Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0191(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0159/2021

Esitatud tekstid :

A9-0159/2021

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0235

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 43k
Teisipäev, 18. mai 2021 - Brüssel
Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus+“ ***II
P9_TA(2021)0235A9-0159/2021
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 18. mai 2021. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus+“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1288/2013 (14148/1/2020 – C9‑0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (14148/1/2020 – C9‑0135/2021),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 6. veebruari 2019. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0367) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0159/2021),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C‑seerias;

3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine koos komisjoni sellekohase avaldusega Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 194.
(2) ELT C 168, 16.5.2019, lk 49.
(3) ELT C 108, 26.3.2021, lk 965.


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Komisjoni avaldus kutsehariduse tipptaseme keskuste platvormidele ettenähtava eraldise kohta

Ilma et see piiraks seadusandjate ja eelarvepädevate institutsioonide volitusi, võtab komisjon kohustuse eraldada soovitusliku summana 400 miljonit eurot jooksevhindades, et toetada kutsehariduse tipptaseme keskuste platvorme kogu programmi kestel, tingimusel et programmi vahehindamine kinnitab, et meetmega saavutatakse häid tulemusi.

Viimane päevakajastamine: 9. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika