Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2073(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0139/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0139/2021

Keskustelut :

PV 17/05/2021 - 18
CRE 17/05/2021 - 18

Äänestykset :

PV 18/05/2021 - 13
PV 19/05/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0236

Hyväksytyt tekstit
PDF 163kWORD 58k
Keskiviikko 19. toukokuuta 2021 - Bryssel
Urheilutapahtumien järjestäjien haasteet digitaalisessa ympäristössä
P9_TA(2021)0236A9-0139/2021
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. toukokuuta 2021 suosituksista komissiolle urheilutapahtumien järjestäjien haasteista digitaalisessa ympäristössä (2020/2073(INL))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 7, 8, 11 ja 16 artiklan, 17 artiklan 2 kohdan sekä 47 ja 52 artiklan,

–  ottaa huomioon tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta 17. huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/790(1),

–  ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla 26. maaliskuuta 2019 annettuun Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaan liitetyn komission lausuman urheilutapahtumia järjestävistä organisaatioista(2),

–  ottaa huomioon lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta 17. huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/789(3),

–  ottaa huomioon verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävästä siirrettävyydestä sisämarkkinoilla 14. kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1128(4),

–  ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY(5),

–  ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (”direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”)(6),

–  ottaa huomioon tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY(7),

–  ottaa huomioon audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi)(8),

–  ottaa huomioon toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi 1. maaliskuuta 2018 annetun komission suosituksen (EU) 2018/334(9) ja 28. syyskuuta 2017 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ”Laitonta verkkosisältöä vastaan: Lisää vastuuta verkkoalustoille” (COM(2017)0555),

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2017 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ohjeista teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY tietyistä näkökohdista (COM(2017)0708),

–  ottaa huomioon Euroopan komission avustuksella 25. kesäkuuta 2018 aikaansaadun yhteisymmärryspöytäkirjan verkkomainonnan teollis- ja tekijänoikeuksista ja komission kertomuksen verkkomainonnan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan toiminnasta (SWD(2020)0167),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 47 ja 54 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0139/2021),

A.  ottaa huomioon, että urheilulla on tärkeä rooli unionin sosiaalisessa, kulttuurisessa ja taloudellisessa vauraudessa ja että se edistää yhteisiä solidaarisuuden, moninaisuuden ja sosiaalisen osallisuuden arvoja sekä vaikuttaa merkittävästi talouteen ja sosiaaliseen kehitykseen;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan mukaan unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet; katsoo, että olisi myös otettava huomioon urheilun vaikutus unionin yleisten tavoitteiden, kuten ympäristönsuojelun, digitalisaation ja osallistavuuden, saavuttamiseen, ja katsoo, että unionin olisi pyrittävä kehittämään edelleen urheilun eurooppalaista ulottuvuutta digitaalisessa ympäristössä ja säilyttämään se;

C.  ottaa myös huomioon, että urheilu edistää ja iskostaa keskinäisen kunnioituksen ja ymmärryksen, solidaarisuuden, tasa-arvon, osallisuuden, monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden, yhteistyön ja kansalaistoiminnan kaltaisia arvoja ja myötävaikuttaa huomattavasti kasvatuksellisiin ja kulttuuriarvoihin, ja katsoo, että urheilua voidaan pitää välttämättömänä sekä kulttuurisesti että sosiaalisesti; pitää tärkeänä, että urheilutapahtumien järjestäjät, lähetystoiminnan harjoittajat, verkossa toimivat välittäjät, kansalliset viranomaiset ja muut urheilualan sidosryhmät edistävät näitä arvoja; toteaa, että unionin urheilupolitiikalla on tuettava sekä ammattilais- että amatööriurheilun päämääriä ja tavoitteita ja että sen avulla voidaan auttaa vastaamaan ylikansallisiin haasteisiin;

D.  ottaa huomioon, että urheilu edistää kotoutumista; ottaa huomioon, että urheilualan sidosryhmien, kuntien ja kaupunkien sekä urheiluyhteisön olisi yhteistoiminnalla pyrittävä kestävämpään ja osallistavampaan urheilualaan helpottamalla kaikenlaisten ihmisten, erityisesti sellaisten henkilöiden, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumista urheilutapahtumiin riippumatta heidän iästään, sukupuolestaan, vammaisuudestaan tai etnisestä alkuperästään;

E.  ottaa huomioon, että fanikulttuuri on erottamaton osa urheilukokemusta eikä sitä pidä katsoa pelkästään tuotteiden markkinoinnin näkökulmasta;

F.  toteaa, että urheilusektorin osuus unionin bkt:stä on 2,12 prosenttia ja unionin työllisyydestä 2,72 prosenttia; ottaa huomioon, että urheilutapahtumilla on merkittävä alueellinen vaikutus osallistumisen ja talouden kannalta;

G.  ottaa huomioon, että ruohonjuuritason urheilu on ammattilaisurheilun perusta, sillä pienet urheiluseurat ovat Euroopan ruohonjuuritason urheilun selkäranka ja edistävät merkittävästi nuorten urheilijoiden kehitystä ja toimivat enimmäkseen vapaaehtoispohjalta; ottaa huomioon, että 35 miljoonaa amatööriä edistää urheilun joukkotapahtumien kehittämistä ja urheilun arvojen levittämistä;

H.  ottaa huomioon, että digitaalisen ympäristön ja uuden teknologian kehittyminen on helpottanut kaikkien kannattajien mahdollisuuksia seurata urheilulähetyksiä kaikentyyppisillä laitteilla, lisännyt mahdollista altistumista laittomalle sisällölle ja lisännyt niiden henkilöiden määrää, jotka voivat seurata tällaisia lähetyksiä, ja tarjonnut lisää näkyvyyttä sellaiselle urheilulle, jota ei perinteisesti ole lähetetty; toteaa lisäksi, että se on vauhdittanut uusien verkkoliiketoimintamallien kehittämistä ja luonut uusia tulonhankintatapoja; muistuttaa, että samanaikaisesti se on helpottanut laittomien urheilulähetysten välittämistä verkossa ja verkkopiratismia unionissa ja sen ulkopuolella, mikä vahingoittaa niin ammattilaisurheilua kuin ruohonjuuritason urheilua ja uhkaa urheilutapahtumien järjestämistä ja kestävyyttä sekä koko urheilualan taloudellista vakautta;

I.  ottaa huomioon, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu on perusoikeuskirjassa vahvistettu perusoikeus; katsoo, että perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien merkitys ja laajuus on määritettävä vastaavan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti;

J.  ottaa huomioon, että fanikulttuuri, jonka perustana on vapaus jakaa ja kokea urheilukokemuksia sekä reaaliajassa että ennen suoria urheilutapahtumia tai niiden jälkeen, on erittäin tärkeä osa sitä roolia, joka urheilulla on eurooppalaisessa yhteiskunnassa;

K.  ottaa huomioon, että urheilutapahtumien laiton välittäminen ja laittoman verkkosisällön levittäminen eivät aiheuta ainoastaan merkittävää taloudellista haittaa urheilualalle ja johda tilaus- ja mainostulojen menetyksiin vaan ovat myös haitallisia loppukäyttäjille, kuten kannattajille ja kuluttajille, esimerkiksi siksi, että tällaiset loppukäyttäjät altistuvat henkilötietojen varkauksille, haittaohjelmille tai muille verkossa ilmeneville vahingoille tai haitoille; ottaa huomioon, että urheilutapahtumien laittomat lähetykset ovat usein osa rikollisjärjestöjen kasvavaa toimintaa; ottaa huomioon, että verkkopiratismi ei koske ainoastaan tilauspalvelujen kautta saatavilla olevia suoria urheilulähetyksiä vaan myös urheilutapahtumien ilmaislähetyksiä;

L.  katsoo, että covid-19-pandemia ja urheilutapahtumiin pääsyä koskevat rajoitukset ovat vähentäneet urheilutapahtumien lipunmyyntiä ja samanaikaisesti luoneet mahdollisuuksia kehittää urheilukanavien asiakkuutta ja laajentaa verkko- ja televisiolähetysten yleisöä mutta myös mahdollisuuksia urheilutapahtumien laittomaan suoratoistoon;

M.  ottaa huomioon, että toisin kuin muilla aloilla, suurin osa lähetetyn urheilutapahtuman arvosta syntyy siitä, että tapahtuma välitetään suorana, jolloin suurin osa tästä arvosta menetetään tapahtuman päätyttyä; ottaa huomioon, että urheilutapahtumien lähetysten laiton suoratoisto on haitallisempaa ensimmäisen kolmenkymmenen minuutin aikana lähetyksen alkamisesta verkossa; katsoo, että tästä syystä ja vain tässä yhteydessä on ryhdyttävä nopeisiin vastatoimiin, jotta urheilutapahtumien laiton välittäminen verkossa saadaan loppumaan;

N.  katsoo, että toimissa olisi keskityttävä laittomien sisältövirtojen perimmäiseen syyhyn eli laittomien verkkosivustojen mahdollistajiin eikä yksittäisiin henkilöihin, mukaan lukien kannattajat ja kuluttajat, jotka tahtomattaan ja tietämättään osallistuvat laittomaan suoratoistoon;

O.  ottaa huomioon, että viime vuosina uudet multimediakanavat ovat lisänneet suorien urheilutapahtumien laitonta jakamista, ja tästä joukosta laittoman internetpohjaisen television (IPTV) käyttö erottuu yhä kasvavan aineistomääränsä perusteella;

P.  katsoo, että on tehtävä ero koko urheilutapahtuman laittoman välittämisen ja kannattajien keskenään jakamien, fanikulttuuriin kuuluvien lyhyiden otosten välillä, jotta voidaan tuoda esiin esimerkiksi vihapuhetta ja rasismia koskevia tapauksia; katsoo, että tällaiset laittomat lähetykset on pidettävä erillään tekijänoikeuslainsäädännön rajoitusten ja poikkeusten mukaan laillisesti jaetusta sisällöstä tai toimittajien audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin mukaisesti yleisölle tiedottamista varten jakamasta sisällöstä; katsoo, että toimenpiteet, joilla pyritään suojelemaan lähetysoikeuksia laittomalta käytöltä ja piratismilta, eivät saa vaikuttaa lehdistönvapauteen tai uutismedian kykyyn jakaa tietoa kansalaisille;

Q.  ottaa huomioon, että tietyt suuret urheilutapahtumat ovat yleisen julkisen edun mukaisia ja pääsy niitä koskevaan reaaliaikaiseen tietoon olisi tästä syystä taattava kaikille kansalaisille eikä niihin saisi soveltaa kohtuuttomia tai laittomia rajoituksia; ottaa huomioon, että tämä koskee myös toimittajia ja uutistoimittajia, jotka saattavat antaa tällaista reaaliaikaista tietoa; ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden olisi tuettava suurten urheilutapahtumien lähettämistä ilmaislähetyksinä, sillä se on yksi populaarikulttuurin muoto, jolla on tärkeä rooli kansalaisten elämässä;

R.  ottaa huomioon, että yhä useammat oikeudenhaltijat, välittäjät ja muut palveluntarjoajat kehittävät suorien urheilutapahtumien laittoman lähettämisen tunnistamiseen ohjelmistotyökaluja, joilla on mahdollisimman pieni virhemarginaali; ottaa huomioon, että samalla näiden oikeudenhaltijoiden, välittäjien ja muiden palveluntarjoajien ilmoitusten luotettavuus riippuu suorien urheilutapahtumien laittoman lähettämisen tunnistamiseksi kehitettyjen ohjelmistovälineiden tarkkuudesta ja teknisestä laadusta;

S.  katsoo, että nämä oikeudenhaltijat, välittäjät ja muut palveluntarjoajat, joiden ohjelmistovälineet kykenevät tehokkaasti ja luotettavasti tunnistamaan suorien urheilutapahtumien laittoman lähettämisen, olisi sertifioitava ”luotettaviksi ilmoittajiksi”; katsoo, että olisi vaadittava laatu- ja tarkkuusstandardien täyttämistä, jotta taho voidaan laillisesti sertifioida luotettavaksi ilmoittajaksi; katsoo, että sertifiointi, joka perustuu EU:n yhteisille vaatimuksille, olisi paras vaihtoehto yhdenmukaisen ja tehokkaan luotettavien ilmoittajien tunnistamisen takaamiseksi;

T.  katsoo, että unionin ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä tutkimusta ja innovointia sellaisten ohjelmistovälineiden kehittämiseksi, joilla tunnistetaan suorien urheilutapahtuminen laiton lähettäminen ja ilmoitetaan siitä;

U.  panee merkille, että vaikka urheilutapahtumat eivät kuulu unionin oikeuden nojalla tekijänoikeussuojan piiriin, ne ovat itsessään ainutlaatuisia ja siten omaperäisiä, ja niiden tällaiset ominaisuudet voivat tehdä niistä teossuojaa vastaavan tekijänoikeuden arvoista aineistoa; toteaa, että urheilutapahtumien järjestäjien suojelua ei itsessään ole yhdenmukaistettu unionin oikeudessa; ottaa kuitenkin huomioon, että erityisestä urheilutapahtumien järjestäjien suojelusta on säädetty joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännössä, mikä on luonut oikeudellista epävarmuutta ja unionin sääntelykehyksen pirstoutumista;

V.  ottaa huomioon, että unionin oikeudessa vahvistetaan yleiset puitteet ilmoitus- ja toimintamenettelyille, joiden avulla välittäjien tallentamat laittomat tiedot voidaan poistaa tai niihin pääsy voidaan estää; ottaa huomioon, että unionin oikeudessa säädetään yksityisoikeudellisista täytäntöönpanotoimenpiteistä, joita oikeus- tai hallintoviranomaiset voivat toteuttaa tietyin ehdoin ehkäistäkseen tai estääkseen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia;

W.  ottaa kuitenkin huomioon, että nykyinen oikeudellinen kehys ei mahdollista tarvittavia välittömiä toimia, joita tarvitaan suorien urheilutapahtumien laittomaan lähettämiseen puuttumiseksi; toteaa lisäksi, että jotkin jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön ilmoitus- ja toimintamenettelyjä, joita ei ole yhdenmukaistettu unionin tasolla;

Johdanto ja yleisiä huomioita

1.  pyytää komissiota välttämättömän vaikutustenarvioinnin jälkeen antamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan perusteella viipymättä ehdotuksen säädöksiksi liitteenä olevien suositusten mukaisesti;

2.  katsoo, että urheilulla edistetään unionissa merkittävästi sosiaalista osallisuutta, koulutusta, työpaikkojen luomista, työllistettävyyttä ja kansanterveyttä; katsoo myös, että urheilutapahtumien järjestämisestä saatavia tuloja olisi käytettävä suuremmassa määrin yhteiskunnallisesti hyödyllisen urheilutoiminnan rahoittamiseen, mikä ilmentäisi urheilun yhteiskunnallista merkitystä; toteaa, että monissa Euroopan maissa ruohonjuuritason urheiluun osoitetut varat riippuvat suoraan urheilun lähetysoikeuksista saatavista tuloista; korostaa siksi tarvetta vahvistaa taloudellista solidaarisuutta urheilun ekosysteemissä ja toteaa, että osa näistä tuloista olisi suunnattava ruohonjuuritason urheilun, paraurheilun ja tiedotusvälineissä vähemmälle huomiolle jäävän urheilun kehittämiseen;

3.  palauttaa mieliin tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla maaliskuussa 2019 annettuun Euroopan parlamentin päätöslauselmaan liitetyn komission julkilausuman, jonka mukaan ”komissio aikoo arvioida urheilutapahtumien järjestäjien digitaalisessa ympäristössä kohtaamia haasteita, erityisesti urheilulähetysten laittomiin verkkolähetyksiin liittyviä kysymyksiä”;

Urheilutapahtumat ja teollis- ja tekijänoikeudet

4.  toteaa, että urheilutapahtumiin sinänsä ei voida soveltaa tekijänoikeussuojaa; muistuttaa, että unionin oikeudessa, toisin kuin joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännössä, ei säädetä urheilutapahtumien järjestäjien erityisoikeudesta; muistuttaa, että jotkut jäsenvaltiot myöntävät mahdollisuuden niin sanottuun ”house right” -suojaan sopimussuhteen perusteella ja että unionin oikeudessa elokuvien ensimmäisten tallenteiden tuottajille annetaan lähioikeus elokuviensa alkuperäiskappaleiden ja kopioiden osalta; toteaa, että oikeudellinen suoja, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet, on tärkeää urheilutapahtumien järjestäjille, erityisesti kun on kyse niiden järjestämien urheilutapahtumien lähetysoikeuksien lisensoinnista, koska näiden oikeuksien hyödyntäminen on merkittävä tulonlähde, jota seuraavat sponsorointi, mainonta ja oheistuotteet;

5.  korostaa, että urheilulähetysoikeuksien loukkaukset vaarantavat sen pitkän aikavälin rahoituksen;

Suorien urheilutapahtumien lähetysten verkkopiratismi

6.  katsoo, että suorina lähetettyihin urheilutapahtumiin, joiden taloudellinen arvo perustuu lähetyksen reaaliaikaisuuteen, kohdistuva verkkopiratismi on urheilutapahtumien järjestäjien suurin ongelma, joka edellyttää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä unionin tasolla;

7.  panee merkille, että urheilutapahtumien laiton suoratoisto on kasvava ilmiö, joka on haitallista urheiluekosysteemille ja loppukäyttäjille, jotka voivat altistua erilaisille haitoille, kuten identiteettivarkauksille, haittaohjelmille (esim. ilmaissovelluksista peräisin olevat haittaohjelmat tai luottokorttien todentamiseen ja muihin henkilötietoihin kohdistuvat varkaudet) tai muille verkossa ilmeneville haitoille tai vahingoille;

8.  toteaa, että urheilutapahtumien järjestäjät käyttävät paljon taloudellisia, teknisiä ja henkilöresursseja verkkopiratismin torjumiseen ja yhteydenpitoon palveluntarjoajien kanssa;

9.  katsoo samalla, että urheilutapahtumien järjestäjien olisi edistettävä eurooppalaista urheilumallia, joka myötävaikuttaa urheilun kehitykseen ja vastaa sosiaalisia ja kasvatuksellisia tavoitteita;

10.  korostaa, että unionissa olisi tuotava paremmin esiin urheilusisällön laillinen tarjonta, ja kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla autetaan kuluttajia löytämään laillisia tapoja käyttää urheilusisältöä verkossa; kehottaa komissiota saattamaan tällaisia käyttötapoja koskevan luettelon säännöllisesti ajan tasalle agorateka.eu-verkkosivustolla ja varmistamaan, että alustaa kehitetään edelleen; korostaa, että vastuu urheilutapahtumien laittomasta lähetystoiminnasta on suoratoistojen ja alustojen tarjoajilla eikä kannattajilla tai kuluttajilla, jotka usein löytävät sattumalta laitonta verkkosisältöä ja joille olisi tiedotettava enemmän saatavilla olevista laillisista vaihtoehdoista;

Oikeudet on pantava tehokkaasti täytäntöön

11.  korostaa, että kun otetaan huomioon suorien urheilutapahtumien lähetysten erityisluonne ja se, että niiden arvo on sidottu käytännössä kyseisen urheilutapahtuman kestoon, täytäntöönpanomenettelyjen on oltava mahdollisimman nopeita; katsoo kuitenkin, että nykyinen kieltomääräyksiä ja ilmoitus- ja poistamismenettelyjä koskeva oikeudellinen kehys ei aina takaa oikeuksien tehokasta ja oikea-aikaista täytäntöönpanoa suorien urheilutapahtumien laittoman lähettämisen torjumiseksi; katsoo siksi, että olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian konkreettisia toimenpiteitä, jotka koskevat erityisesti suorien urheilutapahtumien lähetyksiä, jotta nykyinen oikeudellinen kehys voidaan mukauttaa näihin erityishaasteisiin ja jotta se soveltuu niihin;

12.  vaatii, että verkossa toimivat välittäjät poistavat sääntöjä loukkaavat suorat urheilulähetykset tai estävät pääsyn niihin viipymättä tai mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään 30 minuutin kuluttua siitä, kun ilmoitus tällaisesta laittomasta lähetyksestä on vastaanotettu oikeudenhaltijoilta tai sertifioidulta luotettavalta ilmoittajalta; painottaa, että tässä päätöslauselmassa ’viipymättä’ tarkoittaa välittömästi tai mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään 30 minuutin kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta oikeudenhaltijoilta tai sertifioidulta luotettavalta ilmoittajalta;

13.  katsoo, että reaaliaikainen poistaminen olisi oltava tavoitteena silloin kun suorien urheilutapahtumien lähetyksiä loukataan edellyttäen, että kyseisen oikeuden omistajuudesta ei ole epäilystä ja että kyseisen urheilutapahtuman välittämiseen ei ollut lupaa; korostaa kuitenkin, että kaikissa tällaisissa toimenpiteissä on noudatettava yleistä oikeudellista periaatetta, jonka mukaan yleistä valvontavelvoitetta ei aseteta;

Oikeuksien rajatylittävä täytäntöönpano

14.  korostaa myös, että unionin oikeuden mukaista yleistä kehystä ei sovelleta yhdenmukaisesti kansallisella tasolla ja että eri jäsenvaltioiden siviilioikeudellisten ja ilmoitus- ja poistamismenettelyjen välillä on eroja; katsoo, että täytäntöönpanovälineet ovat rajatylittävissä tapauksissa tehottomia ja riittämättömiä; kehottaa yhdenmukaistamaan edelleen unionin menettelyjä ja korjaavia toimenpiteitä digitaalisia palveluja koskevan säädöspaketin ja muiden mahdollisten lainsäädäntöehdotusten yhteydessä, jotta voidaan käsitellä suorien urheilutapahtumien lähetysten erityisluonnetta;

15.  korostaa, että kansalliset lainvalvontaviranomaiset ovat vaikeuksissa esimerkiksi koulutetun henkilöstön ja resurssien vähäisyyteen liittyvien haasteiden kanssa; korostaa, että on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä ja vaihtaa parhaita käytäntöjä asiaankuuluvien unionin tason viranomaisten, kansallisten viranomaisten ja asiaankuuluvien toimijoiden välillä yleisen oikeudellisen infrastruktuurin parantamiseksi koko unionissa;

Ilmoitus- ja toimintamenettelyt

16.  muistuttaa, että sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä säädetään, että tiettyjen verkkopalvelujen tarjoajien on toimittava ripeästi tallentamiensa laittomien tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi heti kun ne ovat saaneet niistä tosiasiallisesti tiedon tai kun ne ovat tulleet niistä tietoiseksi niille tehtyjen ilmoitusten välityksellä; katsoo, että ilmoitus- ja toimintamenettelyjen olisi muodostettava perusta sellaisille toimenpiteille, joilla käsitellään laitonta sisältöä unionissa; katsoo kuitenkin, että nykyinen ilmoitus- ja poistamismenettely ei mahdollista oikeuksien nopeaa täytäntöönpanoa tehokkaiden korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, kun otetaan huomioon suorien urheilulähetysten erityisluonne; korostaa, että kaikkien tiettyä aihetta koskevien hyväksyttävien säännösten on oltava asiaa koskevassa unionin oikeudessa vahvistetun yleisen kehyksen mukaisia;

17.  palauttaa mieliin päätöslauselmansa suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten(10), jossa kehotetaan komissiota varmistamaan, että sisällön isännöintialustat toimivat nopeasti sisältöön pääsyn estämiseksi tai sisällön poistamiseksi; katsoo, että olisi perustettava mekanismi, johon osallistuvat sertifioidut luotettavat ilmoittajat ja jonka kautta sertifioidun luotettavan ilmoittajan ilmoittaman suoran urheilutapahtuman laiton lähettäminen poistetaan välittömästi tai pääsy tällaiseen lähetykseen estetään, rajoittamatta kuitenkaan valitus- ja oikeussuojamekanismin täytäntöönpanoa;

18.  korostaa, että urheilusisältöä käsitellään usein teknisesti, mikä ei jätä tilaa epäilylle siitä, kenellä on oikeus lähettää se verkossa, ja että urheilutapahtumien järjestäjät tietävät oikeudenhaltijoina kaikki viralliset luvanhaltijat, mikä mahdollistaa laittomien suoratoistopalvelujen yksiselitteisen havaitsemisen;

19.  vaatii, että suoratoistopalvelimien ja -alustojen tarjoajien on otettava käyttöön erityisiä välineitä tai toimenpiteitä, joilla poistetaan niiden palvelujen kautta saatavilla olevat laittomat suorien urheilutapahtumien lähetykset tai estetään pääsy niihin;

Kieltomääräykset

20.  panee merkille, että kieltomääräysmenettelyt ovat suhteellisen pitkiä ja että ne tulevat yleensä voimaan lähetyksen päätyttyä; kiinnittää huomiota kansallisella tasolla kehitettyihin käytäntöihin, kuten reaaliaikaisiin ja dynaamisiin kieltomääräyksiin, jotka ovat osoittautuneet muita tehokkaammiksi keinoiksi urheilutapahtumien lähetyksiin liittyvän piratismin torjumiseksi; kehottaa komissiota arvioimaan kieltomääräysmenettelyjen käyttöönoton seurauksia ja asianmukaisuutta, koska sen tarkoituksena on mahdollistaa suoraa urheilutapahtumaa koskevan laittoman sisällön reaaliaikainen poistaminen tai siihen pääsyn estäminen verkossa reaaliaikaisten kieltomääräysten ja dynaamisten kieltomääräysten mallin mukaisesti;

21.  painottaa, että urheilutapahtumien laittomien verkkolähetysten käytön estämistä tai niiden poistamista koskevien kieltomääräysmenettelyjen on niiden täytäntöönpanosta riippumatta varmistettava, että toimenpiteet on tarkasti kohdistettu laittomaan sisältöön eivätkä ne johda mielivaltaiseen tai liialliseen laillisen sisällön estämiseen; viittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan tietyn sisällön laiton luonne ei oikeuta saman verkkosivuston tai palvelimen ylläpitämän muun, laillisen sisällön rajoittamiseen;

Suojatoimet

22.  toteaa, että reaaliaikainen estäminen voi vaikuttaa perusoikeuksiin, jos se tekee lailliseen sisältöön pääsystä poikkeuksellisesti mahdotonta; korostaa, että siksi tarvitaan suojatoimia, joilla varmistetaan, että oikeudellisessa kehyksessä löydetään oikea tasapaino täytäntöönpanotoimien tehokkuuden ja kolmannen osapuolen oikeuksien suojelutarpeen välillä; katsoo tässä yhteydessä, että täytäntöönpanotoimenpiteiden, joilla suojellaan suorana lähetettävää sisältöä, olisi oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia erityisesti pienten yritysten, pk-yritysten ja startup-yritysten kannalta ja niihin olisi sisällyttävä tehokkaiden oikeussuojakeinojen tarjoaminen, asianmukaiset tiedot väitetystä rikkomuksesta asianomaisille palveluntarjoajille ja internetin käyttäjille sekä riittävät takeet perusoikeuksien suojelusta ja henkilötietojen suojasta;

Urheilutapahtumien järjestäjien lähioikeudet ja sui generis -oikeudet

23.  panee merkille, että unionin lainsäädännössä ei säädetä urheilutapahtumien järjestäjiin sovellettavasta tekijänoikeutta koskevasta lähioikeudesta mutta että eräät jäsenvaltiot ovat ottaneet lainsäädännössään käyttöön erityisiä urheilutapahtumien järjestäjien oikeuksia, kuten uuden tekijänoikeutta koskevan lähioikeuden;

24.  katsoo, että uuden oikeuden säätäminen unionin oikeudessa urheilutapahtumien järjestäjiä varten ei ole ratkaisu ongelmiin, joita aiheutuu järjestäjien nykyisten oikeuksien vaikuttavan ja oikea-aikaisen täytäntöönpanon puutteesta;

Muut toimenpiteet

25.  kehottaa vahvistamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten, oikeudenhaltijoiden ja välittäjien välillä; kehottaa lisäksi komissiota tukemaan toimivaltansa puitteissa jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä parantaa olemassa olevaa infrastruktuuria ja nykyisiä toimenpiteitä;

Viimeiset näkökohdat

26.  katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia;

o
o   o

27.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle.

(1) EUVL L 130, 17.5.2019, s. 92.
(2) EUVL C 108, 26.3.2021, s. 231.
(3) EUVL L 130, 17.5.2019, s. 82.
(4) EUVL L 168, 30.6.2017, s. 1.
(5) EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45.
(6) EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
(7) EUVL L 167, 22.6.2001, s. 10.
(8) EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
(9) EUVL L 63, 6.3.2018, s. 50.
(10)Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0273.


PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE:

PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET

A.  PYYDETYN EHDOTUKSEN PERIAATTEET JA TAVOITTEET

Unionin nykyistä oikeudellista kehystä olisi muutettava, jotta suoriin urheilutapahtumiin liittyvät oikeudet saatetaan asianmukaisen ja tehokkaan oikeussuojan piiriin. Tämä saadaan aikaan ottamalla huomioon seuraavat tavoitteet ja periaatteet:

–  parannetaan ja tehostetaan nykyistä unionin lainsäädäntökehystä, joka koskee suorien urheilutapahtumien teollisoikeuksien täytäntöönpanoa ottaen huomioon tapahtumien erityisluonteen ja erityisesti niiden lyhytaikaisen arvon, jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen mukaisesti;

–  otetaan käyttöön unionin tason järjestelmä, jolla asetetaan yhteiset perusteet ”luotettavien ilmoittajien” sertifioimiseksi;

–  selkeytetään voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyväksytään konkreettisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan suoraa urheilutapahtumaa koskevan laittoman sisällön, mukaan lukien sertifioidun luotettavan ilmoittajan ilmoittama suoraa urheilutapahtumaa koskeva laiton sisältö, välitön poistaminen tai siihen pääsyn estäminen verkossa, jotta voidaan torjua tehokkaasti suorien urheilutapahtumien laitonta lähettämistä; ymmärretään, että ’viipymättä’ tarkoittaa välittömästi tai mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään 30 minuutin kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta oikeudenhaltijoilta tai sertifioiduilta luotettavilta ilmoittajilta;

–  korostetaan, että välittäjien olisi asetettava tunne liiketoimintasi ja asiakkaasi ‑velvoitteita, joilla estetään heidän palvelujensa väärinkäyttö urheilutapahtumien laittoman suoratoiston helpottamiseksi; kehottaa sen vuoksi komissiota ehdottamaan tällaisia velvoitteita tulevassa digitaalisia palveluja koskevassa säädöksessä;

–  yhdenmukaistetaan tarpeen mukaan entisestään menettelyjä ja korjaavia toimenpiteitä unionissa täytäntöönpanotoimenpiteiden tehokkuuden parantamiseksi ja vahvistamiseksi, myös rajatylittävissä tapauksissa, rajoittamatta kuitenkaan unionin yleisen kehyksen soveltamista;

–  arvioidaan olemassa olevia täytäntöönpanotoimenpiteitä niiden parantamiseksi ja suoraa urheilutapahtumaa koskevan laittoman sisällön välittömän poistamisen mahdollistamiseksi, mukaan lukien sertifioidun luotettavan ilmoittajan ilmoittama suoraa urheilutapahtumaa koskeva laiton sisältö;

–  yhdenmukaistetaan toistuvien, jo todettujen loukkausten yhteydessä sellaisten nopeiden ja mukautettavissa olevien estomenettelyjen käyttö, jotka mahdollistavat laittoman suoran urheilusisällön, mukaan lukien sertifioidun luotettavan ilmoittajan ilmoittama laiton sisältö, välittömän poistamisen tai siihen pääsyn estäminen verkossa reaaliaikaisten kieltomääräysten ja dynaamisten kieltomääräysten mallin pohjalta;

–  varmistetaan, että ehdotetuissa toimenpiteissä otetaan huomioon loukkauksen laajuus, vaikutus ja toistuvuus ja että ne kohdistetaan laittomiin lähetyksiin ja että niiden ulkopuolelle suljetaan amatöörien urheilutapahtumista laittomasti kuvaaman materiaalin tallentaminen ja välittäminen;

–  varmistetaan, että ehdotetut toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja että täytäntöönpanotoimenpiteiden tehokkuus on tasapainossa asianmukaisten kolmannen osapuolen ja myös palveluntarjoajien, kannattajien ja kuluttajien oikeuksien suojelutarpeen kanssa;

–  selvennetään, että vastuuvelvollisuus urheilutapahtumien laittomasta lähettämisestä ei ole kannattajilla ja kuluttajilla;

–  täydennetään lainsäädäntökehyksen mukauttamista muilla kuin lainsäädännöllisillä toimenpiteillä, kuten jäsenvaltioiden viranomaisten, oikeudenhaltijoiden ja välittäjien yhteistyön vahvistamisella.

B.  EHDOTETTAVAT TOIMET

Rajoittamatta sääntöjä, jotka on määrä vahvistaa asiaa koskevassa unionin säädöksessä, jossa vahvistetaan yleiset säännöt laittoman verkkosisällön torjumiseksi, unionin lainsäädäntöön olisi sisällytettävä erityisiä säännöksiä, jotka koskevat urheilutapahtumien järjestäjien oikeuksia ja joiden tarkoituksena on erityisesti

–  täsmentää sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 14 artiklassa tarkoitettua, verkossa toimivaan välittäjään viittaavan ilmaisun ”toimii viipymättä” taustalla olevaa ajatusta siten, että ”viipymättä” katsotaan tarkoittavan välittömästi tai mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään 30 minuutin kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta oikeudenhaltijoilta tai sertifioiduilta luotettavilta ilmoittajilta;

–  laatia yhteinen laatua ja tekniikkaa koskeva unionin luotettavuusstandardi ohjelmistovälineille, joita oikeudenhaltijat, välittäjät ja muut palveluntarjoajat käyttävät suorien urheilutapahtumien laittoman lähettämisen tunnistamiseksi tarkoituksena luoda sertifiointijärjestelmä ”luotettaville ilmoittajille”;

–  säätää, että sertifioidun luotettavan ilmoittajan antamia ilmoituksia pidetään paikkansapitävinä ja luotettavina ja että näin ollen sertifioidun luotettavan ilmoittajan ilmoittama suoraa urheilutapahtumaa koskeva laiton sisältö olisi välittömästi poistettava tai siihen pääsy olisi estettävä verkossa, rajoittamatta kuitenkaan valitus- ja oikeussuojamekanismien täytäntöönpanoa;

–  mahdollistaa suoria urheilutapahtumia koskevan laittoman sisällön välitöntä poistamista koskevat menettelyt edellyttäen, että kyseisen oikeuden omistajuudesta ei ole epäilystä ja että tapahtuman välittämiseen ei ollut lupaa;

–  varmistaa, että välittäjien toteuttamat toimenpiteet ovat tehokkaita, perusteltuja, oikeasuhteisia ja riittäviä, ottaen huomioon rikkomuksen vakavuus ja laajuus varmistamalla esimerkiksi, että laittoman sisällön poistaminen tai siihen pääsyn estäminen ei edellytä sellaisen kokonaisen alustan estämistä, joka sisältää laillisia palveluja;

–  toteuttaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan laillisten keinojen löytämistä urheilusisältöön pääsemiseksi, muun muassa päivittämällä säännöllisesti luetteloa tällaisten keinojen tarjoajista agorateka.eu-sivustolla ja varmistamalla, että katsojille annetaan tietoja tällaisista laillisista keinoista ja siitä, miten näiden keinojen avulla voi käyttää sisältöä, kun estotoimenpiteet pannaan täytäntöön;

–  tarjoaa ja aktiivisesti tukee täytäntöönpanon valvontaa koskevia ratkaisuja, kuten sidosryhmien välisiä yksityisiä sopimuksia; toteaa, että komission olisi tältä osin raportoitava ja arvioitava, onko tarkoituksenmukaista asettaa suoratoistopalvelujen tarjoajille velvoite poistaa välittömästi niiden palveluissa saatavilla olevat laittomat urheilulähetykset tai estää pääsy niihin, ja mitä vaikutuksia tällaisella velvoitteella olisi;

Direktiiviä 2004/48/EY (teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettu direktiivi) olisi muutettava, jotta voidaan

–  ottaa käyttöön asianomaiselle oikeus- tai hallintoviranomaiselle myönnettävä mahdollisuus antaa kieltomääräyksiä, joilla vaaditaan estämään reaaliaikainen pääsy suoraa urheilutapahtumaa koskevaan laittomaan sisältöön tai poistamaan tällainen sisältö;

–  sallia sellaisten kieltomääräysten käyttö, jotka ovat voimassa urheilutapahtuman koko suoran lähetyksen ajan mutta vain kyseisen lähetyksen keston ajan, jolloin pääsy sääntöjä loukkaavalle verkkosivustolle estetään vain tapahtuman aikana; tällaisten kieltomääräysten olisi oltava väliaikaisia;

–  yhdenmukaistaa lainsäädäntöä siten, että suorien urheilutapahtumien osalta voidaan käyttää kieltomääräyksiä, joilla estetään pääsy sekä sääntöjä loukkaavalle verkkosivustolle että mille tahansa muulle verkkosivustolle, joka syyllistyy samaan loukkaukseen, riippumatta käytetystä verkkotunnuksesta tai IP-osoitteesta, ilman, että on tarpeen antaa uutta kieltomääräystä;

–  täsmentää, että laiton sisältö olisi poistettava välittömästi tai mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään 30 minuutin kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta oikeudenhaltijoilta tai sertifioidulta luotetulta ilmoittajalta edellyttäen, että sertifioitu luotettava ilmoittaja tai epäselvissä tapauksessa oikeudenhaltija itse on ilmoittanut lähetyksen laittomuudesta; oikeudenhaltijoille tai sertifioiduille luotettaville ilmoittajille olisi tehtävä selväksi, että heidän on estettävä laillisen sisällön poistaminen; siksi laittomaan sisältöön pääsyn estäminen tai laittoman sisällön poistaminen ei lähtökohtaisesti saisi edellyttää laillisia palveluja ja laillista sisältöä säilyttävän palvelimen käytön estämistä;

–  vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, myös vaihtamalla tietoja ja parhaita käytäntöjä ja luomalla kansallisten viranomaisten aktiivinen ja ajantasainen verkosto; komission olisi arvioitava, tarjoaako täytäntöönpanojärjestelmän puitteissa toimivan riippumattoman hallintoviranomaisen nimittäminen jokaiseen jäsenvaltioon lisäarvoa, erityisesti kun on kyse sääntöjen ripeästä täytäntöönpanosta, kuten suoran urheilusisällön verkkopiratismin tapauksessa;

–  vahvistaa välittäjien ja oikeudenhaltijoiden välistä yhteistyötä, myös edistämällä erityistä ilmoitus- ja toimintamenettelyä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekemistä.

Päivitetty viimeksi: 9. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö