Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0006(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0135/2020

Esitatud tekstid :

A9-0135/2020

Arutelud :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Hääletused :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 51k
Teisipäev, 18. mai 2021 - Brüssel
Õiglase ülemineku fond ***I
P9_TA(2021)0219A9-0135/2020
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 18. mai 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0022) ning muudetud ettepanekut (COM(2020)0460),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 175 kolmandat lõiku ja artikli 322 lõike 1 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0007/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Tšehhi Saadikutekoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 20. juuli 2020. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. juuni 2020. aasta ja 18. septembri 2020. aasta arvamusi(2),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 2. juuli 2020. aasta arvamust(3),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 3. märtsi 2021. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A9-0135/2020),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(4);

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)ELT C 290, 1.9.2020, lk 1.
(2)ELT C 311, 18.9.2020, lk 55 ja ELT C 429, 11.12.2020, lk 240.
(3)ELT C 324, 1.10.2020, lk 74.
(4)Käesolev seisukoht asendab 17. septembril 2020. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0223).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. mail 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, millega luuakse Õiglase Ülemineku Fond
P9_TC1-COD(2020)0006

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2021/1056) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 9. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika