Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0006(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0135/2020

Ingivna texter :

A9-0135/2020

Debatter :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Omröstningar :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Antagna texter
PDF 119kWORD 52k
Tisdagen den 18 maj 2021 - Bryssel
Fonden för en rättvis omställning ***I
P9_TA(2021)0219A9-0135/2020
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0022) och kommissionens ändrade förslag (COM(2020)0460),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 175 tredje stycket och 322.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0007/2020),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den tjeckiska deputeradekammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 20 juli 2020(1),

–  med beaktande av yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 10 juni 2020 och av den 18 september 2020(2),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 2 juli 2020(3),

–  med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 3 mars 2021 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandena från budgetutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism samt utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0135/2020),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.(4)

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 290, 1.9.2020, s. 1.
(2) EUT C 311, 18.9.2020, s. 55 och EUT C 429, 11.12.2020, s. 240.
(3) EUT C 324, 1.10.2020, s. 74.
(4) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 17 september 2020 (antagna texter, P9_TA(2020)0223).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 18 maj 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om inrättande av Fonden för en rättvis omställning.
P9_TC1-COD(2020)0006

(Eftersom en överenskommelse nåddes mellan parlamentet och rådet överensstämmer parlamentets ståndpunkt med den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2021/1056.)

Senaste uppdatering: 9 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy