Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/0076(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0158/2021

Pateikti tekstai :

A9-0158/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/05/2021 - 13

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0229

Priimti tekstai
PDF 143kWORD 50k
Antradienis, 2021 m. gegužės 18 d. - Briuselis
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Estijos paraiška „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“
P9_TA(2021)0229A9-0158/2021
Rezoliucija
 Priedas

2021 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Estijos paraišką „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“ (COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021)0151 – C9-0127/2021),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo(3) (toliau – 2020 m. gruodžio 16 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 9 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0158/2021),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones; kadangi ši pagalba yra darbuotojams ir įmonėms, kuriose jie dirbo, teikiama finansinė parama;

B.  kadangi Estija, siekdama gauti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų po to, kai ekonomikos sektoriuose, kurie priskiriami NACE 2 red. skyriui (45 skyrius (Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas), 49 skyrius (Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais), 50 skyrius (Vandens transportas), 51 skyrius (Oro transportas), 52 skyrius (Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla), 55 skyrius (Apgyvendinimo veikla), 56 skyrius (Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla), 74 skyrius (Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla), 77 skyrius (Nuoma ir išperkamoji nuoma), 79 skyrius (Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, kitų išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla), 90 skyrius (Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla), 91 skyrius (Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla), 92 skyrius (Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla), 93 skyrius (Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla)) NUTS 2 lygio regione (EE00) Estijoje(4), užimtumas sumažėjo 10 080 darbo vietų(5), pateikė paraišką „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“ ir nurodė 2020 m. kovo 13 d. – 2020 m. lapkričio 11 d. ataskaitinį laikotarpį;

C.  kadangi paraiška susijusi su 1 715 Estijos turizmo sektoriuje savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko, ir 8 365 darbuotojais, kurie buvo atleisti;

D.  kadangi paraiška pagrįsta EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos leidžiama išskirtinėmis aplinkybėmis, ypač tais atvejais, kai teikiamos kolektyvinės su MVĮ susijusios paraiškos, paraišką laikyti priimtina, net jei ji nevisiškai atitinka to reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, kai darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos užimtumo lygiui ir vietos, regioninei ar nacionalinei ekonomikai;

E.  kadangi įvykiai, dėl kurių buvo atleisti darbuotojai ir nutraukta veikla, netikėtai atsirado 2020 m. pradžioje dėl COVID-19 pandemijos plitimo pasaulyje ir susijusios ekonomikos krizės, kuri ypač stipriai paveikė turizmo pramonę, o dėl staigių judėjimo apribojimų tarptautiniu mastu smarkiai ir nenumatytai sumažėjo tarptautinių kelionių ir turizmo mastas;

F.  kadangi COVID-19 pandemija ir po jos kilusi pasaulinė ekonomikos krizė itin sukrėtė Estijos ekonomiką, ypač turizmo sektorių, kuriame prieš krizę 90 proc. turizmo įplaukų Estijoje sudarė tarptautinio turizmo teikiamos įplaukos (EBPO valstybių vidurkis sudaro apie 25 proc.);

G.  kadangi 2019 m. Estijos turizmo pajamos pasiekė naują rekordą – 2,1 mlrd. EUR ir turizmas buvo laikomas svarbiu sektoriumi Estijos konkurencingumui, be to, buvo skirta labai daug investicijų šiam sektoriui plėtoti;

H.  kadangi turizmo sektoriuje vyrauja MVĮ – šios įmonės pasižymi mažesniu atsparumu krizėms, lyginant su didesnėmis bendrovėmis, ir MVĮ sudaro 79,2 proc. visos darbo jėgos Estijoje;

I.  kadangi Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, teikdamas paramą darbuotojams, gali padėti pereiti prie tvaresnio turizmo ir taip sudaryti sąlygas Europai išsaugoti ir populiarinti savo gamtos ir kultūros paveldą bei išteklius, kartu suteikiant naujų galimybių kurti darbo vietas ir steigti novatoriškas įmones;

J.  kadangi Komisija paskelbė, jog COVID-19 sveikatos krizė sukėlė ekonomikos krizę, nustatė ekonomikos gaivinimo planą ir atkreipė dėmesį į tai, kad EGF turi būti naudojamas kaip nepaprastosios padėties priemonė(6) teikiant paramą žmonėms, kurie dėl pasaulinės ekonomikos krizės neteko darbo;

K.  kadangi Estijoje, siekiant sušvelninti COVID-19 pandemijos ir susijusios krizės poveikį darbo rinkai, buvo pasinaudota tiek nacionaline, tiek Europos parama siekiant išlaikyti užimtumą taikant sutrumpinto darbo laiko tvarką ir Europos laikinos paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE);

L.  kadangi tai yra pirmasis EGF lėšų mobilizavimas dėl COVID-19 krizės po to, kai į 2020 m. birželio 18 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2020/000 TA 2020 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)(7) buvo įtrauktas teiginys, kad EGF lėšos gali būti mobilizuotos siekiant remti dėl COVID-19 sukeltos pasaulinės krizės visam laikui atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis nekeičiant reglamento (ES) Nr. 1309/2013;

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir kad Estija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 4 474 480 EUR dydžio paramą, kuri sudaro 60 proc. visų išlaidų, siekiančių 7 457 468 EUR, ir apima prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų išlaidas (7 452 468 EUR) ir parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidas (5 000 EUR);

2.  pažymi, kad Estijos institucijos paraišką pateikė 2020 m. lapkričio 12 d. ir kad Estijai pateikus papildomą informaciją Komisija 2021 m. kovo 31 d. baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad paraiška susijusi su iš viso 10 080 Estijos turizmo sektoriaus darbuotojų, 1 715 savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko, ir 8 365 darbuotojais, kurie buvo atleisti; apgailestauja, jog Estija tikisi, kad tik 5 060 iš visų kriterijus atitinkančių paramos gavėjų dalyvaus įgyvendinant šias priemones (tiksliniai paramos gavėjai);

4.  primena, jog manoma, kad turizmo sektoriaus darbuotojų, įskaitant menkai kvalifikuotus darbuotojus, darbuotojus, neturinčius profesinės kvalifikacijos, jaunimą ir sezoninius bei ne visą darbo dieną dirbančius darbuotojus, atleidimas iš darbo turės didelį poveikį visuomenei;

5.  pabrėžia, kad daugiau nei 60 proc. reikalavimus atitinkančių asmenų yra moterys, priklausančios labiausiai nukentėjusiai – 30–64 metų amžiaus – grupei;

6.  pažymi, kad Estija 2021 m. sausio 1 d. pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams ir kad laikotarpis, kuriuo galima gauti finansinę EGF paramą išlaidoms finansuoti, yra 2021 m. sausio 1 d. – 2023 m. sausio 1 d., išskyrus formaliojo švietimo ar mokymo kursų (įskaitant profesinį mokymą), kurie trunka dvejus ar daugiau metų, išlaidas – jos laikomos tinkamomis finansuoti iki 2023 m. liepos 1 d.;

7.  primena, kad prie asmeninių poreikių pritaikytos paslaugos turi būti teikiamos darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims įgyvendinant šiuos veiksmus: pasiruošimo darbo rinkai mokymus, verslo pradžios subsidijas ir paskesnę paramą, pameistrystę, paramą formaliosioms studijoms ir mokymo išmokas, įskaitant profesinio mokymo išmokas;

8.  pažymi, kad pirmąsias administracines išlaidas, susijusias su EGF paramos įgyvendinimu, Estija patyrė 2021 m. sausio 1 d. ir kad parengiamosios, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklos išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti teikiant EGF finansinę paramą nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. liepos 1 d.;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad nacionalinį išankstinį finansavimą ar bendrąjį finansavimą teikia Darbo rinkos paslaugų ir išmokų fondas, iš kurio lėšų Estijos nedarbo draudimo fondas (EUIF), veikdamas kaip valstybinė užimtumo tarnyba, Estijoje teikia aktyvias darbo rinkos priemones; pažymi, kad Fondas sudarytas iš nedarbo draudimo išmokų patikos fondo – patikos fondo, iš kurio mokamos išmokos darbuotojų atleidimo ir darbdavių nemokumo atvejais, – turto ir lėšų, per Socialinių reikalų ministeriją skiriamų iš valstybės biudžeto;

10.  palankiai vertina tai, kad Estijoje, konsultuojantis su atitinkamomis institucijomis ir atstovų asociacijomis, parengtas bendrai koordinuojamas prie asmeninių poreikių pritaikytų paslaugų paketas ir kad pažangą aptars EUIF priežiūros valdyba, į kurią įeina socialiniai partneriai, būtent: du nariai – Estijos darbdavių konfederacijos atstovai, vienas – Estijos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas, vienas – Estijos darbuotojų sąjungų konfederacijos atstovas; palankiai vertina tolesnes konsultacijas su turizmo sektoriaus atstovais, kurios bus baigtos išanalizavus atleistų darbuotojų profilius;

11.  pažymi, kad išanalizavus atleistų darbuotojų profilius bus vykdomos tolesnės konsultacijos su turizmo sektoriaus atstovais ir kad atsižvelgus į paramos gavėjų amžiaus struktūrą, išsilavinimo profilį ir kitas ypatybes bus nustatyta, kokia parama būtų tinkamiausia; be to, pažymi, kad Estijos viešbučių ir restoranų asociacija planuoja prisidėti rengiant tam tikras su šia ekonomikos sritimi susijusias mokymo priemones;

12.  pažymi, kad Estijos institucijos patvirtino, jog reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba naudojant kitas Sąjungos lėšas ar kitas finansines priemones;

13.  pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, kuriuos įmonės turi vykdyti pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis;

14.  ragina Komisiją kuo greičiau įvertinti EGF paramos prašymus ir mobilizuoti EGF lėšas, kad būtų sumažintas spaudimas nacionalinėms socialinės apsaugos sistemoms COVID-19 krizės sąlygomis;

15.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

16.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11.
(3) OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.
(4) Estijos Respublika nėra suskirstyta į NUTS 2 lygmens regionus.
(5) Kaip tai suprantama EGF reglamento 3 straipsnyje.
(6) COM(2020)0442.
(7) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0141.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Estijos paraišką „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2021/886.)

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika