Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0190(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0161/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0161/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/05/2021 - 12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0239

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 41k
Keskiviikko 19. toukokuuta 2021 - Bryssel
Luova Eurooppa -ohjelma ***II
P9_TA(2021)0239A9-0161/2021
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. toukokuuta 2021 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta (14146/1/2020 – C9-0134/2021 – 2018/0190(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (14146/1/2020– C9‑0134/2021),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 6. helmikuuta 2019 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0366),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0161/2021),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 110, 22.3.2019, s. 87.
(2) EUVL C 168, 16.5.2019, s. 37.
(3) EUVL C 108, 26.3.2021, s. 934.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausumat

Edellä mainitun asetuksen johdanto-osan 23 kappaleeseen ja liitteessä I olevan 1 jakson erityistoimia koskevan alakohdan e alakohtaan sekä 7 artiklan 5 kohtaan liittyen ja kuten lainsäädäntövallan käyttäjät ovat 14 päivänä joulukuuta 2020 sopineet, komissio vahvistaa aikovansa käynnistää ehdotuspyyntöjä, jotka koskevat hakemuksia monivuotisiksi toiminta-avustuksiksi, joita Euroopan unionin nuoriso-orkesteri ja muut yhteisöt voivat hakea ja jotka antavat tarvittavaa vakautta kyseisten yhteisöjen toimintaan niiden tarpeita vastaavasti. Ehdotuspyyntöjen edellytyksenä on sellaisten työohjelmien hyväksyminen, joissa esitetään täsmälliset ehdot, kuten ehdotuspyyntöjen aikataulu tai suunniteltujen avustussopimusten kesto. Lisäksi komissio vahvistaa aikovansa käynnistää ensimmäisen tällaisen ehdotuspyynnön vuotuisessa työohjelmassa 2021. Tämän edellytyksenä ovat edellä mainitun asetuksen hyväksyminen ja lopullinen sopimus unionin talousarviosta vuodeksi 2021.

***

Komissio pitää valitettavana, että lainsäädäntövallan käyttäjät päättivät säilyttää Media-logon. Tämä on vastoin laaja-alaista lähestymistapaa, jonka mukaan tulevassa pitkän aikavälin budjetissa ei käytetä ohjelmakohtaisia logoja. Komission tarkoituksena on varmistaa, että eurooppalaiset voivat nähdä unionin yhtenä kokonaisuutena, ja sen vuoksi unionin eri ohjelmissa käytetään samaa EU:n tunnusta. Tunnus on yhteinen kaikille EU:n toimielimille, ja siitä tulee merkittävä osa yksinkertaisia, johdonmukaisia ja sitovia viestintä- ja näkyvyysvaatimuksia eri ohjelmissa. Jotta ohjelmasta päästäisiin yleiseen yhteisymmärrykseen, komissio voi hyväksyä Media-logon säilyttämisen sillä edellytyksellä, että sen käyttö rajoitetaan asianomaisen ohjelmakauden kestoon.

Komissio on edelleen vakuuttunut siitä, että EU:n toimista tiedottaminen ja niiden näkyvyys laajalle yleisölle on tehokkaampaa ilman ohjelmakohtaisia logoja. Komissio on edelleen lainsäätäjien käytettävissä tämän osoittamiseksi hyvissä ajoin ennen neuvotteluja myöhemmistä ohjelmakausista.

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö