Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0076(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0158/2021

Texte depuse :

A9-0158/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2021 - 13

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0229

Texte adoptate
PDF 140kWORD 48k
Marţi, 18 mai 2021 - Bruxelles
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2020/002 EE/Turism Estonia
P9_TA(2021)0229A9-0158/2021
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Estoniei – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0151 – C9-0127/2021),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind FEG”),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027(2), în special articolul 8,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii(3) (denumit în continuare „AII din 16 decembrie 2020”), în special punctul 9,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0158/2021),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii; întrucât această asistență se traduce printr-un sprijin financiar acordat lucrătorilor și societăților pentru care au lucrat;

B.  întrucât, Estonia a depus cererea FEG EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism pentru o contribuție financiară a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), în urma concedierii a 10 800 de lucrători(4) în sectoarele economice clasificate în conformitate cu NACE Rev. 2, diviziunea 45 (Comerțul cu ridicata și cu amănuntul și repararea autovehiculelor și motocicletelor), diviziunea 49 (Transporturi terestre și transporturi prin conducte), diviziunea 50 (Transporturi pe apă), diviziunea 51 (Transport aerian), diviziunea 52 (Antrepozitare și activități auxiliare de transport), diviziunea 55 (Cazare), diviziunea 56 (Restaurante), diviziunea 74 (Alte activități specializate, științifice și tehnice), diviziunea 77 (Activități de închiriere și leasing), diviziunea 79 (Activitățile agențiilor de turism, tur-operatorilor, servicii de rezervare și activități asociate), diviziunea 90 (Activități creative, artistice și de spectacol), diviziunea 91 (Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale), diviziunea 92 (Jocuri de noroc și pariuri), diviziunea 93 (Activități sportive și recreative) în regiunea de nivelul NUTS 2, Eesti, (EE00) din Estonia(5), în perioada de referință aplicabilă cererii cuprinsă între 13 martie 2020 și 11 noiembrie 2020;

C.  întrucât cererea se referă la 1 715 lucrători independenți ale căror activități au încetat și la 8 365 de lucrători concediați în industria turismului din Estonia;

D.  întrucât cererea se bazează pe criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, care permite ca, în circumstanțe excepționale, în special în ceea ce privește cererile colective care implică IMM-uri, o cerere să poată fi considerată admisibilă chiar dacă criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din regulamentul respectiv nu sunt îndeplinite în totalitate, atunci când disponibilizările au un impact grav asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale, regionale sau naționale;

E.  întrucât evenimentele care au dus la aceste concedieri și încetări ale activității au avut loc în mod neașteptat la începutul anului 2020 din cauza răspândirii globale a pandemiei de COVID-19 și a crizei economice aferente care a afectat în mod deosebit industria turismului, restricțiile bruște de circulație aplicate la nivel internațional provocând o scădere bruscă și neprevăzută a călătoriilor și a turismului internațional;

F.  întrucât pandemia de COVID-19 și criza economică mondială care a urmat au provocat un șoc imens pentru economia estoniană, în special pentru industria turismului, unde, înainte de criză, 90 % din veniturile din turismul din Estonia erau generate de turiștii străini, în timp ce media pentru țările OCDE era de aproximativ 25 %;

G.  întrucât, în 2019, veniturile din turismul estonian au atins un nou record de 2,1 miliarde EUR, iar turismul a fost considerat un sector semnificativ pentru competitivitatea estoniană și s-au făcut investiții substanțiale pentru a fi dezvoltat sectorul în continuare;

H.  întrucât sectorul turismului este dominat de IMM-uri care au o rezistență mai scăzută la criză față de întreprinderile mai mari, iar IMM-urile reprezintă 79,2 % din forța de muncă totală din Estonia;

I.  întrucât Fondul european de ajustare la globalizare poate, prin sprijinul pe care îl va oferi lucrătorilor, să contribuie la tranziția către un turism mai sustenabil și, prin urmare, să permită Europei să își protejeze și să își promoveze patrimoniul și resursele naturale și culturale, oferind, în același timp, noi oportunități pentru locuri de muncă și crearea de întreprinderi inovatoare;

J.  întrucât Comisia a declarat că criza sanitară provocată de COVID-19 a dus la o criză economică, a stabilit un plan de redresare a economiei și a subliniat rolul FEG, care urmează să fie utilizat ca instrument de urgență(6) pentru a ajuta persoanele care și-au pierdut locul de muncă din cauza crizei economice mondiale;

K.  întrucât atât sprijinul național, cât și cel european pentru menținerea ocupării forței de muncă prin intermediul schemelor privind reducerea timpului de muncă și al instrumentului SURE au fost utilizate în Estonia pentru a atenua impactul pandemiei de COVID-19 și al crizei aferente asupra pieței forței de muncă;

L.  întrucât aceasta este prima mobilizare a FEG din cauza crizei provocate de COVID-19, în urma includerii în Rezoluția Parlamentului European din 18 iunie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2020/000 TA 2020 - asistență tehnică la inițiativa Comisiei)(7) a mențiunii că FEG ar putea fi mobilizat pentru a sprijini lucrătorii disponibilizați permanent și persoanele care desfășoară o activitate independentă în contextul crizei mondiale cauzate de pandemia de COVID-19 fără a modifica Regulamentul (UE) nr. 1309/2013,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că Estonia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 4 474 480 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 7 457 468 EUR, incluzând cheltuielile pentru servicii personalizate de 7 452 468 EUR și cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare în valoare de 5 000 EUR;

2.  constată că autoritățile estone au depus cererea la 12 noiembrie 2020 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Estonia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 31 martie 2021, aducând-o la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

3.  observă că cererea se referă la un număr total de 10 080 de lucrători, 1 715 lucrători independenți ale căror activități au încetat și 8 365 de lucrători concediați în sectorul turismului estonian; regretă faptul că Estonia preconizează că doar 5 060 din totalul beneficiarilor eligibili vor participa la măsuri (beneficiari vizați);

4.  reamintește că se preconizează că impactul social al concedierilor va fi considerabil pentru lucrătorii din sectorul turismului, care include un număr mare de lucrători cu un nivel scăzut de calificare, lucrători fără calificări profesionale, tineri, lucrători sezonieri și cu fracțiune de normă;

5.  subliniază că peste 60 % dintre persoanele eligibile sunt femei, grupa cea mai afectată fiind cea cuprinsă între 30 și 64 de ani;

6.  constată că Estonia a început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 1 ianuarie 2021, iar perioada de eligibilitate pentru o contribuție financiară din FEG va fi între 1 ianuarie 2021 și 1 ianuarie 2023, cu excepția cheltuielilor aferente educației formale sau cursurilor de formare, inclusiv de formare profesională, a căror durată este de cel puțin doi ani, care vor fi eligibile până la 1 iulie 2023;

7.  reamintește că serviciile personalizate care vor fi puse la dispoziția lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă constau în acțiunile următoare: formare pentru piața forței de muncă, subvenții pentru înființarea de întreprinderi și sprijin de monitorizare, ucenicii, sprijin pentru studii formale și alocații de formare, inclusiv alocații pentru formare profesională;

8.  constată că Estonia a început să facă cheltuieli administrative pentru execuția FEG de la 1 ianuarie 2021 și că, prin urmare, cheltuielile pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare vor fi eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG între 1 ianuarie 2021 și 1 iulie 2023;

9.  constată că sursa prefinanțării sau a cofinanțării naționale este reprezentată de Fundația pentru servicii și prestații pe piața forței de muncă, din care Fondul de ajutor de șomaj din Estonia (EUIF), în calitate de serviciu public de ocupare a forței de muncă, oferă măsuri active de ocupare a forței de muncă în Estonia; constată că Fundația este înființată din activele fondului fiduciar de ajutor de șomaj – fondul fiduciar pentru prestații în caz de concedieri și insolvență a angajatorilor – și din fondurile alocate de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Afacerilor Sociale;

10.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat de Estonia în consultare cu autoritățile relevante și cu reprezentanții asociațiilor și că progresele vor fi discutate în Consiliul de supraveghere al EUIF, care include partenerii sociali: doi membri ai Confederației angajatorilor din Estonia, unul din partea Confederației Sindicatelor din Estonia și unul din partea Confederației Sindicale a Lucrătorilor din Estonia; salută consultările suplimentare cu reprezentanți ai industriei turismului, care vor avea loc după analizarea profilului lucrătorilor disponibilizați;

11.  ia act de faptul că vor fi organizate consultări suplimentare cu reprezentanții industriei turismului după analizarea profilului lucrătorilor disponibilizați și că va fi identificat cel mai adecvat tip de sprijin, ținând seama de structura de vârstă, profilul educațional și alte caracteristici ale beneficiarilor; constată că, în plus, este planificată o posibilă contribuție a Asociației în Domeniul Hotelurilor și al Restaurantelor din Estonia în vederea elaborării unora dintre măsurile de formare în sectorul respectiv;

12.  subliniază că autoritățile estone au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii;

13.  reamintește că asistența financiară din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care intră în responsabilitatea societăților în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

14.  invită Comisia să reducă la minimum timpul necesar pentru evaluarea cererilor de asistență din partea FEG și pentru mobilizarea FEG, astfel încât să se reducă presiunea asupra sistemelor naționale de securitate socială în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19;

15.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 28.
(4) În înțelesul articolului 3 din Regulamentul privind FEG.
(5) Republica Estonia nu este împărțită în regiuni de nivelul NUTS 2.
(6) COM(2020)0442.
(7) Texte adoptate, P9_TA(2020)0141.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Estoniei – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2021/886.)

Ultima actualizare: 9 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate