Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0230(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0156/2021

Внесени текстове :

A9-0156/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0234

Приети текстове
PDF 126kWORD 44k
Вторник, 18 май 2021 г. - Брюксел
Програма „Европейски корпус за солидарност“ ***II
P9_TA(2021)0234A9-0156/2021
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014 (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14153/1/2020 – C9‑0143/2021),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0440),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по култура и образование (A9-0156/2021),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като бъде направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 201.
(2) OВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 282.
(3) OВ C 23, 21.1.2021 г., стp. 218.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Европейската комисия относно броя на местните участници, които прилагат знанията, принципите и подходите, усвоени чрез хуманитарните дейности, в които са участвали доброволецът и експертите

Европейската комисия взема под внимание предложението на Европейския парламент да обмисли включването на „броя на местните участници, които прилагат знанията, принципите и подходите, усвоени чрез хуманитарните дейности, в които са участвали доброволецът и експертите“ при допълването на регламента с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.

Последно осъвременяване: 9 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност