Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2618(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0266/2021

Předložené texty :

B9-0266/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0233

Přijaté texty
PDF 126kWORD 44k
Úterý, 18. května 2021 - Brusel
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: doplnění směrnice 2013/36/EU s ohledem na určení pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce
P9_TA(2021)0233B9-0266/2021

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 25. března 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví kritéria s cílem vymezit manažerskou odpovědnost, kontrolní funkce, významné obchodní jednotky a podstatný vliv na rizikový profil obchodní jednotky a kritéria pro určení pracovníků nebo kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají na rizikový profil instituce srovnatelně podstatný vliv jako pracovníci nebo kategorie pracovníků uvedené v čl. 92 odst. 3 dané směrnice (C(2021)01906 – 2021/2618(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2021)01906),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 26. března 2021, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 10. května 2021,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES(1), a zejména na čl. 94 odst. 2 a čl. 148 odst. 5 uvedené směrnice,

–  s ohledem na návrh souboru technických norem, který předložil Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) (EBA) dne 18. června 2020 podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(2),

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 18. května 2021, nebyly vysloveny žádné námitky,

A.  vzhledem k tomu, že v souladu se směrnicí o kapitálových požadavcích měl orgán EBA předložit návrh nařízení v přenesené pravomoci do 28. prosince 2019; vzhledem k tomu, že orgán EBA zveřejnil návrh dne 18. června 2020; vzhledem k tomu, že Komise ve svém návrhu nařízení v přenesené pravomoci provedla určité formulační změny oproti návrhu předloženému orgánem EBA a orgán EBA dne 16. prosince 2020 potvrdil, že tyto formulační změny nepředstavovaly změnu politiky ani právního obsahu návrhu, jak byl schválen v radě orgánů dohledu orgánu EBA, a že tedy nevysloví námitku proti tomu, aby Komise pokračovala v postupu přijímání návrhu včetně těchto změn, aniž by požádala o formální stanovisko orgánu EBA;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci mělo vliv na jednání o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/338 ze dne 16. února 2021, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19(3), která byla zveřejněna dne 26. února 2021 a která reviduje zmocnění orgánu EBA s cílem zajistit, že investiční podniky, na které se v současné době vztahuje směrnice o kapitálových požadavcích a na které se od 26. června 2021 bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU(4), nebudou muset splňovat požadavky nařízení v přenesené pravomoci, protože pro tyto investiční podniky bude přijato samostatné nařízení v přenesené pravomoci podle nařízení o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky; vzhledem k tomu, že kontrolní období pro nařízení v přenesené pravomoci má skončit dne 25. června 2021;

C.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, aby byla zajištěna právní srozumitelnost a jistota, kterou příslušné orgány a úvěrové instituce potřebují, aby mohly řádně určit osoby vystavující organizaci významnému riziku na základě rámce směrnice o kapitálových požadavcích, který vstoupil v platnost dne 28. prosince 2020;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.
(2) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(3) Úř. věst. L 68, 26.2.2021, s. 14.
(4) Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64.

Poslední aktualizace: 9. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí