Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0006(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0135/2020

Внесени текстове :

A9-0135/2020

Разисквания :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Гласувания :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Приети текстове
PDF 129kWORD 52k
Вторник, 18 май 2021 г. - Брюксел
Фонд за справедлив преход ***I
P9_TA(2021)0219A9-0135/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2020)0022) и измененото предложение (COM(2020)0460),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 175, параграф 3 и член 322, параграф 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0007/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на депутатите на Чешката република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 20 юли 2020 г.(1),

–  като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет от 10 юни 2020 г. и от 18 септември 2020 г.(2),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 2 юли 2020 г.(3),

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 3 март 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по бюджети, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм и комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A9-0135/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(4);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 290, 1.9.2020 г., стр. 1.
(2) ОВ C 311, 18.9.2020 г., стр. 55 и ОВ C 429, 11.12.2020 г., стр. 240.
(3) ОВ C 324, 1.10.2020 г., стр. 74.
(4) Тази позиция заменя измененията, приети на 17 септември 2020 г. (Приети текстове, P9_TA(2020)0223).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 май 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход
P9_TC1-COD(2020)0006

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/1056.)

Последно осъвременяване: 9 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност