Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2179(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0076/2021

Indgivne tekster :

A9-0076/2021

Forhandlinger :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Afstemninger :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0203

Vedtagne tekster
PDF 154kWORD 54k
Torsdag den 29. april 2021 - Bruxelles
Decharge 2019: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
P9_TA(2021)0203A9-0076/2021
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2021 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2019 (2020/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2019,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2019 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 1. marts 2021 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (05793/2021 – C9-0076/2021),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(3), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(5), særlig artikel 105,

–  der henviser til artikel 32 og 47 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0076/2021),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2019;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7. Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_DA.pdf.
(2) EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7. Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_DA.pdf.
(3) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.
(5) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2021 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2019 (2020/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2019,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2019 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 1. marts 2021 om decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (05793/2021 – C9-0076/2021),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(3), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi(4), særlig artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(5), særlig artikel 105,

–  der henviser til artikel 32 og 47 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0076/2021),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2019;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7. Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_DA.pdf.
(2) EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7. Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_DA.pdf.
(3) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.
(5) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2021 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2019 (2020/2179(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2019,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0076/2021),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ("instituttet") for regnskabsåret 2019 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter(1) var på 557 896 982,73 EUR, hvilket er en stigning på 21,80 % i forhold til 2018; der henviser til, at Unionens samlede bidrag til instituttets budget for 2019 var på 378 562 704,82 EUR, hvilket er en stigning på 20,99 % i forhold til 2018;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2019 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2019 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,04 %, hvilket svarer til en stigning på 4,99 % i forhold til 2018; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 97,57 %, hvilket svarer til et fald på 0,23 % i forhold til 2018;

2.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at instituttets kontrolprocedurer generelt fungerede efter hensigten, med undtagelse af en betaling af godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter på 1 200 EUR, som tjenesteydelseskontrakten ikke indeholdt bestemmelser om; noterer sig på baggrund af instituttets svar til Revisionsretten, at betalingen vedrører rejse- og opholdsudgifter, der blev afholdt af en midlertidigt ansat, som foretog en tjenesterejse i tjenestens interesse, men at instituttet dog anerkendte fejlen og vil foretage de nødvendige juridiske tilpasninger;

Performance

3.  konstaterer, at instituttet anvender centrale resultatindikatorer på institutniveau og VIF-niveau (videns- og innovationsfællesskabet); bemærker, at instituttet for så vidt angår VIF'ernes centrale resultatindikatorer målte sin performance ved hjælp af traditionelle centrale resultatindikatorer under Horisont 2020, f.eks. den tid, der gik, før tilskuddene blev udbetalt, og den tid, der gik, før betalingerne blev afholdt; bemærker, at instituttet som opfølgning på Kommissionens midtvejsevaluering og instituttets konsekvensanalyse for øjeblikket arbejder på at etablere en ramme for konsekvensanalyser for at måle VIF-aktiviteternes socioøkonomiske virkninger;

4.  bemærker, at instituttet gennemførte 95 % af sit arbejdsprogram for 2019;

5.  bemærker, at instituttet har uddelegeret regnskabstjenester til Kommissionen og indført Kommissionens IT-værktøjer såsom ARES til dokumenthåndtering og SYSPER til forvaltning af menneskelige ressourcer;

6.  bemærker, at instituttet påpegede og vurderede muligheden for at samarbejde og dele ressourcer med EU's Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse, og at det undersøger yderligere muligheder; opfordrer instituttet til at følge op på de identificerede muligheder for at dele ressourcer; opfordrer instituttet til fortsat at udvikle sine synergier og øge samarbejdet og udvekslingen af god praksis med andre EU-agenturer med henblik på at forbedre effektiviteten (menneskelige ressourcer, bygningsforvaltning, IT-tjenester og sikkerhed);

7.  understreger vigtigheden af at øge digitaliseringen af instituttet for så vidt angår den interne drift og forvaltningsprocedurerne; understreger nødvendigheden af, at instituttet fortsat er proaktivt i denne henseende med henblik på for enhver pris at undgå en digital kløft mellem EU-agenturerne; henleder imidlertid opmærksomheden på behovet for at træffe alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til at undgå enhver risiko med hensyn til onlinesikkerheden af de behandlede oplysninger;

Personalepolitik

8.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 97,73 % pr. 31. december 2019, med 43 midlertidigt ansatte ud af de 44 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 44 godkendte stillinger i 2018); bemærker endvidere, at 22 kontraktansatte og ingen udstationerede nationale eksperter arbejdede for instituttet i 2019;

9.  bemærker med hensyn til kønsbalancen i bestyrelsen for 2019, at der er fire mænd og otte kvinder; anmoder Kommissionen om at tage hensyn til vigtigheden af at sikre kønsbalance, når de indstiller medlemmer til instituttets bestyrelse; bemærker, at instituttet i 2019 havde en rimelig kønsbalance på personaleniveau (46 % mænd og 54 % kvinder);

10.  glæder sig over, at instituttet har indført sociale politikker, der omfatter pakkeløsninger med bedre skolegang og børnehaver og finansiering af sociale aktiviteter, der har til formål at tiltrække og fastholde et større antal udstationerede medarbejdere;

11.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at den store stigning i instituttets budget og det stigende antal VIF'er ikke var ledsaget af en stigning i antallet af stillinger; bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at instituttets budget vil stige med yderligere 600 000 000 EUR eller 25 % under den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 sammenlignet med den nuværende FFR, mens der fortsat er et loft på 70 ansatte; bemærker endvidere på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er risiko for, at instituttet ikke vil have tilstrækkelig kapacitet til at håndtere sin øgede arbejdsbyrde i fremtiden, og at denne risiko er steget yderligere i stedet for at blive mindsket;

12.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at gennemførelsen af en bemærkning fra 2017 vedrørende offentliggørelsen af stillingsopslag stadig er uafsluttet, eftersom instituttet ikke konsekvent offentliggør sine ledige stillinger på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted;

13.  opfordrer instituttet til at stræbe efter at udvikle en langsigtet politisk ramme for menneskelige ressourcer, som tager fat på balancen mellem arbejdsliv og privatliv, livslang vejledning og karriereudvikling, kønsbalance, telearbejde, geografisk balance og rekruttering og integration af personer med handicap;

Bæredygtighed

14.  beklager, at instituttet hidtil ikke har fastsat CO2-reduktionsmål; glæder sig imidlertid over instituttets bestræbelser på at skabe miljøvenlige rammer og alle de foranstaltninger, som instituttet har truffet for at reducere sit CO2-aftryk og energiforbrug og udvikle en papirløs arbejdsgang;

Udbud

15.  bemærker, at instituttet deltog i en række interinstitutionelle udbudsprocedurer i Kommissionen og andre EU-agenturer; bemærker, at instituttet har indført e-udbud og elektronisk afgivelse af tilbud (e-submission) i 2018 og har behandlet flere udbud via værktøjer til e-udbud i 2019;

16.  bemærker, at instituttet i 2019 iværksatte en ny overvågningsaktivitet vedrørende de udbudspolitikker og -procedurer, der anvendes af VIF'ernes juridiske enheder, og deres samlokaliseringscentre som opfølgning på udpegningen af eksperter i 2016-2017;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

17.  anerkender instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og på at sikre beskyttelse af whistleblowere; glæder sig over, at instituttet har offentliggjort erklæringer om interessekonflikter og CV'er for sine bestyrelsesmedlemmer og sin øverste ledelse på sit websted;

18.  bemærker, at instituttet rapporterede om én whistleblowersag i 2019, og at de interne regler blev anvendt; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen i denne sag;

19.  bemærker, at vurderingen af VIF'ernes gennemførelse af principperne for god forvaltningspraksis i 2019 kunne forbedres yderligere, da visse VIF'er bør forbedre deres adfærdskodeks og politikker for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og overvågningsmekanismer; bemærker, at dette aspekt vil blive fulgt op af instituttet i 2020 gennem en horisontal overvågningsaktivitet; opfordrer instituttet til at aflægge rapport om resultaterne;

20.  understreger, at de nuværende etiske rammer for Unionens institutioner og agenturer har en del alvorlige mangler som følge af deres fragmentering og den manglende sammenhæng mellem de eksisterende bestemmelser; fremhæver, at disse spørgsmål bør løses ved at etablere fælles etiske rammer, der sikrer anvendelsen af høje etiske standarder for Unionens institutioner og agenturer;

21.  understreger, at visse tjenestemænd selv udfylder erklæringer om fravær af interessekonflikter og foretager selvevalueringer vedrørende overholdelse af etiske standarder; understreger imidlertid, at sådanne egenerklæringer og selvevalueringer ikke er tilstrækkelige, og at der derfor er behov for yderligere kontrol;

Intern kontrol

22.  bemærker, at den interne revisionstjeneste afsluttede sin revision af forudgående kontrol af betalinger til VIF'erne den 31. januar 2019 og sendte et notat om opfølgende foranstaltninger på udestående anbefalinger fra revisionen om overvågning af tilskudsaftaler; bemærker, at én anbefaling er blevet gennemført i tilstrækkelig grad, og at to anbefalinger fortsat er åbne;

23.  bemærker antallet af udestående spørgsmål og igangværende korrigerende foranstaltninger som rektion på Revisionsrettens bemærkninger i 2014, 2017 og 2018, der navnlig vedrører finansieringsbetingelserne; noterer sig instituttets svar om, at kun syv ud af de 19 bemærkninger fortsat var åbne; bemærker endvidere, at tre ligger uden for instituttets kontrol, og at tre andre kræver en længere tidsramme for at blive afsluttet fuldt ud;

Øvrige bemærkninger

24.  roser instituttet for dets proaktive engagement med medierne for at skabe større synlighed i medierne, på internettet og de sociale medier for at udbrede kendskabet til dets arbejde;

25.  glæder sig over, at instituttet har forbedret sin tilstedeværelse på de sociale medier og øget sit samlede engagement på forskellige sociale medieplatforme; noterer sig endvidere instituttets bestræbelser på at opnå en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads; opfordrer instituttet til fortsat at forbedre sin tilstedeværelse på de sociale medier og sin strategi for bæredygtig udvikling;

26.  glæder sig over instituttets bestræbelser på at øge cybersikkerheden og databeskyttelsen; noterer sig instituttets gennemførelsesproces for den generelle informationssikkerhedspolitik, herunder informations- og kommunikationsteknologiaspekter ved cybersikkerhed; opfordrer instituttet til at aflægge rapport om udfaldet af denne proces;

o
o   o

27.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 2021(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 143 af 30.4.2020, s. 22.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0215.

Seneste opdatering: 26. juli 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik