Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0230(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0156/2021

Ingivna texter :

A9-0156/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0234

Antagna texter
PDF 117kWORD 43k
Tisdagen den 18 maj 2021 - Bryssel
Programmet för Europeiska solidaritetskåren ***II
P9_TA(2021)0234A9-0156/2021
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av förordningarna (EU) 2018/1475 och (EU) nr 375/2014 (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14153/1/2020 – C9‑0143/2021),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 december 2018(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0440),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för kultur och utbildning (A9-0156/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 201.
(2) EUT C 86, 7.3.2019, s. 282.
(3) EUT C 23, 21.1.2021, s. 218.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från Europeiska kommissionen om antalet lokala aktörer som tillämpar den kunskap, de principer och de metoder som förvärvats genom den humanitära verksamhet som volontären och experterna har deltagit i

Europeiska kommissionen noterar Europaparlamentets förslag att överväga ”antalet lokala aktörer som tillämpar den kunskap, de principer och de metoder som förvärvats genom den humanitära verksamhet som volontären och experterna har deltagit i” när den kompletterar förordningen med bestämmelser om inrättande av en ram för övervakning och utvärdering.

Senaste uppdatering: 9 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy