Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0289(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0152/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0152/2021

Keskustelut :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Äänestykset :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 55k
Torstai 20. toukokuuta 2021 - Bryssel
Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus ***I
P9_TA(2021)0254A9-0152/2021

Euroopan parlamentin tarkistukset 20. toukokuuta 2021 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/20064 hyväksyttiin edistämään Århusin yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa antamalla säännöt yleissopimuksen soveltamisesta unionin toimielimiin ja elimiin.
(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/20064 hyväksyttiin edistämään Århusin yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanoa antamalla säännöt yleissopimuksen soveltamisesta unionin toimielimiin ja elimiin. Sen vuoksi tällä asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 1367/2006 yleissopimuksen 9 artiklan 3 ja 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi.
__________________
__________________
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 11 päivänä joulukuuta 2019 antamassaan tiedonannossa Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle komissio sitoutui harkitsemaan asetuksen (EY) N:o 1367/2006 tarkistamista siten, että parannetaan niiden kansalaisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen mahdollisuuksia hallinnolliseen ja oikeudelliseen muutoksenhakumenettelyyn, jotka ovat huolissaan ympäristöön vaikuttavien päätösten yhteensopivuudesta ympäristölainsäädännön kanssa. Komissio sitoutui myös toimiin parantaakseen näiden kansalaisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen oikeussuojan saatavuutta kansallisissa tuomioistuimissa kaikissa jäsenvaltioissa. Tätä varten se antoi tiedonannon ”Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden edistäminen ympäristöasioissa EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa”.
(3)  Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 11 päivänä joulukuuta 2019 antamassaan tiedonannossa komissio sitoutui harkitsemaan asetuksen (EY) N:o 1367/2006 tarkistamista siten, että parannetaan niiden kansalaisten ja valtiosta riippumattomien ympäristöjärjestöjen mahdollisuuksia hallinnolliseen ja oikeudelliseen muutoksenhakumenettelyyn, jotka ovat yksilöidyllä tavalla huolissaan ympäristöön vaikuttavien hallintotoimien yhteensopivuudesta ympäristölainsäädännön kanssa. Komissio sitoutui myös toimiin parantaakseen näiden kansalaisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen oikeussuojan saatavuutta kansallisissa tuomioistuimissa kaikissa jäsenvaltioissa. Tätä varten se antoi 14 päivänä lokakuuta 2020 muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden edistämistä ympäristöasioissa EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa koskevan tiedonantonsa, jossa se toteaa, että ”ympäristöasioita koskevan muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden noudattamisen varmistaminen sekä Euroopan unionin tuomioistuimessa että unionin tuomioistuinten asemassa olevissa kansallisissa tuomioistuimissa on tärkeä toimenpide Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisen siirtymän tukemiseksi ja vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan roolia demokraattisen toimintaympäristön vartijana”.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 4 kohdassa todetaan, että kyseisen yleissopimuksen 9 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvat tuomioistuinmenettelyt eivät saisi olla niin kalliita, että se olisi este menettelyyn osallistumiselle. Sen varmistamiseksi, että tuomioistuimessa asetuksen (EY) N:o 1367/2006 12 artiklan nojalla nostettavat kanteet eivät ole niin kalliita, että se olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle1 a, ja että kustannukset ovat pyynnön esittäjän ennakoitavissa, unionin toimielinten tai elinten olisi esitettävä kohtuullisia kulujen korvaamista koskevia vaatimuksia, kun ne ovat voittavana osapuolena oikeudenkäynnissä.
__________________
1 a Komission 4 päivänä huhtikuuta 2019 antama tiedonanto ”Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi 2019: Eurooppa suojelee kansalaisiaan ja parantaa heidän elämänlaatuaan” sekä komission 14 päivänä lokakuuta 2020 antama tiedonanto ”Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden edistäminen ympäristöasioissa EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa”.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Kun otetaan huomioon Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 3 kohdan määräykset sekä Århusin yleissopimuksen valvontakomitean esittämät huolenaiheet5, unionin lainsäädäntö olisi saatettava muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevien Århusin yleissopimuksen määräysten mukaiseksi tavalla, joka on yhteensopiva unionin oikeuden perusperiaatteiden ja sen tuomioistuinvalvontaa koskevan järjestelmän kanssa.
(4)  Kun otetaan huomioon Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 3 ja 4 kohdan määräykset sekä Århusin yleissopimuksen valvontakomitean antama lausunto5, unionin lainsäädäntö olisi saatettava muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevien Århusin yleissopimuksen määräysten mukaiseksi tavalla, joka on yhteensopiva unionin oikeuden, sen perussopimukset mukaan lukien, perusperiaatteiden ja sen tuomioistuinvalvontaa koskevan järjestelmän kanssa. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1367/2006 olisi muutettava.
__________________
__________________
5 Ks. Århusin yleissopimuksen valvontakomitean tulokset asiassa ACCC/C/2008/32 osoitteessa https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html
5 Århusin yleissopimuksen valvontakomitean lausunnot ACCC/M/2017/3 ja ACCC/C/2015/128, jotka ovat saatavilla osoitteissa https://unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3_european-union ja https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 3 kohdassa määrätään, että kukin sopimuspuoli varmistaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, että niillä, jotka kuuluvat yleisöön, jota asia koskee, ja jotka täyttävät mahdolliset kansallisessa lainsäädännössä asetetut vaatimukset, on oikeus saattaa tuomioistuimessa tai muussa menettelyssä uudelleen tutkittavaksi sopimuspuolen kansallisen ympäristölainsäädännön säännösten kanssa ristiriidassa olevien päätösten, toimien tai laiminlyöntien asiasisällön tai niihin liittyvien menettelyjen laillisuus. Århus-asetuksen mukainen hallinnollinen uudelleentarkastelu täydentää unionin yleistä hallinnollisen uudelleentarkastelun ja tuomioistuinvalvonnan järjestelmää, jonka puitteissa yleisöön kuuluvilla on mahdollisuus saattaa hallintotoimet uudelleen tutkittaviksi nostamalla kanne suoraan unionin tasolla SEUT-sopimuksen 263 artiklan 4 kohdan nojalla sekä SEUT-sopimuksen 267 artiklan mukaisesti kansallisten tuomioistuimien kautta, jotka ovat erottamaton osa perussopimusten mukaista unionin järjestelmää.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Asetuksessa (EY) N:o 1367/2006 säädetty sisäisen uudelleentarkastelun rajoittaminen yksittäistapauksia koskeviin hallintotoimiin on suurin este, jonka vuoksi valtiosta riippumattomat ympäristöjärjestöt eivät voi pyytää kyseisen asetuksen 10 artiklan mukaista hallintotoimien sisäistä uudelleentarkastelua soveltamisalaltaan laajemmille hallintotoimille. Sen vuoksi on tarpeen laajentaa kyseisessä asetuksessa vahvistetun sisäisen uudelleentarkastelumenettelyn soveltamisalaa siten, että se sisältää soveltamisalaltaan yleiset muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset.
(5)  Asetuksessa (EY) N:o 1367/2006 säädetty sisäisen uudelleentarkastelun rajoittaminen yksittäistapauksia koskeviin hallintotoimiin on ollut pääasiallinen peruste jättää tutkimatta valtiosta riippumattomien ympäristöjärjestöjen pyynnöt, jotka koskevat kyseisen asetuksen 10 artiklan mukaista hallintotoimien sisäistä uudelleentarkastelua myös soveltamisalaltaan laajempien hallintotoimien osalta. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista laajentaa kyseisessä asetuksessa vahvistetun sisäisen uudelleentarkastelumenettelyn soveltamisalaa siten, että se sisältää soveltamisalaltaan yleiset muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Hallintotoimen määritelmän olisi asetuksen (EY) N:o 1367/2006 soveltamiseksi sisällettävä muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset. Muu kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä toimi saattaa kuitenkin edellyttää kansallisella tasolla täytäntöönpanotoimenpiteitä, joita vastaan valtiosta riippumattomat ympäristöjärjestöt voivat saada oikeussuojaa myös Euroopan unionin tuomioistuimessa ennakkoratkaisumenettelyssä SEUT-sopimuksen 267 artiklan nojalla. Sen vuoksi on aiheellista sulkea sisäisen uudelleentarkastelun soveltamisalan ulkopuolelle tällaisten muiden kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten säännökset, jotka unionin oikeuden mukaan edellyttävät kansallisen tason täytäntöönpanotoimenpiteitä.
(6)  Hallintotoimen määritelmän olisi asetuksen (EY) N:o 1367/2006 soveltamiseksi sisällettävä muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset. Muu kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä toimi saattaa kuitenkin edellyttää kansallisella tasolla täytäntöönpanotoimenpiteitä, joita vastaan voi saada oikeussuojaa myös Euroopan unionin tuomioistuimessa ennakkoratkaisumenettelyssä SEUT-sopimuksen 267 artiklan nojalla.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Jotta säännöksiä voitaisiin sulkea hallintotoimen käsitteen ulkopuolelle, unionin lainsäädännössä on oikeusvarmuuden takaamiseksi nimenomaisesti edellytettävä kyseisiä säännöksiä koskevien täytäntöönpanosäädösten antamista.
Poistetaan.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Asetuksen (EY) N:o 1367/2006 soveltamisala kattaa ympäristölainsäädännön nojalla hyväksytyt toimet. Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 3 kohta sen sijaan kattaa sellaisten toimien uudelleen tutkimisen, jotka ovat ympäristölainsäädännön kanssa ”ristiriidassa”. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää, että sisäinen uudelleentarkastelu olisi suoritettava sen tarkistamiseksi, onko hallintotoimi ristiriidassa ympäristölainsäädännön kanssa.
(9)  Asetuksen (EY) N:o 1367/2006 soveltamisala kattaa ympäristölainsäädännön nojalla hyväksytyt toimet. Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 3 kohta kattaa sellaisten toimien tai laiminlyöntien uudelleen tutkimisen, jotka ovat ympäristölainsäädännön kanssa ”ristiriidassa”. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti, että sisäinen uudelleentarkastelu olisi suoritettava sen tarkistamiseksi, onko hallintotoimi ristiriidassa 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun ympäristölainsäädännön kanssa.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Kun arvioidaan, sisältääkö hallintotoimi säännöksiä, jotka saattavat vaikutustensa vuoksi olla ristiriidassa ympäristölainsäädännön kanssa, on tarpeen tarkastella, voivatko kyseiset säännökset vaikuttaa kielteisesti SEUT-sopimuksen 191 artiklassa asetettujen unionin ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen. Sisäisen uudelleentarkastelumekanismin olisi siten katettava myös toimet, jotka on hyväksytty muiden politiikkojen kuin unionin ympäristöpolitiikan täytäntöönpanemiseksi.
(10)  Kun arvioidaan, sisältääkö hallintotoimi säännöksiä, jotka saattavat olla ristiriidassa 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun ympäristölainsäädännön kanssa, on tarpeen tarkastella unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti, voivatko kyseiset säännökset vaikuttaa kielteisesti SEUT-sopimuksen 191 artiklassa asetettujen unionin ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen. Jos voivat, sisäisen uudelleentarkastelumekanismin olisi katettava myös toimet, jotka on hyväksytty muiden politiikkojen kuin unionin ympäristöpolitiikan täytäntöönpanemiseksi.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Ottaen huomioon SEUT-sopimuksen 263 artiklan ensimmäisen kohdan, siten kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut1 a, toimella katsotaan olevan ulkoisia vaikutuksia ja siitä voi siten esittää uudelleentarkastelua koskevan pyynnön, jos sen tarkoituksena on tuottaa oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin osapuoliin. Nimitysten tai valmistelevien toimien kaltaisia hallintotoimia, jotka eivät tuota oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin osapuoliin ja joilla ei voida katsoa olevan ulkoisia vaikutuksia, kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä todetaan, ei pitäisi siten katsoa asetuksen (EY) N:o 1367/2006 mukaisiksi hallintotoimiksi.
__________________
1 a Unionin tuomioistuimen tuomio 3.10.2013, Inuit Tapiriit Kanatami ym. v. parlamentti ja neuvosto, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, 56 kohta.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b)  Oikeudellisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi toimella katsotaan olevan oikeusvaikutuksia ja siitä voidaan näin ollen esittää uudelleentarkastelupyyntö SEUT-sopimuksen 263 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti siten, kuin unionin tuomioistuin on asiaa tulkinnut1 a. Kun toimella katsotaan olevan oikeusvaikutuksia, siitä seuraa, että toimesta voidaan sen muodosta riippumatta esittää uudelleentarkastelua koskeva pyyntö, sillä sen luonteen määrittelyssä otetaan huomioon sen vaikutukset, tavoite ja sisältö1 b.
__________________
1 a Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.1.2021, ClientEarth v. EIP, T-9/19, ECLI:EU:T:2021:42, 149 ja 153 kohta. Ks. myös tuomio asiassa C-583/11, 56 kohta.
1 b Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot 10.12.1957, Usines à tubes de la Sarre v. korkea viranomainen, 1/57 ja 14/57, ECLI:EU:C:1957:13, s. 114; 31.3.1971, komissio v. neuvosto, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, 42 kohta; 16.6.1993, Ranska v. komissio, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, 9 kohta; 20.3.1997, Ranska v. komissio, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, 22 kohta ja unionin tuomioistuimen tuomio 13.10.2011, Deutsche Post ja Saksa v. komissio, C-463/10 P ja C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, 36 kohta.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)
(10 c)  Mahdollisia hallinnollisen ja/tai tuomioistuinvalvonnan menettelyihin liittyviä määräaikoja olisi sovellettava vasta sitten, kun ympäristölainsäädännöllä suojattuun merkittävään yleiseen etuun liittyvän ja sittemmin muutoksenhaun kohteena olevan hallintotoimen sisältö on tosiasiallisesti asianosaisten tiedossa, etenkin tapauksissa, joissa kyseinen yksittäistapausta koskeva hallintotoimi on vanhentunut. Tämä on tarpeen, jotta vältetään käytännöt, jotka olisivat ristiriidassa Århusin yleissopimuksen 9 artiklan ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön, erityisesti unionin tuomioistuimen asiassa C-261/18, komissio v. Irlanti, 12 päivänä marraskuuta 2019 antaman tuomion1 a, kanssa.
__________________
1 a Unionin tuomioistuimen tuomio 12.11.2019, komissio v. Irlanti, C-261/18, ECLI:EU:C:2019:955.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 d kappale (uusi)
(10 d)  Yleisön on tärkeää voida osallistua unionin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien ja muiden säädösten laatimiseen ja hyväksymiseen varhain ja tehokkaasti, jotta voidaan käsitellä huolenaiheita varhaisessa vaiheessa ja arvioida, tarvitaanko uutta ehdotusta yleisön osallistumisen parantamiseksi horisontaalisesti.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Koska valtiosta riippumattomilla ympäristöjärjestöillä on keskeinen rooli tietoisuuden lisäämisessä ja oikeustoimien toteuttamisessa, unionin toimielinten tai elinten olisi varmistettava, että mahdollisuudet tiedonsaantiin, osallistumiseen sekä muutoksenhakuun ja vireillepanoon ovat riittävät.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön6 mukaan valtiosta riippumattomien ympäristöjärjestöjen, jotka pyytävät hallintotoimen sisäistä uudelleentarkastelua, on uudelleentarkastelupyyntönsä perustelemiseksi ilmoitettava olennaiset tosiseikat ja oikeudelliset perustelut, joilla voidaan perustella uskottavia – merkittäviä – epäilyjä.
(12)  Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön6 mukaan sen, joka pyytää hallintotoimen sisäistä uudelleentarkastelua, on uudelleentarkastelupyyntönsä perustelemiseksi ilmoitettava olennaiset tosiseikat ja oikeudelliset perustelut, joilla voidaan perustella uskottavia – merkittäviä – epäilyjä. Tätä vaatimusta olisi sovellettava myös asetuksen (EY) N:o 1367/2006 nojalla.
__________________
__________________
6 Unionin tuomioistuimen tuomio 12.9.2019, asia C-82/17 P, TestBioTech v. komissio, ECLI:EU:C:2019:719, 69 kohta.
6 Unionin tuomioistuimen tuomio 12.9.2019, TestBioTech v. komissio, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, 69 kohta, ja tuomio asiassa T-9/19.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Sisäistä uudelleentarkastelua koskevan pyynnön käsittelyn yhteydessä yritysten tai viranomaisten kaltaisten muiden osapuolten, joihin kyseinen pyyntö vaikuttaa suoraan, olisi voitava esittää huomautuksia asianomaiselle unionin toimielimelle tai elimelle asetuksessa (EY) N:o 1367/2006 säädetyissä määräajoissa.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)
(12 b)  Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön1 a mukaan sellaista SEUT-sopimuksen 107 artiklan mukaista valtiontukitoimenpidettä, joka merkitsee unionin ympäristölainsäädännön rikkomista, ei voida todeta sisämarkkinoille soveltuvaksi. Komission olisi laadittava selkeät ohjeet, joilla helpotetaan sen arvioimista, onko valtiontuki unionin lainsäädännön, unionin ympäristölainsäädäntö mukaan lukien, asiaankuuluvien säännösten mukainen.
_____________
1 a Unionin tuomioistuimen tuomio 22.9.2020, Itävalta v. komissio, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)
(12 c)  Asetuksessa (EY) N:o 1367/2006 vahvistetaan yhteiset säännökset, soveltamisala ja määritelmät, jotka koskevat tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa unionin tasolla. Tämä on aiheellista, ja se antaa oikeusvarmuutta ja lisää Århusin yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden nojalla toteutettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden avoimuutta.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)
(12 d)  Asetuksen (EY) N:o 1367/2006 mukaisen uudelleentarkastelumenettelyn soveltamisalan olisi katettava sekä uudelleen tutkittavaksi saatetun toimen asiasisällön että siihen liittyvien menettelyjen laillisuus. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan SEUT-sopimuksen 263 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1367/2006 12 artiklassa tarkoitetut kanteet eivät voi perustua sellaisiin perusteisiin tai todisteisiin, joita ei esitetä uudelleentarkastelupyynnössä, sillä muutoin estettäisiin tällaisen pyynnön perustelemista koskevan vaatimuksen, joka sisältyy asetuksen (EY) N:o 1367/2006 10 artiklan 1 kohtaan, tehokas vaikutus ja muutettaisiin tällä pyynnöllä vireille saatetun menettelyn kohdetta1 a.
__________________
1 a Tuomio asiassa C-82/17, 39 kohta.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Perussopimusten ja kansallisten tuomioistuinten itsemääräämisoikeuden periaatteen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1367/2006 soveltamisalaan eivät kuulu jäsenvaltioiden viranomaisten antamat säädökset, mukaan lukien jäsenvaltioiden tasolla hyväksytyt unionin oikeuden täytäntöönpanotoimenpiteet, joita edellytetään muussa kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä unionin oikeuden mukaisessa säädöksessä.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, erityisesti oikeutta hyvään hallintoon (41 artikla) ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen (47 artikla). Tällä asetuksella edistetään hallinnollista uudelleentarkastelua ja tuomioistuinvalvontaa koskevan unionin järjestelmän toimivuutta ja vahvistetaan siten perusoikeuskirjan 41 ja 47 artiklan soveltamista sekä edistetään samalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklaan kirjattua oikeusvaltioperiaatetta.
(14)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, erityisesti ympäristönsuojelun periaatetta (37 artikla), oikeutta hyvään hallintoon (41 artikla) ja oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen (47 artikla). Tällä asetuksella edistetään hallinnollista uudelleentarkastelua ja tuomioistuinvalvontaa koskevan unionin järjestelmän toimivuutta ympäristöasioissa ja vahvistetaan siten perusoikeuskirjan 37, 41 ja 47 artiklan soveltamista sekä edistetään samalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklaan kirjattua oikeusvaltioperiaatetta.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1367/2006
2 artikla – 1 kohta – g alakohta
”g) ”hallintotoimella” mitä tahansa unionin toimielimen tai elimen antamaa muuta kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä, jolla on oikeudellisesti sitovia ja ulkoisia vaikutuksia ja joka sisältää säännöksiä, jotka voivat vaikutustensa vuoksi olla ristiriidassa 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun ympäristölainsäädännön kanssa, lukuun ottamatta mainitun säädöksen niitä säännöksiä, jotka unionin lainsäädännön mukaan nimenomaisesti edellyttävät täytäntöönpanotoimenpiteitä unionin tai kansallisella tasolla;”
g)  ”hallintotoimella” mitä tahansa unionin toimielimen tai elimen antamaa muuta kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä, jolla on oikeusvaikutuksia ja ulkoisia vaikutuksia ja joka sisältää säännöksiä, jotka voivat olla ristiriidassa 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun ympäristölainsäädännön kanssa; hallintotoimiin eivät kuulu jäsenvaltioiden viranomaisten antamat säädökset;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1367/2006
2 artikla – 2 kohta
1 a.  Muutetaan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Hallintotoimiin ja hallinnollisiin laiminlyönteihin eivät kuulu yhteisön toimielimen tai elimen toimenpiteet tai laiminlyönnit silloin, kun se toimii hallinnollisena uudelleentarkasteluelimenä muun muassa seuraavien artiklojen nojalla:
”2. Hallintotoimiin ja hallinnollisiin laiminlyönteihin eivät kuulu yhteisön toimielimen tai elimen toimenpiteet tai laiminlyönnit silloin, kun se toimii hallinnollisena uudelleentarkasteluelimenä seuraavien artiklojen nojalla:
a)   perustamissopimuksen 81, 82, 86 ja 87 artikla (kilpailusäännöt);
a)   perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla [SEUT 101 ja 102 artikla] (sulautumista koskevat säännöt mukaan lukien);
b)  perustamissopimuksen 226 ja 228 artikla (jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevat menettelyt);
b)  perustamissopimuksen 226 ja 228 artikla [SEUT 258 ja 260 artikla] (jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevat menettelyt);
c)  perustamissopimuksen 195 artikla (oikeusasiamiehen menettelyt);
c)  perustamissopimuksen 195 artikla [SEUT 228 artikla] (oikeusasiamiehen menettelyt);
d)  perustamissopimuksen 280 artikla (Euroopan petostentorjuntaviraston menettelyt).
d)  perustamissopimuksen 280 artikla [SEUT 325 artikla] (Euroopan petostentorjuntaviraston menettelyt);
d a)  perustamissopimuksen 86 ja 87 artikla [SEUT 106 ja 107 artikla] (kilpailusäännöt) ... päivään ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen hyväksymisestä] saakka;
d b)  komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen hyväksymisestä] ohjeet, joilla helpotetaan sen arvioimista, onko valtiontuki unionin ympäristölainsäädännön asiaankuuluvien säännösten mukainen, ja myös ohjeet tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava ilmoittaessaan valtiontuen komissiolle.”
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1367/2006
4 artikla – 2 kohta
1 b.   Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Tarjottava ja levitettävä ympäristötieto on tarvittaessa ajantasaistettava. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltujen asiakirjojen lisäksi tietokantojen tai rekisterien on sisällettävä seuraavaa:
”2. Tarjottava ja levitettävä ympäristötieto on tarvittaessa ajantasaistettava. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltujen asiakirjojen lisäksi tietokantoihin tai rekistereihin on sisällytettävä seuraavat heti, kun ne on konsolidoitu:
a)  ympäristöä koskevien tai siihen liittyvien kansainvälisten valtiosopimusten, sopimusten ja yleissopimusten tekstit sekä yhteisön lainsäädäntötekstit ja ympäristöön liittyvät politiikat, suunnitelmat ja ohjelmat;
a)  ympäristöä koskevien tai siihen liittyvien kansainvälisten valtiosopimusten, sopimusten ja yleissopimusten tekstit sekä unionin lainsäädäntötekstit ja ympäristöön liittyvät politiikat, suunnitelmat ja ohjelmat;
a a)   jäsenvaltioiden kannat sellaisina kuin ne on ilmaistu ympäristöä koskevien tai siihen liittyvien unionin lainsäädäntötekstien tai hallintotoimien antamiseen johtavissa päätöksentekomenettelyissä;
b)  yhteisön toimielinten tai elinten sähköisessä muodossa laatimat tai hallussaan pitämät a alakohdassa tarkoitettujen välineiden täytäntöönpanon edistymistä koskevat kertomukset;
b)  unionin toimielinten tai elinten sähköisessä muodossa laatimat tai hallussaan pitämät a alakohdassa tarkoitettujen välineiden täytäntöönpanon edistymistä koskevat kertomukset;
c)  yhteisön oikeuden rikkomista koskevien menettelyjen vaiheet sen jälkeen, kun komissio on antanut perustamissopimuksen 226 artiklan 1 kohdan mukaisen lausunnon perusteluineen;
c)  yhteisön oikeuden rikkomista koskevien menettelyjen vaiheet sen jälkeen, kun komissio on antanut perustamissopimuksen 258 artiklan 1 kohdan mukaisen lausunnon perusteluineen;
d)  jäljempänä 4 kohdassa tarkoitetut kertomukset ympäristön tilasta;
d)  jäljempänä 4 kohdassa tarkoitetut kertomukset ympäristön tilasta;
e)  tiedot tai yhteenvedot tiedoista, jotka on saatu ympäristöön vaikuttavien tai siihen todennäköisesti vaikuttavien toimien seurannasta;
e)  tiedot tai yhteenvedot tiedoista, jotka on saatu ympäristöön vaikuttavien tai siihen todennäköisesti vaikuttavien toimien seurannasta;
f)  luvat, joilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, ja ympäristöä koskevat sopimukset, tai viittaus paikkaan, josta tällaista tietoa voidaan pyytää tai josta se on saatavissa;
f)  luvat, joilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, ja ympäristöä koskevat sopimukset, tai viittaus paikkaan, josta tällaista tietoa voidaan pyytää tai josta se on saatavissa;
g)  tutkimukset ympäristövaikutuksista ja riskiarvioinnit, jotka koskevat ympäristön osa-alueita, tai viittaus paikkaan, josta tällaista tietoa voidaan pyytää tai josta se on saatavissa.”
g)  tutkimukset ympäristövaikutuksista ja riskiarvioinnit, jotka koskevat ympäristön osa-alueita, tai viittaus paikkaan, josta tällaista tietoa voidaan pyytää tai josta se on saatavissa.”
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1367/2006
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jokainen 11 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttävä valtiosta riippumaton järjestö on oikeutettu pyytämään sisäistä uudelleentarkastelua siltä unionin toimielimeltä tai elimeltä, joka on toteuttanut hallintotoimen tai – kun on kyse väitetystä hallinnollisesta laiminlyönnistä – jonka olisi pitänyt toteuttaa tällainen toimi, sillä perusteella, että tällainen toimi tai laiminlyönti on ristiriidassa ympäristölainsäädännön kanssa.
Jokainen 11 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttävä valtiosta riippumaton järjestö tai yleisöön kuuluva on oikeutettu pyytämään sisäistä uudelleentarkastelua siltä unionin toimielimeltä tai elimeltä, joka on toteuttanut hallintotoimen tai – kun on kyse väitetystä hallinnollisesta laiminlyönnistä – jonka olisi pitänyt toteuttaa tällainen toimi, sillä perusteella, että tällainen toimi tai laiminlyönti on ristiriidassa ympäristölainsäädännön kanssa.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1367/2006
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jos hallintotoimi on unionin tason täytäntöönpanotoimenpide, jota edellytetään toisessa muussa kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä säädöksessä, valtiosta riippumaton järjestö voi kyseisen täytäntöönpanotoimenpiteen uudelleentarkastelua pyytäessään pyytää myös muun kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen sen säännöksen uudelleentarkastelua, jonka osalta täytäntöönpanotoimenpidettä edellytetään.
Jos hallintotoimi on unionin tason täytäntöönpanotoimenpide, jota edellytetään toisessa muussa kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä säädöksessä, artiklassa 11 vahvistetut edellytykset täyttävä valtiosta riippumaton järjestö tai yleisöön kuuluva voi kyseisen täytäntöönpanotoimenpiteen uudelleentarkastelua pyytäessään pyytää myös muun kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen sen säännöksen uudelleentarkastelua, jonka osalta täytäntöönpanotoimenpidettä edellytetään.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1367/2006
10 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun unionin toimielimen tai elimen on käsiteltävä kaikki tällaiset pyynnöt, paitsi jos ne ovat selvästi perusteettomia. Unionin toimielimen tai elimen on ilmoitettava perustelunsa kirjallisessa vastauksessa mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin kuudentoista viikon kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun unionin toimielimen tai elimen on käsiteltävä kaikki tällaiset pyynnöt, paitsi jos ne ovat selvästi perusteettomia. Jos unionin toimielin tai elin saa useita saman toimen tai laiminlyönnin sisäistä uudelleentarkastelua koskevia, samoihin perusteisiin viittaavia pyyntöjä, kyseinen toimielin tai elin voi päättää yhdistää pyynnöt ja käsitellä niitä yhtenä pyyntönä. Tällöin unionin toimielimen tai elimen on ilmoitettava kyseisestä päätöksestä mahdollisimman pian kaikille niille, jotka ovat esittäneet saman toimen tai laiminlyönnin sisäistä uudelleentarkastelua koskevan pyynnön. Kolmannet osapuolet, joihin pyyntö suoraan vaikuttaa, voivat esittää huomautuksia kyseiselle unionin toimielimelle tai elimelle neljän viikon kuluessa pyynnön tekemisestä. Unionin toimielimen tai elimen on ilmoitettava perustelunsa kirjallisessa vastauksessa mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin kuudentoista viikon kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1367/2006
11 kohta – 1 a kohta (uusi)
2 a.   Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a. Edellä olevan 10 artiklan mukaista sisäistä uudelleentarkastelua voi pyytää myös sellainen yleisöön kuuluva, joka osoittaa, että asia koskee riittävästi hänen etuaan tai heikentää hänen oikeuksiaan, ellei jäljempänä 2 kohdasta muuta johdu.”
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1367/2006
11 artikla – 2 kohta
2 b.  Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.   Komissio antaa säännökset, jotka ovat tarpeen 1 kohdassa mainittujen perusteiden avoimen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.
”2. Komissio antaa säännökset, jotka ovat tarpeen 1 ja 1 a kohdassa mainittujen perusteiden avoimen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta .... [18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen hyväksymisestä] 12 a artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa määritetään edellytykset, jotka tämän artiklan 1 a kohdassa tarkoitettujen yleisöön kuuluvien on täytettävä. Komissio tarkastelee näiden edellytysten soveltamista vähintään kolmen vuoden välein ja muuttaa delegoitua säädöstä tarvittaessa varmistaakseen, että 1 a kohdassa tarkoitetuille yleisöön kuuluville myönnetty oikeus toteutuu tosiasiallisesti.
Tämän kohdan nojalla annetussa delegoidussa säädöksessä vahvistetuilla edellytyksillä on
a)  varmistettava oikeuden tosiasiallinen saatavuus Århusin yleissopimuksen yleisten tavoitteiden mukaisesti;
b)  vaadittava, että kun pyyntö koskee sellaista unionin toimea tai laiminlyöntiä, joka vaikuttaa yleisöön useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, pyynnön tekijöinä on oltava yleisöön kuuluvia eri jäsenvaltioista;
c)  vältettävä yleistä asiavaltuutta (actio popularis) muun muassa varmistamalla, että riittävää etua tai oikeuksien heikentymistä osoittaessaan yleisöön kuuluvien on todistettava, että asia vaikuttaa heihin suoraan suureen yleisöön nähden;
d)  minimoitava unionin toimielimille ja elimille aiheutuva hallinnollinen rasitus.”
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1367/2006
11 aartikla (uusi)
2 c.  Lisätään artikla seuraavasti:
”11 a artikla
Sisäistä uudelleentarkastelua koskevien pyyntöjen julkinen rekisteri
Unionin toimielimet ja elimet perustavat viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 rekisterin kaikista pyynnöistä, jotka täyttävät asetuksen 11 artiklassa säädetyt kelpoisuusvaatimukset, sekä hakijoista, jotka täyttävät kyseiset vaatimukset ja ovat esittäneet pyynnön. Kyseistä rekisteriä on päivitettävä säännöllisesti.”
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1367/2006
12 artikla – 1 kohta
2 d.  Muutetaan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Sisäistä uudelleentarkastelua koskevan pyynnön 10 artiklan nojalla tehnyt valtioista riippumaton järjestö voi nostaa kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.
1. Jos sisäistä uudelleentarkastelua koskevan pyynnön 10 artiklan nojalla tehnyt valtioista riippumaton järjestö tai yleisöön kuuluva katsoo, että unionin toimielimen tai elimen tämän pyynnön johdosta tekemä päätös ei riitä varmistamaan ympäristölainsäädännön noudattamista, tämä voi nostaa kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 263 artiklan mukaisesti kyseisen päätöksen asiasisällön ja siihen liittyvien menettelyjen laillisuuden tutkimiseksi.”
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 e alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1367/2006
12 artikla – 2 kohta
2 e.  Muutetaan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Jos yhteisön toimielin tai elin jättää toimimatta 10 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti, valtioista riippumaton järjestö voi nostaa kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.
”2. Jos unionin toimielin tai elin jättää toimimatta 10 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti, sisäistä uudelleentarkastelua koskevan pyynnön 10 artiklan mukaisesti esittänyt valtioista riippumaton järjestö tai yleisöön kuuluva voi nostaa kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 f alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1367/2006
12 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 f.  Lisätään kohta seuraavasti:
”2 a. Rajoittamatta unionin tuomioistuimen oikeutta kustannusten jakamiseen on varmistettava, että tämän artiklan nojalla vireille saatetut tuomioistuinmenettelyt eivät ole niin kalliita, että se on este menettelyyn osallistumiselle. Edellä 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut unionin toimielimet ja elimet saavat esittää ainoastaan kohtuullisia kulujen korvaamista koskevia vaatimuksia.”
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 g alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1367/2006
12 aartikla (uusi)
2 g.  Lisätään artikla seuraavasti:
”12 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita ja järjestää julkisia kuulemisia paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 11 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A9-0152/2021).

Päivitetty viimeksi: 9. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö