Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2179(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0076/2021

Predkladané texty :

A9-0076/2021

Rozpravy :

PV 27/04/2021 - 8
CRE 27/04/2021 - 8

Hlasovanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0203

Prijaté texty
PDF 165kWORD 52k
Štvrtok, 29. apríla 2021 - Brusel
Absolutórium za rok 2019: Európsky inovačný a technologický inštitút
P9_TA(2021)0203A9-0076/2021
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2021 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019 (2020/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019 spolu s odpoveďami agentúr(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 1. marca 2021 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2019 (05793/2021 – C9‑0076/2021),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(5), a najmä na jeho článok 105,

–  so zreteľom na články 32 a 47 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0076/2021),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2019;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7. Výročná správa Európskeho dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SK.pdf.
(2) Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7. Výročná správa Európskeho dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SK.pdf.
(3) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2021 o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019 (2020/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019 spolu s odpoveďami agentúr(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 1. marca 2021 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2019 (05793/2021 – C9‑0076/2021),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(5), a najmä na jeho článok 105,

–  so zreteľom na články 32 a 47 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0076/2021),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7. Výročná správa Európskeho dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SK.pdf.
(2) Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7. Výročná správa Európskeho dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SK.pdf.
(3) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2021 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019 (2020/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019,

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0076/2021),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „inštitút“) na rozpočtový rok 2019 sumu 557 896 982,73 EUR, čo je nárast o 21,80 % v porovnaní s rokom 2018; keďže celkový príspevok Únie do rozpočtu inštitútu na rok 2019 dosiahol 378 562 704,82 EUR, čo predstavuje nárast o 20,99 % v porovnaní s rokom 2018;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky inštitútu za rozpočtový rok 2019 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka inštitútu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  konštatuje, že vďaka úsiliu o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2019 dosiahla miera plnenia rozpočtu 97,04 %, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje zvýšenie o 4,99 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 97,57 %, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje zníženie o 0,23 %;

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že kontrolné postupy inštitútu vo všeobecnosti fungovali správne, s výnimkou platby vo výške 1 200 EUR na úhradu cestovných výdavkov a diét, ktoré neboli uvedené v zmluve o poskytovaní služieb; na základe odpovede inštitútu Dvoru audítorov konštatuje, že daná platba sa viaže na cestovné výdavky a diéty, ktoré vznikli dočasnému agentúrnemu zamestnancovi, ktorý vykonal služobnú cestu v záujme inštitútu, ale inštitút napriek tomu uznal svoju chybu a vykoná potrebné právne úpravy;

Výkonnosť

3.  berie na vedomie, že inštitút používa kľúčové ukazovatele výkonnosti na úrovni inštitútu a znalostného a inovačného spoločenstva (ďalej len „ZIS“); konštatuje, že pokiaľ ide o kľúčové ukazovatele výkonnosti ZIS, inštitút meral výkonnosť pomocou tradičných kľúčových ukazovateľov výkonnosti programu Horizont 2020, ako sú čas medzi podaním žiadosti a udelením grantu a čas medzi udelením a vyplatením grantu; konštatuje, že v nadväznosti na hodnotenie inštitútu Komisiou v polovici trvania a štúdiu vplyvu inštitútu teraz inštitút pracuje na vytvorení rámca vplyvu na meranie sociálno-ekonomického vplyvu činností ZIS;

4.  konštatuje, že inštitút splnil 95 % svojho pracovného programu na rok 2019;

5.  konštatuje, že inštitút externalizoval účtovné služby na Komisiu a zaviedol IT nástroje Komisie, ako sú ARES na správu dokumentov a SYSPER na riadenie ľudských zdrojov;

6.  konštatuje, že inštitút identifikoval a vyhodnotil možnosť spolupráce a spoločného využívania zdrojov s Agentúrou Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva a že skúma ďalšie možnosti; vyzýva inštitút, aby sa ďalej zaoberal identifikovanými príležitosťami na spoločné využívanie zdrojov; vyzýva inštitút, aby pokračoval v rozvíjaní synergií a zvýšil spoluprácu a výmenu osvedčených postupov s ostatnými agentúrami Únie s cieľom zvyšovať efektívnosť (ľudské zdroje, správa budov, IT služby a bezpečnosť);

7.  zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť digitalizáciu inštitútu, pokiaľ ide o vnútorné fungovanie a postupy riadenia; zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol inštitút v tejto súvislosti naďalej aktívny s cieľom za každú cenu zabrániť digitálnej priepasti medzi agentúrami Únie; upozorňuje však na potrebu prijať všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo akémukoľvek ohrozeniu online bezpečnosti spracúvaných informácií;

Personálna politika

8.  konštatuje, že k 31. decembru 2019 bol plán pracovných miest naplnený na 97,73 %, pričom zo 44 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 44 povolenými pracovnými miestami v roku 2018) bolo vymenovaných 43 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2019 inštitút okrem toho zamestnával 22 zmluvných zamestnancov a nula vyslaných národných expertov;

9.  konštatuje, že pokiaľ ide o rodovú rovnováhu v správnej rade v roku 2019, tvorili ju 4 muži a 8 žien; žiada Komisiu, aby zohľadnila význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri vymenúvaní členov správnej rady inštitútu; konštatuje, že v roku 2019 bol inštitút na úrovni zamestnancov rodovo pomerne vyvážený (46 % mužov a 54 % žien);

10.  víta, že inštitút zaviedol sociálne politiky, ktoré zahŕňajú lepšie podmienky v oblasti škôl a materských škôl a financovanie sociálnych činností zameraných na prilákanie a udržanie väčšieho počtu pracovníkov z iných krajín;

11.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že veľké zvýšenie rozpočtu inštitútu a rastúci počet ZIS neboli sprevádzané zvýšením počtu pracovných miest; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že rozpočet inštitútu sa v rámci viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR“) na roky 2021 – 2027 zvýši v porovnaní so súčasným VFR o ďalších 600 000 000 EUR, čiže 25 %, pričom počet zamestnancov zostáva obmedzený na 70; na základe správy Dvora audítorov ďalej konštatuje, že existuje riziko, že inštitút nebude mať dostatočnú kapacitu na zvládnutie zvýšenej pracovnej záťaže v budúcnosti, a že toto riziko sa namiesto toho, aby sa zmierňovalo, ďalej zvyšuje;

12.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že plnenie pripomienky z roku 2017 týkajúcej sa uverejňovania oznámení o voľných pracovných miestach stále prebieha, keďže inštitút svoje voľné pracovné miesta nezverejňuje na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov konzistentne;

13.  nabáda inštitút, aby sa usiloval vypracovať dlhodobý rámec politiky ľudských zdrojov, ktorý sa bude zaoberať rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom, celoživotným poradenstvom a kariérnym rozvojom, rodovou rovnováhou, prácou na diaľku, geografickou rovnováhou a prijímaním a integráciou osôb so zdravotným postihnutím ako zamestnancov;

Udržateľnosť

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že inštitút zatiaľ nestanovil ciele znižovania emisií CO2; víta však úsilie inštitútu o vytvorenie rámca šetrného k životnému prostrediu a všetky opatrenia, ktoré inštitút prijal s cieľom znížiť svoju uhlíkovú stopu a spotrebu energie a vytvoriť bezpapierový tok práce;

Verejné obstarávanie

15.  konštatuje, že inštitút sa zúčastnil na viacerých medziinštitucionálnych postupoch verejného obstarávania Komisie a iných agentúr Únie; konštatuje, že inštitút v roku 2018 zaviedol elektronické uverejňovanie dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania a elektronické predkladanie ponúk a v roku 2019 spracoval niekoľko výziev na predkladanie ponúk prostredníctvom nástrojov elektronického obstarávania;

16.  konštatuje, že inštitút začal v roku 2019 novú monitorovaciu činnosť týkajúcu sa politík a postupov verejného obstarávania právnych subjektov ZIS a ich stredísk spoločného umiestnenia v nadväznosti na pridelenie odborníkov v rokoch 2016 – 2017;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

17.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie inštitútu o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; víta, že inštitút na svojom webovom sídle zverejnil vyhlásenia o konflikte záujmov a životopisy členov svojej správnej rady a vyššieho manažmentu;

18.  konštatuje, že inštitút v roku 2019 informoval o jednom prípade oznámenia protispoločenskej činnosti a o tom, že sa uplatnili vnútorné pravidlá; vyzýva inštitút, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vývoji tohto prípadu;

19.  konštatuje, že hodnotenie z roku 2019 týkajúce sa zavedenia zásad dobrej správy zo strany ZIS by sa mohlo ďalej zlepšiť, keďže niektoré ZIS by mali zlepšiť svoj kódex dobrého správania a politiky prevencie a riešenia konfliktov záujmu, ako aj monitorovacie mechanizmy; konštatuje, že týmto aspektom sa bude inštitút ďalej zaoberať v roku 2020 prostredníctvom horizontálnej monitorovacej činnosti; vyzýva inštitút, aby podal správu o výsledkoch;

20.  zdôrazňuje, že súčasný etický rámec, ktorý sa vzťahuje na inštitúcie a agentúry Únie, trpí značnými nedostatkami pre svoju rozdrobenosť a nedostatočnú konzistentnosť existujúcich ustanovení; zdôrazňuje, že tieto otázky by sa mali riešiť vytvorením spoločného etického rámca, ktorým sa zabezpečí uplatňovanie prísnych etických noriem v prípade inštitúcií a agentúr Únie;

21.  zdôrazňuje, že niektorí úradníci vypĺňajú vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov a poskytujú sebahodnotenie, pokiaľ ide o dodržiavanie etických noriem; zdôrazňuje však, že takéto vlastné vyhlásenia a sebahodnotenia nie sú dostatočné, a preto je potrebná dodatočná kontrola;

Vnútorná kontrola

22.  konštatuje, že útvar pre vnútorný audit dokončil svoj audit ex ante overovania platieb pre ZIS 31. januára 2019 a zaslal oznámenie o následných opatreniach vyplývajúcich z nevykonaných odporúčaní z auditu monitorovania dohôd o grante; konštatuje, že jedno odporúčanie bolo primerane vykonané a dve odporúčania zostávajú otvorené;

23.  upozorňuje na viaceré nevyriešené problémy a prebiehajúce nápravné opatrenia v reakcii na pripomienky Dvora audítorov z rokov 2014, 2017 a 2018, ktoré sa týkajú najmä podmienok financovania; berie na vedomie odpoveď inštitútu, že z 19 pripomienok zostalo otvorených len sedem; ďalej konštatuje, že tri sú mimo kontroly inštitútu a úplné dokončenie ďalších troch si vyžaduje dlhší časový rámec;

Ďalšie pripomienky

24.  vyzdvihuje aktívnu spoluprácu inštitútu s médiami s cieľom zvýšiť jeho viditeľnosť v médiách, na internete a v sociálnych médiách a informovať tak o jeho práci;

25.  víta, že inštitút zlepšil svoju prítomnosť v sociálnych médiách a zvýšil svoju celkovú angažovanosť na rôznych platformách sociálnych médií; ďalej berie na vedomie úsilie inštitútu o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; vyzýva inštitút, aby naďalej zlepšoval svoju prítomnosť v sociálnych médiách a svoju stratégiu udržateľného rozvoja;

26.  víta úsilie inštitútu o zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov; berie na vedomie proces vykonávania všeobecnej politiky informačnej bezpečnosti inštitútu vrátane aspektov kybernetickej bezpečnosti informačnej a komunikačnej technológie; vyzýva inštitút, aby podal správu o výsledkoch tohto procesu;

o
o   o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 29. apríla 2021(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 143, 30.4.2020, s. 22.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2021)0215.

Posledná úprava: 26. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia