Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0077(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0157/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0157/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0230

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 130kWORD 49k
Τρίτη 18 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και τη Γαλλία σχετικά με φυσικές καταστροφές, και στην Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κροατία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ισπανία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας
P9_TA(2021)0230A9-0157/2021
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2021 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και τη Γαλλία σχετικά με φυσικές καταστροφές, και στην Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τσεχία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας (COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0201 – C9-0117/2021),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/461 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε κράτη μέλη και σε χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση και που έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, και ιδίως το άρθρο 9(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων(4), ιδίως την παράγραφο 10,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0157/2021),

1.  επικροτεί την απόφαση ως συγκεκριμένη, απτή και ορατή μορφή αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους πολίτες και τις περιφέρειες της Ένωσης που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και τη σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 το 2020·

2.  επικροτεί τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 από τον Μάρτιο του 2020 ώστε να συμπεριλάβει σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19·

3.  εκφράζει την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη του προς όλα τα θύματα των φυσικών καταστροφών και της πανδημίας COVID-19·

4.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αποδεσμευθεί η χρηματοδοτική βοήθεια μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: το Ταμείο) και τη σημασία που έχει να διασφαλιστεί επαρκής πρόσβαση των περιφερειών και των δικαιούχων από τις πληγείσες χώρες·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το σημαντικό χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδοτικής συνδρομής λόγω της πανδημίας COVID-19 το 2020, οι οποίες υποβλήθηκαν έως την επίσημη τελική προθεσμία της 24ης Ιουνίου 2020, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της για κινητοποίηση του Ταμείου μόλις στα τέλη Μαρτίου του 2021· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να κινητοποιείται γρήγορα το Ταμείο στο μέλλον για την παροχή της απαραίτητης αρωγής μετά από μείζονες φυσικές καταστροφές ή σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας·

6.  επισημαίνει ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι φυσικές καταστροφές θα γίνονται διαρκώς πιο βίαιες και επαναλαμβανόμενες· τονίζει ότι ορισμένες περιφέρειες, όπως τα νησιά και οι παράκτιες περιφέρειες κινδυνεύουν ιδιαίτερα να πληγούν από φυσικές καταστροφές· τονίζει ότι το Ταμείο είναι μόνο ένα θεραπευτικό μέσο και ότι η κλιματική αλλαγή απαιτεί πρωτίστως μια πολιτική πρόληψης για την αποτροπή των μελλοντικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν για τις ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές και να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές συνέργειες μεταξύ του Ταμείου και των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης·

7.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 99 της 31.03.2020, σ. 9.
(3) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 11.
(4) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα και τη Γαλλία σε σχέση με φυσικές καταστροφές και την Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κροατία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ισπανία σε σχέση με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2021/885.)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου