Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0901(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0162/2021

Ingivna texter :

A9-0162/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0218

Antagna texter
PDF 114kWORD 43k
Tisdagen den 18 maj 2021 - Bryssel
Utnämning av ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten – kandidat: Petra Hielkema
P9_TA(2021)0218A9-0162/2021

Europaparlamentets beslut av den 18 maj 2021 om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (N9-0022/2021 – C9-0163/2021 – 2021/0901(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutlista över kvalificerade kandidater till befattningen som ordförande för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten av den 22 mars 2021 som utarbetats av dess tillsynsstyrelse,

–  med beaktande av rådets skrivelse av den 6 maj 2021 med förslag om att utnämna Petra Hielkema till ordförande för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (C9-0163/2021),

–  med beaktande av artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner och organ inom Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst(3),

–  med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0162/2021), och av följande skäl:

A.  Mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten löpte ut den 28 februari 2021.

B.  Den 6 maj 2021 föreslog rådet att Petra Hielkema skulle utnämnas till ordförande för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 48.2 och 48.3 i förordning (EU) nr 1094/2010.

C.  Den 10 maj 2021 höll utskottet för ekonomi och valutafrågor en utfrågning med Petra Hielkema, där hon höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Petra Hielkema till ordförande för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och till medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.
(2) EUT C 23, 21.1.2021, s. 105.
(3) Antagna texter, P9_TA(2020)0017.

Senaste uppdatering: 9 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy