Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0191(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0159/2021

Внесени текстове :

A9-0159/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0235

Приети текстове
PDF 125kWORD 45k
Вторник, 18 май 2021 г. - Брюксел
„Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта ***II
P9_TA(2021)0235A9-0159/2021
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013 (14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14148/1/2020 – C9‑0135/2021),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 февруари 2019 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0367),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по култура и образование (A9-0159/2021),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия С на Официален вестник на Европейския съюз;

3.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след проверка на надлежното изпълнение на всички процедури и да пристъпи заедно с генералния секретар на Съвета към публикуването му, заедно с изявлението на Комисията във връзка с него, в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 194.
(2) ОВ C 168, 16.5.2019 г., стр. 49.
(3) ОВ C 108, 26.3.2021 г., стр. 965.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейската комисия относно специалните средства за платформите на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование

Без да се засягат правомощията на законодателния и бюджетния орган, Комисията се ангажира да отпусне индикативна сума от 400 милиона евро по текущи цени за подкрепа на платформите на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование за цялата продължителност на програмата, при условие че при междинната оценка на програмата бъде дадена положителна оценка на резултатите от действието.

Последно осъвременяване: 9 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност