Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0191(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0159/2021

Indgivne tekster :

A9-0159/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0235

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 44k
Tirsdag den 18. maj 2021 - Bruxelles
Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***II
P9_TA(2021)0235A9-0159/2021
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. maj 2021 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 (14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14148/1/2020 – C9-0135/2021),

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 6. februar 2019(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0367),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A9‑0159/2021),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, til efterretning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 194.
(2) EUT C 168 af 16.5.2019, s. 49.
(3) EUT C 108 af 26.3.2021, s. 965.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Kommissionen om de specifikke bevillinger til erhvervsekspertisecentrenes platforme

Uden at det berører lovgivningsmyndighedens og budgetmyndighedens beføjelser, forpligter Kommissionen sig til at afsætte et vejledende beløb på 400 mio. EUR i løbende priser til støtte for erhvervsekspertisecentrenes platforme i løbet af hele programmets løbetid, forudsat at midtvejsevalueringen af programmet bekræfter en positiv vurdering af tiltagets resultater.

Seneste opdatering: 9. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik