Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0076(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0158/2021

Внесени текстове :

A9-0158/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2021)0229

Приети текстове
PDF 158kWORD 50k
Вторник, 18 май 2021 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
P9_TA(2021)0229A9-0158/2021
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Естония – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2021)0151 – C9‑0127/2021),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027(2), и по-специално член 8 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси(3) („МИС от 16 декември 2020 г.“), и по‑специално точка 9 от него,

–  като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0158/2021),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда; като има предвид, че тази помощ се предоставя чрез финансова подкрепа за работниците и дружествата, за които те са работили;

Б.  като има предвид, че Естония подаде заявление EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism за отпускане на финансова помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) вследствие на извършени 10 080 съкращения(4) в икономическите отрасли от следните разделения по NACE, Rev. 2: разделение 45 (Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт), разделение 49 (Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт), разделение 50 (Воден транспорт), разделение 51 (Въздушен транспорт), разделение 52 (Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта), разделение 55 (Хотелиерство), разделение 56 (Ресторантьорство), разделение 74 (Други професионални, научни и технически дейности), разделение 77 (Даване под наем и оперативен лизинг), разделение 79 (Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации), разделение 90 (Артистична и творческа дейност), разделение 91 (Библиотеки, архиви, музеи и други дейности в областта на културата), разделение 92 (Организиране на хазартни игри) и разделение 93 (Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих) в Естония, регион Eesti (EE00)(5) на ниво 2 по NUTS, в рамките на референтния период за подаване на заявления 13 март 2020 г. – 11 ноември 2020 г.;

В.  като има предвид, че заявлението се отнася до 1 715 самостоятелно заети лица, чиято дейност е била прекратена, и до 8 365 работници, съкратени в туристическия сектор на Естония;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, който позволява при изключителни обстоятелства, по-конкретно по отношение на колективните заявления, включващи МСП, дадено заявление да може да се приеме за допустимо, дори ако критериите, определени в член 4, параграф 1 от този регламент, да не са изцяло изпълнени, когато съкращенията влияят сериозно на заетостта и на местната, регионалната или националната икономика;

Д.  като има предвид, че събитията, довели до тези съкращения и прекратяване на дейността, са възникнали неочаквано в началото на 2020 г. поради глобалното разпространение на пандемията от Covid-19 и свързаната с нея икономическа криза, която засегна особено тежко туристическата индустрия, като внезапните ограничения на движението в международен план доведоха до рязък и непредвиден спад на международните пътувания и туризъм;

Е.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 и последващата световна икономическа криза доведоха до огромно сътресение за естонската икономика, и по-специално за сектора на туризма, в който до настъпването на кризата 90% от разходите за туризъм в Естония бяха генерирани от международния туризъм, докато средната стойност за държавите от ОИСР беше около 25%;

Ж.  като има предвид, че през 2019 г. приходите от туризъм в Естония достигнаха нов рекорд от 2,1 милиарда евро, че туризмът беше разглеждан като важен сектор за конкурентоспособността на Естония и че бяха вложени значителни инвестиции за по-нататъшното му развитие;

З.  като има предвид, че туристическият сектор е доминиран от МСП, които се характеризират с по-слаба устойчивост на кризи в сравнение с по-големите дружества, както и че МСП осигуряват заетост за 79,2% от общата работна сила в Естония;

И.  като има предвид, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията може, чрез подкрепата, която ще предостави на работниците, да подпомогне прехода към по-устойчив туризъм и следователно да даде възможност на Европа да опазва и популяризира своето природно и културно наследство и ресурси, като същевременно предлага нови възможности за работни места и създаване на иновативни предприятия;

Й.  като има предвид, че Комисията обяви, че здравната криза, предизвикана от COVID-19, доведе до икономическа криза, както и че тя изготви план за възстановяване на икономиката и подчерта ролята на ЕФПГ, който се използва като инструмент за реагиране при извънредни ситуации(6) с цел подпомагане на лицата, които са загубили своята работа поради глобалната икономическа криза;

К.  като има предвид, че за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 и свързаната с нея криза върху пазара на труда в Естония са използвани както национална, така и европейска подкрепа за запазване на заетостта чрез схеми за работа с намалено работно време и инструмента SURE;

Л.  като има предвид, че това е първото мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с кризата с COVID-19, след включването в резолюцията на Европейския парламент от 18 юни 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2020/000 TA 2020 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)(7) на уточнението, че ЕФПГ може да бъде мобилизиран за подкрепа на окончателно съкратени работници и самостоятелно заети лица в контекста на глобалната криза, причинена от COVID-19, без да се изменя Регламент (ЕС) № 1309/2013;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията по член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ са изпълнени, и че Естония има право да получи финансово подпомагане в размер на 4 474 480 EUR по този регламент, което представлява 60% от общата сума 7 457 468 EUR и включва разходи за персонализирани услуги, възлизащи на 7 452 468 EUR, и разходи за дейности по подготовка, управление, информиране и популяризиране, контрол и докладване в размер на 5 000 EUR;

2.  отбелязва, че естонските органи са подали заявлението на 12 ноември 2020 г. и че след като Естония е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 31 март 2021 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че заявлението се отнася до общо 10 080 работници – 1 715 самостоятелно заети лица, чиято дейност е била прекратена, и 8 365 работници, съкратени в туристическия сектор на Естония; изразява съжаление за това, че Естония очаква, че само 5 060 души от всички допустими бенефициенти ще участват в мерките (целеви бенефициенти);

4.  припомня, че социалните последици от съкращенията се очаква да бъдат значителни, тъй като голям дял от работниците в туристическия сектор са нискоквалифицирани работници, работници без професионална квалификация, млади хора, сезонни работници и работници на непълно работно време;

5.  посочва, че над 60% от допустимите за подпомагане лица са жени, като повечето от тях са на възраст между 30 и 64 години;

6.  отбелязва, че Естония започна да предоставя персонализирани услуги на избраните бенефициенти на 1 януари 2021 г., и че следователно периодът на допустимост във връзка с финансовата помощ от ЕФПГ ще бъде от 1 януари 2021 г. до 1 януари 2023 г., с изключение на формалното образование или курсовете за обучение, включително и професионалното обучение, с продължителност две или повече години, които ще бъдат допустими до 1 юли 2023 г.;

7.  припомня, че персонализираните услуги, които се предвижда да бъдат предоставени на работниците и на самостоятелно заетите лица, включват следните дейности: обучение за потребностите на пазара на труда, субсидии за започване на стопанска дейност и последваща подкрепа, чиракуване, подкрепа за формално обучение и надбавки за покриване на разходите за обучение, включително и надбавките за професионално обучение;

8.  отбелязва, че Естония започна да извършва административни разходи във връзка с прилагането на ЕФПГ на 1 януари 2021 г., и че следователно разходите за дейностите по подготовка, управление, информиране и публичност, контрол и докладване са допустими за финансово подпомагане от ЕФПГ за периода 1 януари 2021 г. – 1 юли 2023 г.;

9.  отбелязва, че източникът на национално предварително финансиране или съфинансиране е Фондацията за услуги и обезщетения на пазара на труда, чрез която Естонският осигурителен фонд за безработица (EUIF) като публична служба по заетостта предоставя активни мерки на пазара на труда в Естония; отбелязва, че Фондацията се създава от активите на доверителния фонд за обезщетения при безработица – доверителния фонд за обезщетения при съкращения и неплатежоспособност на работодателите – и от средствата, отпуснати от държавния бюджет чрез Министерството на социалните въпроси;

10.  приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен от Естония след провеждане на консултации със съответните органи и представители на сдружения и че напредъкът ще бъде обсъден в надзорния съвет на EUIF, в който членуват социалните партньори, като двама от членовете са представители на естонската Конфедерация на работодателите, един е представител на Конфедерацията на синдикалните организации в Естония и един - на естонската Конфедерация на работническите съюзи; приветства по-нататъшните консултации с представителите на туристическия сектор, които ще приключат след анализ на профила на съкратените работници;

11.  отбелязва, че след анализ на профила на съкратените работници ще бъдат проведени допълнителни консултации с представители на туристическия сектор и че ще бъде определен най-подходящият вид подкрепа, като се вземат предвид възрастовата структура, образователният профил и други характеристики на бенефициерите; отбелязва освен това, че е планиран евентуален принос на естонското Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите във връзка с разработването на някои свързани с тези сектори мерки за обучение;

12.  подчертава, че естонските органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

13.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действията, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или на колективни трудови договори;

14.  призовава Комисията да сведе до минимум времето, необходимо за оценка на исканията за подпомагане от ЕФПГ и за мобилизиране на средства от ЕФПГ, с цел да се намали натискът върху националните системи за социално осигуряване в контекста на кризата с COVID-19;

15.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

16.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11.
(3) OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.
(4) По смисъла на член 3 от Регламента за ЕФПГ.
(5) Република Естония не е разделена на региони на ниво 2 по NUTS.
(6) COM(2020)0442.
(7) Приети текстове, P9_TA(2020)0141.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Естония – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2021/886.)

Последно осъвременяване: 9 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност