Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0076(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0158/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0158/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0229

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 153kWORD 52k
Τρίτη 18 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2020/002 EE/Tourism - Εσθονία
P9_TA(2021)0229A9-0158/2021
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2021 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0151 – C9-0127/2021),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) («κανονισμός ΕΤΠ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027(2), και ιδίως το άρθρο 8,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων(3), («ΔΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2020»), και ιδίως το σημείο 9,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0158/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίση και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδρομή αυτή υλοποιείται με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στους εργαζομένους και τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία υπέβαλε την αίτηση EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism για χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έπειτα από 10 080 απολύσεις(4) στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται σύμφωνα με τη Στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση («NACE») αναθ. 2, στους κλάδους 45 (Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών), 49 (Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών), 50 (Πλωτές μεταφορές), 51 (Αεροπορικές μεταφορές), 52 (Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες), 55 (Καταλύματα), 56 (Δραστηριότητες υπηρεσιών εκμίσθωσης), 74 (Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες), 77 (Δραστηριότητες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης), 79 (Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες), 90 (Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση), 91 (Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες), 92 (Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα), 93 (Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας) στην περιφέρεια Eesti επιπέδου NUTS 2 (EE00), στην Εσθονία(5), εντός της περιόδου αναφοράς για την αίτηση από τις 13 Μαρτίου 2020 έως τις 11 Νοεμβρίου 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά 1 715 αυτοαπασχολούμενους, των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει και 8 365 εργαζόμενους που απολύθηκαν από τον κλάδο του τουρισμού στην Εσθονία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο επιτρέπει, σε εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως όσον αφορά συλλογικές αιτήσεις που αφορούν ΜΜΕ, μια αίτηση να μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη ακόμη και αν δεν τηρούνται πλήρως τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, όταν οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα που οδήγησαν στις απολύσεις και την παύση της δραστηριότητας συνέβησαν απρόσμενα στις αρχές του 2020 λόγω της παγκόσμιας εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και της συναφούς οικονομικής κρίσης που έπληξε σοβαρά τον κλάδο του τουρισμού, με την επιβολή ξαφνικών περιορισμών στις μετακινήσεις σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη και απρόβλεπτη μείωση στα διεθνή ταξίδια και τον τουρισμό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 και η επακόλουθη παγκόσμια οικονομική κρίση προκάλεσαν τεράστιο σοκ στην εσθονική οικονομία, ιδίως στον κλάδο του τουρισμού, όπου πριν την κρίση το 90 % των τουριστικών δαπανών στην Εσθονία προέρχονταν από τον διεθνή τουρισμό, ενώ ο μέσος όρος για τις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν περίπου 25 %·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό στην Εσθονία ανήλθαν σε νέο ύψος ρεκόρ 2,1 δισεκατομμυρίων και ότι ο τουρισμός θεωρήθηκε σημαντικός τομέας για την ανταγωνιστικότητα της Εσθονίας και ότι πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα του τουρισμού κυριαρχούν οι ΜΜΕ οι οποίες σε σύγκριση με μεγαλύτερες εταιρείες επιδεικνύουν χαμηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας στην κρίση και ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 79,2 % του συνολικού εργατικού δυναμικού στην Εσθονία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μπορεί, μέσω της στήριξης που θα παρέχει στους εργαζομένους, να συμβάλει στη μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο τουρισμό και, ως εκ τούτου, να επιτρέψει στην Ευρώπη να διαφυλάξει και να προωθήσει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της και τους αντίστοιχους πόρους, προσφέροντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για θέσεις εργασίας και για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε ότι η υγειονομική κρίση COVID-19 οδήγησε σε μία οικονομική κρίση, παρουσίασε ένα σχέδιο ανάκαμψης για την οικονομία και υπογράμμισε τον ρόλο του ΕΤΠ το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο έκτακτης ανάγκης(6) για τη στήριξη ατόμων που έχασαν την εργασία τους λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Εσθονία εφαρμόστηκαν εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης για τη διατήρηση της απασχόλησης με τη χρήση συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και του μέσου SURE, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και της συναφούς κρίσης στην αγορά εργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη κινητοποίηση του ΕΤΠ λόγω της κρίσης του COVID-19, μετά τη συμπερίληψη στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2020/000 TA 2020 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(7) της αναφοράς ότι το ΕΤΠ μπορεί να κινητοποιηθεί για τη στήριξη των μονίμως απολυθέντων εργαζόμενων και των αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, χωρίς τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Εσθονία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 4 474 480 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 7 457 468 EUR, στο οποίο περιλαμβάνονται δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες ύψους 7 452 468 EUR και δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων ύψους 5 000 EUR·

2.  σημειώνει ότι εσθονικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 12 Νοεμβρίου 2020 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Εσθονία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 31 Μαρτίου 2021 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο αυθημερόν·

3.  σημειώνει ότι η αίτηση αφορά συνολικά 10 080 εργαζομένους, 1 715 αυτοαπασχολούμενους που σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους και 8 365 εργαζομένους που απολύθηκαν στον τουριστικό τομέα της Εσθονίας· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Εσθονία αναμένει ότι μόνο 5 060 από το σύνολο των επιλέξιμων δικαιούχων θα συμμετάσχουν στα μέτρα (στοχευόμενοι δικαιούχοι)·

4.  υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις των απολύσεων αναμένεται να είναι σημαντικές, δεδομένου ότι στον τουριστικό τομέα απασχολούνται σε μεγάλο ποσοστό εργαζόμενοι με χαμηλή εξειδίκευση, εργαζόμενοι χωρίς επαγγελματικά προσόντα, νέοι, εποχιακοί και μερικής απασχόλησης εργαζόμενοι·

5.  επισημαίνει ότι πάνω από το 60 % των επιλέξιμων ατόμων είναι γυναίκες, με περισσότερο πληττόμενη την ομάδα μεταξύ 30 και 64 ετών·

6.  σημειώνει ότι η Εσθονία άρχισε να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες σε στοχευόμενους δικαιούχους την 1η Ιανουαρίου 2021 και ότι, επομένως, η περίοδος επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Ιανουαρίου 2023, με εξαίρεση την τυπική εκπαίδευση ή τα μαθήματα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής κατάρτισης, η διάρκεια των οποίων είναι τουλάχιστον διετής, περίπτωση κατά την οποία η περίοδος επιλεξιμότητας εκτείνεται έως την 1η Ιουλίου 2023·

7.  υπενθυμίζει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους συνίστανται στις ακόλουθες δράσεις: κατάρτιση στην αγορά εργασίας, επιδότηση νεοφυών επιχειρήσεων και μετέπειτα πρόσθετη υποστήριξη, μαθητεία, υποστήριξη για επίσημες σπουδές και επιδόματα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων επαγγελματικής κατάρτισης·

8.  σημειώνει ότι η Εσθονία άρχισε να υποβάλλεται σε διοικητικές δαπάνες προς υλοποίηση του ΕΤΠ την 1η Ιανουαρίου 2021 και ότι επομένως οι δαπάνες για δραστηριότητες προπαρασκευής, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ το διάστημα που εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Ιουλίου 2023·

9.  σημειώνει ότι το ίδρυμα για τις υπηρεσίες αγοράς εργασίας και παροχές είναι η πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης, από την οποία το ταμείο ασφάλισης ανεργίας της Εσθονίας (EUIF) ως δημόσια υπηρεσία απασχόλησης παρέχει ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας στην Εσθονία· σημειώνει ότι το ίδρυμα συστάθηκε από τα στοιχεία του ενεργητικού του καταπιστευματικού ταμείου για τις παροχές ασφάλισης ανεργίας –το καταπιστευματικό ταμείο για τις παροχές μετά από απολύσεις και πτώχευση εργοδοτών– και από τα κεφάλαια που χορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων·

10.  επικροτεί το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί από την Εσθονία σε διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και τους εκπροσώπους των ενώσεων καθώς και το γεγονός ότι η πρόοδος θα συζητηθεί στο εποπτικό συμβούλιο της EUIF, στο οποίο είναι μέλη οι κοινωνικοί εταίροι (δύο μέλη από την Εσθονική Συνομοσπονδία Εργοδοτών, ένα από την Εσθονική Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και ένα από την Εσθονική Συνομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων)· επικροτεί τη διεξαγωγή περαιτέρω διαβουλεύσεων με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μετά την ανάλυση του προφίλ των απολυθέντων εργαζομένων·

11.  σημειώνει ότι θα διεξαχθούν περαιτέρω διαβουλεύσεις με εκπροσώπους από τον κλάδο του τουρισμού μετά την ανάλυση του προφίλ των απολυμένων εργαζομένων και ότι το καταλληλότερο είδος στήριξης θα προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση κατά ηλικία, το προφίλ εκπαίδευσης, και άλλα χαρακτηριστικά των δικαιούχων· σημειώνει επιπλέον, ότι προβλέπεται πιθανή συνεισφορά της Εσθονικής Ένωσης Ξενοδοχείων και Εστιατορίων για τον σχεδιασμό ορισμένων μέτρων κατάρτισης που σχετίζονται με τον κλάδο·

12.  τονίζει ότι οι εσθονικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

13.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια του ΕΤΠ δεν αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων.

14.  καλεί την Επιτροπή να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο που απαιτείται για την αξιολόγηση των αιτημάτων συνδρομής από το ΕΤΠ και την κινητοποίηση του ΕΤΠ, ώστε να μειωθεί η πίεση που ασκείται στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19·

15.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 11.
(3) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28.
(4) Κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού ΕΤΠ.
(5) H Δημοκρατία της Εσθονίας δεν υποδιαιρείται σε περιφέρειες NUTS επιπέδου 2.
(6) COM(2020)0442.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0141.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2021/886.)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου