Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/0077(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0157/2021

Pateikti tekstai :

A9-0157/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/05/2021 - 13

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0230

Priimti tekstai
PDF 134kWORD 42k
Antradienis, 2021 m. gegužės 18 d. - Briuselis
Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai ir Prancūzijai dėl stichinių nelaimių ir Airijai, Albanijai, Austrijai, Belgijai, Čekijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Juodkalnijai, Kroatijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Serbijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos
P9_TA(2021)0230A9-0157/2021
Rezoliucija
 Priedas

2021 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai ir Prancūzijai dėl stichinių nelaimių ir Airijai, Albanijai, Austrijai, Belgijai, Čekijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Juodkalnijai, Kroatijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Serbijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos (COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021)0201 – C9-0117/2021),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/461, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, siekiant suteikti finansinę paramą valstybėms narėms ir dėl narystės Sąjungoje besiderančioms šalims, labai nukentėjusioms nuo didelio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos(2),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa(3), ypač į jo 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo(4), ypač į jo 10 punktą,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0157/2021),

1.  palankiai vertina šį sprendimą kaip konkrečią, apčiuopiamą ir matomą Sąjungos solidarumo su Sąjungos piliečiais ir regionais, nukentėjusiais nuo gaivalinių nelaimių ir didelio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos, 2020 m. susidariusios dėl COVID-19 pandemijos, formą;

2.  puikiai vertina tai, kad, nuo 2020 m. kovo mėn. išplėtus Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 taikymo sritį, į ją įtrauktos tokios didelio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos, kaip užsitęsusi COVID-19 pandemija;

3.  reiškia užuojautą visoms pražūtingų gaivalinių nelaimių ir COVID-19 pandemijos aukoms bei solidarizuojasi su jomis;

4.  pabrėžia, jog būtina nedelsiant leisti pasinaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) finansine parama ir jog svarbu užtikrinti, kad ji tinkamai pasiektų regionus bei paramos gavėjus nukentėjusiose šalyse;

5.  apgailestauja, kad dėl 2020 m. COVID-19 pandemijos labai užtruko finansinės pagalbos paraiškų, pateiktų iki oficialaus galutinio 2020 m. birželio 24 d. termino, vertinimas: dėl to Komisija savo pasiūlymą dėl Fondo lėšų mobilizavimo pateikė tik 2021 m. kovo mėn. pabaigoje; akcentuoja skubaus Fondo lėšų mobilizavimo ateityje svarbą, siekiant užtikrinti pagalbą, itin reikalingą po didelio masto gaivalinių nelaimių ir ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų;

6.  pažymi, kad dėl klimato kaitos gaivalinės nelaimės darysis vis smarkesnės ir reguliaresnės; pabrėžia, kad kai kuriems regionams, pvz., saloms ir pakrančių regionams, gresia ypač didelis pavojus nukentėti nuo gaivalinių nelaimių; pabrėžia, kad Fondas yra tik taisomoji priemonė, o klimato kaita visų pirma reikalauja imtis prevencinės politikos, siekiant išvengti klimato kaitos padarinių ateityje, kaip numatyta pagal Paryžiaus susitarimą ir Europos žaliąjį kursą; pakartoja, jog svarbu, kad ypač pažeidžiami regionai investuotų į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos ir kad būtų užtikrinama veiksminga Fondo ir susijusių Sąjungos finansavimo programų sąveika;

7.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

8.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
(2) OL L 99, 2020 3 31, p. 9.
(3) OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11.
(4) OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai ir Prancūzijai dėl stichinių nelaimių ir Airijai, Albanijai, Austrijai, Belgijai, Čekijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Juodkalnijai, Kroatijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Serbijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2021/885.)

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika