Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2116(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0060/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0060/2021

Συζήτηση :

PV 18/05/2021 - 8
CRE 18/05/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2021 - 2
PV 19/05/2021 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0242

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 203kWORD 68k
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες
Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξωτερική μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
P9_TA(2021)0242A9-0060/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2021 σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ (2020/2116(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, και ιδίως τα άρθρα 13 και 14,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων, του 1951 και το πρόσθετο πρωτόκολλο στη σύμβαση αυτή,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966 και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του 1966 και τα οικεία πρωτόκολλα,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων του1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, ιδίως το άρθρο 3, καθώς και το πρωτόκολλο αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού του 1989 και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του 1990 για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών και το Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών από τη γη, τη θάλασσα και τον αέρα, που συμπληρώνουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 3ης Αυγούστου 2015 σχετικά με την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων και των μέσων προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 71/1 της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 72/179 της 19ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την προστασία των μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη το έργο διαφόρων διεθνών μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, και ιδίως της συνέχειας που έδωσε στην περιφερειακή μελέτη σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπό της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, της 8ης Μαΐου 2015, και στην έκθεση σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι των μεταναστών του Μαΐου του 2020, και άλλων ειδικών εισηγητών, στην καθολική περιοδική εξέταση και στο έργο άλλων οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες και τις εκθέσεις του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR), περιλαμβανομένων των προτεινόμενων αρχών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στα διεθνή σύνορα και της έκθεσης σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών υπό καθεστώς διέλευσης,

–  έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση και το Παγκόσμιο σύμφωνο για τους πρόσφυγες που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2018,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σημείωμα καθοδήγησης σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών της 26ης Μαΐου 2020 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους και του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές της Ντάκα για την υπεύθυνη πρόσληψη και απασχόληση των μεταναστών εργαζομένων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 79 και 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που υπέβαλε η Επιτροπή στις 23 Σεπτεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024, και το προσαρτημένο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024, όπως συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο στις 17 Νοεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 25ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024» (JOIN(2020)0005),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2011, με τίτλο «Η Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας (ΣΠΜΚ)» (COM(2011)0743),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2016)0385),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2014, σχετικά με μια προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ (SWD(2014)0152),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο (COM(2020)0609),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Μάλτας από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου, της 3ης Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 25ης Νοεμβρίου 2020, για το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων III: ένα φιλόδοξο όραμα για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ (SWD(2020)0284),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 9ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική» (JOIN(2020)0004),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία μεταξύ του Αφγανιστάν και της ΕΕ για κοινή πορεία ΕΕ-Αφγανιστάν σε θέματα μετανάστευσης, η οποία υπεγράφη στις 3 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη άλλες άτυπες ρυθμίσεις, ιδίως εκείνες με την Γκάμπια (ορθές πρακτικές για την ταυτοποίηση και την επιστροφή, που τέθηκαν σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2018), το Μπανγκλαντές (βασικές οδηγίες επιχειρήσεων, που συμφωνήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2017), την Αιθιοπία (διαδικασίες υποδοχής, που συμφωνήθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου 2018), τη Γουινέα (ορθές πρακτικές, σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2017) και την Ακτή Ελεφαντοστού (ορθές πρακτικές, σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2018),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 25ης Οκτωβρίου 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες(2), της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(3), το ψήφισμα της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(4), και το ψήφισμα της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες εκθέσεις οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών σε ό, τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τον ορισμό και την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής» (C(2020)6470),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0060/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο που ενισχύεται από την παγκοσμιοποίηση, τις αυξανόμενες συγκρούσεις, τις ανισότητες, την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταδιακή και κανονιστική ανάπτυξη των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών εντός του σύγχρονου διεθνούς πλαισίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, αποτελεί πηγή προόδου και συλλογικής υπερηφάνειας για την ανθρωπότητα· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι οι μετανάστες, και ιδίως τα εκτοπισμένα άτομα, παραμένουν μεταξύ των πλέον ευάλωτων και μειονεκτουσών ομάδων παγκοσμίως και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για πολλά άτομα, η μετανάστευση εξακολουθεί να αποτελεί ένα ανθρώπινο ταξίδι που αμαυρώθηκε από την ταλαιπωρία, τις διακρίσεις και τη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στη μεταναστευτική τους διαδρομή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της η μετανάστευση αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί μια πρόκληση, αλλά και ευκαιρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη των οποίων η γεωγραφική θέση τα τοποθετεί στην πρώτη γραμμή φέρουν δυσανάλογο μερίδιο ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη πρέπει να συμβαδίζει με την αλληλεγγύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως περιοχή ιστορικής σημασίας για την αποδημία και τη μετανάστευση και ως μια κοινότητα την οποία ενώνουν οι θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ως ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές σε παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη στήριξη των εκτοπισμένων, την αντιμετώπιση των κινητήριων μοχλών της μετανάστευσης και τη συνεργασία μέσω πολυμερών φόρουμ για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να σέβεται, να προστατεύει και να προάγει τα δικαιώματα των μεταναστών, ιδίως στις εξωτερικές της σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια όλων των μεταναστών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των σχετικών πολιτικών της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μετανάστευση και το σύστημα ασύλου συνεπάγεται την αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος αυτής της εξωτερικής διάστασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κοινή δράση σε επίπεδο ΕΕ και τον ενεργό συντονισμό των δραστηριοτήτων με εξωτερικούς εταίρους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, που εγκρίθηκε στα τέλη Ιουνίου του 2017, υπογραμμίζει ότι η ορθή διαχείριση της μετανάστευσης και της κινητικότητας μπορεί να συμβάλει θετικά στη χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με την Ατζέντα 2030·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και/ή του δικαίου προσφύγων, όπως η μη επαναπροώθηση, οι απωθήσεις και οι βίαιες επιθέσεις εναντίον μεταναστών, η αυθαίρετη και επ’ αόριστον κράτηση υπό απάνθρωπες συνθήκες, η εκμετάλλευση, τα βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της εξαφάνισης και του θανάτου, καταγράφονται όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων και στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να σέβονται το δίκαιο της Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, το ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις ανθρωπιστικές υποχρεώσεις τους και τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη αναλάβει δράση σε αποδεδειγμένες ή εικαζόμενες υποθέσεις απωθήσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσωση στη θάλασσα συνιστά νομική υποχρέωση που υπαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο, ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 98 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που απαιτεί να παρέχεται βοήθεια σε κάθε άτομο που κινδυνεύει στη θάλασσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης των συνόρων και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ποινικοποίηση των μεταναστών, ούτε όσων τους βοηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να χρησιμοποιήσουν το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/90/ΕΚ(8) (οδηγία για την υποβοήθηση)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας (ΣΠΜΚ) του 2011 αναφέρεται σε μια προσέγγιση με επίκεντρο τη μετανάστευση, στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρείται ότι κατέχουν κεντρική θέση, με στόχο την ενίσχυση του «σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στις χώρες διέλευσης και προορισμού»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση, η οποία βασίζεται στις αρχές της ΣΠΜΚ, τονίζει ότι τα ζητήματα μετανάστευσης βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο αυτό απαιτεί εντατικότερη συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως με τις χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας, μέσω «εταιρικών σχέσεων» που αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνεργασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης, στην αποτελεσματική πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και στην επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών, μεταξύ άλλων με θετικά και αρνητικά κίνητρα που απορρέουν από διαφορετικά στοιχεία πολιτικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής γειτονίας, της αναπτυξιακής βοήθειας, του εμπορίου, της κινητικότητας, της ενέργειας, της ασφάλειας και των ψηφιακών πολιτικών, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την επίτευξη του ίδιου στόχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι ανάλογες «εταιρικές σχέσεις» πρέπει να διαθέτουν σαφή νομική βάση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της του 2016, περιέγραψε τρεις κύριους στόχους για τη συνεργασία με τρίτες χώρες: διάσωση ζωών στη Μεσόγειο Θάλασσα, αύξηση του ποσοστού επιστροφών στις χώρες καταγωγής και διέλευσης και παροχή στους μετανάστες και τους πρόσφυγες της δυνατότητας να παραμένουν στον τόπο καταγωγής τους και να αποφεύγουν επικίνδυνα ταξίδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση του 2016 αναφέρει την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης ως προτεραιότητα για την Ένωση και εισάγει την προσέγγιση «λιγότερα έναντι λιγότερων», σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή εκφράζει την προθυμία της να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία και τα μέσα της ΕΕ, με εξαίρεση την ανθρωπιστική βοήθεια, ως κίνητρα για την επίτευξη συνεργασίας από τρίτες χώρες στον τομέα της επανεισδοχής και του ελέγχου των συνόρων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών αποτελεί κοινή πρόκληση που απαιτεί συνεργασία και συντονισμό με τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών μέσω στοχευμένων εταιρικών σχέσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, στο πλαίσιο ευρύτερων εταιρικών σχέσεων με τις κυριότερες τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι απαραίτητη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταναστευτικές οδοί αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από δίκτυα εμπορίας ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες και τα κορίτσια, τα οποία αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και υφίστανται βία και εκμετάλλευση κατά μήκος της μεταναστευτικής οδού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας, των μεταναστών, των προσφύγων και των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, η ΕΕ και ορισμένα μεμονωμένα κράτη μέλη έχουν πολλαπλασιάσει τον αριθμό των άτυπων συμφωνιών και ρυθμίσεων με τρίτες χώρες, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων τους όσον αφορά τον έλεγχο και τη διαχείριση των συνόρων, καθώς και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω συμφωνίες και ρυθμίσεις καλύπτουν επίσης την αποτελεσματική επιστροφή και επανεισδοχή με τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δηλώσεων για τη μετανάστευση, των μνημονίων συμφωνίας, της κοινής πορείας σε θέματα μετανάστευσης, των τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών και των ορθών πρακτικών καθώς και των συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως συμβαίνει και με τις επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής, οι εν λόγω άτυπες ρυθμίσεις επιβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις των κρατών για επανεισδοχή των υπηκόων τους (ή άλλων) και θεσπίζουν διαδικασίες για την πραγματοποίηση των επιστροφών στην πράξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, η ΕΕ έχει συνάψει τουλάχιστον 11 άτυπες συμφωνίες, αλλά μόνο μία νέα συμφωνία επανεισδοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άτυπες συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών δεν παρέχουν προβλέψιμη πολιτική ή σταθερές και συνεκτικές νομοθετικές διατάξεις-πλαίσιο για την παράτυπη μετανάστευση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της σχετικά με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή επανέλαβε ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις της μετανάστευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και ότι οι ειδικά προσαρμοσμένοι ολοκληρωμένοι και ισόρροποι διάλογοι και εταιρικές σχέσεις για τη μετανάστευση με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη πολύτιμων στόχων και για τις δύο πλευρές, όπως οι κύριοι παράγοντες της μετανάστευσης, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, η στήριξη των προσφύγων που διαμένουν σε τρίτες χώρες και η στήριξη της ορθής διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το νέο σύμφωνο, η δέσμευση σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο είναι θεμελιώδους σημασίας για τη συμπλήρωση των εν λόγω διαλόγων και εταιρικών σχέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, τόνισε ότι, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες, η μετανάστευση θα πρέπει να ενσωματωθεί ως βασικό ζήτημα και να συνδεθεί με άλλες πολιτικές, όπως εκείνες που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία, την ασφάλεια, τις θεωρήσεις, το εμπόριο, τη γεωργία, τις επενδύσεις και την απασχόληση, την ενέργεια, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, καθώς και την εκπαίδευση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024 δεσμεύει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να «υποστηρίξουν την ειδική προστασία που δικαιούνται οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και οι απάτριδες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης προάγει την «προώθηση της πρόσβασης χωρίς διακρίσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης (και επιγραμμικά), και ανάπτυξη της ικανότητας των επαγγελματιών να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των (...) μεταναστών [και] προσφύγων» και την «στήριξη μιας προσέγγισης, στη διαχείριση της μετανάστευσης, η οποία βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ικανότητα των κρατών της κοινωνίας των πολιτών και των εταίρων του ΟΗΕ να εφαρμόσουν την προσέγγιση αυτή»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 48 % του προσφυγικού πληθυσμού στον κόσμο και υψηλό ποσοστό ευάλωτων αιτούντων άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων ΙΙΙ δεσμεύει την ΕΕ να διασφαλίσει ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών μεταναστριών γίνονται πλήρως σεβαστά μέσω μεταναστευτικών πολιτικών, προγραμμάτων και νομοθεσιών που συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου, και ότι η διαχείριση της μετανάστευσης που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου ενισχύεται σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές που συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου θα διασφαλίσουν την πραγμάτωση των δικαιωμάτων γυναικών, των κοριτσιών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς και την προστασία από ενδεχόμενη βία, παρενόχληση, βιασμό και εμπορία ανθρώπων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών έχει σημειώσει τις αδυναμίες στην προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση λόγω της έλλειψης διαφάνειας και σαφήνειας που την χαρακτηρίζουν, καθώς και για το αδύναμο καθεστώς πολλών από τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σε αυτό το πλαίσιο, οι οποίες, κατά την άποψή του, στερούνται εν γένει μέτρων παρακολούθησης και λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας έχουν οδηγήσει σε πρόσθετα οφέλη για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή την ανάπτυξη, ενώ η εν γένει εστίαση στην ασφάλεια και η έλλειψη συνοχής που παρατηρείται, συνολικά, στις πολιτικές κατά την εν λόγω προσέγγιση δημιουργούν τον κίνδυνο τα οποιαδήποτε οφέλη προκύπτουν από τα έργα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα αναπτυξιακά έργα να επισκιάζονται, ενδεχομένως, από τις δευτερογενείς επιπτώσεις των πολιτικών που επικεντρώνονται περισσότερο στην ασφάλεια·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν προειδοποιήσει ότι η πανδημία COVID-19 έχει σοβαρές και δυσανάλογες επιπτώσεις στους μετανάστες και τις οικογένειές τους παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καλέσει τα κράτη να προστατεύσουν τα δικαιώματα των μεταναστών και των οικογενειών τους, ανεξάρτητα από το καθεστώς μετανάστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει παρατείνει την περίοδο εξέτασης των αιτήσεων ασύλου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας και του δικαιώματος στην εργασία είναι καίριας σημασίας για να μπορέσουν οι μετανάστες να καταστούν αυτόνομοι και συμβάλλει στην περαιτέρω ένταξή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδοπεριφερειακή μετανάστευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο αυτών των διασυνοριακών οικονομικών συμπεριφορών·

I.Το πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής και η εξωτερική του διάσταση

1.  τονίζει ότι, παράλληλα με την υποχρέωσή τους, βάσει της Συνθήκης, να υπερασπίζονται τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις της, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι των υπηκόων τρίτων χωρών όταν συνεργάζονται για τη μετανάστευση με τρίτες χώρες και άλλους μη ενωσιακούς φορείς·

2.  τονίζει ότι οι υποχρεώσεις αυτές απαιτούν όχι μόνο την αναγνώριση της εφαρμοσιμότητας των σχετικών προτύπων, αλλά και την κατάλληλη επιχειρησιακή εφαρμογή μέσω λεπτομερών και ειδικών μέσων που επιτρέπουν αποτελεσματική προστασία και διασφαλίσεις στην πράξη, καθώς και μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κύκλο της μεταναστευτικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις μετανάστριες και τα ασυνόδευτα παιδιά·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων που ταξιδεύουν μέσω παράτυπων μεταναστευτικών οδών και την έλλειψη προστασίας τους· επισημαίνει ιδίως την έλλειψη αποτελεσματικής παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων από τους οργανισμούς της ΕΕ και τα κράτη μέλη σχετικά με την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού·

4.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 και το άρθρο 21 ΣΕΕ και τον Χάρτη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ, πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των εξωτερικών και εξωεδαφικών δράσεών τους, των συμφωνιών και της συνεργασίας στους τομείς της μετανάστευσης, των συνόρων και του ασύλου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή, του δικαιώματος στην ελευθερία, του δικαιώματος στο άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της μεμονωμένης εξέτασης κάθε αίτησης ασύλου με παροχή των κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, του δικαιώματος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ασφάλεια, της προστασίας από την αναγκαστική εξαφάνιση, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας, της προστασίας των δεδομένων, της προστασίας σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης, του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία, στην ελευθερία των πεποιθήσεων, της σκέψης, και της συνείδησης, και της υποχρέωσης να εκλαμβάνεται ως πρωτεύων μέλημα το συμφέρον του παιδιού, όπως και να υιοθετείται μια προσέγγιση που συνυπολογίζει τη διάσταση του φύλου· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να διασφαλίζουν την απαγόρευση των διακρίσεων και διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής, καθώς και το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, και να αποτρέπουν τον διαχωρισμό των παιδιών από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους·

5.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Επιτροπή δεν έχει αξιολογήσει ακόμη τον αντίκτυπο της εφαρμογής των διαδοχικών πλαισίων πολιτικής της για τη μετανάστευση, ιδίως της ΣΠΜΚ και του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης, στα ανθρώπινα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα της συνεργασίας της ΕΕ για τη μετανάστευση με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της υποστήριξης της ΕΕ στις συνοριοφυλακές και τις δυνάμεις ασφαλείας των χωρών εταίρων· επιμένει στην ανάγκη διενέργειας μιας τέτοιας αξιολόγησης με συστηματικό τρόπο και σε ολοκληρωμένη, χωρίς αποκλεισμούς και δημόσια μορφή, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  σημειώνει με ανησυχία την απουσία επιχειρησιακών μηχανισμών, μηχανισμών υποβολής εκθέσεων, μηχανισμών παρακολούθησης, αξιολόγησης και λογοδοσίας για μεμονωμένες υποθέσεις για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων, καθώς και την έλλειψη αποτελεσματικών ένδικων μέσων για τα πρόσωπα των οποίων τα δικαιώματα εικάζεται ότι παραβιάζονται ως συνέπεια της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες, ιδίως στην περίπτωση άτυπων συμφωνιών και οικονομικής συνεργασίας·

7.  επαναλαμβάνει ότι για να λειτουργήσει σωστά η πολιτική της Ένωσης για τη μετανάστευση, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την εξωτερική συνεργασία της με τις χώρες προέλευσης και να εργαστεί για να διασφαλίσει τη βιώσιμη και αποτελεσματική επανεισδοχή των επαναπατριζόμενων· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες επανεισδοχής και οι συμφωνίες συνεργασίας για τη διαχείριση των συνόρων συνάπτονται μόνο με τρίτες χώρες που δεσμεύονται ρητά να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης και των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η συνεργασία αυτή δεν οδηγεί σε παραβιάσεις των εν λόγω δικαιωμάτων και προσφέρει επιχειρησιακά μέσα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λογοδοσίας σε περίπτωση παραβιάσεων·

8.  σημειώνει ότι έως σήμερα η ΕΕ έχουν συνάψει 18 επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής και ότι οι περισσότερες από αυτές περιλαμβάνουν την επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών σε χώρα διέλευσης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι επιστροφές στις χώρες διέλευσης ενέχουν τον κίνδυνο πιθανής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των επαναπατριζόμενων· υποστηρίζει τη σύσταση που διατυπώθηκε στην αξιολόγηση των συμφωνιών επανεισδοχής της ΕΕ από την Επιτροπή το 2011, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα πρέπει πάντα να προσπαθεί κατ’ αρχήν να επιτρέπει την επανεισδοχή ενός προσώπου στη χώρα καταγωγής του, στον βαθμό που το επιτρέπουν οι περιστάσεις·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διαφανή εκτίμηση κινδύνων, η οποία να διενεργείται από ανεξάρτητους φορείς και εμπειρογνώμονες της ΕΕ, όπως ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σχετικά με τον αντίκτυπο οποιασδήποτε επίσημης, ανεπίσημης ή οικονομικής συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες στα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην σχετική περιοχή και στα μέλη της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων αυτών, και στο μέτρο του δυνατού, την εκτίμηση κινδύνου για τον αντίκτυπο που θα έχει μια τέτοια συνεργασία στον ευρύτερο πληθυσμό της χώρας που επηρεάζεται από αυτήν ως προς την πρόσβαση σε δικαιώματα, τη συμβολή στην ανθρώπινη ασφάλεια και ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής για τους οργανισμούς της ΕΕ και τα κράτη μέλη πριν από την έναρξη συνεργασίας με τρίτες χώρες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη επαγρύπνηση σε σχέση με χώρες που βιώνουν εν εξελίξει ή παγωμένες συγκρούσεις και αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τυχόν συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες θεσμοθετείται πλήρως, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης των συμφωνιών με τρίτες χώρες·

10.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ανεξάρτητο, διαφανή και αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης βάσει του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος να περιλαμβάνει περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή επίσημων, ανεπίσημων και οικονομικών συμφωνιών με τρίτες χώρες που μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων και το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα αυτά σε τρίτες χώρες, όπως οι εταιρικές σχέσεις για τη μετανάστευση, οι συμφωνίες επανεισδοχής και η διεθνής συνεργασία για τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης στόχευσης των προκλήσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση και την εκτόπιση πληθυσμού· τονίζει ότι ένας τέτοιος μηχανισμός παρακολούθησης πρέπει να είναι συμμετοχικός και δημόσιος· επιμένει στην ανάγκη να εξασφαλιστούν μέσα, ώστε η κοινωνία των πολιτών και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς να είναι σε θέση να συμβάλλουν στο έργο του μηχανισμού· τονίζει ότι ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση της λογοδοσίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των απωθήσεων που παραβιάζουν την αρχή της μη επαναπροώθησης· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό παρακολούθησης ο οποίος θα ενσωματώνει δεόντως τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων στη σχετική συμφωνία, ρύθμιση ή δράση· τονίζει την ανάγκη διασφάλισης κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημοκρατικής εποπτείας·

11.  καλεί την ΕΕ να εξετάσει μέσα για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των προσώπων που θίγονται από μέτρα εφαρμογής της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών στον τομέα της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου και προσβάσιμου μηχανισμού για την υποβολή καταγγελιών· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι όσοι ενδέχεται να υποστούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική έννομη προστασία και, ως εκ τούτου, να μπορούν να λάβουν επανόρθωση ή αποζημίωση·

12.  σημειώνει ότι η εφαρμογή και η χρηματοδότηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση ανατίθεται σε διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής και ενσωματώνεται στις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και στην αναπτυξιακή και εξωτερική πολιτική· σημειώνει με ανησυχία ότι αυτή η ανάμιξη εκτελεστικών αρμοδιοτήτων έχει δημιουργήσει έλλειψη επαρκούς και συνεκτικής εποπτείας των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, γεγονός που θα επέτρεπε στο Κοινοβούλιο να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο επί της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση· επιμένει στη σημασία της διασφάλισης συνοχής, συνεργειών και συμπληρωματικότητας, προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων εργαλείων·

13.  υπογραμμίζει τις πρακτικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από τον αυξανόμενο αριθμό, και ως εκ τούτου τον εξωδικαστικό χαρακτήρα, των άτυπων ρυθμίσεων για την επιστροφή και την επανεισδοχή, οι οποίες συνάπτονται χωρίς δέοντα δημοκρατικό έλεγχο και κοινοβουλευτική εποπτεία, και δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο· σημειώνει ότι τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο εξαρτώνται εγγενώς από τη δυνατότητα αξιολόγησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από δικαστήριο· παροτρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την έναρξη ή την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και, κατά συνέπεια, να υπογράψει συμφωνίες επανεισδοχής, να δώσει προτεραιότητα στη σύναψη επίσημων συμφωνιών επανεισδοχής, διασφαλίζοντας έτσι τον πλήρη σεβασμό του άρθρου 218 παράγραφος 6 τς ΣΛΕΕ, και να διασφαλίσει ότι οι επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής της ΕΕ αποκλείουν τις άτυπες συμφωνίες· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει τις άτυπες συμφωνίες που περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, όπως η επανεισδοχή, και ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω δράση, μεταξύ άλλων και να αναστείλει τις συμφωνίες αυτές, εάν φαίνονται να είναι ασύμβατες με τις Συνθήκες· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα γενικό πλαίσιο για την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών συμφωνιών επανεισδοχής της ΕΕ και τη συμπερίληψη ειδικών διατάξεων σε αυτές·

II. Συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι φορείς της ΕΕ που εφαρμόζουν την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική

14.  σημειώνει τον αυξημένο ρόλο του Frontex στην πρακτική και επιχειρησιακή συνεργασία με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επιστροφή και την επανεισδοχή, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, την παροχή κατάρτισης, επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στις αρχές τρίτων χωρών για τους σκοπούς της διαχείρισης των συνόρων και του ελέγχου των συνόρων, τη διεξαγωγή επιχειρήσεων ή κοινών επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ ή στο έδαφος τρίτων χωρών και την τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων και επιχειρησιακού προσωπικού σε τρίτες χώρες· ζητεί την αξιολόγηση των αναγκών του Οργανισμού σε τακτική βάση, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ανεξάρτητο, διαφανή και αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Frontex, πέραν του εσωτερικού μηχανισμού υποβολής καταγγελιών που ήδη υπάρχει·

15.  τονίζει τη σημασία των συμφωνιών περί καθεστώτος για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ καθώς και για τη διασφάλιση ενός νομικού πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ του Frontex και των αρχών διαχείρισης των συνόρων τρίτων χωρών· υπενθυμίζει ότι για την ανάπτυξη ομάδων διαχείρισης των συνόρων του Frontex σε τρίτη χώρα όπου τα μέλη των ομάδων θα ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες απαιτούνται ad hoc συμφωνίες περί καθεστώτος, οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση του Κοινοβουλίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δύο συμφωνίες περί καθεστώτος που έχουν συναφθεί μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την επιχειρησιακή εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διαχείρισης των συνόρων, και δεν διασφαλίζουν ότι η υλική στήριξη και κατάρτιση προς τρίτες χώρες δεν παρέχεται σε δράστες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συμφωνίες αυτές επίσης δεν ρυθμίζουν σαφώς τη λογοδοσία για πιθανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ζητεί οποιεσδήποτε μελλοντικές συμφωνίες περί καθεστώτος να περιλαμβάνουν τέτοια μέτρα·

16.  τονίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896(9) απαιτεί από τον Frontex να διασφαλίζει την έγκαιρη, συνεπή, διαφανή, πλήρη και ακριβή υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές του που αφορούν τη συνεργασία με τρίτες χώρες και, ιδίως, εκείνες που αφορούν την τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής σε τρίτες χώρες, την τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί τον Frontex να ενημερώνει τακτικά την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για κάθε δραστηριότητα που συνεπάγεται συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών, και ιδίως όσον αφορά την επιχειρησιακή εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων·

17.  τονίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1240(10) για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης θα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω την ικανότητα της ΕΕ να συντονίζει, να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης που τοποθετούνται σε τρίτες χώρες, της Επιτροπής και των οργανισμών της ΕΕ, για πιο αποτελεσματική ανταπόκριση στις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης· τονίζει ότι ένα από τα κεντρικά καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω ευρωπαϊκού δικτύου είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης των ικανοτήτων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει επειγόντως, μέσω του διοικητικού συμβουλίου, αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα·

18.  υπενθυμίζει ότι άλλοι φορείς της ΕΕ που εφαρμόζουν την εξωτερική πολιτική για τη μετανάστευση στο πλαίσιο, για παράδειγμα, των ναυτικών αποστολών της ΕΕ, δεσμεύονται επίσης από το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, και ότι η διαβίβαση πληροφοριών στις αρχές τρίτων χωρών, οι οποίες τελικά έχουν ως αποτέλεσμα την παράνομη επιστροφή μεταναστών και προσφύγων σε μη ασφαλείς χώρες, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνδράμει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου· τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση δεν θα πρέπει να υποστηρίζει αναχαιτίσεις στη θάλασσα που συνεπάγονται την επιστροφή των ατόμων σε μη ασφαλείς λιμένες·

19.  συνιστά την επέκταση της εντολής, των αρμοδιοτήτων και του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικά την εξωτερική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων με την αποστολή προειδοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις αδυναμιών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει σχετικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές·

20.  επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία ότι δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί η ταυτότητα της πλειονότητας των ατόμων που πεθαίνουν επιχειρώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο· θεωρεί απαραίτητο να θεσπιστεί μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλιστούν ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες ταυτοποίησης, και να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για όσους έχασαν τη ζωή τους καθ’ οδόν προς την ΕΕ, καθώς και για τα υπάρχοντά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα, προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες στην οικογένεια και στους συγγενείς τους και να διευκολύνεται ο εντοπισμός των σορών· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αποκτήσουν καλύτερο συντονισμό και να βελτιώσουν την ευρωπαϊκή δράση, προκειμένου να εξασφαλιστούν επαρκείς και αποτελεσματικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης·

III.Συνεργασία της ΕΕ και χρηματοδοτική βοήθεια προς τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης

21.  σημειώνει την αυξανόμενη χρήση, από το 2016, της ενισχυμένης αιρεσιμότητας μεταξύ της αναπτυξιακής συνεργασίας και της διαχείρισης της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων επιστροφών και της επανεισδοχής· υπογραμμίζει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία και βοήθεια της ΕΕ πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο δράσεων που σχετίζονται με το φύλο· τονίζει εν προκειμένω τον ορισμό της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και τις αρχές του ΟΟΣΑ για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας· υπενθυμίζει ότι όπως ορίζεται στο άρθρο 21 ΣΕΕ και στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ πρέπει να έχει ως κύριο στόχο τη μείωση και, μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας, τη μείωση των ανισοτήτων και την καταπολέμηση του αποκλεισμού, την προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι η δράση αυτή, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη σταθερών θεσμών, είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές για την αναπτυξιακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής βοήθειας ή των διμερών ή πολυμερών εταιρικών σχέσεων, δεν αντιβαίνουν στις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ·

22.  ζητεί μια προσέγγιση στην ανθρωπιστική βοήθεια με βάση τις ανάγκες, η οποία θα σέβεται τις ανθρωπιστικές αρχές, το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές δίκαιο προσφύγων· τονίζει επιπλέον ότι η εξάρτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της επείγουσας βοήθειας από τη συνεργασία με την ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης δεν είναι συμβατή με τις ανθρωπιστικές αρχές·

23.  σημειώνει ότι μια πλήρης και δημόσια επισκόπηση της χρηματοδότησης της ΕΕ προς τρίτες χώρες για τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμη· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση σαφούς επισκόπησης όλων των μέσων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, και όλες τις πηγές χρηματοδότησης καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε άλλα πιθανά μέτρα στήριξης που παρέχονται από οργανισμούς της ΕΕ, όπως ο Frontex, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τον θεσμικό ρόλο του ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ·

24.  επισημαίνει τον στόχο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη τρίτων χωρών κατά την ανάπτυξη του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου και των αναγκαίων ικανοτήτων για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε όλες τις πτυχές της, με παράλληλη ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα· τονίζει τη σημασία της διάθεσης σημαντικού μεριδίου της μελλοντικής χρηματοδότησης της ΕΕ για τη μετανάστευση στην κοινωνία των πολιτών, σε μη κυβερνητικές ομάδες και ομάδες σε επίπεδο κοινότητας, καθώς και σε κυβερνητικές, διακυβερνητικές, περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες για την παροχή βοήθειας, την προστασία και την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των μεταναστών, τη στήριξη των εκτοπισμένων ατόμων και των κοινοτήτων υποδοχής τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της ΕΕ προορίζεται για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διεθνούς προστασίας και των μελλοντικών προοπτικών των προσφύγων· ζητεί τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για τη δημιουργία βιώσιμων λύσεων που αντιμετωπίζουν τις τοπικές και περιφερειακές προκλήσεις, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τις δημοκρατικές διαδικασίες και το κράτος δικαίου, την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τα βαθύτερα αίτια της φτώχειας, την απασχόληση των νέων στις χώρες καταγωγής τους, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ισότητα των φύλων, την κλιματική αλλαγή, τις συγκρούσεις, την πρόσβαση σε υπηρεσίες, καθώς και την προώθηση των δικαιωμάτων των προσφύγων και την ενίσχυση της αυτονομίας τους·

25.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά και δημόσια εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων συνεργασίας τα οποία αφορούν τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες και τον αντίκτυπό τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιήθηκε η χρηματοδότηση αυτή από χώρες εταίρους, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στον έλεγχο των κονδυλίων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του καταπιστευματικού ταμείου της Ένωσης για την εξωτερική δράση· ζητεί να δοθεί στο Κοινοβούλιο ένας περισσότερο εξέχων ρόλος στην παρακολούθηση του αντικτύπου της χρήσης των χρηματοδοτικών συνεισφορών της ΕΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες·

26.  πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις εξουσίες του όσον αφορά την εκτέλεση, τον έλεγχο και τον δημοσιονομικό έλεγχο, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τα αναπτυξιακά ταμεία, τα καταπιστευματικά ταμεία, τις διευκολύνσεις και άλλα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ που σχετίζονται με τη μετανάστευση, και να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις χρηματοδότησης της ΕΕ και οι σχετικές πιστώσεις συνάδουν με τις αρχές της Ένωσης περί νομιμότητας και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ(11)·

27.  τονίζει ότι η προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύει για όλους τους πυλώνες του ΜΓΑΔΣ, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης κρίσεων του πυλώνα ταχείας αντίδρασης· τονίζει για άλλη μια φορά ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μετανάστευση στον ΜΓΑΔΣ θα πρέπει ενδεικτικά να είναι 10 %, και ότι οι σχετικές με τη μετανάστευση δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΜΓΑΔΣ θα πρέπει να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της εκτόπισης, καθώς και στη στήριξη της αυξημένης συμμετοχής για τη διευκόλυνση της ασφαλούς, ομαλής, νόμιμης και υπεύθυνης μετανάστευσης, καθώς και στην εφαρμογή προγραμματισμένων και υπό ορθή διαχείριση μεταναστευτικών πολιτικών και διακυβέρνησης· επισημαίνει ότι ο ΜΓΑΔΣ είναι ένα εξωτερικό μέσο και θα πρέπει να υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών, των μέσων και των ταμείων της ΕΕ για τη μετανάστευση· υπογραμμίζει ότι η τελική συμφωνία για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετανάστευση στον ΜΓΑΔΣ θα πρέπει να συντονίζεται οριζόντια με εσωτερικά κονδύλια της ΕΕ, καθώς και με τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις· σημειώνει ότι δράσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση σε καταστάσεις κρίσης μέσω του πυλώνα δράσεων «ταχείας αντίδρασης» θα πρέπει να αφορούν, ιδίως, τις ανάγκες που σχετίζονται με την εκτόπιση πληθυσμού, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης των κοινοτήτων υποδοχής, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τις αντίστοιχες αρχές· επιμένει, εν προκειμένω, στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 θα συνοδεύεται από ένα ισχυρό πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον προσδιορισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μελλοντικών προγραμμάτων συνεργασίας για τη μετανάστευση, προκειμένου να συνδεθεί η εκταμίευση της χρηματοδότησης της ΕΕ με τις υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

IV.Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι στόχοι για τη μετανάστευση

28.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες όσον αφορά τον επιμερισμό της ευθύνης για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία των προσφύγων και τον μετριασμό των πιέσεων στις χώρες υποδοχής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να αυξήσουν τις δεσμεύσεις επανεγκατάστασης, διασφαλίζοντας ότι η επανεγκατάσταση δεν εξαρτάται από τη συνεργασία της χώρας διέλευσης όσον αφορά επανεισδοχή ή έλεγχο των συνόρων, να ενισχύσουν τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς και να αποτρέπουν τις αναγκαστικές επιστροφές προσφύγων από χώρες υποδοχής· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμβάλλουν σε πιο διαρθρωτική και ουσιαστική χρηματοδότηση των κοινοτήτων και των χωρών που φιλοξενούν τους περισσότερους πρόσφυγες· επαναλαμβάνει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής των 23 στόχων του παγκόσμιου συμφώνου για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει τον κατάλληλο έλεγχο της εφαρμογής και των δύο συμφώνων από την ΕΕ·

29.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ακολουθήσουν μια μεταναστευτική πολιτική που θα αντικατοπτρίζει πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, όπως κατοχυρώνονται στις διεθνείς, περιφερειακές και εθνικές νομοθετικές διατάξεις· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τρίτες χώρες σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών ως μια αναπόσπαστη διάσταση της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει ότι ο σύνδεσμος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μετανάστευσης πρέπει να καλύπτεται επαρκώς στο πλαίσιο των διμερών διαλόγων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις σχετικές χώρες· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις χώρες αυτές να παρακολουθούν στενά τα δικαιώματα των μεταναστών, ιδίως στις χώρες διέλευσης, καθώς και τα δικαιώματα των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων· τονίζει την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας και ενίσχυσης ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης και προστασίας προκειμένου να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποφευχθεί η απώλεια ανθρώπινων ζωών· επιμένει στην ανάγκη προορατικής δραστηριοποίησης της ΕΕ σε χώρες όπου οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις σε επίπεδο κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προστατεύουν τη ζωή των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο που διατρέχουν κίνδυνο, απειλούνται ή ποινικοποιούνται για το νόμιμο έργο τους·

30.  καλεί την ΕΕ να διεξαγάγει παγκόσμια εκστρατεία για την υποστήριξη της επικύρωσης όλων των διεθνών νομικών πράξεων της Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και του πρωτοκόλλου της του 1967· προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν το παράδειγμα προσχωρώντας στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων, καθώς πρόκειται για μία από τις βασικές συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

31.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη στήριξη των εξελίξεων, σε επίπεδο πολιτικής και κανονιστικού πλαισίου, σε σχέση με τα δικαιώματα των μεταναστών σε πολυμερή φόρουμ· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν διεθνείς οργανισμοί, περιφερειακοί φορείς και ΜΚΟ, όπως η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την οικονομική και πολιτική στήριξη προς αυτές τις οργανώσεις και οντότητες·

32.  καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει τη διασπορά, τις πληγείσες κοινότητες, τις οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών, ιδίως εκείνες που διευθύνονται από γυναίκες, και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των έργων που υλοποιούνται σε τρίτες χώρες·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 93.
(2) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 111.
(3) ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 18.
(4) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 47.
(5) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 9.
(6) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 47.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0323.
(8) Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17).
(9) Κανονισμός (EE) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 88).
(11) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 9 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου