Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0006(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0135/2020

Pateikti tekstai :

A9-0135/2020

Debatai :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Balsavimas :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Priimti tekstai
PDF 129kWORD 51k
Antradienis, 2021 m. gegužės 18 d. - Briuselis
Teisingos pertvarkos fondas ***I
P9_TA(2021)0219A9-0135/2020
Rezoliucija
 Tekstas

2021 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0022) ir iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2020)0460),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 175 straipsnio trečią pastraipą ir 322 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0007/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

—  atsižvelgdamas į Čekijos Respublikos Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 20 d. Audito Rūmų nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 10 d. ir 2020 m. rugsėjo 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones(2),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 2 d. Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2021 m. kovo 3 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A9-0135/2020),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(4);

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 290, 2020 9 1, p. 1.
(2) OL C 311, 2020 9 18, p. 55 ir OL C 429, 2020 12 11, p. 240.
(3) OL C 324, 2020 10 1, p. 74.
(4) Ši pozicija pakeičia 2020 m. rugsėjo 17 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P9_TA(2020)0223).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. gegužės 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas
P9_TC1-COD(2020)0006

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2021/1056.)

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika