Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/0076(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0158/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0158/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 18/05/2021 - 13

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0229

Pieņemtie teksti
PDF 159kWORD 52k
Otrdiena, 2021. gada 18. maijs - Brisele
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Igaunijas pieteikums EGF/2020/002 EE (tūrisma nozare)
P9_TA(2021)0229A9-0158/2021
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2021. gada 18. maija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Igaunijas pieteikumu EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0151 – C9-0127/2021),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (“EGF regula”),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.-2027. gadam(2), un jo īpaši tās 8. pantu,

–  ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai(3), (“2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgums”), un jo īpaši tā 9. punktu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu(A9-0158/2021),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū; tā kā šī palīdzība izpaužas kā finansiāls atbalsts darba ņēmējiem un uzņēmumiem, kuros tie strādājuši;

B.  tā kā Igaunija iesniedza pieteikumu EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) pēc 10 080 darba ņēmēju atlaišanas(4) saimnieciskās darbības nozarēs, kas klasificētas NACE 2. redakcijas 45. nodaļā (Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts), 49. nodaļā (Sauszemes pārvadājumi un cauruļvadu transports), 50. nodaļā (Ūdens transports), 51. nodaļā (Gaisa transports), 52. nodaļā (Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības), 55. nodaļā (Izmitināšana), 56. nodaļā (Ēdināšanas pakalpojumi), 74. nodaļā (Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi), 77. nodaļā (Iznomāšana un ekspluatācijas līzings), 79. nodaļā (Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru un citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības), 90. nodaļā (Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības), 91. nodaļā (Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība), 92. nodaļā (Azartspēles un derības), 93. nodaļā (Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība) NUTS 2. līmeņa reģionā Eesti (EE00) Igaunijā(5) pieteikuma atskaites periodā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 11. novembrim;

C.  tā kā pieteikums attiecas uz 1715 pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, un 8365 darba ņēmējiem, kuri tika atlaisti tūrisma nozarē Igaunijā;

D.  tā kā pieteikums ir balstīts uz EGF regulas 4. panta 2. punktā noteiktajiem intervences kritērijiem, kas pieļauj, ka ārkārtas apstākļos, jo īpaši attiecībā uz kolektīviem pieteikumiem, kuros iesaistīti MVU, pieteikumu var uzskatīt par pieņemamu, pat ja minētās regulas 4. panta 1. punktā paredzētie kritēriji nav pilnībā izpildīti, ja darba ņēmēju atlaišanai ir būtiska negatīva ietekme uz nodarbinātību un vietējo, reģionālo vai valsts ekonomiku;

E.  tā kā notikumi, kas izraisīja šo atlaišanu un darbības izbeigšanu, negaidīti notika 2020. gada sākumā Covid-19 pandēmijas globālās izplatības un ar to saistītās ekonomikas krīzes dēļ, kas īpaši smagi skāra tūrisma nozari, un pēkšņi pārvietošanās ierobežojumi starptautiskā mērogā izraisīja strauju un neparedzētu starptautiskās ceļošanas un tūrisma samazināšanos;

F.  tā kā Covid-19 pandēmija un tai sekojošā globālā ekonomikas krīze izraisīja milzīgu satricinājumu Igaunijas ekonomikai, jo īpaši tūrisma nozarei, kurā pirms krīzes 90 % no Igaunijas tūrisma izdevumiem nodrošināja starptautiskais tūrisms, savukārt ESAO valstu vidējais rādītājs bija aptuveni 25 %;

G.  tā kā 2019. gadā Igaunijas tūrisma ieņēmumi sasniedza jaunu rekordu — 2,1 miljardu EUR un tūrisms tika uzskatīts par Igaunijas konkurētspējai nozīmīgu nozari, un tika veikti būtiski ieguldījumi tā tālākā attīstībā;

H.  tā kā tūrisma nozarē dominē MVU, kuru noturība pret krīzēm ir vājāka nekā lielākiem uzņēmumiem, un MVU ir nodarbināti 79,2 % Igaunijas kopējā darbaspēka;

I.  tā kā Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ar atbalstu, ko tas sniegs darba ņēmējiem, var palīdzēt pārejā uz ilgtspējīgāku tūrismu un tādējādi dot Eiropai iespēju aizsargāt un popularizēt savu dabas un kultūras mantojumu un resursus, vienlaikus piedāvājot jaunas darba iespējas un inovatīvu uzņēmumu izveidi;

J.  tā kā Komisija paziņoja, ka Covid-19 veselības krīze ir izraisījusi ekonomikas krīzi, noteica ekonomikas atveseļošanas plānu un uzsvēra EGF lomu, kas ir jāizmanto kā ārkārtas instruments(6), lai palīdzētu personām, kuras zaudējušas darbu globālās ekonomikas krīzes dēļ;

K.  tā kā Igaunijā tika izmantots gan valsts, gan Eiropas atbalsts nodarbinātības saglabāšanai, izmantojot saīsināta darba laika shēmas un SURE instrumentu, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas un ar to saistītās krīzes ietekmi uz darba tirgu;

L.  tā kā šis ir pirmais gadījums, kad EGF tiek izmantots Covid-19 krīzes dēļ, pēc tam, kad Eiropas Parlaments 2020. gada 18. jūnija rezolūcijā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2020/000 TA 2020 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)(7) iekļāva norādi par to, ka EGF varētu izmantot, lai atbalstītu pastāvīgi atlaistos darba ņēmējus un pašnodarbinātas personas saistībā ar Covid-19 izraisīto globālo krīzi, negrozot Regulu (ES) Nr. 1309/2013,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Igaunija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 4 474 480 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, 7 457 468 EUR, kuras aptver izdevumus par individualizētajiem pakalpojumiem 7 452 468 EUR apmērā un izdevumus par sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem 5000 EUR apmērā;

2.  norāda, ka Igaunijas iestādes pieteikumu iesniedza 2020. gada 12. novembrī un pēc tam, kad Igaunija bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2021. gada 31. martā, tajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3.  norāda, ka pieteikums attiecas uz kopumā 10 080 darba ņēmējiem — 1715 pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, un 8365 darba ņēmējiem, kuri tika atlaisti tūrisma nozarē Igaunijā; pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar Igaunijas aplēsēm pasākumos piedalīsies tikai 5060 no visiem atbalsttiesīgajiem saņēmējiem (paredzētie atbalsta saņēmēji);

4.  atgādina — paredzams, ka atlaišanai būs ievērojama sociālā ietekme, jo nozares darba ņēmēju vidū ir liela daļa mazkvalificētu darba ņēmēju, darba ņēmēju bez profesionālās kvalifikācijas, jauniešu un sezonas un nepilna laika darba ņēmēju;

5.  norāda, ka vairāk nekā 60 % no atbalsttiesīgajām personām ir sievietes, no kurām visvairāk ir skartas sievietes vecuma grupā no 30 līdz 64 gadiem;

6.  norāda, ka Igaunija sāka sniegt individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem 2021. gada 1. janvārī un ka tāpēc EGF finansiālu ieguldījumu ir tiesības saņemt no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 1. janvārim, izņemot formālās izglītības vai apmācības, tostarp arodmācības, kursus (kuru ilgums ir divi gadi vai vairāk), kas būs atbalsttiesīgi līdz 2023. gada 1. jūlijam;

7.  atgādina, ka individualizētie pakalpojumi, kas sniedzami atlaistajiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, ietver šādas darbības: darba tirgus apmācība, uzņēmējdarbības sākšanas subsidēšana un turpmāka atbalstīšana, māceklības, atbalsts formālajai izglītībai un apmācības pabalsti, tostarp arodmācību pabalsti;

8.  norāda, ka Igaunijai administratīvie izdevumi, lai īstenotu EGF, sāka rasties 2021. gada 1. janvārī un tāpēc tiesības saņemt EGF finansiālu ieguldījumu par izdevumiem saistībā ar sagatavošanās, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kontroles un ziņošanas pasākumiem ir no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 1. jūlijam;

9.  norāda, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avots ir Darba tirgus pakalpojumu un pabalstu fonds, ar kura līdzekļiem Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds (EUIF) kā valsts nodarbinātības dienests Igaunijā nodrošina darba tirgus aktīvus pasākumus; norāda, ka Fonds izveidots no aktīviem, kas pieder bezdarbnieku apdrošināšanas pabalstu trasta fondam (trasta fonds, kas izmaksā pabalstus darbinieku atlaišanas un darba devēju maksātnespējas gadījumā), un no valsts budžeta līdzekļiem, kas iegūti ar Sociālo lietu ministrijas starpniecību;

10.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu Igaunija izstrādāja, apspriežoties ar attiecīgajām iestādēm un asociācijas pārstāvjiem, un ka progresu apspriedīs EUIF Uzraudzības padomē, kurā darbojas sociālie partneri — divi locekļi no Igaunijas Darba devēju konfederācijas, viens no Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas un viens no Igaunijas Darba ņēmēju arodbiedrību konfederācijas; atzinīgi vērtē papildu apspriedes ar tūrisma nozares pārstāvjiem, kas noslēgsies pēc tam, kad būs pabeigta atlaisto darbinieku profila analīze;

11.  norāda, ka turpmākas apspriedes ar tūrisma nozares pārstāvjiem notiks pēc atlaisto darbinieku profila analīzes un ka vispiemērotākais atbalsta veids tiks noteikts, ņemot vērā vecuma struktūru, izglītības profilu un citas saņēmēju iezīmes; norāda, ka papildus ir plānots, ka Igaunijas Viesnīcu un restorānu apvienība, iespējams, palīdzēs izstrādāt dažus ar nozari saistītus apmācības pasākumus;

12.  uzsver, ka Igaunijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem;

13.  atkārto, ka EGF palīdzība nedrīkst aizvietot pasākumus, par kuriem ir atbildīgi uzņēmumi saskaņā ar valsts likumiem vai darba koplīgumiem;

14.  aicina Komisiju samazināt laiku, kas vajadzīgs EGF palīdzības pieprasījumu izvērtēšanai un EGF izmantošanai, lai mazinātu spiedienu uz valstu sociālā nodrošinājuma sistēmām saistībā ar Covid-19 krīzi;

15.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

16.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 433 I, 22.12.2020., 11. lpp.
(3) OV L 433 I, 22.12.2020., 28. lpp.
(4) EGF regulas 3. panta nozīmē.
(5) Igaunijas Republika nav sadalīta NUTS 2. līmeņa reģionos.
(6) COM(2020)0442.
(7) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0141.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Igaunijas pieteikumu EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2021/886.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 9. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika