Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2073(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0139/2021

Esitatud tekstid :

A9-0139/2021

Arutelud :

PV 17/05/2021 - 18
CRE 17/05/2021 - 18

Hääletused :

PV 18/05/2021 - 13
PV 19/05/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0236

Vastuvõetud tekstid
PDF 168kWORD 60k
Kolmapäev, 19. mai 2021 - Brüssel
Spordiürituste korraldajate probleemid digikeskkonnas
P9_TA(2021)0236A9-0139/2021
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 19. mai 2021. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile spordiürituste korraldajate probleemide kohta digikeskkonnas (2020/2073(INL))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklit 225,

–  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 114,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 7, 8, 11 ja 16, artikli 17 lõiget 2 ning artikleid 47 ja 52,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ(1),

–  võttes arvesse komisjoni avaldust spordiürituste korraldajate kohta, mis on lisatud Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta seadusandlikule resolutsioonile ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/789, millega kehtestatakse ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ja muudetakse direktiivi 93/83/EMÜ(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrust (EL) 2017/1128 võrgusisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta siseturul(4),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta(5) (jõustamisdirektiiv),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)(6),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas(7),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)(8),

–  võttes arvesse komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitust (EL) 2018/334 meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu(9), ja komisjoni 28. septembri 2017. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Võitlus ebaseadusliku veebisisuga. Veebiplatvormidele suurema vastutuse andmine“ (COM(2017)0555),

–  võttes arvesse komisjoni 29. novembri 2017. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Suunised intellektuaalomandi õiguste jõustamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/48/EÜ teatavate aspektide kohta“ (COM(2017)0708),

–  võttes arvesse 25. juuni 2018. aasta vastastikuse mõistmise memorandumit veebireklaami ja intellektuaalomandi õiguste kohta, mida hõlbustas Euroopa Komisjon, ning komisjoni aruannet veebireklaami ja intellektuaalomandi õigusi käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi toimimise kohta (SWD(2020)0167),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 47 ja 54,

–  võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9-0139/2021),

A.  arvestades, et spordil on liidu sotsiaalses, kultuurilises ja majanduslikus heaolus keskne roll ning sport edendab solidaarsuse, mitmekesisuse ja sotsiaalse kaasatuse ühiseid väärtusi, andes sellega märkimisväärse panuse majandusse ja sotsiaalsesse arengusse;

B.  arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 165 kohaselt panustab liit Euroopa spordiküsimuste edendamisse, võttes arvesse spordi eripära; arvestades, et arvesse tuleks võtta ka spordi panust selliste liidu üldeesmärkide saavutamisse nagu keskkonnakaitse, digiüleminek ja kaasavus ning liidu eesmärk peaks olema arendada edasi ja säilitada spordi Euroopa mõõdet digikeskkonnas;

C.  arvestades, et lisaks edendab ja sisendab sport selliseid väärtusi nagu vastastikune austus ja mõistmine, solidaarsus, võrdsus, kaasavus, mitmekesisus, õiglus, koostöö ja kodanikuaktiivsus ning toetab samal ajal oluliselt hariduslikke ja kultuurilisi väärtusi ning sporti võib pidada kultuuriliseks ja sotsiaalseks vajaduseks; arvestades, et on oluline, et spordiürituste korraldajad, ringhäälinguorganisatsioonid, digivahendajad, riigi ametiasutused ja muud spordisektori sidusrühmad toetaksid neid väärtusi; arvestades, et liidu spordipoliitika peab toetama nii profi- kui ka harrastusspordi eesmärke ning see võib aidata lahendada riikidevahelisi probleeme;

D.  arvestades, et sport hoogustab integratsiooni; arvestades, et spordivaldkonna sidusrühmad, omavalitsused ja spordikogukond peaksid tegema koostööd kestlikuma ja kaasavama spordisektori nimel, hõlbustades kõigi ühiskonnaliikmete, eelkõige piiratud võimalustega inimeste osalemist spordiüritustel, olenemata nende vanusest, soost, puudest või etnilisest päritolust;

E.  arvestades, et fännikultuur on spordikogemuse lahutamatu osa, mitte üksnes toote turustamise taust;

F.  arvestades, et spordiga seotud sektorid annavad 2,12 % liidu SKPst ja 2,72 % liidu tööhõivest; arvestades, et spordiüritustel on osalemise ja majanduse seisukohast oluline territoriaalne mõju;

G.  arvestades, et rohujuure tasandi sport on profispordi alus, kuna väikesed spordiklubid moodustavad Euroopa rohujuure tasandi spordi alustala, annavad märkimisväärse panuse noorte sportlaste arengusse ja töötavad enamasti vabatahtlikkuse alusel; arvestades, et 35 miljonit harrastussportlast aitavad kaasa massispordi arendamisele ja spordi väärtuste levitamisele;

H.  arvestades, et digikeskkonna ja uute tehnoloogiate areng on lihtsustanud kõigi fännide juurdepääsu spordiürituste ülekannetele igat liiki seadmetel ning suurendanud seejuures võimalikku kokkupuudet ebaseadusliku sisuga ja sellistele ülekannetele juurdepääsevate inimeste arvu ning pakkunud spordialadele, mida tavaliselt üle ei kanta, võimalusi olla nähtavam; arvestades, et lisaks on see hoogustanud uute internetipõhiste ärimudelite arengut ja loonud uusi võimalusi tulu teenimiseks; arvestades, et samal ajal on see hõlbustanud ebaseaduslikke spordiülekandeid internetis ning internetipiraatlust liidus ja väljaspool, mis teeb kahju nii professionaalsele kui ka rohujuure tasandi spordile ning seab ohtu spordiürituste korraldamise ja kestlikkuse ning kogu spordisektori finantsstabiilsuse;

I.  arvestades, et intellektuaalomandi õiguste kaitse on Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigus; arvestades, et hartas sätestatud põhiõiguste tähendus ja ulatus tuleb kindlaks määrata vastavalt Euroopa Inimõiguste Kohtu asjaomasele kohtupraktikale;

J.  arvestades, et fännikultuur, mis rajaneb vabadusel jagada ja saada spordielamusi nii reaalajas kui ka enne või pärast spordiüritusi, on oluline osa spordi rollist Euroopa ühiskonnas;

K.  arvestades, et spordiürituste ebaseaduslik ülekandmine ja ebaseadusliku veebisisu levitamine mitte ainult ei põhjusta spordisektorile märkimisväärset majanduslikku kahju, mis toob kaasa abonent- ja reklaamitulu vähenemise, vaid on kahjulik ka lõppkasutajatele, nagu fännid ja tarbijad, näiteks seetõttu, et sellised lõppkasutajad puutuvad kokku isikuandmete varguse, pahavara või muude internetiga seotud kahju vormidega; arvestades, et spordiürituste ebaseaduslikud ülekanded on sageli osa kuritegelike organisatsioonide kasvavast tegevusest; arvestades, et internetipiraatlus ei mõjuta mitte ainult abonementteenuste kaudu kättesaadavaid spordi otseülekandeid, vaid ka spordiürituste tasuta vastuvõetavaid ülekandeid;

L.  arvestades, et COVID-19 pandeemia ja spordiüritustele juurdepääsu piirangud on toonud kaasa spordiürituste piletite müügi vähenemise ja samal ajal loonud võimalusi spordikanalite abonementide arendamiseks, interneti- ja telesaadete vaatajaskonna laiendamiseks ning spordiürituste ebaseaduslikuks voogedastuseks;

M.  arvestades, et erinevalt teistest sektoritest seisneb spordiürituse ülekande väärtus eelkõige selles, et see on otseülekanne, ja suurem osa sellest väärtusest kaob ürituse lõppedes; arvestades, et spordiürituste ülekannete ebaseaduslik voogedastus on kõige kahjulikum esimese 30 minuti jooksul alates selle internetti ilmumisest; arvestades, et järelikult ja ainult selles kontekstis on vaja kohe reageerida, et lõpetada spordiürituste ebaseaduslik internetis ülekandmine;

N.  arvestades, et meetmed peaksid keskenduma sellele, kust saab ebaseadusliku sisu voogedastus alguse, nimelt ebaseaduslike veebisaitide jaoks tingimuste loojatele, mitte üksikutele kasutajatele, nagu fännid ja tarbijad, kes on ebaseadusliku voogedastusega seotud tahtmatult ja teadmatult;

O.  arvestades, et viimastel aastatel on tekkinud palju uusi multimeediakanaleid spordiürituste ebaseaduslikuks otseedastuseks ja nende hulgas paistab suureneva mahu tõttu silma IP-televisiooni (IPTV) ebaseaduslik kasutamine;

P.  arvestades, et terve spordiürituse ebaseaduslikku ülekandmist tuleb eristada lühiklippidest, mida jagavad fännid ja mis kuuluvad fännikultuuri juurde, et juhtida tähelepanu näiteks vaenukõne ja rassismi juhtumitele; arvestades, et sellist ebaseaduslikku ülekandmist tuleb eristada ka sisust, mida jagatakse seaduslikult autoriõiguse normidega ette nähtud piirangute ja erandite kohaselt, ning sisust, mida jagavad ajakirjanikud üldsuse teavitamise eesmärgil, nagu on sätestatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis; arvestades, et meetmed, mille eesmärk on kaitsta ülekandeõigusi ebaseadusliku kasutamise ja piraatluse eest, ei tohi mõjutada ajakirjandusvabadust ega uudistemeedia suutlikkust kodanikke teavitada;

Q.  arvestades, et mõned suured spordiüritused pakuvad üldist avalikku huvi, mistõttu tuleks kõigile kodanikele tagada juurdepääs selliseid spordiüritusi puudutavale reaalajas teabele ja ei tohiks kohaldada liigseid või ebaseaduslikke piiranguid; arvestades, et see puudutab ka ajakirjanikke ja uudistereportereid, kes võivad sellist reaalajas teavet anda; arvestades, et liikmesriigid peaksid toetama suurte spordiürituste ülekandmist tasuta kanalites, kuna need on popkultuuri vorm, millel on kodanike elus tähtis osa;

R.  arvestades, et pidevalt kasvab selliste õiguste omajate, vahendajate ja muude teenuseosutajate arv, kes töötavad välja tarkvaravahendeid, mis on võimelised minimaalse veamääraga tuvastama spordiürituste ebaseaduslikke otseülekandeid; arvestades, et samal ajal sõltub nende õiguste omajate, vahendajate ja muude teenuseosutajate väljastatud teadete usaldusväärsus nende tarkvaravahendite täpsusest ja tehnilisest kvaliteedist, mida nad kasutavad spordiürituste ebaseadusliku ülekandmise tuvastamiseks;

S.  arvestades, et õiguste omajaid, vahendajaid ja muid teenuseosutajaid, kelle tarkvaravahendid on võimelised tõhusalt ja usaldusväärselt tuvastama spordiürituste ebaseaduslikke otseülekandeid, tuleks lugeda sertifitseeritud usaldusväärseteks teavitajateks; arvestades, et sertifitseeritud usaldusväärseks teavitajaks õigusliku lugemise tingimusena tuleks nõuda kvaliteedi- ja täpsusstandardite täitmist; arvestades, et liidu ühistel nõuetel põhinev sertifikaat oleks eelistatud valik, et tagada usaldusväärsete teavitajate sidus ja tõhus tunnustamine;

T.  arvestades, et liit ja liikmesriigid peaksid edendama teadusuuringuid ja innovatsiooni, et arendada täiustatud tarkvaravahendeid spordiürituste ebaseaduslike otseülekannete tuvastamiseks ja nendest teatamiseks;

U.  arvestades, et spordiüritused ei ole liidu õiguse kohaselt autoriõigusega kaitstud, aga neil on ainulaadne ja sel määral algupärane iseloom, mis võib muuta need autoriõigusega kaitstud teostega võrreldavat kaitset väärivaks sisuks; arvestades, et spordiürituste korraldajatel puudub liidu õiguses ühtlustatud kaitse; arvestades, et mõne liikmesriigi õigusaktides on siiski sätestatud spetsiaalne kaitse spordiürituste korraldajatele, mis tekitab õiguskindlusetust ja liidu õigusraamistiku killustatust;

V.  arvestades, et liidu õigusega on ette nähtud teatamise ja meetmete mehhanismide üldraamistik, mis võimaldab vahendajate salvestatud ebaseadusliku teabe kõrvaldada või juurdepääsu sellele tõkestada; arvestades, et liidu õiguses on sätestatud tsiviiltäitemeetmed, mida õigus- või haldusasutused võivad teatud tingimustel võtta intellektuaalomandi õiguste rikkumise ärahoidmiseks või tõkestamiseks;

W.  arvestades, et praegune õigusraamistik ei võimalda siiski võtta vajalikke koheseid meetmeid, et lahendada spordiürituste ebaseaduslike otseülekannete probleem; arvestades, et lisaks sellele on mõned liikmesriigid vastu võtnud teatamise reeglid ja toimimiskorra, mis ei ole liidu tasandil ühtlustatud;

Sissejuhatus ja üldised märkused

1.  palub, et komisjon esitaks pärast vajaliku mõjuhindamise läbiviimist põhjendamatu viivituseta ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel ettepaneku võtta vastu seadusandlikud aktid, järgides lisas toodud soovitusi;

2.  on seisukohal, et sport aitab liidus märkimisväärselt kaasa sotsiaalse kaasatuse, hariduse ja koolituse, töökohtade loomise, tööalase konkurentsivõime ja rahvatervise edendamisele; on ka seisukohal, et spordiürituste korraldamisest saadav tulu peaks rohkem kaasa aitama ühiskonnale kasu toova sporditegevuse rahastamisele ja näitama nii spordi sotsiaalset tähtsust; märgib, et paljudes Euroopa riikides sõltub rohujuure tasandi spordile eraldatud raha otseselt spordiülekandeõiguste müügist saadud tulust; rõhutab seetõttu, et spordi ökosüsteemis on vaja suuremat rahalist solidaarsust, ja märgib, et osa sellest tulust tuleks suunata rohujuure tasandi spordi, paraspordi ja väiksema meediakajastusega spordi arengusse;

3.  tuletab meelde komisjoni avaldust, mis on lisatud Euroopa Parlamendi 2019. aasta märtsis vastu võetud resolutsioonile autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul ja mille kohaselt „hakkab komisjon hindama spordiüritusi korraldavate organisatsioonide väljakutseid digikeskkonna kontekstis, eelkõige spordiülekannete ebaseadusliku veebipõhise edastamisega seotud probleeme“;

Spordiüritused ja intellektuaalomandi õigused

4.  märgib, et spordiürituste kui selliste suhtes ei saa kohaldada autoriõiguse kaitset; tuletab meelde, et erinevalt mõne liikmesriigi õigusest ei ole liidu õiguses spordiürituste korraldajatele ette nähtud spetsiaalset õigust; tuletab meelde, et mõned liikmesriigid annavad nn majaõiguse kaitse võimaluse, mis põhineb lepingulisel suhtel, ning liidu õigus annab filmide esmasalvestuste tootjatele autoriõigusega kaasneva õiguse nende filmide originaalide ja koopiate suhtes; tunnistab, et õiguskaitse, mis hõlmab intellektuaalomandi õigusi, on spordiürituste korraldajate jaoks tähtis, eriti seoses nende korraldatavate spordiürituste ülekandeõiguste litsentsimisega, kuna nende õiguste kasutamine on oluline sissetulekuallikas, millele järgnevad sponsorlus, reklaam ja turustus;

5.  rõhutab, et ülekandeõiguste rikkumine spordis ohustab selle pikaajalist rahastamist;

Spordiürituste otseülekannete internetipiraatlus

6.  on seisukohal, et spordiürituste korraldajate peamine väljakutse on võitlus selliste spordiürituste internetipiraatluse vastu, mis kantakse otse üle ja mille majanduslik väärtus peitubki ürituse reaalajas ülekandmises, ning et sellele tuleb reageerida seadusandlikult liidu tasandil;

7.  täheldab, et spordiürituste ebaseaduslik voogedastus on kasvav nähtus, mis kahjustab spordi ökosüsteemi ja lõppkasutajaid, kes võivad puutuda kokku erinevas vormis kahjuga, nagu identiteedivargus, pahavara (mis saadakse näiteks tasuta rakendustest või krediitkaardi autentimise ja muude isikuandmete vargus) või muud internetipõhised kahju vormid;

8.  märgib, et spordiürituste korraldajad investeerivad palju rahalisi ja tehnilisi vahendeid ning inimressursse internetipiraatlusega võitlemisse ja teenuseosutajatega koostöö tegemisse;

9.  on samal ajal seisukohal, et spordiürituste korraldajad peaksid panustama Euroopa spordimudelisse, mis aitab kaasa spordi arengule ning on kooskõlas sotsiaalsete ja hariduseesmärkidega;

10.  rõhutab, et liidus tuleks paremini edendada spordisisu seaduslikku pakkumist, ja palub komisjonil võtta meetmeid, mis aitaksid tarbijatel leida internetis spordisisule juurdepääsu seaduslikke vahendeid; kutsub komisjoni üles selliste juurdepääsuvahendite loetelu veebisaidil Agorateka.eu regulaarselt ajakohastama ja tagama, et platvormi arendatakse edasi; rõhutab, et spordiürituste ebaseadusliku ülekandmise eest vastutavad voogedastuse ja platvormide pakkujad, mitte fännid või tarbijad, kes sageli satuvad ebaseaduslikule veebisisule kogemata ja keda tuleks rohkem teavitada olemasolevatest seaduslikest võimalustest;

Vajadus õiguste tõhusa jõustamise järele

11.  rõhutab, et arvestades spordiürituste otseülekannete eripära ja asjaolu, et nende väärtus piirdub peamiselt kõnealuse spordiürituse kestusega, peavad jõustamismenetlused olema võimalikult kiired; on siiski seisukohal, et praegune korralduste, teatamise ja kõrvaldamise mehhanismide õigusraamistik ei taga alati piisavalt õiguste tõhusat ja õigeaegset jõustamist, et lahendada spordiürituste ebaseaduslike otseülekannete probleem; on seetõttu seisukohal, et võimalikult kiiresti tuleks vastu võtta konkreetsed meetmed, mis on eriomased spordiürituste otseülekannetele, et kohandada kehtivat õigusraamistikku nende konkreetsete probleemidega ja muuta see neile sobivaks;

12.  nõuab, et digivahendajate pakutavad õigusi rikkuvad spordi otseülekanded kõrvaldataks või tõkestataks juurdepääs neile kohe või nii kiiresti kui võimalik, kuid igal juhul 30 minuti jooksul pärast seda, kui õiguste omajatelt või sertifitseeritud usaldusväärselt teavitajalt saadi teade ebaseadusliku ülekande toimumise kohta; rõhutab, et käesolevas resolutsioonis tähendab „kohe“ viivitamata või nii kiiresti kui võimalik, kuid igal juhul 30 minuti jooksul pärast õiguste omajatelt või sertifitseeritud usaldusväärselt teavitajalt teate saamist;

13.  on seisukohal, et reaalajas kõrvaldamine peaks olema eesmärk, mida püütakse saavutada õigusi rikkuvate spordi otseülekannete korral, tingimusel et ei ole kahtlust asjaomase õiguse omamises ja selles, et kõnealuse spordiürituse ülekandmine ei olnud lubatud; rõhutab siiski, et kõik sellised meetmed peavad järgima õiguse üldpõhimõtet mitte kehtestada üldist jälgimiskohustust;

Õiguste piiriülene jõustamine

14.  rõhutab lisaks, et liidu õiguses sätestatud üldraamistikku ei kohaldata liikmesriikide tasandil ühetaoliselt ning tsiviilmenetlusõiguse, teatamise ja kõrvaldamise mehhanismid on liikmesriigiti erinevad; on seisukohal, et piiriüleselt on jõustamisvahendite tõhusus puudulik; nõuab menetluste ja õiguskaitsevahendite edasist ühtlustamist liidus, et käsitleda digiteenuste õigusakti paketi ja muude võimalike seadusandlike ettepanekute kontekstis spordiürituste otseülekannete eripära;

15.  rõhutab, et riiklikud õiguskaitseasutused võitlevad selliste probleemidega nagu ressursside ja koolitatud töötajate puudus; rõhutab, kui oluline on tihe koostöö ja parimate tavade vahetamine asjaomaste liidu tasandi asutuste, riiklike ametiasutuste ja asjaomaste osalejate vahel, et parandada üldist õigustaristut kogu liidus;

Teatamise ja meetmete võtmise kord

16.  tuletab meelde, et direktiivis elektroonilise kaubanduse kohta on ette nähtud, et teatavad veebiteenuseosutajad peavad kõrvaldama kiiresti talletatava ebaseadusliku teabe või tõkestama juurdepääsu sellele, kui nad sellest neile esitatud teadete kaudu tegelikult teada saavad; on seisukohal, et teatamise ja meetmete võtmise kord peaks olema aluseks meetmetele, millega võideldakse ebaseadusliku sisu vastu liidus; on siiski seisukohal, et praegune teatamise ja kõrvaldamise kord ei võimalda kiiret jõustamist viisil, mis pakuks tõhusaid õiguskaitsevahendeid, arvestades spordiürituste otseülekannete eripära; rõhutab, et kõik konkreetset teemat puudutavad sätted, mis vastu võetakse, peavad olema kooskõlas asjaomases liidu õiguses sätestatud üldise raamistikuga;

17.  tuletab meelde Euroopa Parlamendi resolutsiooni digiteenuste õigusakti kohta: kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele(10), milles nõutakse, et komisjon tagaks, et sisumajutusplatvormid tegutseksid kiiresti, et muuta sisu kättesaamatuks või kõrvaldada see; on seisukohal, et tuleks luua mehhanism, milles osalevad sertifitseeritud usaldusväärsed teavitajad ja mille kaudu kõrvaldatakse viivitamata sertifitseeritud usaldusväärse teavitaja teatatud spordiürituse ebaseaduslik otseülekanne või tõkestatakse juurdepääs sellele ülekandele, ilma et see piiraks kaebuste esitamise ja kahju hüvitamise mehhanismi rakendamist;

18.  rõhutab, et spordisisu töödeldakse sageli tehniliselt, mis ei jäta mingit kahtlust selles, kellel on õigus seda internetis edastada, ning et spordiürituste korraldajad kui õiguste omajad teavad kõiki oma ametlikke litsentsisaajaid, mis võimaldab ebaseaduslikud voogedastusteenused selgelt tuvastada;

19.  toonitab, et voogedastusserverite ja -platvormide pakkujad peaksid rakendama spetsiaalseid sisu kõrvaldamise vahendeid või meetmeid, et kõrvaldada nende teenuste keskkonnas kättesaadavad spordiürituste ebaseaduslikud otseülekanded või tõkestada juurdepääs neile;

Tõkestamiskorraldus

20.  märgib, et korralduste taotlemise menetlused on suhteliselt pikad ja korraldused jõustuvad tavaliselt pärast ülekande lõppemist; juhib tähelepanu sellele, et on olemas riigi tasandil välja töötatud tavad, näiteks reaalajas korraldused ja dünaamilised korraldused, mis on osutunud vahendiks, mille abil saab spordiürituste ülekannete piraatluse vastu võidelda tõhusamalt; palub, et komisjon hindaks, kuidas mõjub ja kui asjakohane on korralduse taotlemise menetlus, mille eesmärk on võimaldada tõkestada reaalajas juurdepääs ebaseaduslikule veebipõhisele spordiürituse otseülekande sisule või kõrvaldada see ning mis põhineb reaalajas tõkestamiskorralduste ja dünaamiliste korralduste mudelil;

21.  rõhutab, et internetis spordiürituste ebaseaduslike ülekannete kõrvaldamiseks või neile juurdepääsu tõkestamiseks korralduste taotlemise menetlused peavad sõltumata nende rakendamise viisist tagama, et meetmed on rangelt suunatud üksnes ebaseadusliku sisu vastu ega too kaasa seadusliku sisu meelevaldset ja ülemäärast tõkestamist; juhib tähelepanu Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikale, mille kohaselt ei õigusta teatava sisu ebaseaduslikkus samal veebisaidil või serveril majutatava seadusliku sisu samaaegset blokeerimist;

Kaitsemeetmed

22.  tunnistab, et reaalajas tõkestamine võib mõjutada põhiõigusi, kui see muudab erandlikult kättesaamatuks seadusliku sisu; rõhutab seetõttu vajadust kaitsemeetmete järele, et tagada õigusraamistikuga õige tasakaal jõustamismeetmete tõhususe ja kolmandate isikute õiguste kaitsmise vajaduse vahel; on sellega seoses seisukohal, et jõustamismeetmed reaalajas edastatava sisu kaitsmiseks peaksid olema tõhusad ja proportsionaalsed, eriti väikeettevõtjate, VKEde ja idufirmade jaoks, ning hõlmama juurdepääsu võimaldamist tõhusatele õiguskaitsevahenditele, asjakohast teavet väidetava rikkumise kohta mõjutatud teenuseosutajate ja internetikasutajate jaoks ning piisavaid kaitsemeetmeid seoses põhiõiguste ja isikuandmete kaitsega;

Spordiürituste korraldajate autoriõigusega kaasnev õigus ja sui generis õigus

23.  märgib, et liidu õigus ei näe spordiürituste korraldajatele ette autoriõigusega kaasnevat õigust, kuid mõned liikmesriigid on oma õigusaktidega kehtestanud spordiürituste korraldajatele spetsiaalsed õigused, sealhulgas uue autoriõigusega kaasneva õiguse;

24.  on seisukohal, et spordiürituste korraldajatele uue õiguse loomine liidu õiguses ei paku lahendust nende probleemidele, kuna nende olemasolevate õiguste tõhus ja õigeaegne jõustamine on puudulik;

Muud meetmed

25.  nõuab tõhusamat koostööd liikmesriikide ametiasutuste, õiguste valdajate ja vahendajate vahel; kutsub lisaks komisjoni üles oma pädevuse piires toetama liikmesriike nende püüdlustes parandada olemasolevat taristut ja meetmeid;

Lõppmärkused

26.  on seisukohal, et taotletaval ettepanekul puudub finantsmõju;

o
o   o

27.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisas toodud soovitused komisjonile ja nõukogule.

(1)ELT L 130, 17.5.2019, lk 92.
(2)ELT C 108, 26.3.2021, lk 231.
(3)ELT L 130, 17.5.2019, lk 82.
(4)ELT L 168, 30.6.2017, lk 1.
(5)ELT L 157, 30.4.2004, lk 45.
(6)EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
(7)EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10.
(8)ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
(9)ELT L 63, 6.3.2018, lk 50.
(10)Vastuvõetud tekstid: P9_TA(2020)0273.


RESOLUTSIOONI LISA:

SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

A.  TAOTLETAVA ETTEPANEKU PÕHIMÕTTED JA EESMÄRGID

Spordiürituste otseülekannete õiguste asjakohase ja tõhusa õiguskaitse tagamiseks tuleks kehtivat liidu õigusraamistikku muuta. Selle saavutamiseks võetakse arvesse järgmisi eesmärke ja põhimõtteid:

—  parandada ja tõhustada spordiürituste otseülekannete intellektuaalomandi õiguste jõustamise praegust õigusraamistikku, arvestades spordiürituste otseülekannete eripära ja eelkõige nende lühiajalist väärtust, tuginedes liikmesriikide parimatele tavadele;

—  võtta kasutusele liidu süsteem, millega kehtestatakse „usaldusväärsete teavitajate“ sertifitseerimise ühised kriteeriumid;

—  selgitada olemasolevaid õigusakte ja võtta konkreetseid meetmeid, et tagada spordiürituste veebipõhiste ebaseaduslike otseülekannete viivitamatu kõrvaldamine või neile juurdepääsu tõkestamine, sealhulgas selliste spordiürituste ebaseaduslike veebipõhiste otseülekannete puhul, millest on teatanud sertifitseeritud usaldusväärne teavitaja, et võidelda tõhusalt spordiürituste ebaseaduslike otseülekannete vastu; mõista sõna „kohe“ järgmises tähenduses: viivitamata või nii kiiresti kui võimalik, kuid igal juhul 30 minuti jooksul pärast õiguste omajatelt või sertifitseeritud usaldusväärsetelt teavitajatelt teate saamist;

—  rõhutada, et vahendajad peaksid kehtestama tõhusad kohustused vastavalt põhimõttele „tunne oma äriklienti“, et vältida oma teenuste kuritarvitamist spordiürituste ebaseadusliku voogedastuse hõlbustamiseks; palub, et komisjon teeks sel eesmärgil ettepaneku selliste kohustuste kohta tulevases digiteenuste õigusaktis;

—  vajaduse korral veelgi ühtlustada menetlusi ja õiguskaitsevahendeid liidus, et parandada ja suurendada jõustamismeetmete tõhusust, sealhulgas piiriüleses kontekstis, ilma et see piiraks liidu üldise raamistiku kohaldamist;

—  hinnata olemasolevaid jõustamismeetmeid, et täiustada neid ja võimaldada kohe kõrvaldada ebaseaduslikult otseülekandena edastatav spordisisu, sealhulgas sisu, millest on teatanud sertifitseeritud usaldusväärse teavitaja;

—  ühtlustada kiire ja kohandatava tõkestamiskorra kasutamist juba tuvastatud korduvate rikkumiste korral, mis võimaldab ebaseaduslikult otseülekandena internetis edastatava spordisisu kohe kõrvaldada või juurdepääsu sellele tõkestada, sealhulgas juhul, kui ebaseaduslikust sisust on teatanud sertifitseeritud usaldusväärsed teavitajad, tuginedes reaalajas tõkestamiskorralduste ja dünaamiliste korralduste mudelile;

—  tagada, et kavandatavates meetmetes võetaks arvesse rikkumise ulatust, suurusjärku ja korduvust, ning võtta sihikule ebaseaduslikud ülekanded, arvates välja spordiürituste ebaseaduslike amatöörfilmide salvestamise ja postitamise;

—  tagada, et kavandatavad meetmed oleksid proportsionaalsed ja säilitaksid õige tasakaalu jõustamismeetmete tõhususe ja asjaomaste kolmandate isikute, sealhulgas teenuseosutajate, fännide ja tarbijate õiguste kaitsmise vajaduse vahel;

—  selgitada, et vastutus spordiürituste ebaseadusliku ülekandmise eest ei lasu fännidel ja tarbijatel;

—  täiendada õigusraamistiku kohandamist muude kui seadusandlike meetmetega, sealhulgas tõhustatud koostööga liikmesriikide ametiasutuste, õiguste omajate ja vahendajate vahel.

B.  ESILDATAVAD MEETMED

Ilma et see piiraks oodatavate õigusnormide kehtestamist asjakohases liidu õigusaktis, millega kehtestatakse ebaseadusliku veebisisu vastu võitlemise üldnormid, tuleks liidu õigusaktidesse lisada erisätted spordiürituste korraldajate õiguste kohta, mille eesmärk on eelkõige:

—  selgitada veebipõhise vahendajaga seotud elektroonilise kaubanduse direktiivi artiklis 14 osutatud fraasi „kõrvaldab teenuseosutaja kiiresti“ taga olevat mõistet nii, et „kiiresti“ tähendab viivitamata või nii kiiresti kui võimalik, kuid igal juhul 30 minuti jooksul pärast õiguste omajatelt või sertifitseeritud usaldusväärselt teavitajalt teate saamist;

—  kehtestada ühine liidu kvaliteedi- ja tehnilise usaldusväärsuse standard tarkvaravahenditele, mida kasutavad õiguste omajad, vahendajad ja muud teenuseosutajad, et tuvastada spordiürituste ebaseaduslik otseülekandmine, eesmärgiga luua usaldusväärsete teavitajate sertifitseerimise süsteem;

—  näha ette, et sertifitseeritud usaldusväärsete teavitajate väljastatud teateid peetakse täpseks ja usaldusväärseks ning sellest tulenevalt tuleks sertifitseeritud usaldusväärse teavitaja teatatud spordiürituse ebaseadusliku veebipõhise otseülekande sisu viivitamata kõrvaldada või sellele juurdepääs tõkestada, ilma et see piiraks kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete mehhanismide rakendamist;

—  lubada spordiürituste ebaseaduslike otseülekannete kohest kõrvaldamist, tingimusel et ei ole kahtlust asjaomase õiguse omamises ja ülekandmine ei olnud lubatud;

—  tagada, et vahendajate võetavad meetmed on tõhusad, põhjendatud, proportsionaalsed ja piisavad, võttes arvesse rikkumise raskust ja ulatust, tagades näiteks, et ebaseadusliku sisu kõrvaldamiseks või sellele juurdepääsu tõkestamiseks ei ole vaja tõkestada kogu platvormi, mis sisaldab seaduslikke teenuseid;

—  võtta meetmeid, mis lihtsustavad spordisisule juurdepääsuks seaduslike vahendite leidmist, sealhulgas ajakohastades korrapäraselt selliste vahendite pakkujate nimekirja veebisaidil Agorateka.eu ja tagades, et vaatajaid teavitatakse nendest seaduslikest vahenditest ja sellest, kuidas kasutada neid vahendeid sisule juurdepääsuks, kui on jõustatud tõkestamismeetmed;

—  näha ette ja aktiivselt toetada jõustamislahendusi, näiteks sidusrühmade vahel sõlmitud eralepingud; sellega seoses peaks komisjon esitama aruande ja hindama, kas oleks asjakohane kehtestada võrgusisu pakkujatele kohustus nende teenuste keskkonnas kättesaadavad spordiürituste ebaseaduslikud ülekanded kohe kõrvaldada või nendele juurdepääs tõkestada, ning milline mõju sellel oleks.

Direktiivi 2004/48/EÜ (jõustamisdirektiiv) tuleks muuta, et:

—  anda asjaomastele õigus- ja haldusasutustele võimalus väljastada korraldusi, millega nõutakse spordiürituse ebaseaduslikule veebipõhisele otseülekandele reaalajas juurdepääsu tõkestamist või selle kõrvaldamist;

—  lubada kasutada tõkestamiskorraldusi, mis kehtivad kogu spordiürituse otseülekande vältel, kuid piirduvad otseülekande kestusega, tõkestades seega õigusi rikkuva veebisaidi ainult ürituse ajaks; sellised korraldused peaksid olema ajutised;

—  ühtlustada õigusakte nii, et spordiürituste otseülekannete puhul oleks lubatud kasutada korraldusi, mis peaksid tõkestama juurdepääsu õigusi rikkuvale veebisaidile ja ka kõikidele teistele samasugust rikkumist sisaldavatele veebisaitidele, olenemata domeeninimest või IP-aadressist ja ilma et oleks vaja väljastada uus korraldus;

—  täpsustada, et ebaseaduslik sisu tuleks kõrvaldada kohe või nii kiiresti kui võimalik, kuid igal juhul 30 minuti jooksul pärast õiguste omajatelt või sertifitseeritud usaldusväärselt teavitajalt teate saamist, tingimusel et ülekande ebaseaduslikkusest teatas sertifitseeritud usaldusväärne teavitaja või ühemõttelistel juhtudel õiguste omaja ise; õiguste omajatele või sertifitseeritud usaldusväärsetele teavitajatele tuleks anda selged juhised, et vältida seadusliku sisu kõrvaldamist; sel eesmärgil ei tohiks juurdepääsu tõkestamine ebaseaduslikule sisule või selle kõrvaldamine põhimõtteliselt nõuda juurdepääsu tõkestamist serverile, mis majutab seaduslikke teenuseid ja seaduslikku sisu;

—  tõhustada koostööd liikmesriikide ametiasutuste vahel, sealhulgas andmete ja parimate tavade vahetamise ning riiklike ametiasutuste aktiivse ja ajakohastatud võrgustiku loomise kaudu; komisjon peaks hindama igas liikmesriigis sellise sõltumatu haldusasutuse määramise lisaväärtust, kellel oleks jõustamissüsteemis oluline roll, eelkõige kiire jõustamise korral, näiteks kui tegu on spordiürituste otseülekannete internetipiraatlusega;

—  suurendada koostööd vahendajate ja õiguste omajate vahel, sealhulgas soodustades vastastikuse mõistmise memorandumite sõlmimist, mis võiksid ette näha erilise teatamise ja meetmete võtmise korra.

Viimane päevakajastamine: 9. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika