Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2618(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0266/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0266/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0233

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 41k
Tiistai 18. toukokuuta 2021 - Bryssel
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: direktiivin 2013/36/EU täydentäminen sellaisten henkilöstön jäsenten tai henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammattitoiminnalla on olennainen vaikutus laitoksen riskiprofiiliin
P9_TA(2021)0233B9-0266/2021

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa vahvistetaan kriteerit johtotehtävien, valvontatoimintojen, olennaisten liiketoimintayksiköiden ja olennaisten liiketoimintayksiköiden riskiprofiiliin kohdistuvien merkittävien vaikutusten määrittelemiseksi ja sellaisten henkilöstön jäsenten tai henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammattitoiminnalla on laitoksen riskiprofiiliin yhtä olennainen vaikutus kuin kyseisen direktiivin 92 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla henkilöstön jäsenillä tai henkilöstöryhmillä, 25. maaliskuuta 2021 annettua komission delegoitua asetusta (C(2021)01906 – 2021/2618(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2021)01906),

–  ottaa huomioon komission 26. maaliskuuta 2021 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 10. toukokuuta 2021 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU(1) (vakavaraisuusdirektiivi) ja erityisesti sen 94 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen, EPV) 18. kesäkuuta 2020 Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(2) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamat teknisten sääntelystandardien luonnokset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 18. toukokuuta 2021, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  toteaa, että EPV:n oli toimitettava vakavaraisuusdirektiivin mukaisesti luonnos delegoiduksi asetukseksi 28. joulukuuta 2019 mennessä; toteaa, että EPV julkisti luonnoksen 18. kesäkuuta 2020; ottaa huomioon, että komissio teki luonnoksessaan delegoiduksi asetukseksi tiettyjä sanamuotoon liittyviä muutoksia EPV:n ehdotukseen verrattuna ja että EPV vahvisti 16. joulukuuta 2020, että kyseiset sanamuotoon liittyvät muutokset eivät muuta EPV:n hallintoneuvoston hyväksymän luonnoksen poliittista tai laillista sisältöä ja että se ei vastusta sitä, että komissio hyväksyy luonnoksen, mukaan lukien kyseiset muutokset, pyytämättä EPV:ltä virallista lausuntoa;

B.  ottaa huomioon, että delegoituun asetuksen vaikuttivat neuvottelut, joita käytiin direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä sekä direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/878 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden soveltamisesta sijoituspalveluyrityksiin covid-19-kriisistä elpymisen edistämiseksi 16. helmikuuta 2021 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä (EU) 2021/338(3), joka julkaistiin 26. helmikuuta 2021 ja jolla muutettiin EPV:n valtuutusta sen varmistamiseksi, että vakavaraisuusdirektiivin soveltamisalaan nykyisin kuuluvien sijoituspalveluyritysten, joiden on määrä kuulua 26. kesäkuuta 2021 mennessä sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2002/87/EY, 2009/65/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta 27. marraskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2034(4) soveltamisalaan, ei tarvitse noudattaa delegoitua asetusta, koska direktiivin nojalla hyväksytään erillinen, kyseisiä sijoituspalveluyrityksiä koskeva delegoitu asetus; ottaa huomioon, että delegoidun asetuksen tarkasteluaika päättyy 25. kesäkuuta 2021;

C.  toteaa, että delegoidun asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta voidaan taata oikeudellinen selkeys ja oikeusvarmuus, jota toimivaltaiset viranomaiset ja luottolaitokset tarvitsevat voidakseen yksilöidä riskinottajia asianmukaisesti 28. joulukuuta 2020 voimaan tulleen vakavaraisuusdirektiivin kehyksen perusteella;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.
(2) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
(3) EUVL L 68, 26.2.2021, s. 14.
(4) EUVL L 314, 5.12.2019, s. 64.

Päivitetty viimeksi: 9. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö