Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2179(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0076/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0076/2021

Συζήτηση :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0203

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 170kWORD 54k
Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
P9_TA(2021)0203A9-0076/2021
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2019 (2020/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2019,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2021, σχετικά με την απαλλαγή του Ινστιτούτου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 (05793/2021 – C9‑0076/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(3), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 32 και 47 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0076/2021),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2019·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7. Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EL.pdf.
(2) ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7. Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EL.pdf.
(3) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(4) ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2019 (2020/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2019,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2021, σχετικά με την απαλλαγή του Ινστιτούτου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 (05793/2021 – C9‑0076/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(3), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(4), και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 32 και 47 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0076/2021),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2019·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7. Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EL.pdf.
(2) ΕΕ C 351 της 21.10.2020, σ. 7. Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EL.pdf.
(3) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(4) ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2019 (2020/2179(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0076/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας («το Ινστιτούτο») για το οικονομικό έτος 2019 ήταν 557 896 982,73 EUR, που συνιστά αύξηση κατά 21,80 % σε σύγκριση με το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική εισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου για το 2019 ανήλθε σε 378 562 704,82 EUR, που συνιστά αύξηση κατά 20,99 % σε σύγκριση με το 2018·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2019 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ινστιτούτου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 97,04 %, που συνιστά αύξηση κατά 4,99 % σε σύγκριση με το 2018· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 97,57 %, που συνιστά μείωση κατά 0,23 % σε σύγκριση με το 2018·

2.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι διαδικασίες ελέγχου του Ινστιτούτου λειτούργησαν εν γένει όπως αναμενόταν, με εξαίρεση μία πληρωμή ύψους 1 200 EUR για την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαμονής, την οποία δεν προέβλεπε η σύμβαση παροχής υπηρεσιών· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Ινστιτούτου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, μολονότι η εν λόγω πληρωμή αφορά έξοδα ταξιδίου και διαμονής τα οποία πραγματοποιήθηκαν από προσωρινό μέλος του προσωπικού που εκτέλεσε αποστολή προς το συμφέρον της υπηρεσίας, το Ινστιτούτο αναγνώρισε το σφάλμα του και θα προβεί στις αναγκαίες νομικές προσαρμογές·

Επιδόσεις

3.  αναγνωρίζει ότι το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί βασικούς δείκτες επιδόσεων στο επίπεδο του Ινστιτούτου και της κοινότητας γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ)· σημειώνει ότι, όσον αφορά τους βασικούς δείκτες επιδόσεων των ΚΓΚ, το Ινστιτούτο μέτρησε τις επιδόσεις του με τους παραδοσιακούς βασικούς δείκτες επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020», όπως ο απαιτούμενος χρόνος μέχρι την επιχορήγηση και ο απαιτούμενος χρόνος μέχρι την πληρωμή· σημειώνει ότι, μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ινστιτούτου από την Επιτροπή και τη μελέτη επιπτώσεων του Ινστιτούτου για το 2017, το Ινστιτούτο εργάζεται για τη θέσπιση πλαισίου επιπτώσεων με στόχο τον υπολογισμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων των ΚΓΚ του·

4.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο υλοποίησε το 95 % του προγράμματος εργασίας του για το 2019·

5.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο ανέθεσε στην Επιτροπή υπηρεσίες λογιστικής και εισήγαγε τα εργαλεία ΤΠ της Επιτροπής, όπως το ARES για τη διαχείριση εγγράφων και το SYSPER για τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων·

6.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο εντόπισε και αξιολόγησε τη δυνατότητα συνεργασίας και κοινοχρησίας πόρων με τον Οργανισμό της Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, και ότι διερευνά περαιτέρω δυνατότητες· καλεί το Ινστιτούτο να δώσει συνέχεια στις ευκαιρίες που εντοπίστηκαν όσον αφορά την κοινοχρησία πόρων· καλεί το Ινστιτούτο να συνεχίσει να αναπτύσσει τις συνέργειές του και να εντείνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, με σκοπό να βελτιωθεί η αποδοτικότητα (ανθρώπινοι πόροι, διαχείριση κτιρίων, υπηρεσίες ΤΠ και ασφάλεια)·

7.  τονίζει τη σημασία να αυξηθεί η ψηφιοποίηση του Ινστιτούτου όσον αφορά τις εσωτερικές λειτουργίες και τις διαδικασίες διαχείρισης· τονίζει την ανάγκη να συνεχίσει το Ινστιτούτο να είναι προορατικό στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί πάση θυσία το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στην ανάγκη να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για την επιγραμμική ασφάλεια των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία·

Πολιτική προσωπικού

8.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ήταν 97,73 % και ότι καλύπτονταν οι 43 από τις 44 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 44 εγκεκριμένες θέσεις το 2018)· σημειώνει ακόμη ότι, το 2019, εργάστηκαν για το Ινστιτούτο 22 συμβασιούχοι υπάλληλοι, ενώ δεν εργάστηκε κανένας αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας·

9.  σημειώνει, όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο για το 2019, ότι τα μέλη είναι 4 άνδρες και 8 γυναίκες· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη σημασία που έχει η εξασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων κατά την υποβολή των προτάσεών της για τον διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου· σημειώνει ότι, το 2019, ήταν αρκετά ισόρροπη η εκπροσώπηση των φύλων στο προσωπικό του Ινστιτούτου (46 % άνδρες και 54 % γυναίκες)·

10.  επικροτεί το γεγονός ότι το Ινστιτούτο έθεσε σε εφαρμογή κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν βελτιωμένες δέσμες σχολικής εκπαίδευσης και νηπιαγωγείου, και χρηματοδότηση κοινωνικών δραστηριοτήτων με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού εκπατρισμένων υπαλλήλων·

11.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου και ο αυξανόμενος αριθμός των ΚΓΚ δεν συνοδεύτηκαν από αύξηση του αριθμού θέσεων· σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο προϋπολογισμός του Ινστιτούτου θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 600 000 000 EUR, ή κατά 25 %, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ, ενώ εξακολουθεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 70 υπαλλήλων· σημειώνει ακόμη, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι υπάρχει κίνδυνος να μην διαθέτει το Ινστιτούτο επαρκή ικανότητα να αντιμετωπίσει τον αυξημένο φόρτο εργασίας του στο μέλλον, και ότι ο κίνδυνος αυτός, αντί να μετριαστεί, έχει αυξηθεί περαιτέρω·

12.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή παρατήρησης που διατυπώθηκε το 2017 σχετικά με τη δημοσίευση των προκηρύξεων κενών θέσεων, δεδομένου ότι το Ινστιτούτο δεν δημοσιεύει συστηματικά τις κενές θέσεις του στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού·

13.  προτρέπει το Ινστιτούτο να επιδιώξει την ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους το οποίο να αντιμετωπίζει τα θέματα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, της διά βίου καθοδήγησης και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας, της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της τηλεργασίας, της γεωγραφικής ισορροπίας, και της πρόσληψης και ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες·

Βιωσιμότητα

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ινστιτούτο δεν έχει θέσει μέχρι στιγμής στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2· επικροτεί, ωστόσο, τις προσπάθειες που κατέβαλε το Ινστιτούτο για να δημιουργήσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον πλαίσιο εργασίας, καθώς και όλα τα μέτρα που έλαβε για να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και την ενεργειακή του κατανάλωση και να αναπτύξει μια ροή εργασίας χωρίς χαρτί·

Σύναψη συμβάσεων

15.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο συμμετείχε, μαζί με την Επιτροπή και άλλους οργανισμούς της Ένωσης, σε σειρά διοργανικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων· σημειώνει ότι, το 2018, το Ινστιτούτο εισήγαγε την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών και την ηλεκτρονική υποβολή και ότι, το 2019, διεκπεραίωσε διάφορες προσκλήσεις υποβολής προσφορών με τη χρήση εργαλείων για ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις·

16.  σημειώνει ότι, το 2019, το Ινστιτούτο δρομολόγησε νέα δραστηριότητα παρακολούθησης όσον αφορά τις πολιτικές και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των νομικών οντοτήτων των ΚΓΚ και των κέντρων συστέγασής τους, σε συνέχεια της ανάθεσης εμπειρογνωμόνων για την περίοδο 2016-2017·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

17.  αναγνωρίζει τα μέτρα που ήδη εφαρμόζει και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει το Ινστιτούτο, ώστε να διαφυλάξει τη διαφάνεια, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, και να εξασφαλίσει την προστασία των καταγγελτών· επικροτεί το γεγονός ότι το Ινστιτούτο έχει δημοσιεύσει στον ιστότοπό του τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού του συμβουλίου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του·

18.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο ανέφερε μία υπόθεση καταγγελίας δυσλειτουργιών το 2019, και ότι εφαρμόστηκαν οι εσωτερικοί κανόνες· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά την εξέλιξη της εν λόγω υπόθεσης·

19.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη σχετική αξιολόγηση του 2019, θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω η εφαρμογή, από τις ΚΓΚ, των αρχών καλής διακυβέρνησης, καθώς θα πρέπει ορισμένες ΚΓΚ να βελτιώσουν τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς και τις πολιτικές τους για την πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και τους μηχανισμούς παρακολούθησης· σημειώνει ότι, το 2020, το Ινστιτούτο θα παρακολουθήσει την πτυχή αυτή προβαίνοντας σε δραστηριότητα οριζόντιας παρακολούθησης· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα·

20.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το τρέχον δεοντολογικό πλαίσιο που ισχύει για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα λόγω του κατακερματισμού του και της έλλειψης συνέπειας μεταξύ των υφιστάμενων διατάξεων· επισημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου δεοντολογίας, το οποίο θα διασφαλίζει την εφαρμογή υψηλών δεοντολογικών προτύπων για το σύνολο των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης·

21.  υπογραμμίζει ότι ορισμένοι υπάλληλοι συμπληρώνουν δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων και παρέχουν αυτοαξιολογήσεις όσον αφορά τον σεβασμό των δεοντολογικών προτύπων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις και αυτοαξιολογήσεις δεν επαρκούν και ότι, συνεπώς, απαιτείται πρόσθετος έλεγχος·

Εσωτερικοί έλεγχοι

22.  σημειώνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ολοκλήρωσε, στις 31 Ιανουαρίου 2019, τον έλεγχό της σχετικά με την εκ των προτέρων επαλήθευση των πληρωμών στις ΚΓΚ, και απέστειλε σημείωμα όσον αφορά τις δράσεις παρακολούθησης των συστάσεων που εκκρεμούν μετά τον έλεγχο σχετικά με την παρακολούθηση των συμφωνιών επιχορήγησης· σημειώνει ότι μία σύσταση έχει υλοποιηθεί επαρκώς και δύο συστάσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα·

23.  σημειώνει τον αριθμό των ζητημάτων που εκκρεμούν και των εν εξελίξει διορθωτικών μέτρων ως απάντηση στα σχόλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014, του 2017 και του 2018, τα οποία συνδέονται ιδίως με τους όρους χρηματοδότησης· σημειώνει την απάντηση του Ινστιτούτου ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα μόνον επτά από τις 19 παρατηρήσεις· σημειώνει, επιπλέον, ότι τρεις βρίσκονται πέραν του ελέγχου του Ινστιτούτου και άλλες τρεις απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να περατωθούν πλήρως·

Λοιπά σχόλια

24.  επιδοκιμάζει την προορατική συνεργασία του Ινστιτούτου με τα μέσα ενημέρωσης για την αύξηση της προβολής στα μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να καταστεί γνωστό το έργο του·

25.  επικροτεί το γεγονός ότι το Ινστιτούτο βελτίωσε την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αύξησε τη συνολική του συμμετοχή σε διάφορες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης· σημειώνει ακόμη τις προσπάθειες του Ινστιτούτου να δημιουργήσει έναν οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο εργασίας· καλεί το Ινστιτούτο να συνεχίσει να βελτιώνει την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη στρατηγική του για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

26.  επικροτεί τις προσπάθειες του Ινστιτούτου να αυξήσει την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των δεδομένων· σημειώνει τη διαδικασία εφαρμογής που ακολουθεί το Ινστιτούτο ως προς τη γενική πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της κυβερνοασφάλειας που αφορούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας·

o
o   o

27.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2021(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 143 της 30.4.2020, σ. 22.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0215.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου