Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0006(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0135/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0135/2020

Debates :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Balsojumi :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Pieņemtie teksti
PDF 129kWORD 51k
Otrdiena, 2021. gada 18. maijs - Brisele
Taisnīgas pārkārtošanās fonds ***I
P9_TA(2021)0219A9-0135/2020
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2021. gada 18. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0022) un grozīto priekšlikumu (COM(2020)0460),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 175. panta trešo daļu un 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0007/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Čehijas parlamenta Deputātu palāta un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2020. gada 20. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 10. jūnija un 2020. gada 18. septembra atzinumus(2),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2020. gada 2. jūlija atzinumu(3),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2021. gada 3. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A9-0135/2020),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(4);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 290, 1.9.2020., 1. lpp.
(2) OV C 311, 18.9.2020., 55. lpp. un OV C 429, 11.12.2020., 240. lpp.
(3) OV C 324, 1.10.2020., 74. lpp.
(4) Ar šo nostāju aizstāj 2020. gada 17. septembrī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0223).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2021. gada 18. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/..., ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu
P9_TC1-COD(2020)0006

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2021/1056.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 9. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika