Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/0077(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0157/2021

Esitatud tekstid :

A9-0157/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/05/2021 - 13

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0230

Vastuvõetud tekstid
PDF 126kWORD 49k
Teisipäev, 18. mai 2021 - Brüssel
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et aidata Kreekat ja Prantsusmaad seoses looduskatastroofidega ning Albaaniat, Austriat, Belgiat, Horvaatiat, Tšehhit, Eestit, Prantsusmaad, Saksamaad, Kreekat, Ungarit, Iirimaad, Itaaliat, Lätit, Leedut, Luksemburgi, Montenegrot, Portugali, Rumeeniat, Serbiat ja Hispaaniat seoses rahvatervise hädaolukorraga
P9_TA(2021)0230A9-0157/2021
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 18. mai 2021. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et aidata Kreekat ja Prantsusmaad seoses looduskatastroofidega ning teha Albaaniale, Austriale, Belgiale, Eestile, Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Itaaliale, Kreekale, Leedule, Luksemburgile, Lätile, Montenegrole, Portugalile, Prantsusmaale, Rumeeniale, Saksamaale, Serbiale, Tšehhile ja Ungarile ettemakseid seoses rahvatervise hädaolukorraga (COM(2021)0201 – C9‑0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0201 – C9‑0117/2021),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. märtsi 2020. aasta määrust (EL) 2020/461, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002, et anda finantsabi liikmesriikidele ja liiduga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab(2),

–  võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrust (EL, Euratom) nr 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027(3), eriti selle artiklit 9,

–  võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava(4), eriti selle punkti 10,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9‑0157/2021),

1.  väljendab heameelt otsuse üle, mis on konkreetne, käegakatsutav ja nähtav vorm liidu solidaarsusest oma kodanike ja piirkondadega, keda on tabanud looduskatastroofid ja ulatuslik rahvatervise hädaolukord, mille põhjustas 2020. aastal puhkenud COVID‑19 pandeemia;

2.  väljendab heameelt määruse (EÜ) nr 2012/2002 kohaldamisala laiendamise üle alates 2020. aasta märtsist, et lisada sellesse ulatuslikud rahvatervise hädaolukorrad, nagu praegune COVID‑19 pandeemia;

3.  väljendab empaatiat ja solidaarsust kõigi laastavate loodusõnnetuste ja COVID‑19 pandeemia ohvritele;

4.  rõhutab kiiret vajadust anda Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond“) kaudu rahalist abi ning seda, kui oluline on tagada, et see jõuaks piisavalt mõjutatud riikide piirkondade ja abisaajateni;

5.  peab kahetsusväärseks, et COVID‑19 pandeemia tõttu 2020. aastal ametlikuks tähtajaks ehk 24. juuniks 2020 esitatud rahalise abi taotluste hindamiseks kulus märkimisväärselt aega, mistõttu komisjon esitas oma ettepaneku fondi kasutuselevõtmiseks alles 2021. aasta märtsi lõpus; rõhutab, kui oluline on fondi kiire kasutuselevõtmine tulevikus, et pakkuda pärast suuri loodusõnnetusi või suuri rahvatervisega seotud hädaolukordi hädavajalikku abi;

6.  juhib tähelepanu sellele, et kliimamuutuste tõttu muutuvad loodusõnnetused üha rängemaks ja korduvamaks; rõhutab, et kliimamuutuste tõttu ohustavad loodusõnnetused kõige enam teatavaid piirkondi, näiteks saari ja rannikualasid; rõhutab, et fond on üksnes leevendav vahend ja kliimamuutused nõuavad eelkõige ennetavat poliitikat, et vältida kliimamuutuste tulevasi tagajärgi, nagu näevad ette Pariisi kokkulepe ja Euroopa roheline kokkulepe; kordab, kui oluline on investeerida kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse eriti haavatavates piirkondades ning tagada mõjus koostoime fondi ja asjaomaste liidu rahastamisprogrammide vahel;

7.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

8.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 99, 31.3.2020, lk 9.
(3) ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 11.
(4) ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 28.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et aidata Kreekat ja Prantsusmaad seoses looduskatastroofidega ning teha Albaaniale, Austriale, Belgiale, Eestile, Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Itaaliale, Kreekale, Leedule, Luksemburgile, Lätile, Montenegrole, Portugalile, Prantsusmaale, Rumeeniale, Saksamaale, Serbiale, Tšehhile ja Ungarile ettemakseid seoses rahvatervise hädaolukorraga

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2021/885).

Viimane päevakajastamine: 9. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika