Innéacs 
Téacsanna atá glactha
Déardaoin, 11 Feabhra 2021 - Brussels
Margaí in ionstraimí airgeadais ***I
 Réamheolaire téarnaimh AE agus coigeartuithe spriocdhírithe le haghaidh idirghabhálaithe airgeadais chun cuidiú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19***I
 Rialacha maidir le húsáid sliotán in aerfoirt an Aontais***I
 Bearta sealadacha i dtaca le bailíocht deimhnithe agus ceadúnas (Omnibus II)
 Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin

Margaí in ionstraimí airgeadais ***I
PDF 119kWORD 44k
Rún
Téacs
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Feabhra 2021 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2014/65/AE maidir le ceanglais faisnéise, rialachas táirgí agus teorainneacha suímh chun cabhrú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))
P9_TA(2021)0046A9-0208/2020

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2020)0280),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 53(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0210/2020),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 29 Deireadh Fómhair 2020(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 16 Nollaig 2020 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0208/2020),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 11 Feabhra 2021 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2021/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2014/65/AE a mhéid a bhaineann le ceanglais faisnéise, rialachas táirgí agus teorainneacha suímh, agus Treoracha 2013/36/AE agus (AE) 2019/878 a mhéid a bhaineann lena gcur i bhfeidhm maidir le gnólachtaí infheistíochta, chun cabhrú leis an téarnamh ó ghéarchéim COVID-19

P9_TC1-COD(2020)00152


(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Treoir (AE) 2021/338.)

(1) IO C 10, 11.1.2021, lch. 30.


Réamheolaire téarnaimh AE agus coigeartuithe spriocdhírithe le haghaidh idirghabhálaithe airgeadais chun cuidiú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19***I
PDF 123kWORD 44k
Rún
Téacs
Iarscríbhinn
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Feabhra 2021 maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 a mhéid a bhaineann le Réamheolaire téarnaimh an Aontais agus coigeartuithe spriocdhírithe le haghaidh idirghabhálaithe airgeadais chun cuidiú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))
P9_TA(2021)0047A9-0228/2020

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2020)0281),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0206/2020),

–  ag féachaint d'Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 29 Deireadh Fómhair 2020(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f74(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 16 Nollaig 2020 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0228/2020),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á thabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 11 Feabhra 2021 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2021/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 a mhéid a bhaineann le réamheolaire Téarnaimh AE agus coigeartuithe spriocdhírithe le haghaidh idirghabhálaithe airgeadais agus Treoir 2004/109/CE a mhéid a bhaineann le húsáid na formáide tuairiscithe leictreonaí aonair le haghaidh tuarascálacha airgeadais bliantúla, chun tacú leis an téarnamh ó ghéarchéim COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0155


(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2021/337.)

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ón gCoimisiún

Tugann an Coimisiún dá aire, maidir leis an gcomhaontú polaitiúil i ndáil leis an togra ón gCoimisiún chun an Rialachán Réamheolaire a leasú d’fhonn réamheolaire Téarnaimh de chuid AE a thabhairt isteach, go n-áirítear ann leasú ar an Treoir Trédhearcachta lena gcuirtear an ceanglas tuarascálacha airgeadais a ullmhú agus úsáid á baint as an bhFormáid Leictreonach Aonair Eorpach (ESEF) ar atráth. Níor áiríodh an t-atráth sin sa togra tosaigh ón gCoimisiún. I dtuairim an Choimisiúin, níl atráth ESEF i gcomhréir le prionsabail an Aontais maidir le rialáil níos fearr agus le ceart tionscnaimh an Choimisiúin. Níor cheart, dá bhrí sin, é a bheith ina fhasach. Toisc nach athrú substainteach beartais é ESEF a chur ar atráth agus go léiríonn sé na himthosca deacra a gcaithfidh cuideachtaí aghaidh a thabhairt orthu mar gheall ar phaindéim COVID-19, ní bheidh an Coimisiún ina bhac ar a ghlacadh.

(1) IO C 10, 11.1.2021, lch. 30.


Rialacha maidir le húsáid sliotán in aerfoirt an Aontais***I
PDF 118kWORD 44k
Rún
Téacs
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Feabhra 2021 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 ón gComhairle maidir le díolúine shealadach ó na rialacha maidir le húsáid sliotán in aerfoirt an Chomhphobail i ngeall ar phaindéim COVID-19 (COM(2020)0818 – C9-0420/2020 – 2020/0358(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2020)0818),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 100(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0420/2020),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 27 Eanáir 2021(1),

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 27 Eanáir 2021 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Rialacha 59 agus 163 dá Rialacha Nós Imeachta,

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 11 Feabhra 2021 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2021/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le díolúine shealadach ó na rialacha maidir le húsáid sliotán in aerfoirt an Aontais i ngeall ar ghéarchéim COVID-19

P9_TC1-COD(2020)0358


(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2021/250.)

(1) Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.


Bearta sealadacha i dtaca le bailíocht deimhnithe agus ceadúnas (Omnibus II)
PDF 118kWORD 45k
Rún
Téacs
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Feabhra 2021 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos bearta sonracha agus sealadacha i bhfianaise ráig COVID-19 agus i dtaca le deimhnithe, ceadúnais agus údaruithe áirithe a athnuachan nó síneadh a chur leo agus le cur ar athlá seiceálacha tréimhsiúla áirithe agus oiliúint thréimhsiúil áirithe i réimsí áirithe den reachtaíocht iompair, le haghaidh tréimhsí tagartha ina dhiaidh sin dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2020/698(COM(2021)0025 – C9-0004/2021 – 2021/0012(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2021)0025),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 91 agus 100(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0004/2021),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 27 Eanáir 2021(1),

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 3 Feabhra 2021 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Rialacha 59 agus 163 dá Rialacha Nós Imeachta,

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 11 Feabhra 2021 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2021/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos bearta sonracha agus sealadacha i bhfianaise mharthanacht ghéarchéim COVID-19 i dtaca le deimhnithe, ceadúnais agus údaruithe áirithe a athnuachan nó síneadh a chur leo, le cur ar athlá seiceálacha tréimhsiúla áirithe agus oiliúint thréimhsiúil áirithe i réimsí áirithe den reachtaíocht iompair agus síneadh a chur le tréimhsí áirithe dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2020/698

P9_TC1-COD(2021)0012


(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2021/267.)

(1) Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.


Comhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin
PDF 236kWORD 97k
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Feabhra 2021 ar chur chun feidhme Chomhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin (2019/2202(INI))
P9_TA(2021)0050A9-0219/2020

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint d’Airteagal 8 agus Teideal V, go háirithe Airteagail 21, 22, 36, 37 agus 49 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), mar aon le Cuid a Cúig den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

–  ag féachaint don Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile, lena n-áirítear Limistéar Domhain agus Cuimsitheach Saorthrádála (CC/LDCST), a tháinig an bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2017, agus don Chlár Oibre Comhlachais a ghabhann leis,

–  ag féachaint do theacht i bhfeidhm chóras gan víosa do shaoránaigh na hÚcráine an 11 Meitheamh 2017, mar thoradh ar na leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle arna ndéanamh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle,

–  ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin(1),

–  ag féachaint dá rúin roimhe seo maidir leis an Úcráin, go háirithe rún an 12 Nollaig 2018 ar chur chun feidhme Chomhaontú Comhlachais AE leis an Úcráin(2) agus rún an 21 Eanáir 2016 ar Chomhaontuithe Comhlachais / Limistéir Dhoimhne agus Chuimsitheacha Shaorthrádála leis an tSeoirsia, leis an Moldóiv agus leis an Úcráin(3), chomh maith lena moltaí an 19 Meitheamh 2020 chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le Comhpháirtíocht an Oirthir, roimh Chruinniú Mullaigh mhí an Mheithimh 2020(4),

–  ag féachaint do na tuarascálacha ar an Úcráin ó Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine (OHCHR), go háirithe an 30ú tuarascáil ar staid chearta an duine san Úcráin ó mhí Mheán Fómhair 2020,

–  ag féachaint do thuarascáil ó Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe an 19 Meitheamh 2020 dar teideal ‘Staid chearta an duine i bPoblacht Fhéinrialaitheach na Crimé agus i gcathair Sevastopol, an Úcráin’,

–  ag féachaint don doiciméad inmheánach oibre comhpháirteach ón gCoimisiún agus ón tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí an 12 Nollaig 2019 maidir leis an Tuarascáil Cur Chun Feidhme Comhlachais ar an Úcráin (SWD(2019)0433),

–  ag féachaint don Ráiteas Comhpháirteach tar éis an 22ú cruinniú mullaigh idir an AE agus an Úcráin, an 6 Deireadh Fómhair 2020,

–  ag féachaint do mholtaí agus gníomhaíochtaí Thionól Parlaiminteach Euronest, Fhóram Shochaí Shibhialta Chomhpháirtíocht an Oirthir agus ionadaithe eile ón tsochaí shibhialta san Úcráin,

–  ag féachaint do na ráitis chríochnaitheacha agus moltaí ó chruinniú de chuid Choiste Comhlachais Pharlaimintigh AE-na hÚcráine a tionóladh an 19 Nollaig 2019,

–  ag féachaint do na conclúidí óna mhisin bhreathnóireachta toghcháin chuig toghcháin uachtaránachta na hÚcráine an 31 Márta agus an 21 Aibreán 2019, agus chuig na toghcháin pharlaiminteacha luath an 21 Iúil 2019,

–  ag féachaint d’íocaíocht iasachta EUR 500 milliún a rinneadh leis an Úcráin an 29 Bealtaine 2020 mar chuid de cheathrú clár cúnaimh macrairgeadais (MFA) an Choimisiúin,

–  ag féachaint do na pacáistí cúnaimh gan fasach atá curtha ar bun ag AE chun cabhrú le tíortha comharsanacha sa chomhrac in aghaidh phaindéim COVID-19, agus go háirithe do na hiasachtaí fadtéarmacha de EUR 1,2 billiún a cuireadh ar fáil don Úcráin ar théarmaí fíorfhabhracha le Cinneadh (AE) 2020/701 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le cúnamh macrairgeadais a sholáthar do chomhpháirtithe um méadú agus comhpháirtithe comharsanachta i gcomhthéacs phaindéim COVID-19(5),

–  ag féachaint don Ráiteas Comhpháirteach ón gCoimisiún ECAT-Úcráin, an 31 Deireadh Fómhair 2019,

–  ag féachaint don chúigiú tuarascáil faireacháin tíre ón gCoimisiún Eorpach i gcoinne an Chiníochais agus na hÉadulaingthe (ECRI), a foilsíodh i mí Mheán Fómhair 2017, agus do na conclúidí ar an Úcráin, maidir le staid chur chun feidhme mholtaí 2017, a foilsíodh i Meitheamh 2020,

–  ag féachaint don Mholadh ó Choiste na nAirí chuig na Ballstáit ó Chomhairle na hEorpa(6) maidir le bearta chun idirdhealú ar fhorais gnéaschlaonta agus féiniúlachta inscne a chomhrac, agus do na caighdeáin a ghlac Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa,

–  ag féachaint do thuarascáil chríochnaitheach ó Mhisean Breathnóireachta Toghchán an 21 Iúil 2019 de chuid Oifig ESCE um Institiúidí Daonlathacha agus um Chearta an Duine (ODIHR) ar thoghcháin pharlaiminteacha luath san Úcráin,

–  ag féachaint do liosta braistinte de chuid ‘Transparency International’ i dtaca le heilliú, ina bhfuil an Úcráin sa 126ú háit as 180 tír agus críoch a ndearnadh measúnú orthu (is í an chéad áit an áit is fearr),

–  ag féachaint do Chreat-Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint agus don Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, a glacadh an 5 Samhain 1992,

–  ag féachaint don tuairim ó Choimisiún na Veinéise ar an Dlí a Thacaíonn le Feidhmiú na hÚcráinise mar Theanga Stáit agus a thuairim ar fhorálacha an Dlí maidir le hOideachas an 5 Meán Fómhair 2017, a bhaineann le húsáid na Teanga Stáit agus Teangacha Mionlaigh agus Teangacha Eile san Oideachas,

–  ag féachaint don tuairim ó Choimisiún na Veinéise an 10 Nollaig 2020 maidir le Cúirt Bhunreachtúil na hÚcráine,

–  ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta, mar aon le hAirteagal 1(1)(e) den chinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 12 Nollaig 2002 maidir leis an nós imeachta i gcomhair údarú a dheonú chun tuarascálacha féintionscnaimh a tharraingt suas agus d’Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an gcinneadh sin,

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0219/2020),

A.  de bhrí go bhfuil CC/LDCST ina chloch choirnéil de chaidreamh an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin bunaithe ar chomhlachas polaitiúil agus chomhtháthú eacnamaíoch, agus gur treochlár é d’athchóirithe, ar cheart a chur chun feidhme iomlán a mheas mar rud a chumasaíonn rapprochement leanúnach leis an Aontas, agus comhtháthú de réir a chéile i margadh inmheánach an Aontais ag eascairt as sin, agus i dtreo acmhainneacht agus tairbhe a bhaint as CC/LDCST mar thoradh ar sin;

B.  de bhrí go bhfuil peirspictíocht Eorpach de bhun Airteagal 49 CAE ag an Úcráin agus go bhféadfaidh sí iarratas a dhéanamh ar bheith ina Bhallstát den Aontas ar choinníoll go gcloíonn sí le critéir Chóbanhávan ar fad agus prionsabail an daonlathais, go n-urramaíonn sí saoirsí bunúsacha, cearta an duine agus cearta mionlach, agus go seasann sí leis an smacht reachta;

C.  de bhrí gur athnaíodh ag an 22ú Cruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin gur mian leis an Úcráin dlúthbhaint a bheith aici leis an Eoraip, cuireadh fáilte roimh a rogha Eorpach, aithníodh an dul chun cinn suntasach atá déanta ag an Úcráin ina próiseas athchóirithe agus cuireadh fáilte roimh na torthaí atá bainte amach cheana i gcur chun feidhme CC agus rath LDCST;

D.  de bhrí, in 2019, go raibh tréimhse thoghchánaíochta chigilteach san Úcráin, ar leibhéal na huachtaránachta agus ar leibhéal na parlaiminte araon, agus de bhrí gur cheart an chaoi ar dhéileáil sí leis na próisis, chomh maith leis an aistriú cumhachta síochánta agus dea-eagraithe a tháinig ina ndiaidh, a mholadh;

E.  de bhrí gur triail a bhí i gceist le toghcháin áitiúla ar fud na tíre an 25 Deireadh Fómhair 2020 do staid an daonlathais agus deis a bhí ann do thuilleadh comhdhlúthaithe; de bhrí, roimh na dtoghchán áitiúil an 25 Deireadh Fómhair 2020, go rinneadh iarrachtaí chun an Cód Toghcháin a athrú le linn an le linn an fheachtais toghcháin leanúnaigh, agus de bhrí gur cúis imní shuntasach fós é an easpa bearta soiléir maidir le conas freagairt do staid COVID-19, d’fhonn caighdeáin nua a ghlacadh le haghaidh vótála sábháilte;

F.  de bhrí gur chinn Misean Teoranta Breathnóireachta Toghcháin ODIHR go raibh tábhacht ar leith ag baint le toghcháin áitiúla an 25 Deireadh Fómhair 2020 san Úcráin tar éis athchóirithe díláraithe a rinneadh le déanaí lenar tarmligeadh cumhachtaí agus acmhainní suntasacha do rialtais áitiúla, go raibh an próiseas toghchánach socair, dea-eagraithe agus trédhearcach den chuid is mó, agus gur comhlíonadh na nósanna imeachta, agus ar an iomlán, gur chomhlíon Lárchoimisiún Toghcháin na hÚcráine na spriocdhátaí dlíthiúla uile agus go raibh sé ag feidhmiú ar bhealach neamhchlaonta, oscailte agus trédhearcach;

G.  de bhrí gur thuairiscigh saineolaithe eile ón tsochaí shibhialta agus saineolaithe toghchán nach raibh eagraíochtaí páirtithe áitiúla, iarrthóirí agus comhaltaí na gcoimisiún toghcháin in ann ullmhú i gceart do chlárú na n-iarrthóirí toisc go nglacadh an Cód Toghcháin díreach roimh an bpróiseas toghcháin;

H.  de bhrí go ndéanann tabhairt isteach sásraí smachta ó bharr anuas lena n-achtaítear prionsabal an sainordaithe dianriachtanaigh, chomh maith le nasc a dhéanamh idir liostaí na bpáirtithe agus líon íosta 10 000 vótálaí, nádúr daonlathach na dtoghchán a lagú;

I.  de bhrí gur cháin an tsochaí shibhialta an cinneadh gan toghcháin a thionól in 18 pobal áitiúil i limistéir na réigiúin Donetsk agus Luhansk atá faoi smacht an rialtais gan aon réasúnú leis an gcinneadh sin ag an rialtas sibhialta-míleata, rud a d’fhág, go héifeachtach, thart ar 475 000 vótálaí a mhaireann sna pobail sin gan a nguth;

J.  de bhrí, go háirithe le linn dara leath 2019, d’fhonn an t-athchóiriú a gealladh le linn na bhfeachtas toghcháin a bhaint amach, go gcoimeádadh luas na gníomhaíochta reachtaí ag imeacht go háirithe, uaireanta chun dochair do ghrinnscrúdú parlaiminteach, trédhearcacht agus cáilíocht na reachtaíochta;

K.  de bhrí, cé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta ag an Úcráin i gcur chun feidhme gealltanais a bhaineann le CC agus comhtháthú leis an Aontas, ní mór fós cuid de na hathóirithe ar cuireadh tús leo a thabhairt i gcrích, go háirithe i réimsí an smachta reachta, dea-rialachais agus frith-éillithe; de bhrí, in aineoinn dul chun cinn suntasach, go bhfuil éilliú forleathan fós ag cur isteach ar phróiseas athchóirithe na hÚcráine; de bhrí gur bagairt í an ghéarchéim bhunreachtúil leanúnach ar chumas an Uachtaráin agus Verkhovna Rada athchóirithe a chur i gcrích; de bhrí gur cosúil go bhfuil tionchar polaitiúil a fháil ar ais ag olagarcaí; de bhrí, go bhfuil roinnt bearta breise fós le glacadh ionas nach dtarlóidh aon sleamhnú siar, le béim ar an mbreithiúnacht;

L.  de bhrí nach bhfuil acmhainneacht iomlán na n-athchóirithe atá glactha tugtha chun fíre fós mar gheall ar dhinimic an phróisis athchóirithe agus na dúshláin institiúideacha a bhaineann leis; de bhrí go bhfuil lagú fós á dhéanamh ar athchóirithe ag éagobhsaíocht agus contrárthachtaí institiúideacha inmheánacha, easpa tagarmharcanna soiléire, acmhainneacht lag, acmhainní srianta agus gnéithe seachtracha amhail paindéim COVID-19, chomh maith le heaspa diongbháilteachta polaitiúla chun neamhspleáchas iomlán na n-institiúidí eacnamaíocha agus breithiúnacha a áirithiú agus chun úsáid roghnach na breithiúnachta a sheachaint;

M.  ae bhrí go n-iarrtar sa Ráiteas Comhpháirteach ón gCoimisiún ECAT-Úcráin an 31 Deireadh Fómhair 2019 ar an Úcráin oibleagáidí agus gealltanais idirnáisiúnta a chomhlíonadh, cearta an duine agus cearta mionlach a urramú agus na moltaí agus na conclúidí ó Choimisiún na Veinéise ar an Dlí maidir le hOideachas a chur chun feidhme go hiomlán;

N.  de bhrí go gcuirtear in iúl sa tuarascáil is déanaí ó OHCHR go bhfuil easpa dul chun cinn in imeachtaí coiriúla a bhaineann le sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine a líomhnaítear go rinne comhaltaí d’fhórsaí na hÚcráine iad, chomh maith le moilleanna agus dul chun cinn easnamhach maidir le coireanna a bhaineann le Maidan a fhiosrú;

O.  de bhrí go bhfuil braistint ar éilliú san Úcráin tite siar go leibhéil 2017 de réir na tuarascála is déanaí ó ‘Transparency International’;

P.  de bhrí go bhfuil an tacaíocht don nuachóiriú, don dí-olagarú, don athchóiriú agus don chomhrac in aghaidh an éillithe fós an-ard i measc shaoránaigh na hÚcráine agus gur cheart na hionchais sin a chomhlíonadh gan a thuilleadh moille;

Q.  de bhrí go raibh cobhsaíocht aisghafa ag an Úcráin roimh thús phaindéim COVID-19 agus go raibh fás sásúil agus laghdú ar an dífhostaíocht á léiriú aici, á gcothú ag an dul chun cinn a bhí déanta maidir le leas a bhaint as acmhainneacht CC/LDCST;

R.  de bhrí gur gá don Úcráin cobhsaíocht mhaicreacnamaíoch a chothabháil trí chloí lena gealltanais don Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus trí bheartais struchtúracha mheántéarmacha a chur chun feidhme mar a comhaontaíodh le clár MFA AE, agus trí Bhanc Náisiúnta na hÚcráine atá láidir agus neamhspleách a áirithiú freisin;

S.  de bhrí go n-éilíonn an ghéarchéim dhomhanda leanúnach go mbeadh cur chuige comhordaithe ann agus pacáistí eisceachtúla de bhearta tacaíochta; de bhrí nach mór d’aon bhearta éigeandála a bheith comhréireach, teoranta ó thaobh ama de agus go n-urramófar saoirsí bunúsacha leo;

T.  de bhrí gur sheas an tAontas Eorpach le muintir na hÚcráine ó thús phaindéim COVID-19, á tabhairt tacaíocht airgeadais agus ábhartha trí chláir dhéthaobhacha agus réigiúnacha, amhail na cláir atá curtha ar fáil ag an Aontas don Úcráin i Márta, Aibreán agus Bealtaine 2020;

U.  de bhrí go bhfuil na fadhbanna i gcóras sláinte na hÚcráine éirithe níos doimhne mar toradh ar phaindéim COVID-19; de bhrí, cé go bhfuil cúram sláinte saor in aisce, de réir dlí na hÚcráine, níl sin fíor i dtaithí go leor shaoránaigh na tíre agus iad ag lorg córa leighis mar gheall ar na céimeanna athchóirithe ró-fhada a thóg Aireacht Sláinte na hÚcráine;

V.  de bhrí, i bhfianaise phaindéim COVID-19, go bhfuil sé níos riachtanaí arís go leantar de chabhair dhaonnúil a sheachadadh agus go bhfuil rochtain gan bhac ag Misean Speisialta Faireacháin ESCE, gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus Coistí Idirnáisiúnta na Croise Deirge ar limistéir nach bhfuil faoi smacht an rialtais;

W.  de bhrí go bhfuil an bonn fós á bhaint go tubaisteach de neamhspleáchas, ceannasacht agus iomláine chríochach na hÚcráine laistigh dá teorainneacha ar teorainneacha iad a aithnítear go hidirnáisiúnta, chomh maith lena cumas chun na hathchóirithe eacnamaíocha agus sóisialta is gá a chur chun feidhme, ag feachtais bhréagaisnéise spriocdhírithe, cibirionsaithe agus bagairtí hibrideacha eile, chomh maith leis an gcoinbhleacht neamhréitithe in oirthear na tíre, mar thoradh ar ionsaithe míleata na Rúise agus forghabháil ar chodanna móra de réigiúin Donetsk agus Luhansk atá fós ar siúl, chomh maith le forghabháil mhídhleathach agus ionghabháil Phoblacht Fhéinrialaitheach na Crimé agus cathair Sevastopol atá fós á ndéanamh ag an Rúis, a bhfuil staid chearta an duine ag éirí níos measa mar thoradh air agus lena gcuirtear bacainn ar rathúnas, cobhsaíocht agus fás na tíre a fheabhsú;

X.  de bhrí gur cháin AE go láidir ionsaithe leanúnacha na Rúise i gcoinne na hÚcráine, lena n-áirítear ionghabháil neamhdhleathach na Crimé agus Sevastopol de shárú ar a ceannasacht agus a hiomláine chríochach, agus go bhfuil beartas neamhaitheantais maidir leis sin bunaithe aige agus go leanfaidh sé ar aghaidh leis agus, sa chomhthéacs sin, leanann sé de bearta sriantacha a chur i bhfeidhm i gcoinne daoine aonair agus eintitis a bhfuil páirt acu sa sárú sin ar an dlí idirnáisiúnta;

Y.  de bhrí go bhfuil AE fós tiomanta d’iarrachtaí fhormáid na Normainne, ESCE, an Grúpa Teagmhála Tríthaobhach agus Misean Speisialta Faireacháin (SMM) ESCE chun na hÚcráine, agus gur geal leis cur chuige cuiditheach na hÚcráine i bhformáid na Normainne agus sa Ghrúpa Teagmhála Tríthaobhach, agus d’iarr sé ar an Rúis amhlaidh a dhéanamh;

Z.  de bhrí, an 17 Iúil 2014, go dtugadh eitilt MH17 ó Amstardam go Kuala Lumpur de chuid Malaysia Airlines chun talún thar réigiún Donetsk i gcomhthéacs iarrachtaí na Rúise an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine, a raibh bás na 298 paisinéir agus criú ar fad mar thoradh air; de bhrí gur dhearbhaigh an fhoireann chomhpháirteach um imscrúdú (JIT), faoi stiúir na hÍsiltíre, go dtugadh Eitilt MH17 chun talamh trí úsáid dhiúracán dromchla go haer Buk a bhí curtha ar fáil ag an 53ú briogáid fhrith-aerárthach de chuid fhórsaí talún na Rúise bunaithe in Kursk;

AA.  de bhrí go cuireadh tús le triail le ceathrar is mó a bhfuil amhras fúthu maidir le turnamh eitilt MH17 de chuid Malaysia Airlines, arna cumasú trí chomhar leis an Úcráin laistigh den Fhoireann Chomhpháirteach um Imscrúdú, faoi dhlí na hÍsiltíre an 9 Márta 2020; de bhrí gur thug an Ísiltír iarratas idir-Stát i gcoinne Chónaidhm na Rúise os comhair na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine an 10 Iúil 2020 mar gheall ar a ról i dturnamh Eitilt MH17; de bhrí gur chuir an Rúis brú ar an Úcráin cúigiú duine spéise, Volodymyr Tsemakh, a thabhairt san áireamh i malartú príosúnaithe an 7 Meán Fómhair 2019; de bhrí gur stop an Rúis a rannpháirtíocht sna comhairliúcháin tríthaobhacha an fhírinne a aimsiú leis an Astráil agus an Ísiltír go haontaobhach an 15 Deireadh Fómhair 2020; de bhrí go bhfuil bac curtha ag an Rúis go leanúnach ar gach iarracht chun na déantóirí cionta a thabhairt os comhair cúirte, lena n-áirítear trína diúltú do thorthaí ón bhFoireann Chomhpháirteach um Imscrúdú, bréagaisnéis maidir le hEitilt MH17 a chur chun cinn agus trína cumhacht croise i gComhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a fheidhmiú chun stop a chur le bunú binse idirnáisiúnta;

AB.  de bhrí go gur cháin AE an Rúis toisc gur chuir sí deireadh lena comhar sna cásanna a bhaineann le MH17; de bhrí gur iarr AE go láidir ar an Rúis comhoibriú go hiomlán in imscrúduithe agus cásanna cúirte MH17;

AC.  de bhrí, ó thús an chogaidh in Oirthear na hÚcráine, gur maraíodh thart ar 13 000 duine, sibhialtacha ceathrú dóibh, agus gur gortaíodh suas le 30 000; de bhrí go raibh ar thart ar 1,5 milliún Úcránach teitheadh óna dtithe mar geall ar an gcoinbhleacht armtha le grúpaí armtha le tacaíocht na Rúise; de bhrí go bhfuil na céadta Úcránach curtha i bpríosún ag an Rúis agus a seachghníomhaithe, agus nach eol fós an áit ina bhfuil go leor daoine eile; de bhrí go bhfuil géarchéim dhaonnúil cruthaithe ag an gcoimhlint mhíleata leanúnach le hiarmhairtí tubaisteacha do 4,4 milliún duine, 1,5 milliún dóibh atá ina ndaoine easáitithe ina dtír féin (IDPanna); de bhrí go bhfuil cabhair dhaonnúil agus cosaint de dhíth ag 3,4 milliún duine atá ina gcónaí ar an líne theagmhála; de bhrí go bhfuil pobail áitiúla ag tabhairt aghaidh ar rochtain teoranta ar shaoráidí sláinte, scoileanna, uisce agus sláintíocht mar thoradh ar ionsaithe ar bhonneagar poiblí;

AD.  de bhrí go bhfuil staid chearta an duine sna limistéir in oirthear na hÚcráine atá faoi fhorghabháil agus sa Chrimé atá faoi fhorghabháil imithe go mór in olcas, agus go bhfuil sáruithe ar shaoirse cainte, ar shaoirse reiligiúin, ar chearta maoine, srianta géara arna bhforchur ar chearta oideachais agus teanga, míúsáid na meán agus forchur éigeantach shaoránacht na Rúise tar éis éirí córasach, agus nach bhfuil cearta agus saoirsí bunúsacha an duine ráthaithe; de bhrí go bhfuil údaráis fhéincheaptha sa Chrimé atá faoi fhorghabháil fós ag ciapadh Thataraigh na Crimé, á n-ionchúiseamh na scórtha ar chúisimh sceimhlitheoireachta bhréige; de bhrí go measann an Lárionad um Shaoirsí Sibhialta san Úcráin go ndéanadh ar a laghad 94 saoránach Úcránach a ghéarleanúint ar chuspóirí polaitiúla sa Chrimé nó sa Rúis, ar Tataraigh de chuid na Crimé iad 71 duine díobh,, lena n-áirítear Marlen Asanov, Memet Belyalov, Timur Ibragimov, Seyran Saliyev, Server Mustafayev, Server Zekiryayev agus Edem Smailov, a ngearradh téarmaí príosúin idir 13 agus 19 bliain orthu i Meán Fomhair 2020;

AE.  de bhrí gur rangaíodh an Úcráin sa 96ú háit san Innéacs Domhanda de Shaoirse an Phreasa; de bhrí go bhfuil roinnt athchóirithe glactha ag an Úcráin, lena n-áirítear dlí maidir le trédhearcacht úinéireacht na meán, ach go bhfuil gá le i bhfad níos mó chun an greim láidir atá ag na holagarcaigh ar na meáin a laghdú, neamhspleáchas eagarthóireachta a spreagadh agus saoirse ó phionós a chomhrac do choireanna foréigneacha i gcoinne iriseoirí;

AF.  de bhrí go bhfuil tírdhreach na meán san Úcráin fós faoi thionchar láidir úinéirí na meán de chineál olagarcach, agus de bhrí go bhfuil oibrithe na meán, go háirithe iriseoirí a fhiosraíonn éilliú agus calaois, ag tabhairt aghaidh ar bhagairt an fhoréigin, imeaglaithe agus báis, amhail cás an iriseora, Vadym Komarov, in 2019, agus go bhfuil bac ar a n-obair ag an am céanna mar gheall ar rochtain srianta ar fhaisnéis, brú dlí, amhail i gcás imeachtaí coiriúla i gcoinne Bihus.info, agus cibirionsaithe, inter alia;

AG.  de bhrí go bhfuil fadhb shuntasach ag an Úcráin i réimse neamhionannais inscne; de bhrí nach gciallaíonn comhionannas faoin dlí go bhfuil comhionannas ann i ndáiríre, ach i gcleachtas go mbíonn bacainní ollmhóra roimh mná, go háirithe ina n-ionaid oibre; de bhrí go rangaíonn an Úcráin sa 65ú háit as 149 tír in Innéacs Domhanda 2018 maidir leis an mBearna idir na hInscní; de bhrí, de réir an táscaire neamhionannais ioncaim san Úcráin, nach tuilleann mná ach USD 63,1 in aghaidh gach USD 100 a thuilleann fir;

AH.  de bhrí go mbíonn daoine LADTI agus gníomhaithe feimíneacha á gcur faoi fhuathchaint agus ionsaithe foréigneacha go leanúnach, agus go mbíonn ar daoine Romacha aghaidh a thabhairt ar theanga idirdhealaitheach agus fuathchaint ó údaráis stáit agus áitiúla agus ó na meáin;

AI.  de bhrí gur dhiúltaigh údaráis fhorfheidhmithe dlí an iliomad uaireanta gearáin choiriúla ó dhaoine LADTI a fhiosrú, eadhon léirsitheoirí Pride, maidir le coireanna fuatha, mar gheall ar an easpa forálacha sa Chód Coiriúil chun gríosú chun fuatha nó foréigean ar fhorais gnéaschlaonta agus féiniúlachta inscne a ionchúiseamh; de bhrí gur mhol ECRI gur cheart an Cód Coiriúil a leasú chun na forais sin a chlúdach agus chun iad a mheas mar imthosca géaraitheacha;

AJ.  de bhrí go n-aithníonn Parlaimint na hEorpa an ceannaireacht agus an toil pholaitiúil ó údaráis na hÚcráine chun cosaint leordhóthanach a sholáthar d’imeachtaí Pride náisiúnta; de bhrí go bhfuil an fuathchaint agus coir fuatha i gcoinne dhaoine LADTI fós forleathan d’aineoinn sin agus nach bhfuil cosaint na bpóilíní ar fáil i gcónaí, mar a léiríodh ag Pride Chív, nach raibh léirsitheoirí Pride in ann a gceart uilíoch chun saoirse comhthionóil shíochánta a thairbhiú go hiomlán ann le cosaint ón bhforéigean;

AK.  de bhrí go raibh sé mar sprioc ag CC/LDCST dlí náisiúnta na hÚcráine agus a caighdeáin náisiúnta a chomhfhogasú le dlí agus caighdeáin AE, lena n-áirítear sa réim shóisialta; de bhrí, d’aineoinn na ceangaltais sin, go bhfuil cur chun feidhme CC/LDCST sa réim shóisialta fós míshásúil; de bhrí go bhfuil na príomhionstraimí idirnáisiúnta daingnithe ag an Úcráin, ach go dteipeann uirthi fós iad a chur chun feidhme;

AL.  de bhrí, d’aineoinn na hoibleagáidí faoi CC agus an iliomad glaonna ó cheardchumainn ar an rialtas chun na bearta is gá a chur i bhfeidhm chun idirphlé sóisialta a chur ar aghaidh, tá coincheap comhairliúcháin thrípháirtigh fós mífheidhmiúil go bunúsach; de bhrí, níos mó ná deich mbliana tar éis a bunaithe, go bhfuil an Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta Náisiúnta agus Thrípháirteach (NTSEC) fós lag agus neamhéifeachtach gan aon fhíorthionchas ar idirphlé sóisialta, agus ag fulaingt ag an am céanna mar gheall ar thearcfhoireann agus neamhréireacht i gcomhordú a ngníomhaíochtaí; de bhrí, in 2019, as na 177 ceardchumann uile-Úcráin a bhí cláraithe ag an Aireacht Dlí agus Cirt, níor tugadh deis ach do thrian dóibh páirt a ghlacadh i gcómhargáil;

Luachanna coiteanna agus prionsabail ghinearálta

1.  ag tabhairt dá haire gur léiriú é CC/LDCST ar uaillmhian chomhroinnte AE agus na hÚcráine bogadh i dtreo comhlachas polaitiúil agus comhtháthú eacnamaíoch, a d’fhéadfadh a bheith ina threoirphlean don athchóiriú, agus leagann sí béim ar a ríthábhachtaí atá sé, go háirithe sna tréimhsí eisceachtúla atá ann faoi láthair; ag tathant go gcuirfí an comhaontú chun feidhme ina iomláine agus go mbainfí leas iomlán as an acmhainneacht a d’fhéadfadh a bheith ann; ag tathant freisin ar údaráis na hÚcráine a chur chun feidhme a bheith go hard acu ar a gcláir oibre in ainneoin na ndúshlán a bhaineann le paindéim COVID-19; á chur i bhfáth go bhfuil an cúnamh a thugann AE don Úcráin faoi réir coinníollachta doichte agus a athdhearbhú gur gá don Úcráin tiomantas athnuaite a léiriú maidir le hathchóiriú a dhéanamh ar phrionsabail an Aontais agus cloí leis na prionsabail sin; á mheabhrú a riachtanaí atá sé go dtabharfaí CC/LDCST cothrom le dáta, go gcuirfear san áireamh go cuí éabhlóid na gcreataí rialála agus na riachtanas forbartha eacnamaíche, agus go neartófaí na sásraí faireacháin; á mholadh go mbainfeadh AE agus an Úcráin leas as an athbhreithniú rialta a dhéanfar go luath ar bhaint amach chuspóirí CC d’fhonn féachaint an bhféadfaí gnéithe trádála agus earnálacha a thabhairt cothrom le dáta;

2.  á chur in iúl gur geal léi na pacáistí cabhrach gan fasach, lena n-áirítear cúnamh macrairgeadais, atá curtha ar fáil ag an Aontas don Úcráin mar chuid d’Fhoireann na hEorpa, chun cabhrú le tíortha comhpháirtíochta déileáil le géarchéim COVID-19; ag tabhairt dá haire gur léiriú ríthábhachtach é sin ar dhlúthpháirtíocht AE tráth a raibh géarchéim ann nach bhfacthas a leithéid riamh cheana; á iarraidh ar údaráis na hÚcráine timpeallacht a chruthú a bheadh fabhrach d’infheistíochtaí agus na coinníollacha a comhaontaíodh a chur chun feidhme go pras chun cúnamh macrairgeadais AE a leagtar amach sa Mheabhrán Tuisceana a íoc amach; á mheabhrú do Rialtas na hÚcráine gur eisceacht aonuaire ab ea eisíocaíocht an chéad tráinse den chúnamh mhacrairgeadais de EUR 1.2 billiún arb ionann é agus EUR 600 milliún i mí na Nollag 2020 gan aon choinníollacha sonracha beartais, gur tacaíocht éigeandála a bhí ann agus nár cheart mí-úsáid a bhaint as sin chun tacú le hathchóirithe comhaontaithe;

3.  á chur in iúl gur díol sásaimh di go ndearna misin bhreathnóireachta toghcháin ESCE/ODIHR, a raibh Parlaimint na hEorpa rannpháirteach iontu, measúnú ar thoghcháin uachtaránachta agus pharlaiminteacha 2019 ar an iomlán a bhí iomaíoch, dea-riartha agus bainistithe ar bhealach éifeachtúil, lena ndeimhnítear go bhfuil an Úcráin ag cloí le luachanna daonlathacha an Aontais agus go háirithe i gcomhthéacs iarrachtaí leanúnacha na Rúise chun an Úcráin a dhíchobhsú; ag tathant ar údaráis na hÚcráine aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a sainaithníodh sna ráitis ó Chinn thoscaireachtaí Pharlaimint na hEorpa agus na moltaí atá i dtuarascálacha deiridh mhisean breathnóireachta toghchán ESCE/ODIHR a leanúint; ar faichill i gcónaí agus í ag breathnú ar a mhéid atá na caighdeáin dhaonlathacha a bhaineann le saorthoghcháin chóra a reáchtáil san Úcráin á urramú agus a céad toghcháin áitiúla á reáchtáil ag an tír i ndiaidh an athchóiriú ar dhílárú ar cuireadh fáilte rompu; á iarraidh ar Rialtas na hÚcráine feachtais shaora agus chothroma toghcháin a áirithiú, gan modhanna míchuí maoinithe feachtais, nach féidir vóta a cheannach iontu; á chur i bhfáth gur cheart don phróiseas toghcháin agus don phróiseas vótála ar lá an toghcháin caighdeáin sábháilteachta níos airde a áirithiú agus bearta sábháilteachta speisialta a bheartú chun leathadh COVID-19 a chosc; ag tabhairt dá haire go ndearnadh teorainneacha i dtoghcheantair aon-sainordaithe a theorannú le linn na luaththoghchán parlaiminteach san Úcráin in 2019 ar bhealach nach raibh fabhrach d’ionadaíocht mhionlach náisiúnta; ag tabhairt dá haire gur tugadh faoi deara i roinnt réigiún, amhail Transcarpathia, mí-úsáid toghcháin, amhail seoladh iarrthóirí ‘clóin’, rud a laghdaigh an seans go rachadh comhaltaí mionlaigh Ungáracha isteach sa pharlaimint;

4.  á chur in iúl gur geal léi an Cód Toghcháin nua a glacadh i mí na Nollag 2019, lena n-áirítear a fhorálacha maidir le cearta daoine easáitithe ina dtír féin; á mheabhrú, áfach, go dtéann leasuithe leanúnacha ar an gCód Toghcháin i rith toghcháin atá ar siúl faoi láthair i gcoinne mholtaí Choimisiún na Veinéise, go bhfuil éiginnteacht dhlíthiúil acu agus go mbíonn tionchar diúltach acu ar obair na gcoimisiún toghcháin; ag tathant ar an Úcráin tuilleadh dul i ngleic le feachtais neamhdhleathacha, ceannach vótaí, mí-úsáid acmhainní riaracháin agus an éiginnteacht dhlíthiúil a bhaineann le feachtasaíocht ar na meáin shóisialta;

5.  á áitiú gur cheart an Cód Toghcháin a fheabhsú agus a chur i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta d’fhonn aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna amhail feachtasaíocht sna meáin shóisialta, trédhearcacht chaiteachas feachtais agus rochtain iarrthóirí neamhspleácha ar an bpróiseas toghcháin; á chur i bhfáth, maidir le toghcháin áitiúla, thairis sin, a thábhachtaí atá sé deireadh a chur le bacainní maorlathacha ar chlárú vótálaithe do dhaoine easáitithe ina dtír féin, uasteorainn airgeadais a leagan síos don fheachtas agus rannpháirtíocht iarrthóirí aonair a chumasú, lena n-áirítear trí athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean chun taisce airgid thirim a thabhairt isteach d’iarrthóirí i bpobail bheaga;

Athchóirithe agus creat institiúideach

6.  á chur i bhfáth an tábhacht a bhaineann le hathchóirithe ar son an daonlathais agus le muinín as institiúidí mar na sásraí slándála is éifeachtúla; á iarraidh ar an gCoimisiún leas a bhaint as na sásraí atá ar bun chun cur chun feidhme athchóirithe na hÚcráine a éascú agus chun tacú léi; ag moladh sásraí cáilíochtúla agus cainníochtúla a fhorbairt agus a chur chun feidhme, i ndlúthchomhar leis an tsochaí shibhialta, chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme athchóirithe na hÚcráine, lena n-áirítear tagarmharcanna soiléire, moltaí agus prionsabail coinníollachta atá le húsáid chun modheolaíocht na dtuarascálacha bliantúla ar chur chun feidhme a fheabhsú, ar cheart iad a bheith ina n-uirlisí éifeachtacha treorach le haghaidh athchóirithe;

7.  á thabhairt chun suntais an ngá atá le sásraí stiúrtha agus tuairiscithe uasghrádaithe chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta ag an Úcráin, go háirithe i réimsí an athchóirithe ar earnáil an cheartais, an fhrithéillithe, na bhfiontar atá faoi úinéireacht an stáit, an rialachais chorparáidigh agus na n-athchóirithe fuinnimh, a bheadh nasctha le tacaíocht eacnamaíoch agus infheistíochta;

8.  ag moladh go ndíreofaí ar líon teoranta tosaíochtaí ar a ndíreofar iarrachtaí polaitiúla, tacaíocht airgeadais agus cúnamh teicniúil d’fhonn cur go héifeachtach leis an gcumas institiúideach is gá chun rath fadtéarmach na nathchóirithe a chinntiú, ní hamháin sa reachtaíocht, ach go hiarbhír freisin; ag tacú le neartú an chomhair earnála idir AE agus an Úcráin i réimsí tosaíochta, amhail an geilleagar digiteach, fuinneamh, athrú aeráide agus trádáil; á chur in iúl gur geal léi uaillmhianta na hÚcráine comhfhogasú a dhéanamh le beartais AE maidir le margadh aonair digiteach agus beartais maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip tríd an acquis ábhartha a chur chun feidhme;

9.  ag aithint an stádas comhpháirtíochta a ghabhann leis an Úcráin agus le sínitheoirí eile CCanna agus LDCSTanna, agus á iarraidh go ndéanfar idirphlé polaitiúil feabhsaithe leo d’fhonn comhtháthú eacnamaíoch breise agus comhchuibhiú reachtach a chur chun cinn; á iarraidh ar AE, i gcomhréir leis an bprionsabal “dá mhéid a dhéantar, is ea is mó a fhaightear”, breathnú ar straitéis comhair fheabhsaithe a chruthú do na trí thír chomhlachaithe, lena n-áirítear an Úcráin, i ndáil le hathchóirithe agus infheistíochtaí, a bheadh coinníollach sna réimsí lena n-áirítear fothú acmhainní infheistíochta, iompar, fuinneamh, ceartas agus an geilleagar digiteach, ach gan a bheith teoranta dóibh, agus lena réiteofaí an bealach do chlár oibre uaillmhianach maidir le comhtháthú san Aontas; á iarraidh ar an gCoimisiún togra mionsonraithe, coinníollach agus saincheaptha eacnamaíoch agus infheistíochta a mholadh don Úcráin agus do thíortha eile a bhfuil baint acu leis an Aontas, i gcomhar leis na hinstitiúidí idirnáisiúnta airgeadais, i gcomhthéacs aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí phaindéim COVID-19 faoi dheireadh 2020; á iarraidh ar institiúidí AE, thairis sin, anailís a dhéanamh ar an bhféidearthacht an Úcráin agus na tíortha comhlachaithe eile a chur san áireamh mar bhreathnóirí in imeachtaí na gCoistí a bunaíodh de bhun Airteagal 291 CFAE agus Rialachán (AE) Uimh. 182/2011(7), agus i gcruinnithe mheithleacha agus choistí na Comhairle, chun gealltanais AE a léiriú maidir le tuilleadh comhtháthaithe agus chun treoshuíomh athchóirithe agus saineolas riaracháin na dtíortha a neartú;

10.  ag tacú le hathbhreithniú cuimsitheach ar CC/LDCST i gcomhréir le forálacha an Chomhaontaithe agus d’fhonn leas iomlán a bhaint as acmhainneacht an chomhaontaithe maidir le comhlachas polaitiúil agus comhtháthú eacnamaíoch, lena n-áirítear comhtháthú earnálach feabhsaithe na hÚcráine leis an Aontas Eorpach;

11.  á iarraidh ar an gCoimisiún na limistéir sin de na CC/LDCSTanna a ligeadh i bhfaillí a uasghrádú maidir le réimsí tábhachtacha beartais amhail príomhshruthú inscne agus déileáil le géarchéimeanna sláinte, agus é á áirithiú ag an am céanna nach dtagann siad salach ar an ngéarghá atá le gníomhú comhshaoil agus aeráide nó le tionscnaimh an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip;

12.  á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le hinfheistíochtaí in earnálacha a bhfuil acmhainneacht forbartha, fáis agus iomaíochais in AE acu, agus a d’fhéadfadh tuilleadh éagsúlaithe eacnamaíoch a chothú, amhail fuinneamh agus aeráid inbhuanaithe, an margadh aonair digiteach agus cibearshlándáil, agus iompar;

13.  á chur in iúl gur geal léi an dul chun cinn atá déanta ag an Úcráin ó thaobh a cuid tiomantas atá cumhdaithe i CC a chomhlíonadh, go háirithe i réimsí na talmhaíochta, an fhuinnimh, na baincéireachta, an díláraithe, an gheilleagair dhigitigh, an chomhshaoil, agus na nósanna imeachta toghchánacha; ag tabhairt dá haire, áfach, nach raibh, de réir shásra athbhreithnithe CC (‘Cuisle CC’), ach 37 % de na cúraimí a bhain le cur chun feidhme CC tugtha chun críche in 2019 (thíos ó 52 % in 2018); ag aithint na hiarrachtaí a rinneadh sa dara leath de 2019 luas na n-athchóirithe a bhrostú, ach ag tathant ar institiúidí na hÚcráine gan tús áite a thabhairt do luas an próisis reachtaigh thar cháilíocht na reachtaíochta a glacadh, agus á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé leanúint dá gealltanais a chur chun feidhme;

14.  á chur i bhfios go láidir, ina leith sin, nár cheart don Úcráin neamhaird a dhéanamh de go mbeidh leibhéal na tacaíochta polaitiúla, teicniúla agus airgeadais ón Aontas ag brath ar a mhéid a chomhlíonann sí na gealltanais a thug sí don Aontas agus dá chuid Ballstát, go háirithe maidir leis an bpróiseas athchóirithe, urraim do chearta an duine, do mhionlaigh agus do shaoirsí bunúsacha, agus smacht reachta atá fíor agus éifeachtach a bhunú;

15.  á chur in iúl gur geal léi an Treochlár Comhpháirteach idir an Rialtas agus an Pharlaimint a glacadh in 2018 agus cruthú ardán comhpháirteach don lánpháirtiú Eorpach i mí na Samhna 2019, agus tá súil aici go mbeidh comhordú feabhsaithe idir na hinstitiúidí éagsúla a bhfuil baint acu le ceapadh, glacadh agus cur chun feidhme athchóirithe mar thoradh ar na tionscnaimh sin; ag spreagadh Pharlaimint agus Rialtas na hÚcráine feabhas a chur ar an úsáid a bhaineann siad as an ionstraim seo ar bhealach níos éifeachtúla agus athbhreithniú a dhéanamh ar a gcomhar maidir le gealltanais a bhaineann le CC a chur chun feidhme agus reachtaíocht a chomhfhogasú d’fhonn an leas is fearr is féidir a bhaint as na sineirgí, go háirithe maidir le saineolas i measúnuithe ar reachtaíocht AE agus ar chomhlíonadh;

16.  ag moladh na hÚcráine mar gheall ar an dul chun cinn atá déanta aici maidir lena riarachán poiblí a athchóiriú agus á chur i bhfáth go láidir a thábhachtaí atá sé gan tuilleadh dul chun cinn a mhoilliú agus aon cheapacháin shealadacha le linn thréimhse COVID-19 a chur faoi bhráid nósanna imeachta earcaíochta a bheidh bunaithe ar fhiúntas a luaithe is féidir; is eol dó gurb ionann é sin agus dúshlán tábhachtach do rialachas, institiúidí agus le riarachán poiblí san Úcráin agus ag spreagadh an Choimisiúin chun tacaíocht theicniúil agus airgeadais leordhóthanach a chur ar fáil;

17.  á chur in iúl gur geal léi an méid a baineadh amach leis an athchóiriú ar dhílárú agus cumhachtú na mbardas a tionscnaíodh in 2014, arb é ceann de na hathchóirithe is rathúla go nuige seo é; ag aithint tacaíocht thionscadal U-LEAD, a raibh mar thoradh air gur bunaíodh beagnach 1 000 pobal áitiúil atá cónasctha go deonach ina bhfuil thart ar 11,7 milliún saoránach; á mheas, go dearfach, na céimeanna a tugadh go dtí seo d’fhonn an t-údarás poiblí agus an t-airgeadas poiblí a dhílárú trí phacáiste gníomhartha dlíthiúla agus trí chur chun feidhme praiticiúil na ngníomhartha sin; á iarraidh ar an gCoimisiún staidéar dlúth a dhéanamh ar shonraí an athchóirithe díláraithe agus é a úsáid, b’fhéidir, mar chás-staidéar rathúil do thíortha eile;

18.  ag tathant ar an Úcráin an t-athchóiriú ar dhílárú a chur i gcrích in idirphlé leathan agus oscailte, go háirithe le féinrialtais áitiúla agus lena gcomhlachais, agus é mar aidhm uathriail agus inniúlachtaí na rialtas áitiúil a mhéadú agus malartuithe rialta a spreagadh idir an rialtas láir agus comhlachais náisiúnta de rialtais áitiúla agus eagraíochtaí náisiúnta rialtas áitiúil agus réigiúnach maidir le haon bheartas a bhféadfadh tionchar críochach a bheith aige;

19.  á chur in iúl gur geal léi eagrú an chéad bhabhta de thoghcháin áitiúla an 25 Deireadh Fómhair 2020, le ráta vótála níos mó ná 36 %, a bhí sé saor agus cothrom, ach in éineacht le comhairliúchán poiblí comhthreomhar, a chruthaigh buntáiste polaitiúil míchuí, de réir ESCE/ODIHR, agus a d’fhág an deighilt idir stáit agus páirtí doiléir; á iarraidh ar údaráis an stáit neamhspleáchas an fhéinrialtais áitiúil a urramú agus tacú le hacmhainní riaracháin na mbardas agus na gcathracha; á iarraidh go dtabharfaí isteach coincheap an eintitis phoiblí chríochaigh mar dhuine dlítheanach, arb é an cleachtas bunaithe é san Aontas Eorpach agus a aithnítear sa Chairt Eorpach um Fhéinrialú Áitiúil; á chur in iúl gur geal léi an t-athrú ar an gcód buiséid le ráthaíocht go mbeidh sciar 60 % de cháin ioncaim phearsanta áitiúil ann mar ranníocaíocht riachtanach don airgeadas poiblí fónta ar an leibhéal áitiúil; ag tabhairt rabhadh faoin struchtúir chomhthreomhara a bhunú ar an leibhéal áitiúil a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le streachailt ar inniúlachtaí, ach ag moladh go mbreathnófaí ar inniúlachtaí dúbailte a thabhairt do shealbhóirí oifige, ag glacadh leis go bhfuil inniúlachtaí áitiúla acu agus ag feidhmiú ag an am céanna leis an údarás stáit is ísle; ag tabhairt dá haire rún Verkhovna Rada an 17 Iúil 2020 maidir le Foirmiú agus Leachtú dúichí, ar dá réir a bheidh feidhm, de ghnáth, ag na socruithe a bhaineann le comhdhlúthú dúichí freisin maidir le críocha na Crimé agus ceantair réigiúin Donetsk agus Luhansk nach bhfuil á rialú ag Rialtas na hÚcráine faoi láthair;

Comhar i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (CBES)

20.  ag aithint taithí agus saineolas uathúil na hÚcráine, agus is díol sásaimh di rannpháirtíocht na hÚcráine sa chomhbheartais slándála agus cosanta (CBSC), i misin, i gcathghrúpaí agus in oibríochtaí, an méid a chuireann sí le Cathghrúpaí AE agus a ailíniú méadaithe le ráitis agus dearbhuithe AE maidir le saincheisteanna idirnáisiúnta agus réigiúnacha, chomh maith lena rannchuidiú, agus tréaslaíonn sí leis an Úcráin faoina stádas nua mar Chomhpháirtí Deiseanna Feabhsaithe de chuid ECAT;

21.  á chur in iúl gur geal léi na céimeanna rathúla arna nglacadh i réimse an chomhair eolaíoch agus theicneolaíoch, lena n-áirítear tionscal an spáis, agus i réimse na cosanta, go háirithe cóineasú sa chuid oibríochtúil, oideachasúil agus institiúideach, agus i gcur chun feidhme na n-athruithe inmheánacha is gá sna hearnálacha sin; ag moladh go bhfuil an Úcráin toilteanach a bheith rannpháirteach i gCreat Taighde agus Nuálaíochta AE, Fís Eorpach agus cláir thaighde na Gníomhaireachta Eorpaí Spáis (GSE); ag tabhairt dá haire an comhar tairbheach idir Aireacht Cosanta na hÚcráine agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC) agus ag spreagadh a fhorbairt tuilleadh; á iarraidh ar AE agus ar an Úcráin dlús a chur leis an gcomhar i gcúrsaí slándála agus cosanta agus aird ar leith a thabhairt ar an gcoinbhleacht in oirthear na hÚcráine agus ar iarrachtaí na Rúise an bonn a bhaint de cheannasacht na hÚcráine agus a sláine críche a shárú, trí athmhuintearas, comhar i réimse na cibearshlándála agus an comhrac i gcoinne na bréagaisnéise, chomh maith le hoibriú chun athléimneacht teaghlach, pobal agus institiúidí stáit a neartú;

22.  ag tacú le rannpháirtíocht fhéideartha na hÚcráine i dtionscadail roghnaithe CBSC, lena n-áirítear comhar le GEC agus, go háirithe, leis an mBuanchomhar Struchtúrtha (PESCO), ar choinníoll go gcomhlíonann sí sraith comhaontaithe de choinníollacha polaitiúla, substainteacha agus dlíthiúla, de réir mar a dhéanann tríú tíortha eile; á chur in iúl gur geal léi an cinneadh a rinne AE le déanaí iarraidh ar an Úcráin páirt a ghlacadh in oibríocht ALTHEA AE sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin agus ag moladh don dá thaobh – AE agus an Úcráin – leanúint de rannpháirtíocht na hÚcráine i misin agus in oibríochtaí an Aontais Eorpaigh a leathnú;

23.  á chur in iúl gur geal léi an comhar feabhsaithe idir údaráis na hÚcráine agus an earnáil phoiblí agus phríobháideach Eorpach chun bagairtí hibrideacha a chomhrac, ón Rúis go príomha, arb é is aidhm dóibh, inter alia, faisnéis bhréagach a scaipeadh, foréigean a ghríosú agus dearcthaí frithrialtais agus frith-Eorpacha a bhrú ar aghaidh; á mheas go bhfuil sé tráthúil agus iomchuí don Aontas agus don Úcráin tús a chur, a luaithe is féidir, le hidirphlé maidir le cibear-shaincheisteanna agus ag tacú leis an smaoineamh raon an idirphlé maidir le slándáil agus cosaint a leathnú chun freagairt go leordhóthanach do bhagairtí atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, go háirithe i gcomhréir le straitéis dhomhanda slándála AE;

Iomláine chríochach agus ceannasacht na hÚcráine

24.  ag atreisiú tacaíocht bhuanseasmhach agus tiomantas an Aontais i leith neamhspleáchas, flaithiúnas agus sláine chríochach na hÚcráine laistigh dá teorainneacha atá aitheanta go hidirnáisiúnta, agus a tacaíocht do na smachtbhannaí comhordaithe idirnáisiúnta ar Rialtas na Rúise agus a ghníomhairí atá ag baint an bhoinn de cheannasacht agus iomláine chríochach na tíre, agus go leanfaidh sí den tacaíocht sin go dtí go mbeidh na coinníollacha ábhartha go léir le haghaidh ardú na smachtbhannaí sin comhlíonta, lena n-áirítear cur chun feidhme iomlán Comhaontuithe Mhionsc agus iomláine chríochach na hÚcráine laistigh dá teorainneacha ar teorainneacha iad a aithnítear go hidirnáisiúnta a athbhunú;

25.  á leanúint de nasc-ghabháil mhídhleathach na Crimé agus Sevastopol mar aon le forghabháil de facto limistéir áirithe Donetsk agus Luhansk a cháineadh; á iarraidh ar Chónaidhm na Rúise a hoibleagáidí idirnáisiúnta a chomhlíonadh, a fórsaí míleata a tharraingt siar ó chríoch na hÚcráine agus na rúin ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe maidir le hiomláine chríochach na hÚcráine agus maidir leis an gCrimé agus Sevastopol a chur chun feidhme ina n-iomláine;

26.  á chur i bhfios go láidir nach mór d’aon chomhaontuithe le Cónaidhm na Rúise cur chun feidhme iomlán Chomhaontuithe Mhionsc agus comhlíonadh rún na Náisiún Aontaithe maidir le stádas na Crimé agus urramú shláine críche na hÚcráine ag Cónaidhm na Rúise a urramú;

27.  á chur in iúl gur geal léi gur cuireadh tús arís leis na cainteanna síochána faoi fhormáid Cheathrar na Normainne an 9 Nollaig 2019 i bPáras tar éis dúsháinn trí bliana; ag tathant ar gach taobh cloí le comhaontú an tsosa comhraic; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé réimsí breise díscoir a shainaithint, gníomhaíochtaí chun mianaigh a ghlanadh agus seicphointí a oscailt ar fud na líne teagmhála, agus á iarraidh ar an Rúis a tionchar cinntitheach a imirt ar na foirmíochtaí armtha a dtacaíonn sí leo na gealltanais a gabhadh de láimh mar chuid de Chomhaontuithe Mhionsc a urramú agus a chur chun feidhme ina n-iomláine, agus na cruinnithe a bhí ag formáid Cheathrar na Normainne agus ag an nGrúpa Teagmhála Tríthaobhach le déanaí; á athdhearbhú, mar a comhaontaíodh i Mionsc agus i bhFoirmle Steinmeier mar a thugtar uirthi, nach mór toghcháin áitiúla sna codanna atá faoi fhorghabháil in oirthear na hÚcráine a dhéanamh i gcomhréir le reachtaíocht na hÚcráine agus faoi mhaoirseacht ESCE; á chur i bhfios go láidir nár comhlíonadh na coinníollacha do thoghcháin shaora chóra in Donetsk agus Luhansk sa staid reatha; á chur in iúl gur geal léi gur dífhostaíodh an plean chun scarúnaithe a bhfuil tacaíocht na Rúise acu a áireamh mar pháirtí sna cainteanna a bhí ag an nGrúpa Teagmhála Tríthaobhach; á chur in iúl gurb oth léi na tuairimí a thug comhaltaí sinsearacha thoscaireacht na hÚcráine sa Ghrúpa Teagmhála Tríthaobhach lena ndiúltaítear rannpháirtíocht mhíleata na Rúise sa choinbhleacht i réigiún Donbas;

28.  ag cáineadh go láidir gníomhaíochtaí díchobhsaitheacha agus rannpháirtíocht mhíleata na Rúise san Úcráin; á chur in iúl gur cúis bhuartha di an méadú leanúnach ar shaoráidí míleata agus ar fhearais mhíleata na Rúise i Leithinis na Crimé, lena n-áirítear os cionn 30 000 trúpa, córais nua diúracán ó dhromchla go haer agus ó dhromchla go dromchla, fomhuireáin le hacmhainn núicléach agus buamadóirí straitéiseacha; ag cáineadh gníomhaíochtaí neamhdhleathacha na Rúise atá dírithe ar Chaolas Kerch a fhorghabháil, ós rud é gurb ionann na gníomhaíochtaí sin agus sárú ar an dlí idirnáisiúnta muirí agus ar ghealltanais idirnáisiúnta na Rúise, go háirithe Droichead Kerch agus a nasc iarnróid atá á thógáil gan toiliú na hÚcráine, na cáblaí atá á leagan ar ghrinneall na mara agus an cúngú agus an míleatú atá á ndéanamh ar Mhuir Mheoid, lena gcuirtear mórbhac ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha na hÚcráine; á iarraidh ar Chónaidhm na Rúise a áirithiú go mbeidh cead seolta saor ó bhac chuig agus ó Mhuir Mheoid i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta, agus rochtain d’eagraíochtaí neamhrialtasacha idirnáisiúnta agus d’eagraíochtaí daonnúla idirnáisiúnta ar chríocha Donbas agus ar chríocha Chrimé ionghafa na hÚcráine atá faoi fhorghabháil; á mheabhrú sa chomhthéacs sin go bhfuil iarmhairtí diúltacha eacnamaíocha don réigiún ag réimeas cigireachta muirí na Rúise a seoladh in 2018 ar gach soitheach a théann trí Chaolas Kerch faoi rialú na Rúise ar a mbealach chuig agus amach as Muir Mheoid; á iarraidh go scaoilfí saor príosúnaigh pholaitíochta agus príosúnaigh chogaidh uile na hÚcráine atá faoi choinneáil sa Rúis, sa Chrimé agus i réigiúin Donbas nach bhfuil faoi rialú Rialtas na hÚcráine; á chur in iúl gur cúis bhuartha di, áfach, go bhfuil saoránaigh na Rúise, a bhfuil amhras ann go raibh siad páirteach i dtreascairt eitilt MH17 Malaysian Airlines, á gcuimsiú go héigeantach i malartú na gcimí idir an Úcráin agus an Rúis;

29.  ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le réiteach polaitiúil a fháil ar an gcoinbhleacht in oirthear na hÚcráine; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) feabhas a chur ar a ndíchill i dtaca leis an gcoinbhleacht a réiteach go síochánta, trí thacú leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag gach taobh sa phróiseas síochána, mar aon le méadú a dhéanamh ar bhearta cothaithe muiníne agus tacú le sainordú chun misean síochánaíochta de chuid na Náisiún Aontaithe a imlonnú ar fud chríoch na hÚcráine atá faoi fhorghabháil; á iarraidh, a luaithe a bheidh an staid oiriúnach ina chomhair agus mar chuid de chur chun feidhme iomlán Chomhaontuithe Mhionsc, go ndéanfar misean sibhialtach CBSC faoi stiúir AE a thairiscint lena imlonnú chuig na páirtithe sa choinbhleacht chun cabhrú le cúraimí a chur i gcrích amhail dímhianú, ullmhúcháin a dhéanamh do thoghcháin áitiúla agus saor-rochtain a dhaingniú d’eagraíochtaí um chabhair dhaonnúil; i gcomhthreo leis sin, a iarraidh ar institiúidí AE a bheith ullamh chun géarú a dhéanamh ar na smachtbhannaí i gcoinne na Rúise dá mba rud é go mbeadh gá leis, lena n-áirítear má mhainníonn ar an Rúis a hoibleagáidí faoi Phrótacal Mhionsc a chomhlíonadh, go háirithe a mhéid a bhaineann le rian na slándála;

30.  ag tathant ar an Úcráin a gealltanais a chomhlíonadh i leith athchóirú a dhéanamh ar rialuithe maidir le honnmhairí stáit i gcomhréir le ceanglais agus caighdeáin AE, agus i leith beartas smachtbhannaí a bheidh comhsheasmhach agus córasach a chur chun feidhme; á iarraidh ar SEGS agus ar an gCoimisiún maoirseacht níos fearr a dhéanamh ar chur chun feidhme smachtbhannaí AE, lena n-áirítear maoirseacht níos fearr a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na n-údarás sna Ballstáit a bhfuil sé de chúram orthu comhrialacha AE a chur chun feidhme;

31.  á iarraidh ar SEGS ról níos gníomhaí a fhorbairt do AE, a dhéanfaidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála (VP/HR) ionadaíocht air, i dtaca le réiteach síochánta a fháil ar an gcogadh leanúnach atá ar siúl in oirthear na hÚcráine, lena n-áirítear laistigh d’fhormáid na Normainne; ag moladh go ndéanfaí machnamh ar Thoscaire Speisialta AE don Chrimé agus do réigiún Donbas a cheapadh;

32.  á iarraidh an athuair go mbeidh ann d’fhormáid idirnáisiúnta le haghaidh caibidlíocht a dhéanamh maidir le deireadh a chur leis an bhforghabháil ar leithinis na Crimé le rannpháirtíocht ghníomhach AE; á iarraidh ar VP/HR, ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit an tacaíocht uile a bhfuil gá leis a thabhairt chun Ardán Idirnáisiúnta na Crimé a chur ar bun lena lamhálfaí d’iarrachtaí atá dírithe ar athbhunú iomláine chríochach na hÚcráine a chomhordú, a chur ar bhonn foirmiúil agus a chórasú; á mheas go bhfuil tábhacht leis go n-áireofar na Mejlis de chuid phobal Tatarach na Crimé, mar an t-aon chomhlacht ionadaíoch de Thataraigh na Crimé a aithnítear go hidirnáisiúnta, sna gníomhaíochtaí a bhaineann le hArdán den sórt sin;

33.  á mheabhrú, idir an dá linn, de réir an dlí dhaonnúil idirnáisiúnta, go bhfuil freagracht iomlán ar Chónaidhm na Rúise, mar stáit forghabhála, chun freastal ar riachtanais dhaonra leithinis na Crimé atá faoi fhorghabháil shealadach, lena n-áirítear a soláthar uisce; á chur i bhfios, thairis sin, de bhun an Cheathrú Coinbhinsiún de chuid Choinbhinsiúin na Ginéive, a bhfuil an Rúis ina páirtí inti, nach bhféadfaidh cumhacht forghabhála iallach a chur ar chónaitheoirí na críche atá faoi fhorghabháil a bheith ar fiannas ina fórsaí armtha nó cúnta;

34.  ag cáineadh Chónaidhm na Rúise as saoránaigh de chuid na Rúise a lonnú sa Chrimé atá faoi fhorghabháil agus i gcríocha Donetsk agus Luhansk, lena gcuirtear isteach, dá bhrí sin, ar an gcothromaíocht atá ann idir na daoine sin a bhfuil pasanna Rúiseacha ina seilbh acu agus na hÚcránaigh, pasanna Rúiseacha a eisiúint go leanúnach do chónaitheoirí chríocha na hÚcráine atá faoi fhorghabháil go sealadach, de shárú ar cheannasacht na hÚcráine agus ar chuspóirí agus ar fhorálacha chomhaontuithe Mhionsc mar aon leis na hiarrachtaí atá déanta aici chun toghcháin áitiúla a eagrú i bPoblacht Fhéinrialaitheach na Crimé san Úcráin an 13 Meán Fómhair 2020; á chur in iúl go raibh toghadh an ghobharnóra ar Sevastopol neamhdhleathach agus ina shárú ar an dlí idirnáisiúnta, mar a bhí amhlaidh leis an vótáil d’ionadaithe chuig an gComhairle Stáit mar a thugtar uirthi de ‘Phoblacht na Crimé’ agus chuig an Tionól Reachtach mar a thugtar air de chathair Symferopol agus chuig an gComhairle Tuaithe mar a thugtar uirthi de réigiún Razdolno; á iarraidh ar AE smachtbhannaí a fhorchur orthu siúd atá freagrach as na vótálacha a eagrú agus as a gcur i gcrích; á chur in iúl gur saoth léi gníomhaíochtaí na Rúise agus coinscríobh á dhéanamh aici ar fhir óga sa Chrimé atá faoi fhorghabháil chun bheith ar fiannas i bhfórsaí armtha na Rúise, ar cuireadh 85 % díobh chun bheith ar fiannas i gCónaidhm na Rúise; á iarraidh ar an Rúis deireadh a chur leis an gcoinscríobh atá á dhéanamh aici ar dhaoine sa Chrimé agus go ndéanfaidh sí a hoibleagáidí faoi Choinbhinsiúin na Ginéive a chomhlíonadh ina n-iomláine;

35.  á chur in iúl a lántacaíocht do na hiarrachtaí uile atá á ndéanamh chun ceartas a bhaint amach do gach duine de na 298 n-íospartach agus dá neasghaolta, a bhí ar Eitilt MH17 de chuid Aerlínte na Malaeisia de thoradh a turnamh ag diúracán dromchla go haer a rinne an Rúis a sholáthar, lena n-áirítear na himeachtaí coiriúla a bhfuil tacaíocht idirnáisiúnta acu i gcoinne ceathrar amhrastach faoi dhlí na hÍsiltíre agus an cás a taisceadh i gcoinne na Rúise leis an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine; ag moladh na hÚcráine as a comhar leanúnach laistigh de FCI chun an fhírinne a chinneadh, amhrastaigh a shainaithint agus déantóirí na coire a thabhairt os comhair cúirte; ag cáineadh tharraingt siar aontaobhach na Rúise ó na comhairliúcháin thríthaobhacha maidir le haimsiú na fírinne leis an Astráil agus leis an Ísiltír; á iarraidh ar an Rúis comhoibriú go hiomlán leis na hiarrachtaí leanúnacha uile chun cuntasacht aon duine aonair nó aon eintitis a bhí rannpháirteach i dturnamh MH17 a áirithiú, inter alia trí thús a chur an athuair le hidirphlé aimsithe na fírinne leis an Astráil agus leis an Ísiltír, lena n-áiritheofar go gcomhoibreoidh sí leis an iarratas idirstáit a rinne an Ísiltír a thaisceadh i gcoinne na Rúise leis an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine maidir leis an ábhar, agus trí Volodymyr Tsemakh a eiseachadadh chuig an Ísiltír; ag tathant ar an Rúis deireadh a chur leis an gcur chun cinn atá á dhéanamh aici ar an mbréagaisnéis a mhéid a bhaineann le hEitilt MH17;

36.  á iarraidh ar an Úcráin cabhrú le rialtas láir na Moldóive ina iarrachtaí smacht a fháil an athuair ar Thras-dnístria bunaithe ar iomláine chríochach na Moldóive;

37.  ag tabhairt dá haire gur glacadh an dlí um shlándáil náisiúnta i mí an Mheithimh 2018 agus an dlí um sholáthar cosanta agus um fhaisnéis in 2020; á thathant, áfach, go ndéanfar reachtaíocht bhreise a ghlacadh a mbeidh sé mar aidhm léi teorainn a chur le hinniúlachtaí Sheirbhís Slándála na hÚcráine (SSU) ar mhaithe leis an tseirbhís sin a athrú ó bhonn chun fíorghníomhaireacht frithfhaisnéisíochta agus frithsceimhlitheoireachta a dhéanamh di agus go ndéanfar formhaoirseacht pharlaiminteach ar earnáil na slándála ina hiomláine a chur ar bun;

Ceartas, saoirse, slándáil agus an comhrac i gcoinne an éillithe

38.  á athdhearbhú a ríthábhachtaí atá sé torthaí inbhraite a bhaint amach sa chomhrac i gcoinne an éillithe chun ardleibhéal tacaíochta don phróiseas athchóirithe a choimeád i measc na saoránach, chomh maith le feabhas a chur ar an timpeallacht ghnó agus infheistíochtaí díreacha coigríche a mhealladh; ag spreagadh údaráis na hÚcráine tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh maidir le hathchóirithe, go háirithe i réimse an smachta reachta agus an fhrith-éillithe, agus neamhspleáchas agus obair leanúnach na bpríomhinstitiúidí frith-éillithe a áirithiú; ag moladh, ina leith sin, athbhunú na Gníomhaireachta Náisiúnta um Chosc an Éillithe (NAPC) agus teacht i bhfeidhm na ndlíthe nua maidir le saibhriú aindleathach agus maidir le sceithirí i mí Eanáir 2020, mar aon leis an tús a cuireadh le hoibríochtaí na hArd-Chúirte Frith-Éillithe i mí Mheán Fómhair 2019;

39.  á chur in iúl gur cúis bhuartha di, áfach, an toradh a bhí ar rialú an 27 Deireadh Fómhair 2020 ón gCúirt Bhunreachtúil, lenar cruthaíodh bearna dhlíthiúil i struchtúr frith-éillithe na hÚcráine agus lena ndearnadh NAPC a lagú go mór; ag aithint na n-iarrachtaí gníomhacha arna dtionscnamh ag an Uachtarán Zelenskyy agus a rinne geallsealbhóirí polaitiúla chun reachtaíocht agus inchreidteacht struchtúr frith-éillithe na hÚcráine a athbhunú; ag tathant ar údaráis na hÚcráine leanúint dá n-iarrachtaí chun struchtúr institiúideach atá go hiomlán oibríochtúil, éifeachtach agus cuimsitheach a athbhunú chun an t-éilliú a chomhrac, lena n-áirítear sna breithiúna, agus neamhspleáchas an eintitis sin á chaomhnú go hiomlán ag an am céanna ó na cumhachtaí feidhmiúcháin agus reachtacha; ag cur béim ar an bhfíoras a ríthábhachtaí atá ról NAPC lánchumhachtaithe sa chomhthéacs sin agus nár cheart rialú na Cúirte Bunreachtúla a úsáid mar leithscéal chun é a lagú nó é a chur ar leataobh; á chur in iúl gur cúis mhór imní di na hiarrachtaí follasacha atá á ndéanamh ag leasanna dílsithe an bonn a bhaint den mhéid atá bainte amach ag an tír sa chomhrac i gcoinne an éillithe agus na n-athchóirithe daonlathacha foriomlána, go háirithe trí chumhacht pholaitiúil roinnt olagarcaí de chuid na hÚcráine a athghabháil, rud a d’fhág gur lagaíodh an tromlach atá dírithe ar athchóiriú in Verkhovna Rada, mar a léirítear freisin leis na deacrachtaí a bhain leis an mbearna reachtaíochta a líonadh a fágadh tar éis rialú conspóideach na Cúirte Bunreachtúla an 27 Deireadh Fómhair 2020; ag tathant ar na gníomhaithe polaitiúla uile a dtiomantas a athnuachan do na hathchóirithe a d’éiligh vótálaithe na hÚcráine, ar athchóirithe iad atá ríthábhachtach chun an smacht reachta a neartú, éilliú a dhíothú agus rathúnas níos fearr a ghnóthú do dhaonra na hÚcráine;

40.  á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé neamhspleáchas na hArd-Chúirte Frith-Éillithe (HACC) agus institiúidí frith-éillithe eile a áirithiú, agus á iarraidh go nglacfar cur chuige neamhchlaonta agus neamhpháirteach i ngníomhaíochtaí na n-institiúidí frith-éillithe chun muinín agus tacaíocht phoiblí a dhaingniú sa chomhrac i gcoinne an éillithe; ag aithint na chéad bhreithiúnais a tugadh agus go bhfuil urraim á tabhairt ag HACC d’ardchaighdeáin ghairmiúla; á iarraidh, áfach, go gcuirfear dlús le hobair HACC chun an ráta ciontaithe a mhéadú, lena n-áirítear i gcásanna ardleibhéil;

41.  á chur in iúl go bhfuil sí sásta leis an obair atá ar bun ag Biúró Náisiúnta Frith-Éillithe na hÚcráine (NABU), a bhféadfaí a rá gurb í an institiúid is éifeachtaí frith-éillithe sa tír í; ag cur tuilleadh béime ar an ngá atá le neamhspleáchas NABU a neartú; á thathant, dá bhrí sin, go ndéanfar an dlí maidir le NABU a thabhairt i gcomhréir leis an mbunreacht agus leis an gcinneadh is déanaí ón gCúirt Bhunreachtúil agus go ndéanfar nósanna imeachta roghnúcháin a bheidh trédhearcach, dípholaitithe agus bunaithe ar fhiúntas a fhorordú do Cheannairí NABU agus na hOifige Ionchúiseamh Speisialaithe i gcoinne Éilliú (SAPO) araon, chomh maith le Biúró Stáit na nImscrúduithe (SBI), lena n-áirítear seiceáil inchreidte ionracais;

42.  á chur in iúl gurb oth léi na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag comhaltaí Verkhovna Rada chun ionsaí a dhéanamh ar institiúidí frith-éillithe agus an bonn a bhaint uathu, go háirithe iarrachtaí chun Stiúrthóir NABU a bhriseadh as a phost agus próiseas roghnúcháin teimhneach Stiúrthóir SAPO; ag tabhairt dá haire an easpa cosanta atá ann do ghníomhaithe ENRanna agus d’iriseoirí a nochtann agus a cháineann an t-éilliú, agus á iarraidh go ndéanfar an dlí nua maidir le cosaint sceithirí a chur chun feidhme go héifeachtach, a tháinig i bhfeidhm i mí Eanáir 2020;

43.  á chur in iúl gur geal léi an dréachtStraitéis frith-éillithe do 2020-2024 agus ag dréim leis go nglacfaidh Verkhovna Rada an straitéis chuimsitheach sin go luath, lena gcoinneofar gach gné ríthábhachtach den dréacht; ag aithint na gcineálacha éagsúla brú agus sabaitéireachta atá dírithe ar na hinstitiúidí frith-éillithe mar léiriú ar an gcomhrac in aghaidh na caimiléireachta atá ag éirí níos éifeachtaí agus níos rathúla; á áitiú nach foláir do na hinstitiúidí frith-éillithe NABU, SAPO agus HACC fanacht neamhspleách, éifeachtach agus acmhainní leormhaithe a bheith acu; ag moladh ghlacadh an dlí nua maidir le frithsciúradh airgid i mí na Nollag 2019, lenar neartaíodh trédhearcacht na struchtúr úinéireachta gnó san Úcráin agus lena léirítear feabhas suntasach ar an gcreat dlíthiúil ábhartha;

44.  á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an t-ardbhrú polaitiúil córasach agus na gníomhaíochtaí imeaglaithe a rinneadh i gcoinne Chathaoirleach Bhanc Náisiúnta na hÚcráine, ní den chéad uair, faraor, a raibh a éirí as oifig i mí Iúil 2020 mar thoradh leo; ag tathant ar údaráis na hÚcráine staonadh ó bhrú polaitiúil a chur i bhfeidhm ar institiúidí eacnamaíocha neamhspleácha agus ar údaráis neamhspleácha forfheidhmithe, agus a áirithiú go gcaomhnófar a neamhspleáchas mar ráthaíocht ar mhaithe le dea-fheidhmiú an mhargaidh agus le machaire comhréidh a bheith ann do gach gníomhaí eacnamaíoch;

45.  á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil na breithiúna fós ar cheann de na hinstitiúidí dár lú muinín san Úcráin agus á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an riocht ina bhfuil sí ann ó rinneadh an t-athchóiriú i mí Dheireadh Fómhair 2019, as ar tháinig díchóimeáil agus athbhunú Choimisiúin Ardcháilíochta na mBreithiúna (HQCJ) agus go ndearnadh na próisis athmheasúnaithe agus earcaíochta do bhreithiúna a chur ar feitheamh mar thoradh air sin, agus gur ann do gheall le 2 000 folúntas breithiúnachta atá fágtha gan líonadh; á chur in iúl gurb oth léi, san am a chuaigh thart, nach ndearna HQCJ tuairim na Comhairle Sláine Poiblí san athbhreithniú a rinne sí ar na breithiúna a chur san áireamh, agus ag tathant air é sin a dhéanamh amach anseo chun folúntais a líonadh i gcéimeanna cúirte níos ísle agus go ndéanfaidh na breithiúna na caighdeáin eiticiúla agus ionracais a chomhlíonadh i gcomhréir iomlán le Tuairim Uimh. 969/2019 ó Choimisiún na Veinéise; á áitiú go ndéanfar athbhunú ar HQCJ go luath bunaithe ar leasú ar Dhlí Uimh. 3711 ar bhealach a bheidh comhsheasmhach le cinneadh Uimh. 4-p/2020 an 11 Márta 2020 ó Chúirt Bhunreachtúil na hÚcráine ionas go mbunófar HQCJ neamhspleách a bheidh bunaithe ar nós imeachta roghnúcháin trédhearcach, agus le rannpháirtíocht ó shaineolaithe idirnáisiúnta; á mheas gur cheart go mbeadh HQCJ a bheidh cumhachtaithe in ann roghnú na mbreithiúna nua agus grinnfhiosrúchán na mbreithiúna reatha a chur i gcrích go héifeachtach i gcomhréir leis na rialacha agus na nósanna imeachta arna nglacadh ag HQCJ féin, de réir a shainordaithe; á áitiú go láidir go ndéanfar seiceáil ionracais ar an Ardchomhairle um Cheartas (HCJ) nár athchóiríodh fós; ag tathant ar údaráis na hÚcráine leanúint den athchóiriú ar na breithiúna agus dlús a chur leis sin chun nach mbainfear an bonn ó obair na n-institiúidí frith-éillithe nuabhunaithe, chun staonadh ó thrialacha arb í an pholaitíocht is siocair leo agus ó ionstraimiú na mbreithiúna i gcoinne lucht freasúra polaitiúil, agus chun an creat dlíthiúil a thabhairt chun críche ar mhaithe leis an gcoireacht eagraithe a chomhrac;

46.  á iarraidh ar an gCoimisiún forbairt a dhéanamh ar uirlisí reatha agus nua i réimse an smachta reachta agus an dea-rialachais chun faireachán agus measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn na hÚcráine, go háirithe Scórchlár Ceartais AE agus Sásra an Smachta Reachta, chun grinnscrúdú ar na hathchóirithe leanúnacha agus sainaithint chuí agus ceartú cuí na n-easnamh a d’fhéadfadh a bheith sna hathchóirithe sin a áirithiú;

47.  á chur in iúl gur geal léi an t-athchóiriú ar oifig an Ionchúisitheora Ghinearálta a tionscnaíodh i mí Mheán Fómhair 2019 agus á iarraidh go gcuirfear an fianú ar ionchúisitheoirí i gcrích, agus a áirithiú ar an gcaoi sin go roghnófar ionchúisitheoirí nua ar gach leibhéal i bpróiseas a bheidh trédhearcach agus neamhchlaonta ar bhonn polaitiúil; ag spreagadh údaráis na hÚcráine chun an comhrac i gcoinne na coireachta eagraithe a neartú agus feabhas a chur ar an gcreat reachtach, mar aon leis an gcomhar agus comhordú idir na gníomhaireachtaí freagracha um fhorfheidhmiú an dlí;

48.  á iarraidh go láidir ar údaráis na hÚcráine staonadh óna ndroch-chleachtas roimhe seo i leith cásanna breithiúnacha arbh í an pholaitíocht ba shiocair leo a shaothrú; ag cur béim ar an bhfíoras, ina leith sin, gur cheart go dtabharfaí aghaidh ar na héagsúlachtaí maidir le saincheisteanna polaitiúla sna fóraim inniúla pholaitiúla seachas sa réimse breithiúnach;

49.  á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil an Úcráin liostaithe ag an gCoimisiún mar thír tosaíochta ‘chatagóir 2’, rud a chiallaíonn nach ndéantar cearta maoine intleachtúla (CMI) a chosaint ná a fhorfheidhmiú go leordhóthanach; á thabhairt chun suntais an gá atá le rialuithe agus bonneagar custaim a neartú chun teacht isteach agus idirthuras táirgí góchumtha san Úcráin agus laistigh den tír a chosc ar bhealach níos fearr; á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint de chabhair a thabhairt don Úcráin chun dréachtdlíthe nua maidir le CMI a fhorbairt;

50.  á iarraidh ar Rialtas na hÚcráine leanúint den imscrúdú ar na coireanna a rinne baill d’fhórsaí na hÚcráine i gcoinne gníomhaithe le linn agóidí Euromaidan agus ceartas a chur ar fáil go mear do na híospartaigh agus dá dteaghlaigh;

51.  ag spreagadh na hÚcráine chun Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta agus Choinbhinsiún Iostanbúl a dhaingniú chun foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac;

52.  á chur in iúl gur geal léi na leasanna ar Chód Coiriúil na hÚcráine lena sainítear éigniú agus foréigean gnéasach trí easpa toilithe agus á thathant go ndéanfar modheolaíocht a fhorbairt go mear chun imscrúdú a dhéanamh ar choireanna foréigin ghnéasaigh; á chur in iúl gurb oth léi, i ngeall ar easpa na modheolaíochta sin, nár tugadh aon chásanna ionchúisimh os comhair cúirte maidir le héigniú ná foréigean gnéasach ar fhorais easpa toilithe in 2019;

Cearta an duine agus saoirsí bunúsacha

53.  ag cáineadh go láidir na sáruithe móra agus buana ar chearta an duine agus ar shaoirsí bunúsacha amhail an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh, an tsaoirse reiligiúin nó creidimh agus an tsaoirse comhlachais, mar aon leis an gceart chun comhthionóil shíochánta, arna ndéanamh ag fórsaí forghabhála na Rúise i gcríoch na Crimé atá faoi fhorghabháil shealadach agus ag na grúpaí armtha a bhfuil tacaíocht na Rúise acu sna limistéir in Donbass nach bhfuil faoi smacht an rialtais, lena n-áirítear coinscríobh éigeantach, díbirt, iallach neamhdhleathach á chur ar dhaoine iarratas a dhéanamh ar phasanna Rúiseacha, srianta ar chearta oideachais agus teanga, coinneáil threallach, céasadh agus dálaí diana coinneála eile, mar aon le bearta sriantacha amhail dúnadh aontaobhach na seicphointí agus diúltú rochtain a thabhairt do mhisin na Náisiún Aontaithe agus do mhisin dhaonnúla, ar údair mhóra imní iad le linn na paindéime reatha;

54.  á mheabhrú go bhfuil beatha agus dea-bhail na saoránach fós i mbaol de dheasca an chogaidh in oirthear na hÚcráine agus ag tabhairt dá haire gur rannchuidigh an laghdú ar an gcogaíocht in oirthear na hÚcráine le linn an tsosa cogaidh a tháinig i bhfeidhm an 27 Iúil 2020 le titim de 53 % a theacht ar theagmhais slándála agus le laghdú ar thaismigh shibhialtacha; á chur in iúl gur geal léi clár ‘RéigiúinAthléimneachaAE4’ lena gcuimsítear EUR 30 milliún, atá dírithe ar athléimneacht oirthear agus dheisceart na hÚcráine a fheabhsú i ndáil leis na hiarmhairtí diúltacha a bhaineann leis an gcoinbhleacht leanúnach, lena n-áirítear bagairtí hibrideacha agus tosca díchobhsaitheacha eile;

55.  á chur in iúl go bhfuil sí thar a bheith buartha, áfach, faoin staid dhaonnúil atá ag dul in olcas i gcríocha an oirthir nach bhfuil á rialú ag Rialtas na hÚcráine faoi láthair, go háirithe i bhfianaise éigeandáil reatha COVID-19; ag tathant ar na húdaráis áitiúla de facto na bearta uile a bhfuil gá leo a ghlacadh chun a áirithiú go bhfreastalófar ar riachtanais bhunúsacha na ndaoine, lena n-áirítear rochtain ar shaoráidí agus ar chóireáil sláinte ar ardchaighdeán, agus comhoibriú go hiomlán le Rialtas dlisteanach na hÚcráine chun na críche sin;

56.  á chur i bhfios go láidir go bhfuil níos mó ná 3,5 milliún duine atá ar dhá thaobh na líne teagmhála in oirthear na hÚcráine fós ag brath ar chabhair agus cosaint dhaonnúil, agus iad ag dul i ngleic le ciorruithe uisce agus le lándorchaithe leictreachais; ag tabhairt dá haire go bhfuil géarú déanta ag paindéim COVID-19 ar na dúshláin atá os comhair na ndaoine sin; ag spreagadh an Coimisiún, i gcomhordú le comhlachtaí na Náisiún Aontaithe, chun dlús a chur lena iarrachtaí cúnamh a chur ar fáil le linn na géarchéime daonnúla seo, i gcomhréir leis an bhForbhreathnú ar Riachtanais Dhaonnúla;

57.  á chur in iúl gurb oth léi an staid maidir le cearta an duine sa Chrimé atá ag dul in olcas ó cuireadh tús leis an bhforghabháil, ós rud é go ndearna an Rúis an tsaoirse comhthionól, an tsaoirse tuairimí a nochtadh agus an tsaoirse comhlachais, an rochtain ar fhaisnéis agus ar reiligiún a shrianadh go mór ó thús na forghabhála; á chur in iúl gur saoth léi na beartais idirdhealaitheacha a rinne údaráis fhéincheaptha na Rúise a fhorchur, go háirithe i gcoinne mhionlach eitneach Tatarach na Crimé, na sáruithe ar a gcearta maoine, an t-imeaglú méadaitheach atá á dhéanamh ar an bpobal sin agus orthu siúd atá i gcoinne na forbhabhála neamhdhleathaí trí choinscríobh éigeantach, géarleanúint, cuardaigh, coinneáil agus fuadach forfheidhmithe, agus mar atá luaite cheana, an easpa saoirse tuairimí a nochtadh, saoirse comhlachais, saoirse reiligiúin agus saoirse gluaiseachta atá sa leithinis; á iarraidh go ndéanfar saoránaigh uile na hÚcráine atá faoi choinneáil neamhdhleathach agus i bpriosún i Leithinis na Crimé agus sa Rúis, lena n-áirítear gníomhaithe Tataracha na Crimé, a scaoileadh saor láithreach bonn agus gan choinníoll; á iarraidh, thairis sin, ar an Rúis iniúchadh a dhéanamh ar na hainghníomhartha a rinneadh i gcoinne Thataraigh na Crimé agus ráthú agus coimirciú a dhéanamh ar cheart Thataraigh na Crimé, na nÚcránach agus na bpobal eitneach agus reiligiúnach uile a gcultúr, a dtraidisiúin, a n-oideachas agus a bhféiniúlacht féin a chothabháil agus a fhorbairt;

58.  á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil thart ar 1,5 milliún duine easáitithe ina thír féin (IDP) san Úcráin, arb í an naoú tír is mó ar domhan ó thaobh líon IDPanna de í; ag tabhairt dá haire gur ar Chónaidhm na Rúise agus ar a hionadaithe atá an phríomhfhreagracht ina leith sin; á iarraidh ar údaráis na hÚcráine iarrachtaí breise a ghabháil de láimh chun fulaingt na ndaoine atá buailte ag an gcoinbhleacht a mhaolú agus bearta a chur chun feidhme chun cosaint a dhéanamh ar chearta IDPanna; á iarraidh ar an Úcráin lánchearta sibhialta agus polaitiúla a dheonú do IDPanna, agus cloí leis na caighdeáin idirnáisiúnta maidir leis an gcaoi a gcaitear le IDPanna; ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé cearta saoránachta na hÚcráine a chosaint agus a ráthú sna críocha atá faoi fhorghabháil shealadach, lena n-áirítear simpliú a dhéanamh ar na nósanna imeachta chun pinsin a fháil, chun teastais bhreithe a fháil do leanaí agus lena seachnaítear, dá bhrí sin, an baol go bhfágfar iad gan stát agus ar an bhfaraor géar;

59.  ag tathant ar Mhisean Speisialta Faireacháin ESCE a shainordú a chur chun feidhme, agus malartuithe rialta a dhéanamh le híospartaigh agus finnéithe na ngéarleanúintí, le dlíodóirí, le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le hionadaithe ó na meáin mar bhealach eile chun measúnú a dhéanamh ar an gcás sna críocha sa Chrimé atá faoi fhorghabháil shealadach agus in oirthear na hÚcráine; á iarraidh ar Ionadaí Speisialta AE um Chearta an Duine aird leanúnach a thabhairt ar staid chearta an duine ar leithinis na Crimé agus sna limistéir in oirthear na hÚcráine nach bhfuil faoi smacht an rialtais;

60.  ag tabhairt dá haire go rachaidh an Plean Gníomhaíochta cúig bliana maidir le Straitéis Náisiúnta um Chearta an Duine de chuid na hÚcráine a chur chun feidhme in éag in 2020 agus á iarraidh go ndéanfar athbhreithniú críochnúil ar a phríomhghnóthaithe sula ndéanfar spriocanna do phlean gníomhaíochta iardain a leagan síos; ag coinneáil súil ghéar ar an tacaíocht a thug Rialtas na hÚcráine do phobal Tatarach na Crimé, agus a chur in iúl gur cúis bhuartha di an easpa cistithe atá i ndréachtbhuiséad 2021, a cuireadh faoi bhráid Verkhovna Rada i mí Mheán Fómhair 2020, le haghaidh clár athlonnaithe agus cóiríochta Thataraigh na Crimé agus daoine de náisiúnaithe eile a díbríodh ó chríoch na hÚcráine; á iarraidh ar an Úcráin na dlíthe a ghlacadh maidir le pobail dhúchasacha na hÚcráine, maidir le stádas phobal Tatarach na Crimé, agus maidir lena Bunreacht a leasú chun neamhspleáchas náisiúnta críochach phobal Tatarach na Crimé laistigh den Úcráin a aithint, agus go háirithe an Chrimé, a eascraíonn ó cheart dosháraithe phobal Tatarach na Crimé chun féinchinntiúcháin; á áitiú go dtabharfaidh údaráis na hÚcráine aghaidh ar na fadhbanna a bhaineann leis an aon chainéal teilifíse amháin i dteanga Thatarach na Crimé, ATR, agus go gcuirfidh siad sásra cobhsaí ar fáil le haghaidh tacaíocht airgeadais agus theicniúil chun go mbeidh an cainéal teilifíse in ann leanúint den chraoladh ar an gCrimé atá faoi fhorghabháil na Rúise; á chur in iúl gur geal léi tionscnamh na hÚcráine chun forbairt a dhéanamh ar an Straitéis maidir le Forbairt agus Pobalú Theanga Thatarach na Crimé don tréimhse suas go dtí 2032;

61.  á iarraidh ar SEGS agus ar an gCoimisiún córas smachtbhannaí domhanda AE um chearta an duine (reachtaíocht Eorpach de chineál Magnitsky), a chur i ngníomh go pras, lena gceadófar smachtbhannaí a chur i bhfeidhm i gcoinne daoine aonair agus cuideachtaí a bhfuil baint acu le sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine agus aird ar leith á tabhairt ar an staid ar chríocha na hÚcráine atá faoi fhorghabháil go sealadach sa Chrimé agus i réigiúin Donetsk agus Luhansk agus atá freagrach as coireanna eile, lena n-áirítear éilliú, agus á iarraidh ar an Úcráin an sampla sin a leanúint agus leagan Úcránach de a thabhairt isteach;

62.  ag tabhairt dá haire an dlí maidir le tacaíocht a thabhairt d’fheidhmiú theanga na hÚcráine mar theanga an stáit agus á iarraidh ar údaráis na hÚcráine an dlí a chur chun feidhme go hiomlán i gcomhréir lena hoibleagáidí idirnáisiúnta agus i gcomhréir leis na moltaí atá i dtuairim Uimh. 960/2019 ó Choimisiún na Veinéise, arb é sin urraim a thabhairt do cheart na bpobal a dteanga féin a fhorbairt agus a úsáid go hiomlán agus dul ina cheann sin leis an leibhéal is airde comaoine agus cothromaíochta i leith mionlaigh náisiúnta, a dteangacha agus a gcearta oideachais;

63.  á iarraidh ar an Úcráin cumhachtaí a dheonú don Choimisinéir um Chosaint na Teanga Oifigiúla, nó d’aon eintiteas a bhunaítear chun na críche céanna, chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na bhforálacha dlí maidir le húsáid teangacha mionlaigh agus maidir le daoine dúchasacha;

64.  ag tacú leis an tsaoirse creidimh, an tsaoirse tuairimíochta agus leis an tsaoirse tuairimí a nochtadh, agus á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé rochtain chothrom ar fhaisnéis a dheonú do mhionlaigh náisiúnta, eitneacha agus teanga uile mar chomhábhair chriticiúla de dhaonlathas ar bith; ag cáineadh na fuathchainte agus an idirdhealaithe atá bunaithe ar eitneacht nó teanga, agus na bréagnuachta agus na mífhaisnéise lena ndírítear ar mhionlaigh náisiúnta, eitneacha agus teanga;

65.  ag tabhairt dá haire go bhfuil gá le bearta a bheith ann chun bonneagar na gceart mionlaigh a atreisiú agus chun muinín a chothú go gcosnófar cearta mionlaigh sa dlí agus i gcleachtas araon; á chur i bhfios gur cheart go n-áireofaí ar na bearta sin an chosaint dlí a neartú, an aird institiúideach ar shaincheisteanna mionlaigh a fheabhsú agus sásraí comhairliúcháin níos láidre agus buana a thionscnamh; á chur in iúl gur cúis bhuartha di an easpa gníomhaíochta cuí a rinne údaráis na hÚcráine chun dul i ngleic leis an idirdhealú agus leis an bhfuathchaint lena ndírítear ar ghrúpaí mionlaigh, go háirithe ar an bpobal Romach, a d’fhulaing teagmhais idirdhealaithe, foréigean bunaithe ar chine agus léirithe éadulaingthe; á iarraidh ar an Úcráin an comóradh ar íospartaigh an Uileloiscthe a neartú trí bheith rannpháirteach sa Chomhghuaillíocht Idirnáisiúnta um Chuimhne ar an Uileloscadh (IHRA) agus trí shainmhíniú IHRA ar an frithsheimíteachas a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm; ; á iarraidh ar an Úcráin, thairis sin, leanúint de chomóradh a dhéanamh ar íospartaigh an ollsmachtachais; á iarraidh ar an gCoimisiún cuireadh a thabhairt don Úcráin a bheith rannpháirteach sa Chlár um an Eoraip ar son na Saoránach;

66.  ag spreagadh obair na bhfondúireachtaí polaitiúla Eorpacha cothú a dhéanamh ar an gcéad ghlúin eile de cheannairí polaitiúla san Úcráin;

67.  ag spreagadh idirphlé agus comhar neartaithe le heaglaisí agus le pobail agus le heagraíochtaí reiligiúnacha i réimsí amhail cothú na síochána agus an t-athmhuintearas, lena neartófar, dá bhrí sin, an t-iontaobhas a bheidh i sochaí chóir agus shaor, mar aon leis an oideachas, cúram sláinte agus seirbhísí sóisialta bunúsacha;

Staid na meán

68.  ag tabhairt dá haire na hiarrachtaí athchóirithe atá ar siúl i réimse na meán; á chur i bhfáth gur cheart go n-áiritheofaí leis an athchóiriú go háirithe neamhspleáchas, neamhchlaontacht agus cuntasacht an chomhlachta rialála, trédhearcacht úinéireacht na meán agus comhdheiseanna d’eagraíochtaí na meán le hiomaíocht chothrom ar an margadh; á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil sé beartaithe inniúlachtaí nua agus fairsinge a thabhairt don ghníomhaireacht rialála lena ngabhann an baol go gcuirfear isteach ar shaoirse na meán agus ar inneachar na meán ar líne agus ar inneachar na meán clóite; á chur i bhfáth, i ndáil leis an dréacht-dlí maidir le cur i gcoinne na bréagaisnéise, go bhféadfadh mórchur isteach ón stát ar inneachar na meán agus ar ghníomhaíochtaí iriseoireachta a bheith mar thoradh ar an dréacht atá ann faoi láthair, rud a rachadh chun dochair do shaoirse na meán agus nach mbeidh éifeachtúil chun cur i gcoinne na bréagaisnéise; á thathant go n-eagrófar comhairliúchán ar bhonn níos leithne le pobal na meán agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha chun go seachnófar rioscaí don tsaoirse tuairimí a nochtadh;

69.  ag tabhairt dá haire agus é ina chúis bhuartha di go leantar de mhargadh na meán teilifíse san Úcráin, cé go bhfuil siad iolraíoch, a bheith tréithrithe ag tionchar iomarcach na n-olagarcaí; ag tathant ar an Úcráin cothú a dhéanamh ar mheáin a bheidh saor agus neamhspleách agus iolrachas sna meáin a neartú; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá craoltóir seirbhíse poiblí inbhuanaithe, rialtóir neamhspleách ar na meáin agus an tsochaí shibhialta chun athléimneacht a fhorbairt i gcoinne na bréagaisnéise agus i gcoinne tosca díchobhsaitheacha eile; á iarraidh ar Verkhovna Rada agus ar an Rialtas seasamh le gealltanais an stáit a tugadh don chraoltóir poiblí agus tacaíocht airgeadais agus pholaitiúil a áirithiú dá nuachóiriú, dá neamhspleáchas agus dá acmhainneacht bhreise chun iriseoireacht iniúchach a dhéanamh;

70.  á athdhearbhú gur gá do AE leanúint de thacaíocht a thabhairt don Úcráin maidir le bagairtí hibrideacha a chomhrac agus i ndul i ngleic leis an mbréagaisnéis agus leis an mbréagnuacht, lena n-áirítear trí chumarsáid na meán neamhspleách agus litearthacht straitéiseach na meán a neartú, chun athléimneacht na hÚcráine a neartú; á chur in iúl gur geal léi an fógra maidir le seoladh an idirphlé maidir le cibearspás idir an AE agus an Úcráin;

71.  á chur in iúl gur cúis bhuartha di an timpeallacht oibre atá ag dul in olcas d’ionadaithe na meán, go háirithe d’iriseoirí iniúchacha a thuairiscíonn ar an éilliú agus ar an gcalaois; á chur in iúl gur saoth léi aon ghníomhartha atá dírithe ar obair iriseoirí a theorannú, lena n-áirítear rochtain ar fhaisnéis a theorannú, imscrúduithe coiriúla, brú chun foinsí agus fuathchaint a nochtadh, go háirithe an fhuathchaint i gcoinne na meán neamhspleách; á chur in iúl gur cúis bhuartha di gur ann do chomhaltaí Verkhovna Rada a ghéill d’fheachtais bréagaisnéise spriocdhírithe nó a chabhraigh leis na feachtais sin a scaipeadh d’aon ghnó, de réir anailís a rinne ardáin iriseoireachta iniúchaí na hÚcráine le déanaí;

72.  á chur in iúl gurb oth léi na hionsaithe iomadúla ar iriseoirí agus ar ghníomhaithe sibhialta a cláraíodh sa tréimhse 2017-2019; á iarraidh ar údaráis na hÚcráine déantóirí na gcoireanna a ionchúiseamh agus sábháilteacht oibrithe agus iriseoirí na meán a áirithiú, agus ag tathant orthu cur chuige comhréireach a ghlacadh agus rialáil á déanamh ar na meáin acu;

73.  á chur in iúl gur oth léi go bhfuil an staid pholaitiúil sa tír tar éis dul in olcas: úsáidtear imeaglú, fuathchaint agus brú polaitiúil go forleathan chun críocha polaitiúla; ag tathant ar na húdaráis oibriú grúpaí agus suíomhanna gréasáin antoisceacha agus fuatha a cháineadh agus a chosc go daingean, amhail Myrotvorets a spreagann teannas laistigh den tsochaí agus a bhaineann mí-úsáid as sonraí pearsanta na gcéadta daoine: iriseoirí, polaiteoirí, comhaltaí de ghrúpaí mionlaigh;

74.  á thathant go bhforbrófar timpeallacht na meán san Úcráin a bheidh daonlathach, neamhspleách, iolraíoch agus cothrom, lena gcuirfí deireadh leis an ngéarleanúint ar chainéil na meán arb í an pholaitíocht is siocair léi, lena n-áirítear ceadúnais a chúlghairm, agus a áirithiú go ndéanfar iriseoirí áitiúla, lucht tuairimíochta agus guthanna easaontacha a chosaint ar chiapadh agus ar imeaglú, go lamhálfar do rochtain neamh-idirdhealaitheach ar fhaisnéis ar líne agus as líne agus do rannpháirtíocht fhóinteach shibhialta, agus go ndéanfar cearta daonna agus sibhialta a chosaint agus a ráthú; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh iriseoirí, cosantóirí chearta an duine agus dlíodóirí cosanta in ann oibriú go neamhspleách agus saor ó chur isteach ná imeaglú míchuí; á chur in iúl gur geal léi an obair atá á déanamh ag eagraíochtaí na hÚcráine um chearta an duine agus ag ionchúisitheoir na Crimé, a dhéanann taifead ar sháruithe agus ar mhí-úsáidí ar chearta an duine, agus iad ag obair go sealadach ón mórthír san Úcráin; á áitiú nach foláir gach sárú ar chearta an duine a imscrúdú agus na daoine is cúis leo a thabhairt os comhair na cúirte;

An comhionannas inscne agus cearta LGBTI

75.  á chur i bhfios go láidir gur réamhchoinníoll lárnach é an comhionannas inscne d’fhorbairt inbhuanaithe agus chuimsitheach; ag tathant ar Rialtas agus ar údaráis na hÚcráine bearta a chur chun feidhme chun ionadaíocht na mban agus an chóir chomhionann a fheabhsú tuilleadh ar gach leibhéal den saol polaitiúil agus sochaíoch, mar aon le foréigean inscnebhunaithe a chomhrac; á iarraidh go ndéanfaidh an Coimisiún agus SEGS an comhionannas inscne a phríomhshruthú ina mbeartais uile, ina dtacaíocht airgeadais, ina gcláir agus ina ngníomhaíochtaí i ndáil leis an Úcráin, go háirithe nuair atá sé mar aidhm leo éifeachtaí diúltacha, ar de shiocair COVID-19 iad, a mhaolú, ós rud é gurb iad na mná, lena n-áirítear fiontraithe ban, is mó atá buailte ag an ngaibhniú dian;

76.  ag cáineadh ionsaithe foréigneacha agus coireanna fuatha i gcoinne daoine LGBTI agus á iarraidh ar údaráis forfheidhmithe dlí na hÚcráine na hionsaithe sin a imscrúdú go héifeachtach; ag tathant ar an Úcráin reachtaíocht thánaisteach chuimsitheach a bhunú agus a chur chun feidhme go héifeachtach lena n-áirithítear saoirse creidimh, lena gcuirtear i gcoinne an idirdhealaithe leanúnaigh i gcoinne daoine LGBTI, gníomhaithe feimineacha, daoine faoi mhíchumais agus mionlaigh, agus chun feabhas a chur ar chosaint a gceart; á iarraidh ar Rialtas na hÚcráine agus ar na gníomhaithe polaitiúla uile iarrachtaí a dhéanamh chun sochaí chuimsitheach fhulangach a chruthú;

77.  á chur in iúl gurb oth léi nach bhforáiltear fós in Airteagal 161 den Chód Coiriúil do phionósú i leith gríosú chun fuatha nó i leith foréigean ar fhorais ghnéaschlaonta nó féiniúlachta inscne, agus nach ndéantar tagairt do na forais sin mar chineálacha géaraitheacha cionta ná nach n-áirítear iad sna forálacha ginearálta maidir le himthosca géaraitheacha faoi Airteagal 67(1)(3); á mheabhrú gur foráladh i bPlean Gníomhaíochta an Rialtais maidir le Cur Chun Feidhme na Straitéise Náisiúnta um Chearta an Duine d’fhorais ghnéaschlaonta agus féiniúlachta inscne a áireamh mar imthosca géaraitheacha in Airteagal 67 den Chód Coiriúil; ag meabhrú moltaí ó ECRI agus á iarraidh ar an Úcráin an Cód Coiriúil a leasú dá réir sin;

Trádáil agus an comhar eacnamaíoch, sláinte phoiblí, gnóthaí saothair agus gnóthaí sóisialta, soghluaisteacht oibrithe

78.  á thabhairt chun suntais gur comhpháirtí tábhachtach geopholaitiúil, geostraitéiseach agus trádála í an Úcráin don Aontas; á chur in iúl gur geal léi an méadú suntasach atá tagtha ar an sreabh trádála idir AE agus an Úcráin, agus mar thoradh air sin gurb é an tAontas anois an comhpháirtí trádála is mó atá ag an Úcráin; á chur in iúl gurb oth léi, áfach, an méid measartha íseal d’infheistíochtaí díreacha coigríche atá ag teacht isteach sa tír;

79.  á chur in iúl gur geal leis na torthaí dearfacha leanúnacha a baineadh amach sa trádáil dhéthaobhach agus sa chaidreamh eacnamaíoch in 2019, inar tháinig fás 12,3 % ar allmhairí agus fás 9,7 % ar onnmhairí na hÚcráine, arb ionann é agus EUR 43,3 billiún ar an iomlán; á chur i bhfios go láidir go bhfuil méadú 49 % tagtha ar an trádáil idir AE agus an Úcráin agus go bhfuil AE fós ar an bpríomh-chomhpháirtí trádála atá ag an Úcráin, arb ionann é agus 40 % dá thrádáil in 2019, agus gurb í an Úcráin an 18ú comhpháirtí trádála is mó atá ag AE, arb ionann é agus 1,1 % de thrádáil iomlán AE; ag tabhairt dá haire go bhfuil easnamh trádála na hÚcráine le AE méadaithe go EUR 5,1 billiún;

80.  ag spreagadh an dá thaobh chun an comhar a threisiú ar leibhéal déthaobhach agus i bhfóraim idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le COVID-19, go háirithe trí shlabhraí soláthair níos athléimní agus níos éagsúlaithe a bheith ann, agus trí oibriú le chéile chun aghaidh a thabhairt ar threochtaí cosantacha; ag tabhairt dá haire go bhféadfadh cuspóir AE maidir le neamhspleáchas straitéiseach oscailte a bhaint amach deiseanna do chomhar níos dlúithe fós a chruthú lena chomharsanacht;

81.  ag spreagadh an Choimisiúin chun tacú leis an Úcráin agus sainaithint a déanamh ar na réimsí a d’fhéadfadh éagsúlú eacnamaíoch a chothú tuilleadh agus tús áite a thabhairt dóibh i bpróiseas chur chun feidhme iomlán LDCST;

82.  á athdhearbhú gurb ionann lánpháirtiú de réir a chéile na hÚcráine i margadh inmheánach AE, dá bhforáiltear in CC, agus ceann de phríomhaidhmeanna an chomhlachais agus go dtacaítear leis, sa chomhthéacs sin, le dálaí a bhunú do chaidreamh feabhsaithe eacnamaíoch agus trádála idir an Úcráin agus AE, mar aon le próiseas níos leithne maidir le comhfhogasú reachtach, ar choinníoll go ndéanfar LDCST a chur chun feidhme go hiomlán agus go gcomhlíonfar na rialacháin agus na caighdeáin ábhartha dhlíthiúla, eacnamaíocha agus theicniúla;

83.  ag tabhairt dá haire gur tugadh isteach roinnt athchóirithe, as ar tháinig dírialáil an gheilleagair, trédhearcacht níos fearr i ndáil le hairgeadas poiblí agus feabhas ar rialacháin maidir le lamháltais agus le comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí, lena gcuirtear deiseanna nua ar fáil d’infheisteoirí áitiúla agus eachtracha araon;

84.  ag tabhairt dá haire, áfach, nach bhfuil aon éifeachtaí sofheicthe bainte amach maidir le dí-olagarcú na tíre, ós rud é go bhfuil tionchar láidir fós ag na holagarcaí ar gheilleagar agus ar pholaitíocht na hÚcráine, go háirithe maidir le húinéireacht na meán agus tionchar ar na breithiúna agus ar an gcóras forfheidhmithe dlí; á mheas, trí rialacha soiléire agus atá cothrom do chách a chruthú sa gheilleagar go bhféadfadh sé gur modh éifeachtach a bheadh ann chun íosghrádú de facto a dhéanamh ar an tionchar neamhoifigiúil atá ag grúpa beag de na fiontraithe is saibhre ar fheidhmiú an stáit, lena n-áirítear an reachtaíocht, agus á iarraidh, dá bhrí sin, ar údaráis na hÚcráine dlús a chur leis an bpróiseas dí-olagarcaithe;

85.  á chur in iúl gur saoth léi, thairis sin, an méadú atá tagtha ar fhiontair atá faoi úinéireacht an stáit agus ag tathant ar an Úcráin céimeanna breise chun cinn a dhéanamh i bpríobháidiú fiontar atá faoi úinéireacht an stáit chun feidhmiú a geilleagair a nuachóiriú agus a fheabhsú agus olagarcú a sheachaint; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le tiomantas athnuaite ó thaobh na hÚcráine de chun tionchar na leasanna dílsithe a chomhrac, tionchar a d’fhéadfadh an bonn a bhaint go mór ó chuntas teiste na n-athchóirithe go dtí seo agus ó bhearta tacaíochta na hÚcráine ina n-iomláine, má dhéantar faillí iontu;

86.  á iarraidh ar an Úcráin agus ar AE feabhas a chur ar an gcomhar maidir le tuilleadh léirscaoilte ó thaobh na trádála déthaobhaí de, lena n-áirítear comhaontú ACAA a thabhairt i gcrích, mar aon leis an gcomhar maidir le bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta, agus custaim; á iarraidh, thairis sin, go gcuirfear leis an gcomhar earnálach idir AE agus an Úcráin san oideachas agus sa taighde, sa nuálaíocht, in earnáil TFC agus sa digitiú, mar aon le teicneolaíochtaí glasa, ar mhaithe le fios gnó agus dea-chleachtais a chomhroinnt; á iarraidh, thairis sin, go mbeidh ann do chomhar méadaithe agus do chomhtháthú earnálach difreáilte de réir a chéile na hÚcráine san aontas fuinnimh, sa Chomhphobal Iompair agus sa mhargadh aonair digiteach i measc réimsí eile;

87.  á iarraidh ar údaráis na hÚcráine margadh eitlíochta na tíre a oscailt do chuideachtaí Eorpacha, lena n-áirítear cuideachtaí ísealchostais, agus ag tacú le síniú an chomhaontaithe maidir leis an limistéar comhchoiteann eitlíochta a luaithe is féidir;

88.  á chur in iúl gur geal léi an dul chun cinn a rinneadh sa chomhar idir an Úcráin agus an AE sa réimse digiteach agus ag moladh go ndéanfar an comhar sin a dhoimhniú tuilleadh, ar comhar é atá dírithe ar chóir inmheánach margaidh a dheonú dá chéile, lena n-áirítear in earnálacha leasa choitinn eile; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá na céimeanna a glacadh ionsar an claochlú digiteach agus an r-rialachas, mar aon leis an dul chun cinn atá déanta maidir le reachtaíocht na hÚcráine a chomhfhogasú do reachtaíocht AE i seirbhísí leictreonacha iontaoibhe agus i gcumarsáid leictreonach; ag spreagadh an Choimisiúin chun tacú tuilleadh le hiarrachtaí na hÚcráine a mhéid a bhaineann le litearthacht meán agus faisnéise, le r-rialachas agus leis an ngeilleagar digiteach chun an aois dhigiteach atá ann faoi láthair a léiriú agus chun iad a chomhtháthú de réir a chéile i margadh aonair digiteach AE, mar aon le bealaí a fhiosrú chun táillí fánaíochta idir AE agus an Úcráin a laghdú; ag aithint, ina leith sin, an clár nua EUR 25 milliún de chuid AE lena dtacaítear leis an r-rialachas agus leis an ngeilleagar digiteach san Úcráin; ag spreagadh leathnú an Limistéir Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA) chun na hÚcráine nuair a bheidh na ceanglais theicniúla agus dhlíthiúla ar fad comhlíonta aici;

89.  á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar SEGS measúnú inchreidte ar riachtanais a dhéanamh do réigiún Donbas chun straitéis a leagan síos dá théarnamh socheacnamaíoch agus ag moladh go gcruthófar creat idirnáisiúnta iomchuí chun Donbas a atógáil;

90.  á iarraidh ar údaráis na hÚcráine leanúint leis na hathchóirithe sa chóras sláinte poiblí, go háirithe i bhfianaise an tionchair mhillteaigh a bhí ag paindéim COVID-19 ar chóras sláinte na hÚcráine; ag tabhairt dá haire, de réir UNICEF, nach é amháin gur chruthaigh COVID-19, géarchéim phoiblí cúraim sláinte, ach géarchéim shocheacnamaíoch freisin, lena bhféadfaí ráta na bochtaineachta san Úcráin a mhéadú ó 27,2 % go 43,6 % nó go 50,8 % fiú; ag spreagadh, dá bhrí sin, Rialtas na hÚcráine bearta cuimsitheacha cosanta sóisialta a chur chun feidhme chun éifeachtaí COVID-19 a mhaolú;

91.  á chur in iúl gur geal léi go bhfuil an Úcráin tar éis dul isteach i gCoiste Slándála Sláinte AE agus sa Chóras Luathrabhaidh agus Freagartha chun bheith rannpháirteach sa chomhordú uile-Eorpach i dtaca le gníomhaíochtaí freagartha COVID-19 i réimse na sláinte poiblí; ag tathant ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar an Úcráin dlús a chur leis an gcomhar maidir le hathléimneacht na sláinte poiblí agus chun dea-chleachtais agus obair a mhalartú leis an tsochaí shibhialta maidir le straitéisí eipidéimeach a chur ar bun lena ndíreofar ar na grúpaí is leochailí; ; ag tathant ar an gCoimisiún tacaíocht a thabhairt do Rialtas na hÚcráine maidir le rochtain a fháil ar vacsaíní COVID-19;

92.  á iarraidh ar Rialtas na hÚcráine a áirithiú go mbeidh bunús dlí ag aon bhearta sriantacha mar fhreagairt ar COVID-19, go mbeidh siad fíor-riachtanach agus comhréireach leis an gcuspóir sláinte an phobail a chosaint agus beatha daoine a shábháil (bunaithe ar chomhairle eolaíoch), go mbeidh siad faoi réir athbhreithniú leanúnach agus go gcuirfear deireadh leo nuair nach mbeidh gá leo a thuilleadh, agus go gcuirfear i bhfeidhm iad ar bhealach neamh-idirdhealaitheach; á iarraidh ar na húdaráis a áirithiú nach mbeidh grúpaí leochaileacha agus imeallaithe faoi mhíbhuntáiste díréireach i ngeall ar an bhfreagairt ar COVID-19, agus bearta a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na neamhionannais atá ann cheana féin;

93.  ag tathant ar an Úcráin dul i ngleic leis an gcairdeas fabhair fhorleataigh agus leis an éilliú atá fós ann ina hearnáil cúraim sláinte, agus go háirithe san Aireacht Sláinte, agus imscrúdú éifeachtach a dhéanamh ar aon ghníomhaíochtaí éillitheacha, go háirithe maidir le hiarrachtaí chun trealamh leighis agus vacsaíní COVID-19 a sholáthar ar chostas ard díréireach i lár na paindéime;

94.  ag aithint na hoibre fónta atá á déanamh ag Seirbhís Náisiúnta Sláinte na hÚcráine maidir le córas trédhearcach a bhunú a mbeidh sé de chúram air na cóireálacha sonracha a chuirtear ar fáil d’othair a mhaoiniú agus á iarraidh ar an Aireacht Sláinte tacú le hobair Sheirbhís Náisiúnta Sláinte na hÚcráine;

95.  ag moladh an dul chun cinn atá déanta maidir le comhfhogasú rialála le acquis AE agus maidir le straitéis sláintíochta agus fíteashláintíochta a ghlacadh i mí na Samhna 2019, lena n-áirítear níos mó ná 200 gníomh normatach de chuid an Aontais a bheidh le cur chun feidhme i ndlí na hÚcráine;

96.  ag tabhairt dá haire le himní an easpa dul chun cinn leordhóthanach maidir le comhfhogasú chaighdeáin leasa ainmhithe AE;

97.  á chur in iúl gur geal léi gur glacadh an dlí um láimhdeachas talún feirme i Márta 2020, lenar cheart go rannchuideofar le hacmhainneacht mhór na hÚcráine in earnáil na talmhaíochta a scaoileadh, agus, i mBealtaine 2020, gur glacadh an dlí um fheabhsú ionstraimí áirithe maidir le rialáil gníomhaíochta baincéireachta, lena dtreisítear an córas baincéireachta agus lena gcuirtear cosc le PrivatBank a thabhairt ar ais dá iar-úinéirí;

98.  á chur in iúl gur geal léi go bhfuil an Úcráin tar éis dul isteach sa Chomhshocrú Ilpháirtí maidir le hEadráin Eatramhach Achomhairc (MPIA), rud a chuidíonn leis an tsáinn a shárú mar thoradh ar phairilis an Chomhlachta Achomhairc agus lena áirithiú go bhféadfaidh comhaltaí na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) tairbhe a bhaint as córas dhá chéim chun díospóidí a réiteach san Eagraíocht Dhomhanda Trádála go dtí go mbeidh an Comhlacht Achomhairc inoibrithe arís;

99.  á iarraidh ar an Úcráin cloí leis na rialuithe a thabharfaidh an Painéal Eadrána amach anseo maidir leis an moratóir ar onnmhairí adhmaid neamhphróiseáilte, fad dícheall cuí éigeantach á fhorfheidhmiú feadh shlabhra luacha iomlán na dtráchtearraí foraoiseachta agus feabhas á chur ar an rialachas in earnáil na foraoiseachta;

100.  ag tabhairt dá haire le himní gur chuir an Úcráin tús le dhá imscrúdú chosanta le déanaí maidir le hallmhairí nítrigine agus leasachán coimpléascach ó AE; ag aithint gur chinn an Úcráin deireadh a chur leis an dá imscrúdú chosanta ag an nóiméad deireanach, agus go bhfuil tuilleadh imscrúduithe cosanta ar na bacáin; ag tabhairt rabhadh go bhféadfadh gníomhaíochtaí den chineál céanna an bonn a bhaint den iontaoibh fhrithpháirteach idir an dá thaobh;

101.  á mheabhrú gur táirge íogair in AE í feoil éanlaithe; ag aithint an réiteach ar thángthas air maidir le ciorruithe ‘eile’ éanlaithe a onnmhairiú trí na fabhair thrádála d’fheoil éanlaithe agus d’ullmhóidí feola éanlaithe a leasú agus, leis sin, an bealach éalaithe sa chomhaontú a dhúnadh; á iarraidh ar an Úcráin staonadh ó chleachtais chomhchosúla agus forálacha uile LDCST a urramú agus a chur chun feidhme de mheon macánta; á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán críochnúil a dhéanamh ar chur chun feidhme LDCST agus na bearta ar fad atá ar fáil a úsáid chun aon chleachtais a shaobhann an margadh agus aon saothrú a d’fhéadfadh a bheith ar bhealaí éalaithe dlíthiúla a shárú;

102.  á áitiú go dtabharfar aghaidh ar an deighilt idir ceantair thuaithe agus ceantair uirbeacha san Úcráin trí dhreasachtaí éifeachtacha airgeadais agus teicniúla do mhicrifhiontair agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (MFBManna), d’fheirmeoirí beaga agus d’fhiontair theaghlaigh i gceantair thuaithe agus fho-uirbeacha, agus trí fheabhas a chur ar an nascacht dhaonna agus ar an mbonneagar idir cathracha agus ceantair thuaithe chun comhtháthú sóisialta a chothú;

103.  á chur in iúl gur geal leis na torthaí a baineadh amach faoin tSaoráid LDCST do FBManna maidir le feabhas a chur ar mhaoiniú agus deiseanna trádála a chur ar fáil; á thabhairt chun suntais go bhféadfadh feachtas ceart faisnéise a chur ar chumas FBManna leas níos mó a bhaint as na deiseanna a chuirtear ar fáil trí LDCST;

104.  á iarraidh ar an gCoimisiún tacaíocht theicniúil a chur ar fáil d’ionaid fostaíochta réigiúnacha chun fostaíocht a spreagadh, tacú le daoine óga agus le cláir forbartha eacnamaíche inbhuanaithe atá i bhfabhar na fiontraíochta sóisialta agus infheistíocht a dhéanamh iontu, agus díriú ar dhaoine óga ó cheantair thuaithe chun an córas oideachais a neartú trí éileamh an mhargaidh saothair chun na daoine is leochailí a chosaint agus chun easpa deiseanna socheacnamaíocha a chosc;

105.  ag spreagadh an Choimisiúin chun faireachán a dhéanamh ar éifeachtaí LDCST ar shaothar agus saoirse cearta comhlachais a bhaineann le trádáil le AE; á iarraidh ar Rialtas na hÚcráine díriú freisin ar an ngné shóisialta den trádáil agus den fhorbairt inbhuanaithe agus dlúthfhaireachán a dhéanamh ar na héifeachtaí eacnamaíocha agus sóisialta a bhaineann le cur chun feidhme LDCST; á iarraidh ar Rialtas na hÚcráine caighdeáin saothair a urramú agus a fhorfheidhmiú, agus coinbhinsiúin uile na hEagraíochta Ilnáisiúnta Saothair (EIS) a dhaingniú agus a chur chun feidhme go hiomlán; ag spreagadh Rialtas na hÚcráine chun leanúint dá chaighdeáin saothair a chomhfhogasú i dtaca le caighdeáin saothair AE, go háirithe maidir le saoirse tionóil agus idirphlé sóisialta; á chur in iúl gur geal léi an tionscnamh maidir le hathchóiriú an lucht saothair, agus ag cur béim ar an ngá atá le comhairliúcháin leathana le ceardchumainn agus leis an tsochaí shibhialta, agus á mholadh go mbainfí leas ag saineolas ó EIS ar an ábhar sin;

106.  á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh ceardchumainn, chomh maith leis an tsochaí shibhialta ina héagsúlacht ar fad, rannpháirteach san fhaireachán ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhlachais; á iarraidh ar Rialtas na hÚcráine agus ar an gCoimisiún tacaíocht a thabhairt do na ENRanna sin a dhéanann imscrúdú ar sháruithe ar LDCST, go háirithe sa réimse sóisialta;

107.  á iarraidh ar Rialtas na hÚcráine córas dreasachtaí agus smachtbhannaí a thabhairt isteach chun an líon mór post in earnáil na fostaíochta neamhfhoirmiúla a chomhrac;

108.  ag aithint an mhéadaithe atá tagtha ar shoghluaisteacht an lucht saothair idir an Úcráin agus AE, agus rátaí eisimirce idir 2,2 agus 2,7 milliún duine, arb ionann sin agus idir 13 agus 16 % den fhostaíocht iomlán san Úcráin, rud, ar lámh amháin, a chuireann le laghdú a dhéanamh ar an soláthar saothair san Úcráin agus ar an nganntanas saothair i ngairmeacha áirithe, agus ar an lámh eile, rud is cúis le ceann de na tosca a chuireann borradh faoi fhás pá d’oibrithe a fhanann sa tír agus is cúis le foinse de shreabhadh íocaíochtaí ó imircigh, rud a mbíonn tionchar suntasach aige ar gheilleagar na hÚcráine, arb ionann é agus sreabhadh a chuimsíonn breis agus 8 % de OTI; á iarraidh go ndéanfar tuilleadh anailíse ar na sochair agus tionchair eacnamaíocha agus shóisialta a bhaineann leis an mborradh post-2014 a bhí faoi eisimirce an lucht saothair do gheilleagair agus do chórais slándála sóisialta na hÚcráine agus na mBallstát araon; á chur i bhfios go láidir go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeidh cur chuige rialtasach ann i leith timpeallacht lucht saothair a fhorbairt lena gcuirfear dálaí oibre cuibhiúla ar fáil d’fhostaithe fhiontair na hÚcráine, lena n-áirítear sláinte agus sábháilteacht ag an obair, poist a dhearbhaítear go dlíthiúil le cumhdach slándála sóisialta ón stát, tuarastail a íoctar in am agus ina n-iomláine, an ceart chun ballraíochta i gceardchumann agus chun ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna, agus cómhargáil fhónta as a n-eascraíonn comhaontuithe comhchoiteanna ceangailteacha; á athdhearbhú gur gá aghaidh a thabhairt ar imirce daoine oilte san Úcráin trí chláir oideachais agus oiliúna atá ar ardcháilíocht agus cuimsitheach a chur chun cinn, agus trí dheiseanna fostaíocht a chruthú d’fhonn dearcthaí socheacnamaíocha a chur ar fáil do dhaoine óga agus do theaghlaigh ina bpobail áitiúla;

109.  á chur in iúl gur geal léi go ndéanfar agus á iarraidh go ndéanfar tuilleadh forbartha ar na cláir atá maoinithe ag AE lena dtugtar tacaíocht do nuachóiriú an chórais gairmoideachais san Úcráin (‘EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine’ [Scileanna Níos Fearr don Úcráin Nua-Aimseartha]), agus don timpeallacht ghnó a bhfuil ról lárnach aici maidir le fillithe féideartha agus fiontraithe baile (frith-éilliú, tacaíocht do FBManna, athchóiriú cánach agus custam, etc.) trí dheontais earnála agus mar choinníollacha i gcláir cúnaimh mhacra-aigeadais AE araon;

110.  á iarraidh ar an gComhairle Comhlachais tús áite a thabhairt do chur chun feidhme na gcaighdeán idirnáisiúnta saothair agus do reachtaíocht agus cleachtais AE i réimsí a bhaineann leis an mbeartas sóisialta, an fhostaíocht agus an lucht saothair, rialacháin chómhargála, an t-idirphlé sóisialta, dul i ngleic le neamhionannas inscne agus athchóiriú na reachtaíochta saothair, chun a áirithiú go mbeidh leasanna na gcomhpháirtithe sóisialta cothrom agus go gcosnófar cearta na bhfostaithe i gcomhréir le forálacha an Chomhaontaithe Comhlachais (Airteagail 419-421 agus Airteagal 424) agus le coinbhinsiúin ábhartha EIS (81, 87, 98, 117, 122, 129, 144, 154 agus 173); á mheabhrú do Rialtas na hÚcráine maidir lena iarrachtaí chun feabhas a chur ar an timpeallacht ghnó, chun infheistíochtaí díreacha a mhealladh agus chun an fás eacnamaíoch a chur chun cinn, nár cheart do rachaidís chun dochair do chearta na n-oibrithe agus dá ndálaí oibre; á iarraidh ar Rialtas na hÚcráine cur chuige córasach a ghlacadh agus tacú leis an idirphlé sóisialta ar bhonn institiúideach agus iarrachtaí a dhéanamh chun go mbeidh an Chomhairle Shóisialta agus Eacnamaíoch Náisiúnta Thríthaobhach ina hionstraim éifeachtach idirphlé shóisialta;

111.  ag tabhairt dá haire le himní go bhfuil cumas na gceardchumann a gcearta a fheidhmiú san Úcráin teoranta de bharr reachtaíocht neamhfhoirfe agus dhoiléir;

Fuinneamh, an comhshaol agus an t-athrú aeráide

112.  á chur in iúl gur geal léi go ndearnadh díchuachadh Naftohaz a thabhairt chun críche in 2019 agus gur cruthaíodh oibreoir neamhspleách dleathach don chóras tarchuir gáis (GTSO) atá i gcomhréir le tríú pacáiste fuinnimh an Aontais; á iarraidh, áfach, ar údaráis na hÚcráine neamhspleáchas teicniúil GTSO ar Naftohaz a neartú; á chur in iúl gur geal léi gur léirscaoileadh agus gur osclaíodh margadh iomaíoch gáis do theaghlaigh; á chur in iúl gurb oth léi, áfach, na hionsaithe is déanaí i gcoinne cheannaireacht Naftohaz, lena n-áirítear bord maoirseachta na cuideachta, lena mbaintear an bonn dá neamhspleáchas agus den dul chun cinn athchóirithe a rinneadh sa réimse sin go dtí seo;

113.  á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról ag an Úcráin mar thír straitéiseach idirthurais don ghás agus go bhfuil gá le nuachóiriú a dhéanamh ar a córas náisiúnta tarchurtha gáis, chomh maith lena thábhachtaí atá sé an córas sin a chomhtháthú le margadh fuinnimh AE bunaithe ar chur chun feidhme éifeachtach an leagain nuashonraithe d’Iarscríbhinn XXVII AA; á chur in iúl gur geal léi gur síníodh an conradh fadtéarmach idirthurais gáis arna éascú ag AE; á chur in iúl gur cúis bhuartha di tógáil phíblíne Nord Stream 2 agus á athdhearbhú go mbaineann rioscaí bunúsacha agus fadtéarmacha polaitiúla, eacnamaíocha agus slándála leis; ag tabhairt dá haire go dtreisíonn an phíblíne spleáchas AE ar sholáthairtí gáis na Rúise, go bhfuil sí ina bagairt ar mhargadh inmheánach AE, nach bhfuil sí i gcomhréir le beartais fuinnimh AE ná lena leasanna straitéiseacha agus go bhféadfadh iarmhairtí diúltacha a bheith aici don Úcráin atá scriosta ag an gcogaíocht; dá bhrí sin, i gcomhréir leis na seasaimh uaithi roimhe seo, á iarraidh ar na geallsealbhóirí uile, agus go háirithe orthu siúd atá sna Ballstáit agus san Eoraip, leas a bhaint as na clásail dhlíthiúla atá ar fáil chun stop a chur leis an tionscadal;

114.  á iarraidh go ndéanfaidh an Coimisiún scagadh ar a mhéid a chomhlíonann an Úcráin acquis an Aontais Eorpaigh i réimse an fhuinnimh d’fhonn na margaí fuinnimh a chomhtháthú tuilleadh; ag tacú go hiomlán le lánpháirtiú na hÚcráine le greille chumhachta ilchríochach na hEorpa (ENTSO-E); ag tathant ar an Úcráin feabhas a chur ar chomhordú bheartais agus ghníomhaíochtaí na n-institiúidí idirnáisiúnta (e.g. an Coimisiún, an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha, an Banc Eorpach Infheistíochta, an Banc Domhanda, KfW, ENTSO-E agus an Comhphobal Fuinnimh) agus na n-institiúidí Úcránacha a thacaíonn le hearnáil fuinnimh na hÚcráine;

115.  ag cáineadh eastóscadh gáis na Rúise ó sheilf na hÚcráine i limistéar eacnamaíoch eisiach na hÚcráine agus á lua nach n-aithníonn AE urghabháil na ngáscheantar ag Cónaidhm na Rúise i Muir Mheoid agus sa Mhuir Dhubh agus gur cheart dó tacú le caingne dlí údaráis na hÚcráine deireadh a chur leis na heastósctha neamhdhleathacha sin;

116.  á chur in iúl gurb oth léi nach bhfuil an margadh nua mórdhíola sa leictreachas, a thosaigh ag oibriú san Úcráin i mí Iúil 2019, iomaíoch fós de réir chaighdeáin AE; ag tathant ar an Úcráin, dá bhrí sin, a hathchóiriú a thabhairt chun críche agus leibhéal comhlíonta dhlí AE a fheabhsú, ar an gcéad dul síos trí neamhspleáchas Ukrenerho a fheabhsú agus trí thras-fhóirdheonú a sheachaint; á iarraidh ar an Úcráin uasghrádú a dhéanamh ar na gléasraí cumhachta atá aici cheana chun caighdeáin chomhshaoil agus sábháilteachta na hEorpa a chomhlíonadh;

117.  á chur in iúl gur geal léi seasamh Rialtas na hÚcráine an gealltanas a tugadh laistigh den Chomhphobal Fuinnimh a urramú chun dlí infheidhme AE a chomhlíonadh, lena n-áirítear beartas comhshaoil agus sábháilteachta, agus ar an gcaoi sin gan leictreachas ó stáisiúin chumhachta atá á dtógáil i dtíortha comharsanachta a cheadú gan ceanglais coinbhinsiún idirnáisiúnta agus na caighdeáin idirnáisiúnta sábháilteachta is airde atá le hallmhairiú a chomhlíonadh;

118.  á chur in iúl gurb oth léi, san earnáil giniúna cumhachta in-athnuaite, nach bhfuil a cuid oibleagáidí i leith na n-infheisteoirí á gcomhlíonadh ag an Úcráin fós, agus go bhfuil an mhoill atá ar íocaíochtaí leictreachais ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh ag bagairt ar thuilleadh forbartha a dhéanamh ar fhoinsí fuinnimh ghlain san Úcráin;

119.  ag tathant ar údaráis na hÚcráine nuachóiriú na stáisiún núicléach a thabhairt chun críche go práinneach agus an mhoill atá ar na próisis sin a fhiosrú, go háirithe i gcás an uasghrádaithe ar stáisiún núicléach Zaporizhia;

120.  á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé méadú a dhéanamh ar an gcomhar bonneagair sa réigiún, ar an éagsúlú breise ar sholáthairtí fuinnimh na hÚcráine, ar an éifeachtúlacht fuinnimh, ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite agus ar nascacht earnáil fuinnimh na hÚcráine, agus inbhuanaitheacht an chomhshaoil á áirithiú ag an am céanna; ag tabhairt dá haire go gcruthófar deiseanna nua eacnamaíocha freisin le tacaíocht agus cur chun cinn na trádála idir-réigiúnachaí i measc thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir, lena n-áirítear do FBManna;

121.  á mholadh gur ghlac Rialtas na hÚcráine, i bhFeabhra 2019, straitéis don bheartas comhshaoil stáit go dtí 2030 chomh maith le plean náisiúnta um bainistiú dramhaíola; na dlíthe maidir le Measúnú Tionchair Comhshaoil agus Measúnú Straitéiseach Comhshaoil, agus na dlíthe a glacadh i réimse an bheartais aeráide; ag tathant ar an Úcráin tuilleadh feabhais a chur ar a rannpháirtíocht sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide, i gcur chun feidhme beartas maidir leis an athrú aeráide, i bpríomhshruthú an athraithe aeráide i ngach réimse den cheapadh beartas, agus a hiarrachtaí a mhéadú maidir le gealltanais náisiúnta a bhaineann le Comhaontú Pháras 2015;

122.  ag tathant ar an Úcráin an lománaíocht neamhdhleathach a chomhrac go héifeachtach i gcomhréir le caighdeáin maidir le bainistiú inbhuanaithe na foraoiseachta agus cosaint inbhuanaithe an chomhshaoil, agus beart a dhéanamh chun deireadh a chur leis an damáiste don chomhshaol a tharlaíonn mar thoradh ar shaothrú neamhdhleathach agus neamh-inbhuanaithe acmhainní nádúrtha, amhail lománaíocht neamhdhleathach i bhforaoisí cianaosta Shléibhte Cairp, arb é sin an phríomhchúis atá leis na tuilte sa réigiún sin; á iarraidh ar AE rannchuidiú leis an lománaíocht neamhdhleathach a chosc i ndáil le tionscadal neamhdhleathach ionad sciála Svydovets, chomh maith le modh na hastarraingthe ómra atá neamhdhleathach agus díobhálach don chomhshaol; ag spreagadh na hÚcráine chun infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar turasóireachta atá sábháilte agus inbhuanaithe ó thaobh na héiceolaíochta agus an chomhshaoil de, agus á iarraidh ar údaráis na hÚcráine cosc a chur ar thionscadail a bheidh ann amach anseo dochar a dhéanamh don comhshaol trí fheabhas a chur ar an ngrinnscrúdú, ar an trédhearcacht agus ar chur chun feidhme measúnuithe tionchair comhshaoil agus díchill chuí; ag tathant ar an Úcráin rochtain oscailte agus áisiúil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a chur ar fáil, limistéir faoi chosaint a leathnú agus dlús a chur le cur chun feidhme an phlean náisiúnta maidir le laghdú astaíochtaí i gcás mórthruailleán ó ollghléasraí dócháin; ag spreagadh na hÚcráine chun reachtaíocht a ghlacadh chun an t-iompar inbhuanaithe a fhorbairt; ag tathant ar an Úcráin ceimiceáin talmhaíochta atá an-ghuaiseach a ghlanadh suas agus a dhiúscairt ar bhealach atá sábháilte agus comhfhiosach ó thaobh an chomhshaoil de, go háirithe na lotnaidicídí atá imithe i léig in Kherson Oblast agus i réigiúin eile san Úcráin;

123.  á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di tionchar na coinbhleachta in oirthear na hÚcráine ar an gcomhshaol, lena n-áirítear na contúirtí a bhaineann leis na tuilte i mianaigh idirnasctha; á iarraidh go ndéanfar measúnú domhain ar thionchar na coinbhleachta ar an gcomhshaol agus go ndéanfar plean frithghnímh a cheapadh chun cliseadh éiceolaíoch a chosc; ag moladh clár dímhianaithe do Donbas a mbeadh údaráis na hÚcráine agus an comhphobal idirnáisiúnta páirteach ann;

124.  á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di freisin an tuairim is 1 200 foinse radaighníomhach a úsáidtear chun críocha leighis, tionsclaíocha nó eolaíocha, atá lonnaithe i réigiún Donetsk agus a mbaineann rioscaí tromchúiseacha sláinte, sábháilteachta agus éiceolaíochta leo; á iarraidh ar ESCE, ar an nGrúpa Teagmhála Tríthaobhach agus ar thíortha formáide Cheathrar na Normainne cur i gcoinne leathadh gníomhaíochtaí radaighníomhacha agus smuigleáil substaintí radaighníomhacha i gcomhréir leis an gcóras maidir le neamhleathadh arm núicléach; ag tathant ar na páirtithe uile dul i dteagmháil leis na geallsealbhóirí ábhartha chun go ndéanfar foinsí ardghníomhaíochta radaighníomhacha a iompar go sábháilte as réigiún Donbas;

125.  á chur in iúl gur geal léi uaillmhian na hÚcráine cur le spriocanna an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus á iarraidh ar an gCoimisiún tacaíocht leordhóthanach a thabhairt d’iarrachtaí na hÚcráine, inter alia trí idirphlé struchtúrtha ábhartha, treochlár agus malartú faisnéise a bhunú; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú nach mbeidh LDCST ag teacht salach ar na cuspóirí agus na tionscnaimh chomhshaoil a leagtar amach ann;

126.  á chur in iúl gur geal léi an EUR 10 milliún ó chlár AE dar teideal ‘Pacáiste aeráide do gheilleagar inbhuanaithe’ lena gcuirfear tacaíocht ar fáil don Úcráin chun cur chuige iomlánaíoch a fhorbairt chun a príomhearnálacha eacnamaíocha a athstruchtúrú i dtreo geilleagar ísealcharbóin;

Teagmhálacha idirphearsanta agus bainistiú teorann

127.  ag aithint a thábhachtaí atá an tsoghluaisteacht trasteorann chun teagmháil idir daoine a neartú agus á chur in iúl gur geal léi go bhfuil an córas gan víosa do shaoránaigh na hÚcráine á chur chun feidhme go rathúil i gcónaí, ar córas é a thug deis do shaoránaigh na hÚcráine breis agus 40 milliún turas a dhéanamh chuig tíortha AE ó mhí an Mheithimh 2017 i leith; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé leanúint de thagarmharcanna léirscaoilte víosaí a chomhlíonadh agus de dhlús a chur leis na hiarrachtaí athchóirithe lena mbaineann; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil méadú tagtha ar thaisteal ón Úcráin go dtí AE mar thoradh ar an gcóras gan víosa, agus dá bhrí sin, go bhfuil tuiscint níos fearr ann idir na sochaithe faoi seach, arb é sin an bonn is fearr chun go leanfar leis an dlúthchaidreamh; á chur i bhfios go láidir nach mór leanúint ar aghaidh leis an gcur chuige seo agus é a leathnú le himeacht ama;

128.  á mheabhrú a thábhachtaí atá comhtháthú na hÚcráine i gcreataí AE, amhail Erasmus+, Fís Eorpach, agus Eoraip na Cruthaitheachta, agus go bhfuil gá leis an gcomhar ábhartha a threisiú faoi chuimsiú na gclár atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart rannpháirtíocht mhic léinn na hÚcráine, mar aon le rannpháirtíocht na n-ollscoileanna agus na múinteoirí scoile, i gcláir Erasmus+ a mhéadú go suntasach;

129.  ag tabhairt dá haire gur dúshlán do phointí trasnaithe teorann idir AE agus an Úcráin é an méadú ar líon na gcuairteanna a thug saoránaigh na hÚcráine ar thíortha Schengen, ar pointí iad atá plódaithe agus nach leor a mbonneagar ná a n-acmhainneacht chun dálaí cuibhiúla agus daonnachtúla a chur ar fáil do dhaoine agus iad ag trasnú na teorann; ag tabhairt dá haire gurb í ceann de na fadhbanna is géire a bhaineann leis an teorainn idir AE agus an Úcráin, go háirithe sna codanna sin idir an Ungáir agus an Úcráin agus idir an Pholainn agus an Úcráin, ná na tréimhsí fada feithimh a bhíonn ann chun an teorainn a thrasnú; á iarraidh ar an gCoimisiún idirphlé a sheoladh agus é mar aidhm leis a áirithiú go mbeidh nósanna imeachta trasnaithe teorann pras agus saor ó éilliú, inter alia, trí infheistíochtaí, trí oiliúint a chur ar phearsanra agus trí shásra éifeachtach le haghaidh gearáin trasnaithe teorann; ag spreagadh AE chun tacú le pointí nua trasnaithe teorann a bhunú agus leis na cinn atá ann cheana ar an teorainn idir AE agus an Úcráin a leathnú trí dhianfhaireachán a dhéanamh ar mhaoiniú chun deireadh a chur le cásanna mí-úsáide a tharla roimhe seo;

130.  ag tacú le comhar níos fearr idir AE agus an Úcráin, go háirithe maidir le bainistiú teorainneacha, córais náisiúnta tearmainn agus bainistithe céannachta atá bunaithe ar mhodhanna bithmhéadracha, sciúradh airgid agus cistiú na sceimhlitheoireachta a chomhrac, agus comhar a dhoimhniú idir an Úcráin agus an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta Atreisithe (FRONTEX);

131.  ag tabhairt dá haire go bhfuil dul chun cinn breise déanta ó thaobh ailíniú chustaim agus nósanna imeachta teorann na hÚcráine le custaim agus nósanna imeachta an Aontais, mar aon leis na hathchóirithe institiúideacha atá á ndéanamh ar na Ranna Cánachais agus Custam; á chur in iúl gur geal léi an dlí maidir leis an Eintiteas Dlítheanach Aonair (SLE) do Sheirbhís Custaim an Stáit (SCS), chomh maith leis na dlíthe maidir le hOibreoirí Eacnamaíocha Údaraithe (AEO), agus maidir leis an gCóras Náisiúnta Leictreonach Idirthurais (NCTS) a thabhairt isteach, ar glacadh i bhfómhar 2019 iad; á chur in iúl gur geal léi freisin gur glacadh, i mí Iúil 2019, ‘Straitéis le haghaidh bainistiú comhtháite teorainneacha go dtí 2025’ mar aon le plean gníomhaíochta 2020-2022 ina dhiaidh sin; á chur in iúl gurb oth léi, áfach, an stop a cuireadh leis an tionscadal atá maoinithe ag AE chun sé sheicphointe ar an teorainn leis an Aontas a nuachóiriú agus á chur in iúl gur saoth léi na tréimhsí feithimh an-fhada atá ag na teorainneacha sin fós; ag tathant ar údaráis na hÚcráine, thairis sin, na bearta agus na rialacháin uile atá fós gan réiteach a ghlacadh chun go mbeidh córais AEO agus NCTS in ann feidhmiú go hiomlán agus chun a áirithiú go gceapfar bainistíocht nua SCS go pras as measc na n-iarrthóirí inniúla trí nós imeachta roghnúcháin phoiblí a bheidh trédhearcach agus neamhchlaonta; ag tathant ar údaráis na hÚcráine smuigleáil gach earra a choiriúlú mar ghné ríthábhachtach den bhainistiú comhtháite teorainneacha;

132.  á iarraidh ar AE agus ar údaráis na hÚcráine agus na Moldóive dlús a chur leis an bpróiseas chun trádáil neamhdhleathach a bhlocáil agus chun deireadh a chur le bealaí contrabhannacha i dTras-dnístria mar thearmann sábháilte do smuigléirí, ar tearmann é a ndearna coirpigh agus olagarcaí dúshaothrú air, a neartaíonn tionchar na Rúise agus a bhí ar cheann de na príomhthosca a bhain fad as an gcoinbhleacht;

Forálacha institiúideacha

133.  á chur in iúl gur geal léi an toradh a bhí ar an gcruinniú mullaigh idir AE agus an Úcráin an 6 Deireadh Fómhair 2020, arbh in an chéad chruinniú mullaigh déthaobhach a tionóladh go fisiciúil sa Bhruiséil ó thosaigh paindéim COVID-19, agus na dearbhuithe soiléire ón dá thaobh go bhfuil siad tiomanta i gcónaí do chomhlachas polaitiúil agus comhtháthú eacnamaíoch na hÚcráine leis an Aontas Eorpach a neartú;

134.  á chur in iúl gur díol sásaimh di an toradh a bhí ar na cruinnithe agus ar na gníomhaíochtaí atá ar siúl faoi láthair i gcomhthéacs Idirphléití Jean Monnet na Síochána agus an Daonlathais de chuid Pharlaimint na hEorpa le Verkhovna Rada na hÚcráine, agus á chur in iúl gur mian léi go leanfar leo; á chur in iúl go bhfuil sí deimhin de go n-áiritheofar, le doimhniú chultúr an idirphlé pharlaimintigh, go mbeidh Verkhovna Rada na hÚcráine láidir, neamhspleách, trédhearcach agus éifeachtach, rud atá bunriachtanach do thodhchaí dhaonlathach na tíre agus do thodhchaí na hEorpa agus atá i gcomhréir le mianta shaoránaigh na hÚcráine;

135.  ag spreagadh Verkhovna Rada, sa chomhthéacs sin, chun leanúint go gníomhach lena athchóiriú institiúideach a bhfuil sé mar aidhm leis, inter alia, cumas agus cáilíocht reachtach, maoirseacht pholaitiúil an fheidhmeannais, agus trédhearcacht agus cuntasacht do na saoránaigh a mhéadú, d’fhonn glacadh dréachtdlíthe a bhaineann le cur chun feidhme AA a chuíchóiriú agus tús áite a thabhairt dóibh, chomh maith le cosaintí institiúideacha a bhunú chun bac a chur ar reachtaíocht lena sáraítear na gealltanais a rinneadh faoi AA, mar shampla trí ról níos láidre a bheith ag an gCoiste um Lánpháirtiú Eorpach, ar cheart dá thuairimí a bheith ceangailteach; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé go leanfadh Parlaimint na hEorpa de bheith i dteagmháil le Verkhovna Rada chun tacú leis an bpróiseas athchóirithe sin; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé leanúint den chomhar idirpharlaiminteach agus den teagmháil idir daoine ar an mbealach is fearr is féidir i gcomhthéacs phaindéim COVID-19;

136.  á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé leanúint de thacaíocht a thabhairt do Mhisean Comhairleach an Aontais Eorpaigh (EUAM) san Úcráin agus dá ról san athchóiriú ar earnáil na slándála sibhialta; á chur in iúl gur geal léi gur osclaíodh a oifig allamuigh in Mariupol, agus ag súil le torthaí follasacha, ag teacht le sainordú an Mhisin; á iarraidh go gcuirfidh an Coimisiún dlús lena iarrachtaí acmhainneachtaí údaráis na hÚcráine, atá bainteach le cur chun feidhme AA/LDCST, a neartú; á iarraidh ar an gCoimisiún na huirlisí is gá a cheapadh chun tacú le hailíniú leanúnach na hÚcráine le acquis AE, i gcomhréir leis na cinntí ábhartha ón 22ú Cruinniú Mullaigh idir an Úcráin agus an tAontas Eorpach;

137.  á athdhearbhú go bhfuil sí á iarraidh go mbunófar Ollscoil de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir san Úcráin; á iarraidh ar institiúidí an Aontais cláir oiliúna do ghairmithe dlí na hÚcráine ar mian leo speisialtóireacht a dhéanamh i ndlí AE a threisiú agus a leathnú agus acmhainneacht na hÚcráine páirt a ghlacadh sa chlár Fís Eorpach a neartú, i measc bealaí eile chun borradh a chur faoi theagmháil idir daoine agus faoin gcomhar acadúil agus oideachais idir AE agus an Úcráin;

138.  á chur in iúl gur geal léi an tacaíocht ó AE d’fhorbairt acmhainneachta institiúidí agus do na cúrsaí oiliúna do státseirbhísigh na hÚcráine arna n-eagrú ag Coláiste na hEorpa, Natolin;

139.  á iarraidh ar institiúidí uile AE, ar na Ballstáit agus ar údaráis na hÚcráine tógáil ar fheachtais chun na saoránaigh a chur ar an eolas ar bhealach níos fearr maidir leis na deiseanna a eascraíonn as tionscnamh Chomhpháirtíocht an Oirthir agus as cur chun feidhme AA/LDCST, lena ndéanfaí feasacht a mhúscailt maidir leis na tairbhí a bhaineann léi comhlachas níos dlúithe agus lena ndéanfaí iad a nascadh leis na forbairtí dearfacha i margadh an tsaothair san Úcráin agus sna tíortha comhlachaithe eile; ag spreagadh údaráis na hÚcráine chun na buntáistí a bhaineann le AA/LDCST a chur in iúl níos fearr do shaoránaigh na hÚcráine agus iarrachtaí breise a dhéanamh chun a áirithiú go mbainfidh na deiseanna a chuirtear ar fáil le AA/LDCST agus le cúnamh AE an leibhéal áitiúil amach, lena n-áirítear codanna iargúlta den tír, go háirithe ceantair thuaithe, chun go mbeidh ar chumas na n-áitritheoirí athruithe dearfacha a chur chun cinn ina bpobail;

140.  ag moladh shochaí shibhialta na hÚcráine, daoine óga agus ENRanna as a gcuid gníomhaíochtaí i ngach réimse den saol poiblí agus polaitiúil, agus go háirithe as an tacaíocht a thug siad do chur chun feidhme AA/LDCST, as aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhain le paindéim COVID-19, as feachtais bhréagaisnéise a chomhrac, as cúnamh agus faoiseamh a chur ar fáil do IDPanna agus do ghrúpaí leochaileacha eile agus as athléimneacht na sochaí agus litearthacht sna meáin a threisiú i measc mhuintir na hÚcraine; ag spreagadh rialtais láir agus áitiúla na hÚcráine chun leanúint de dhlúthchomhar leis an tsochaí shibhialta a chothú, lena n-áirítear trí thacaíocht airgeadais bhreise a chur ar fáil dá gníomhaíochtaí; á iarraidh ar an gCoimisiún tús áite a thabhairt do na ENRanna sin agus d’eagraíochtaí sin na sochaí sibhialta; á chur in iúl gur geal léi, i ndáil leis an méid sin, an clár ‘Saoráid na Sochaí Sibhialta’ lena gcuimsítear EUR 20 milliún, a thacóidh le hacmhainneacht eagraíochtaí na sochaí sibhialta páirt a ghlacadh sa chinnteoireacht agus sa saol poiblí a threisiú; ag tathant ar údaráis na hÚcráine, i bhfianaise roinnt dréachtdlíthe maidir le feidhmiú agus obair eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus comhlachas eile, gan aon dlí a ghlacadh nach bhfuil i gcomhréir le hoibleagáidí intíre agus idirnáisiúnta na hÚcráine maidir le cearta an duine, agus feidhmiú na sochaí sibhialta a ráthú gan cur isteach míchuí;

o
o   o

141.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Beartas Slándála, chuig Uachtarán, Rialtas agus Parlaimint na hÚcráine, agus chuig Uachtarán, Rialtas agus Parlaimint Chónaidhm na Rúise.

(1) IO L 303, 28.11.2018, lch. 39.
(2) IO C 388, 13.11.2020, lch. 116.
(3) IO C 11, 12.1.2018, lch. 82.
(4) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0167.
(5) IO L 165, 27.5.2020, lch. 31.
(6) CM/Rec(2010)5, ar fáil ag https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a
(7) Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais