Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0289(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0152/2021

Внесени текстове :

A9-0152/2021

Разисквания :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Гласувания :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Приети текстове
PDF 223kWORD 69k
Четвъртък, 20 май 2021 г. - Брюксел
Околна среда: Регламентът от Орхус ***I
P9_TA(2021)0254A9-0152/2021

Изменения, приети от Европейския парламент на 20 май 2021 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета4 беше приет, за да спомогне за осъществяването на задълженията, произтичащи от Конвенцията от Орхус, чрез определяне на правила за прилагането ѝ по отношение на институциите и органите на Съюза.
(2)  Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета4 беше приет, за да спомогне за осъществяването на задълженията, произтичащи от Конвенцията от Орхус, чрез определяне на правила за прилагането ѝ по отношение на институциите и органите на Съюза. Следователно с настоящия регламент се изменя Регламент (ЕО) № 1367/2006 с цел прилагане на член 9, параграфи 3 и 4 от Конвенцията.
__________________
__________________
4 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
4 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  В съобщението си от 11 декември 2019 г. до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Европейски зелен пакт“, Комисията се ангажира да предложи преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1367/2006 с цел подобряване на достъпа до административен и съдебен контрол на равнището на ЕС за гражданите и неправителствените организации в областта на околната среда, които имат опасения относно съвместимостта на решенията, оказващи въздействие върху околната среда, със законодателството в същата област. Комисията се ангажира също така да предприеме действия за подобряване на техния достъп до правосъдие пред националните съдилища във всички държави членки; за тази цел тя публикува съобщението „Подобряване на достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда в ЕС и неговите държави членки.
(3)  В съобщението си от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт Комисията се ангажира да предложи преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1367/2006 с цел подобряване на достъпа до административен и съдебен контрол на равнището на ЕС за гражданите и неправителствените организации в областта на околната среда, които имат специфични опасения относно съвместимостта на административните актове, оказващи въздействие върху околната среда, със законодателството в същата област. Комисията се ангажира също така да предприеме действия за подобряване на техния достъп до правосъдие пред националните съдилища във всички държави членки; за тази цел тя публикува съобщението си от 14 октомври 2020 г. относно подобряване на достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда в ЕС и неговите държави членки, в което потвърждава, че „достъпът до правосъдие по въпросите на околната среда – както чрез Съда на ЕС з, така и чрез националните съдилища в качеството им на съдилища на Съюза – е важна мярка за подкрепа при осъществяването на прехода към Европейския зелен пакт и средство за засилване на позициите на гражданското общество като пазител на демократичното измерение“.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3a)  В член 9, параграф 4 от Конвенцията от Орхус се определя, че съдебните производства по член 9, параграф 3 от Конвенцията не следва да бъдат възпрепятстващо скъпи. За да се гарантира, че съдебните производства по член 12 от Регламент (EО) № 1367/2006 не са възпрепятстващо скъпи и че разноските са предвидими за заявителя, институциите или органите на Съюза следва да отправят разумни искания за разноски при спечелване на делото.
__________________
Съобщение на Комисията от 4 април 2019 г. „Преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда Европа, която защитава своите граждани и повишава качеството им на живот“ и Съобщение на Комисията от 14 октомври 2020 г. „Подобряване на достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда в ЕС и неговите държави членки“.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Като се имат предвид разпоредбите на член 9, параграф 3 от Конвенцията от Орхус, както и опасенията, изразени от Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус5, правото на Съюза следва да бъде приведено в съответствие със заложените в конвенцията разпоредби за достъп до правосъдие по въпроси на околната среда по начин, който е съвместим с основните принципи на правото на Съюза и с неговата система за съдебно преразглеждане.
(4)  Като се имат предвид разпоредбите на член 9, параграфи 3 и 4 от Конвенцията от Орхус, както и съветът на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус, правото на Съюза следва да бъде приведено в съответствие със заложените в конвенцията разпоредби за достъп до правосъдие по въпроси на околната среда по начин, който е съвместим с основните принципи на правото на Съюза, включително неговите Договори, и с неговата система за съдебно преразглеждане. Регламент (ЕО) № 1367/2006 следва да бъде съответно изменен.
__________________
__________________
5 Вж. заключенията на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус по дело ACCC/C/2008/32 на адрес: https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.
5 Съвет на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус по дела ACCC/M/2017/3 и ACCC/C/2015/128, налични на адрес: https://unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3_european-union and https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  В член 9, параграф 3 от Конвенцията от Орхус се посочва, че в рамките на своето национално законодателство всяка страна осигурява на засегнатите представители на обществеността, които отговарят на критериите, определени в националното право, достъп до административни или други съдебни процедури за оспорване на материалната или процесуална законосъобразност на всяко решение, действие или пропуск, които нарушават разпоредбите на националното законодателство, касаещо околната среда. Административната процедура за преглед съгласно Регламента относно Конвенцията от Орхус допълва цялостната система на Съюза за административен и съдебен контрол, която позволява на гражданите да изискат преглед на административни актове чрез преки съдебни жалби на равнището на Съюза, а именно съгласно член 263, параграф 4 от ДФЕС, а в съответствие с член 267 от ДФЕС – чрез националните съдилища, които са неразделна част от системата на Съюза съгласно Договорите.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Фактът, че вътрешното преразглеждане, предвидено в Регламент (ЕО) № 1367/2006, е ограничено до административни актове от индивидуален характер, е основната пречка пред неправителствените организации в областта на околната среда, които се стремят да получат достъп до вътрешно преразглеждане съгласно член 10 от посочения регламент и по отношение на административните актове от по-широк характер. Поради това е необходимо обхватът на вътрешната процедура за преразглеждане, предвидена в посочения регламент, да се разшири така, че да бъдат включени незаконодателните актове от общ характер.
(5)  Фактът, че вътрешното преразглеждане, предвидено в Регламент (ЕО) № 1367/2006, е ограничено до административни актове от индивидуален характер, представляваше главното основание за недопустимост на неправителствените организации в областта на околната среда, които се стремят да получат достъп до вътрешно преразглеждане съгласно член 10 от посочения регламент и по отношение на административните актове от по-широк характер. Поради това е целесъобразно обхватът на вътрешната процедура за преразглеждане, предвидена в посочения регламент, да се разшири така, че да бъдат включени незаконодателните актове от общ характер.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Определението на понятието „административен акт“ за целите на Регламент (ЕО) № 1367/2006 следва да включва и незаконодателните актове. Възможно е обаче незаконодателните актове да съдържат мерки за изпълнение на национално равнище, срещу които неправителствените организации в областта на околната среда могат да получат съдебна защита, включително пред Съда на ЕС, чрез процедура за преюдициално заключение съгласно член 267 от ДФЕС. Поради това е целесъобразно от обхвата на вътрешното преразглеждане да бъдат изключени онези разпоредби от незаконодателните актове, за които съгласно правото на Съюза се изискват мерки за изпълнение на национално равнище.
(6)  Определението на понятието „административен акт“ за целите на Регламент (ЕО) № 1367/2006 следва да включва и незаконодателните актове. Възможно е обаче незаконодателните актове да съдържат мерки за изпълнение на национално равнище, срещу които може да бъде получена съдебна защита, включително пред Съда на ЕС, чрез процедура за преюдициално заключение съгласно член 267 от ДФЕС.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  В интерес на правната сигурност, за да може разпоредбите да бъдат изключени от понятието „административен акт“, съгласно правото на Съюза трябва изрично да се изисква приемането на актове за изпълнение за тези разпоредби.
заличава се
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Приложното поле на Регламент (ЕО) № 1367/2006 обхваща актовете, приети съгласно законодателството в областта на околната среда. В същото време обаче член 9, параграф 3 от Конвенцията от Орхус обхваща оспорването на актове, които „нарушават“ законодателството в областта на околната среда. Поради това е необходимо да се поясни, че следва да се извършва вътрешно преразглеждане, за да се провери дали даден административен акт нарушава законодателството в областта на околната среда.
(9)  Приложното поле на Регламент (ЕО) № 1367/2006 обхваща актовете, приети съгласно законодателството в областта на околната среда. Член 9, параграф 3 от Конвенцията от Орхус обхваща оспорването на актове или пропуски, които „нарушават“ законодателството в областта на околната среда. Поради това е необходимо да се поясни, в съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС, че следва да се извършва вътрешно преразглеждане, за да се провери дали даден административен акт нарушава законодателството в областта на околната среда по смисъла на член 2, параграф 1, буква е).
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Когато се преценява дали даден административен акт съдържа разпоредби, които поради своите последици биха могли да нарушават законодателството в областта на околната среда, е необходимо да се вземе под внимание дали тези разпоредби биха имали неблагоприятно въздействие върху постигането на целите на политиката на Съюза в областта на околната среда, определени в член 191 от ДФЕС. В резултат на това механизмът за вътрешно преразглеждане следва да обхваща и актовете, приети в изпълнение на политики, различни от политиката на Съюза в областта на околната среда.
(10)  Когато се преценява дали даден административен акт съдържа разпоредби, които биха могли да нарушават законодателството, свързано с околната среда по смисъла на член 2, параграф 1, буква е), е необходимо да се вземе под внимание, в съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС, дали тези разпоредби биха имали неблагоприятно въздействие върху постигането на целите на политиката на Съюза в областта на околната среда, определени в член 191 от ДФЕС. Когато случаят е такъв, механизмът за вътрешно преразглеждане следва да обхваща и актовете, приети в изпълнение на политики, различни от политиката на Съюза в областта на околната среда.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10a)  С оглед на член 263, първа алинея от ДФЕС, съгласно тълкуванието на Съда на ЕС, се счита, че даден акт има външни последици и следователно може да бъде предмет на искане за преразглеждане, ако е предназначен да породи правно действие спрямо трети страни. Следователно административни актове, като например назначения или подготвителни актове, които не пораждат правни последици по отношение на трети страни и за които не може да се счита, че имат външно действие, в съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС, не следва да представляват административни актове съгласно Регламент (ЕО) № 1367/2006.
__________________
Решение на Съда от 3 октомври 2013 г., Inuit Tapiriit Kanatami и други/Парламент и Съвет, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, т. 56.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)
(10б)  За да се осигури правна съгласуваност, се счита, че даден акт има правно действие и следователно може да бъде предмет на искане за преразглеждане в съответствие с член 263, първа алинея от ДФЕС съгласно тълкуванието на Съда на ЕС1a. Когато за даден акт се счита, че има правно действие, той може да бъде предмет на искане за преразглеждане, независимо от неговата форма, тъй като правно обвързващият му характер се разглежда във връзка с неговите последици, цели и съдържание.
__________________
Решение на Съда на ЕС от 29 януари 2021 г., ClientEarth/ЕИБ, T-9/19, ECLI:EU:T:2021:42, т. 149 и 153. Вж. също Решение по дело C-583/11, точка 56.
Решения на Съда на ЕС от  10 декември 1957 г., Usines à tubes de la Sarre/Върховен орган, 1/57 и 14/57 ECLI:EU:C:1957:13, стр. 114; от 31 март 1971 г., Комисия/Съвет, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, т. 42; от 16 юни 1993 г., Франция/Комисия, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, т. 9; от 20 март 1997 г., Франция/Комисия, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, т. 22; и от 13 октомври 2011 г., Deutsche Post и Германия / Комисия, C-463/10 P и C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, точка 36.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10 в (ново)
(10в)  Всички процесуални срокове за административен и/или съдебен контрол следва да се прилагат само след като съдържанието на административния акт, който е свързан с основния обществен интерес, защитен от законодателството в областта на околната среда, и вследствие на това е предмет на оспорване, е действително известно на заинтересованите лица, особено в случаите, когато отделният административен акт е остарял. Това е необходимо, за да се избегнат практики, които биха могли да противоречат на член 9 от Конвенцията от Орхус и на съдебната практика на Съда на ЕС, по-специално на решението на Съда от 12 ноември 2019 г. по дело C-261/18, Комисия/Ирландия.
__________________
Решение на Съда от 12 ноември 2019 г., C-261/18, Комисия/Ирландия, ECLI:EU:C:2019:955.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 10 г (ново)
(10г)  Ранните и ефективни средства за участие на обществеността в създаването и приемането на законодателни и незаконодателни актове на Съюза са важни, за да може да се отговори на опасенията на ранен етап и да се прецени дали е необходимо допълнително предложение за хоризонтално подобряване на участието на обществеността.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)  Като се има предвид ключовата роля на неправителствените организации в областта на околната среда за повишаване на осведомеността и предприемане на правни действия, институциите или органите на Съюза следва да гарантират наличието на адекватен достъп до информация, участие и правосъдие.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Съгласно практиката на Съда на ЕС6 неправителствените организации в областта на околната среда, които изискват вътрешно преразглеждане на административен акт, са длъжни да посочат съществените фактически или правни обстоятелства, които пораждат основателни, т.е. сериозни съмнения, когато изказват основанията за своето искане за преразглеждане.
(12)  Съгласно практиката на Съда на ЕС6 страната, която изисква вътрешно преразглеждане на административен акт, е длъжна да посочи съществените фактически или правни обстоятелства, които пораждат основателни, т.е. сериозни съмнения, когато изказва основанията за своето искане за преразглеждане. Това изискване следва да се прилага и съгласно Регламент (ЕО) № 1367/2006.
__________________
__________________
6 Решение на Съда от 12 септември 2019 г., TestBioTech/Комисия, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, точка 69.
6 Решение на Съда от 12 септември 2019 г., Dyson/ Комисия, C-44/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, точка 69, и решение по дело T-9/19.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)  По време на разглеждането на искане за вътрешно преразглеждане други страни, пряко засегнати от въпросното искане, като дружества или публични органи, следва да могат да представят коментари на съответната институция или орган на Съюза в сроковете, определени в Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)
(12б)  Съгласно съдебната практика на Съда на ЕС1a, ако мярка за държавна помощ по член 107 от ДФЕС води до нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда, тази мярка за държавна помощ не може да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар. Комисията следва да установи ясни насоки за улесняване на оценката на съвместимостта на държавната помощ със съответните разпоредби на правото на Съюза, включително правото на Съюза, свързано с околната среда.
_____________
1a Решение на Съда от 22 септември 2020 г. по дело Австрия/Комисия, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)
(12в)  Регламент (ЕО) № 1367/2006 установява общите разпоредби, обхвата и определенията относно достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда на равнището на Съюза. Това е целесъобразно, допринася за осигуряване на правна сигурност и за повишаване на прозрачността на мерките за изпълнение, предприети в изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията от Орхус.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 12 г (ново)
(12г)  Обхватът на производствата за преразглеждане съгласно Регламент (ЕО) № 1367/2006 следва да включва както материалната, така и процесуалната законосъобразност на оспорвания акт. В съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС производството по член 263, параграф 4 от ДФЕС и член 12 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 не може да се основава на причини или на доказателства, които не са включени в искането за преразглеждане, тъй като в противен случай целта на изискването по член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1367/2006, свързано с изложението на причините за преразглеждане на такова искане, би била излишна и предметът на започнатата с искането процедура би бил променен.
__________________
Решение по дело C-82/17 P, точка 39.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Актовете, приети от публичните органи на държавите членки, включително националните мерки за изпълнение, приети на равнището на държавите членки, които се изискват с незаконодателен акт съгласно правото на Съюза, не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1367/2006 в съответствие с Договорите и принципа на автономност на националните съдилища;
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз — по-специално правото на добра администрация (член 41) и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес (член 47). Настоящият регламент допринася за ефективността на системата на Съюза за административно и съдебно преразглеждане и съответно подобрява прилагането на членове 41 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, като по този начин укрепва върховенството на закона, залегнало в член 2 от Договора за Европейския съюз.
(14)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз – по-специално принципа на защита на околната среда (член 37), правото на добра администрация (член 41) и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес (член 47). Настоящият регламент допринася за ефективността на системата на Съюза за административно и съдебно преразглеждане по въпроси, свързани с околната среда, и съответно подобрява прилагането на членове 37, 41и47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, като по този начин укрепва върховенството на закона, залегнало в член 2 от Договора за Европейския съюз.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 2 – параграф 1 – буква ж
ж)  „административен акт“ означава всеки незаконодателен акт, приет от институция или орган на Съюза, който има правно обвързващи и външни последици и съдържа разпоредби, които поради своите последици биха могли да нарушават закон за околната среда по смисъла на член 2, параграф 1, буква е), с изключение на разпоредбите на този акт, за които съгласно правото на Съюза изрично се изискват мерки за изпълнение на равнището на Съюза или на национално равнище;
ж)  „административен акт“ означава всеки незаконодателен акт, приет от институция или орган на Съюза, който има правни и външни последици и съдържа разпоредби, които биха могли да нарушават закон за околната среда по смисъла на член 2, параграф 1, буква е); административните актове не включват актове, приети от публичните органи на държавите членки;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 2 – параграф 2
1а.  В член 2 параграф 2 се изменя, както следва:
2.  Административните актове и административните бездействия не включват предприети мерки или бездействия от институция или орган на Общността в качеството им на административен орган за преразглеждане, както е съгласно:
2. Административните актове и административните бездействия не включват предприети мерки или бездействия от институция или орган на Общността в качеството им на административен орган за преразглеждане съгласно:
a)   членове 81, 82, 86 и 87 от Договора (правила за конкуренция);
a)   членове 81 и 82 от Договора [членове 101 и 102 от ДФЕС] (включително правилата за сливанията);
б)  членове 226 и 228 от Договора (производство при нарушения);
б)  членове 226 и 228 от Договора [членове 258 и 260 от ДФЕС] (производство при нарушения);
в)  член 195 от Договора (процедура на омбудсмана);
в)  член 195 от Договора [член 228 от ДФЕС] (процедура на омбудсмана);
г)  член 280 от Договора (процедура на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)).
г)  член 280 от Договора [член 325 от ДФЕС] (процедура на Европейската служба за борба с измамите (OLAF));
га)  членове 86 и 87 от ДФЕС [членове 106 и 107 от ДФЕС] (правила за конкуренция) до ... [18 месеца след приемането на настоящия регламент].
гб)  Не по-късно от... [18 месеца след датата на приемане на настоящия регламент] Комисията приема насоки за улесняване на оценката на съвместимостта на държавната помощ със съответните разпоредби на правото на Съюза, свързани с околната среда, включително относно информацията, която държавите членки трябва да представят, когато нотифицират Комисията за държавната помощ.“
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 4 – параграф 2
1б.   В член 4 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Информацията за околната среда, която се предоставя и разпространява, се актуализира по подходящ начин. В допълнение на документите, изброени в член 12, параграфи 2 и 3 и в член 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (EО) № 1049/2001, базите данни или регистрите включват:
„2. Информацията за околната среда, която се предоставя и разпространява, се актуализира по подходящ начин. В допълнение на документите, изброени в член 12, параграфи 2 и 3 и в член 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (EО) № 1049/2001, веднага след консолидирането им, в базите данни или регистрите се включва следното:
a)  текстове от международни договори, конвенции или споразумения и от законодателството на Общността относно околната среда или свързано с нея, както и от политики, планове и програми, отнасящи се за околната среда;
a)  текстове от международни договори, конвенции или споразумения и от законодателството на Съюза относно околната среда или свързано с нея, както и от политики, планове и програми, отнасящи се за околната среда;
aа)   позициите на държавите членки, изразени по време на процедурите за вземане на решения, които водят до приемането на законодателство или административни актове на Съюза относно околната среда или отнасящи се за нея;
б)  доклади за напредъка при изпълнението на текстовете, посочени в буква а), когато са изготвени или съхранявани в електронна форма от институциите и органите на Общността;
б)  доклади за напредъка при изпълнението на текстовете, посочени в буква а), когато са изготвени или съхранявани в електронна форма от институциите и органите на Съюза;
в)  предприети стъпки в съдебно производство за нарушение на законодателството на Общността от етапа на аргументирано становище съгласно член 226, параграф 1 от Договора;
в)  предприети стъпки в съдебно производство за нарушение на законодателството на Общността от етапа на аргументирано становище съгласно член 258, параграф 1 от Договора;
г)  доклади за състоянието на околната среда, посочени в параграф 4;
г)  доклади за състоянието на околната среда, посочени в параграф 4;
д)  данни или резюмета от данни, извлечени от мониторинга на дейностите, които оказват въздействие, или е вероятно да окажат въздействие, върху околната среда;
д)  данни или резюмета от данни, извлечени от мониторинга на дейностите, които оказват въздействие, или е вероятно да окажат въздействие, върху околната среда;
е)  оторизации, които имат значимо въздействие върху околната среда, и екологични споразумения, или позоваване на мястото, където такава информация може да бъде изискана или е достъпна;
е)  оторизации, които имат значимо въздействие върху околната среда, и екологични споразумения, или позоваване на мястото, където такава информация може да бъде изискана или е достъпна;
ж)  проучвания за въздействието върху околната среда и оценка на риска относно елементи на околната среда, или позоваване на мястото, където такава информация може да бъде изискана или е достъпна.“
ж)  проучвания за въздействието върху околната среда и оценка на риска относно елементи на околната среда, или позоваване на мястото, където такава информация може да бъде изискана или е достъпна.“
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква a
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 10 – параграф 1 – алинея 1
Всяка неправителствена организация, която отговаря на критериите, определени в член 11, има право да представи искане за вътрешно преразглеждане пред институцията или органа на Съюза, които са приели административен акт, или, в случай на твърдяно административно бездействие, е трябвало да приемат такъв акт, на основание, че такова действие или бездействие нарушава закон за околната среда.
Всяка неправителствена организация или членове на обществеността, които отговарят на критериите, определени в член 11, имат право да представят искане за вътрешно преразглеждане пред институцията или органа на Съюза, които са приели административен акт, или в случай на твърдяно административно бездействие – е трябвало да приемат такъв акт, на основание, че такова действие или бездействие нарушава закон за околната среда.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква a
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 10 – параграф 1 – алинея 2
Когато административен акт представлява мярка за изпълнение на равнището на Съюза, която се изисква по силата на друг незаконодателен акт, при искането си за преразглеждане на мярката за изпълнение неправителствената организация може също така да поиска преразглеждане на разпоредбата на незаконодателния акт, на основание на която се изисква посочената мярка.
Когато административен акт представлява мярка за изпълнение на равнището на Съюза, която се изисква по силата на друг незаконодателен акт, при искането си за преразглеждане на мярката за изпълнение неправителствената организация или членовете на обществеността, които отговарят на критериите, определени в член 11, може също така да поискат преразглеждане на разпоредбата на незаконодателния акт, на основание на която се изисква посочената мярка.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква a
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 10 – параграф 2
2.  Институцията или органът на Съюза, посочени в параграф 1, разглеждат всяко такова искане, освен ако то е очевидно необосновано. Институцията или органът на Съюза посочват своите аргументи в писмен вид във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 16 седмици след получаване на искането.
2.  Институцията или органът на Съюза, посочени в параграф 1, разглеждат всяко такова искане, освен ако то е очевидно необосновано. В случай че институция или орган на Съюза получи няколко искания за преразглеждане на едно и също действие или бездействие въз основа на едни и същи основания, институцията или органът може да реши да обедини исканията и да ги разглежда като едно цяло. В такъв случай институцията или органът на Съюза възможно най-бързо уведомява за това решение всички, които са отправили искане за вътрешно преразглеждане на същото действие или бездействие. В срок от четири седмици от подаването на такова искане третите страни, които са пряко засегнати от искането, могат да представят коментари на тази институция или орган на Съюза. Институцията или органът на Съюза посочват своите аргументи в писмен вид във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 16 седмици след получаване на искането.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 11 – параграф 1 a (нов)
2а.   В член 11 се вмъква следният параграф:
„1a. Искане за вътрешно преразглеждане в съответствие с член 10 може да бъде отправено и от членове на обществеността, които докажат достатъчен интерес или нарушение на право, предмет на параграф 2 по-долу.“
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 11 – параграф 2
2б.  В член 11 параграф 2 се заменя със следния текст:
2.   Комисията приема необходимите разпоредби за гарантиране на прозрачно и последователно прилагане на критериите, посочени в параграф 1.
„2. Комисията приема необходимите разпоредби за гарантиране на прозрачно и последователно прилагане на критериите, посочени в параграфи 1 и 1а. Не по-късно от... [18 месеца след приемането на настоящия регламент] Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 12а, в който се определят критериите, на които трябва да отговарят членовете на обществеността, посочени в параграф 1а от настоящия член. Комисията преразглежда прилагането на тези критерии най-малко на всеки три години и когато е целесъобразно, изменя делегирания акт, за да гарантира ефективното упражняване на предоставеното на членовете на обществеността право, посочено в параграф 1а.
Критериите, установени с делегирания акт, приет съгласно настоящия параграф:
a)  гарантират, че е налице ефективен достъп до правосъдие в съответствие с общите цели на Конвенцията от Орхус;
б)  изискват да се отправи искане от представители на обществеността от различни държави членки, когато то се отнася до действие или бездействие на Съюза, засягащо обществеността в повече от една държава членка;
в)  трябва да бъдат такива, че да се избягва actio popularis, включително като се гарантира, че при доказване на достатъчен интерес или нарушение на дадено право, от членовете на обществеността се изисква да докажат, че са пряко засегнати в сравнение с широката общественост;
г)  да свеждат до минимум административната тежест за институциите и органите на Съюза.“
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 11 а (нов)
2в.  Вмъква се следният член:
„Член 11a
Публичен регистър на исканията за вътрешно преразглеждане
Институциите и органите на Съюза създават най-късно до 31 декември 2021 г. регистър на всички искания, които отговарят на изискванията за допустимост, посочени в член 11, както и на заявителите, които отговарят на тези изисквания и са подали исканията. Регистърът се актуализира редовно.“
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 г (нова)
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 12 – параграф 1
2г.  В член 12 параграф 1 се изменя, както следва:
1.  Неправителствената организация, която е направила искането за вътрешно преразглеждане съгласно член 10, може да образува производство пред съда съгласно съответните разпоредби на Договора.
1. Когато неправителствената организация или членовете на обществеността, които са направили искането за вътрешно преразглеждане съгласно член 10, считат, че решението на институцията или органа в отговор на искането не е достатъчно, за да осигури съответствие със законодателството в областта на околната среда, те може да образуват производство пред Съда в съответствие с член 263 от Договора с цел преразглеждане на материалноправната и процесуалната законосъобразност на това решение.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 д (нова)
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 12 – параграф 2
2д.  В член 12 параграф 2 се изменя, както следва:
2.  Когато институцията или органът на Общността не действа в съответствие с член 10, параграфи 2 или 3, неправителствената организация може да образува производство пред съда съгласно съответните разпоредби на Договора.
2. Когато институцията или органът на Съюза не действа в съответствие с член 10, параграфи 2 или 3, неправителствената организация или членовете на обществеността, които са направили искането за вътрешно преразглеждане съгласно член 10, може да образуват производство пред Съда съгласно съответните разпоредби на ДФЕС.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 е (нова)
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 12 – параграф 2 а (нов)
2e.  Вмъква се следният параграф:
„2a. Без да се засяга правото на преценка на съда за разпределяне на разходите, се гарантира, че съдебните производства, образувани съгласно настоящия член, не са възпрепятстващо скъпи. Институциите и органите на Съюза, посочени в член 10, параграф 1, отправят единствено разумни искания за възстановяване на разходите."
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 ж (нова)
Регламент (ЕО) № 1367/2006
Член 12 а (нов)
2ж.  Вмъква се следният член:
„Член 12a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка и обществеността в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 11, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (A9-0152/2021).

Последно осъвременяване: 9 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност