимата подкрепа, включително и финансова подкрепа, за изпълнението на своя мандат;

35.  призовава ЗП/ВП и държавите членки да следят отблизо положението в Мианмар и призовава ЗП/ВП да докладва редовно пред комисията по външни работи на Парламента, за да се гарантира адекватен парламентарен диалог относно тази важна и тревожна ситуация;

36.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на законните президент и правителство на Мианмар, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на правителствата и парламентите на САЩ, Обединеното кралство, Япония, Индия, Австралия, Канада и държавите – членки на АСЕАН, на генералния секретар на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Мианмар, на върховния комисар на ООН за бежанците и Съвета на ООН по правата на човека, на Долната камара на Съюза Мианмар (Pyidaungsu Hluttaw), на президента, държавния съветник и военните сили на Мианмар.

(1) OВ C 419, 16.12.2015 г., стр. 189.
(2) OВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 79.
(3) ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 154.
(4) OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стp. 120.
(5) OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 134.
(6) OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 112.
(7) OВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 109.
(8) OВ C 28, 27.1.2020 г., стр. 80.
(9) OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 124.
(10) Приети текстове, P9_TA(2019)0018.


Руанда: случаят на Пол Русесабагина
PDF 153kWORD 45k
Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. относно Руанда, случаят на Пол Русесабагина (2021/2543(RSP))
P9_TA-PROV(2021)0055RC-B9-0130/2021

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Руанда,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид принципите и насоките относно правото на справедлив процес и правна помощ в Африка,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, който беше ратифициран от Руанда през 1975 г.,

–  като взе предвид Правилата на ООН относно минимални стандарти за третиране на лишените от свобода („Правилата на Нелсън Мандела“), преразгледани през 2015 г.,

–  като взе предвид Декларацията от Кампала относно условията в затворите в Африка,

–  като взе предвид писмата на Службата на върховния комисар по правата на човека (СВКПЧ) на ООН от 30 септември 2020 г. до правителствата на Руанда и Обединените арабски емирства (ОАЕ) относно мандатите на специалния докладчик относно изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, работната група на ООН относно произволното задържане, работна група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора и специалния докладчик на ООН относно насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи в рамките на борбата с тероризма,

–  като взе предвид Спор