Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0006(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0135/2020

Indgivne tekster :

A9-0135/2020

Forhandlinger :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Afstemninger :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 50k
Tirsdag den 18. maj 2021 - Bruxelles
Fonden for Retfærdig Omstilling ***I
P9_TA(2021)0219A9-0135/2020
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. maj 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (COM(2020)0022) og det ændrede forslag (COM(2020)0460),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 175, tredje afsnit, og artikel 322, stk. 1, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0007/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Deputeretkammer, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 20. juli 2020(1) fra Revisionsretten,

–  der henviser til udtalelser af 10. juni 2020 og 18. september 2020(2) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 2. juli 2020 fra Regionsudvalget(3),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 3. marts 2021 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelser fra Budgetudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A9-0135/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(4);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 290 af 1.9.2020, s. 1.
(2) EUT C 311 af 18.9.2020, s. 55 og EUT C 429 af 11.12.2020, s. 240.
(3)EUT C 324 af 1.10.2020, s. 74.
(4) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 17. september 2020 (Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0223).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. maj 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling
P9_TC1-COD(2020)0006

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/1056.)

Seneste opdatering: 9. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik