Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0289(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0152/2021

Texte depuse :

A9-0152/2021

Dezbateri :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Voturi :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Texte adoptate
PDF 195kWORD 59k
Joi, 20 mai 2021 - Bruxelles
Mediu: Regulamentul Aarhus ***I
P9_TA(2021)0254A9-0152/2021

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 20 mai 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului4 a fost adoptat pentru a contribui la punerea în aplicare a obligațiilor care decurg din Convenția de la Aarhus prin stabilirea normelor de aplicare a acesteia pentru instituțiile și organismele Uniunii.
(2)  Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului4 a fost adoptat pentru a contribui la punerea în aplicare a obligațiilor care decurg din Convenția de la Aarhus prin stabilirea normelor de aplicare a acesteia pentru instituțiile și organismele Uniunii. Prin urmare, prezentul regulament modifică Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 în vederea punerii în aplicare a articolului 9 alineatul (3) și a articolului 9 alineatul (4) din Convenție.
__________________
__________________
4 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, p. 13).
4 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, p. 13).
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  În comunicarea sa către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 11 decembrie 2019, intitulată „Pactul verde european, Comisia s-a angajat să ia în considerare revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 pentru îmbunătățirea accesului la controlul administrativ și judiciar la nivelul Uniunii pentru cetățenii și organizațiile neguvernamentale de mediu care au preocupări cu privire la compatibilitatea deciziilor cu efecte asupra mediului cu dreptul mediului. De asemenea, Comisia s-a angajat să ia măsuri pentru a îmbunătăți accesul acestora la justiție în fața instanțelor naționale din toate statele membre; în acest scop, a emis o comunicare privind Îmbunătățirea accesului la justiție în probleme de mediu în UE și în statele sale membre.
(3)  În comunicarea sa din 11 decembrie 2019 privind Pactul verde european, Comisia s-a angajat să ia în considerare revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 pentru îmbunătățirea accesului la controlul administrativ și judiciar la nivelul Uniunii pentru cetățenii și organizațiile neguvernamentale de mediu care au preocupări specifice cu privire la compatibilitatea actelor administrative cu efecte asupra mediului cu dreptul mediului. De asemenea, Comisia s-a angajat să ia măsuri pentru a îmbunătăți accesul acestora la justiție în fața instanțelor naționale din toate statele membre; în acest scop, a emis comunicarea sa din 14 octombrie 2020 privind îmbunătățirea accesului la justiție în probleme de mediu în UE și în statele sale membre, în care afirmă că „accesul la justiție în probleme de mediu, atât prin intermediul Curții de Justiție a UE (CJUE), cât și al instanțelor naționale în calitate de instanțe ale Uniunii, reprezintă o importantă măsură de sprijin care contribuie la realizarea tranziției prevăzute de Pactul verde european, precum și o modalitate de a consolida rolul de gardian pe care societatea civilă îl poate exercita în spațiul democratic”.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Articolul 9 alineatul (4) din Convenția de la Aarhus prevede că procedurile judiciare care intră sub incidența articolului 9 alineatul (3) din convenția respectivă nu ar trebui să aibă un cost prohibitiv. Pentru a se asigura că procedurile judiciare în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 nu au un cost prohibitiv1a și că costurile sunt previzibile pentru solicitant, instituțiile sau organele Uniunii ar trebui să depună cereri rezonabile de rambursare a costurilor atunci când câștigă litigiul.
__________________
1a Comunicarea Comisiei din 4 aprilie 2019 privind evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care își protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora și Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2020 privind îmbunătățirea accesului la justiție în probleme de mediu în UE și în statele sale membre.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Având în vedere dispozițiile articolului 9 alineatul (3) din Convenția de la Aarhus, precum și preocupările exprimate de Comitetul pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus5, ar trebui să se realizeze conformitatea dreptului Uniunii cu dispozițiile Convenției de la Aarhus privind accesul la justiție în probleme de mediu într-un mod compatibil cu principiile fundamentale ale dreptului Uniunii și cu sistemul său de control judiciar.
(4)  Având în vedere dispozițiile articolului 9 alineatele (3) și (4) din Convenția de la Aarhus, precum și avizele Comitetului pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus5, ar trebui să se realizeze conformitatea dreptului Uniunii cu dispozițiile Convenției de la Aarhus privind accesul la justiție în probleme de mediu într-un mod compatibil cu principiile fundamentale ale dreptului Uniunii, inclusiv cu tratatele sale și cu sistemul său de control judiciar. Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 ar trebui modificat în consecință.
__________________
__________________
5 A se vedea constatările Comitetului pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus în cauza ACCC/C/2008/32 la adresa: https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.
5 Avizele Comitetului pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus, ACCC/M/2017/3 și ACCC/C/2015/128 disponibile la adresele: https://unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3_european-union și https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Articolul 9 alineatul (3) din Convenția de la Aarhus prevede că, în cadrul legislației sale naționale, fiecare parte se asigură că, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în dreptul său intern, membrii publicului interesat au acces la căi de atac judiciare sau la alte căi de atac pentru a contesta legalitatea de fond și procedurală a oricărei decizii, act sau omisiune care contravine dispozițiilor dreptului său intern legat de mediu. Procedura de control administrativ prevăzută de Regulamentul Aarhus completează sistemul general al Uniunii de control administrativ și jurisdicțional care permite publicului să reexamineze actele administrative prin intermediul căilor de atac judiciare directe la nivelul Uniunii, și anume în temeiul articolului 263 alineatul (4) din TFUE și, în conformitate cu articolul 267 din TFUE, prin intermediul instanțelor naționale, care fac parte integrantă din sistemul Uniunii în temeiul tratatelor.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Limitarea reexaminării interne prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 la actele administrative cu caracter individual este principalul obstacol pentru organizațiile neguvernamentale de mediu care doresc să recurgă la reexaminarea internă în temeiul articolului 10 din respectivul regulament și în ceea ce privește actele administrative care au un domeniu de aplicare mai larg. Prin urmare, este necesar să se extindă domeniul de aplicare al procedurii de reexaminare internă prevăzut în regulamentul menționat pentru a include actele nelegislative cu caracter general.
(5)  Limitarea reexaminării interne prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 la actele administrative cu caracter individual a fost principalul motiv de inadmisibilitate pentru organizațiile neguvernamentale de mediu care doresc să recurgă la reexaminarea internă în temeiul articolului 10 din respectivul regulament și în ceea ce privește actele administrative care au un domeniu de aplicare mai larg. Prin urmare, este adecvat să se extindă domeniul de aplicare al procedurii de reexaminare internă prevăzut în regulamentul menționat pentru a include actele nelegislative cu caracter general.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Definiția unui act administrativ în sensul Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 ar trebui să includă și actele nelegislative. Cu toate acestea, un act nelegislativ ar putea implica măsuri de punere în aplicare la nivel național împotriva cărora organizațiile neguvernamentale de mediu pot obține protecție judiciară, inclusiv în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) printr-o procedură preliminară în temeiul articolului 267 din TFUE. Prin urmare, este oportun să se excludă din domeniul de aplicare al reexaminării interne dispozițiile privind astfel de acte nelegislative pentru care dreptul Uniunii impune măsuri de punere în aplicare la nivel național.
(6)  Definiția unui act administrativ în sensul Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 ar trebui să includă și actele nelegislative. Cu toate acestea, un act nelegislativ ar putea implica măsuri de punere în aplicare la nivel național împotriva cărora se poate obține protecție judiciară, inclusiv în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) printr-o procedură preliminară în temeiul articolului 267 din TFUE.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  În interesul securității juridice, pentru ca orice dispoziție să fie exclusă din noțiunea de act administrativ, dreptul Uniunii trebuie să prevadă în mod explicit obligația de adoptare a actelor de punere în aplicare pentru aceste dispoziții.
eliminat
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 cuprinde actele adoptate în temeiul dreptului mediului. În schimb, articolul 9 alineatul (3) din Convenția de la Aarhus se referă la contestarea actelor care „contravin” dreptului mediului. Astfel, este necesar să se clarifice faptul că ar trebui efectuată o reexaminare internă pentru a verifica dacă un act administrativ contravine dreptului mediului.
(9)  Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 cuprinde actele adoptate în temeiul dreptului mediului. Articolul 9 alineatul (3) din Convenția de la Aarhus se referă la contestarea actelor sau a omisiunilor care „contravin” dreptului mediului. Astfel, este necesar să se clarifice, în conformitate cu jurisprudența CJUE, faptul că ar trebui efectuată o reexaminare internă pentru a verifica dacă un act administrativ contravine dreptului mediului în înțelesul articolului 2 alineatul (1) litera (f).
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Atunci când se evaluează dacă un act administrativ conține dispoziții care, prin efectele lor, ar putea să contravină dreptului mediului, este necesar să se analizeze dacă aceste dispoziții pot avea un efect negativ asupra atingerii obiectivelor politicii Uniunii privind mediul prevăzute la articolul 191 din TFUE. Drept urmare, mecanismul de reexaminare internă ar trebui să acopere, de asemenea, actele care au fost adoptate în punerea în aplicare a unor politici diferite de politica Uniunii privind mediul.
(10)  Atunci când se evaluează dacă un act administrativ conține dispoziții care ar putea să contravină dreptului legat de mediu în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (f), este necesar să se analizeze în conformitate cu jurisprudența CJUE dacă aceste dispoziții pot avea un efect negativ asupra atingerii obiectivelor politicii Uniunii privind mediul prevăzute la articolul 191 din TFUE. În acest caz, mecanismul de reexaminare internă ar trebui să acopere, de asemenea, actele care au fost adoptate în punerea în aplicare a unor politici diferite de politica Uniunii privind mediul.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
(10a)  Având în vedere articolul 263 primul paragraf din TFUE, astfel cum a fost interpretat de CJUE1a, se consideră că un act are efecte externe și poate așadar face obiectul unei cereri de reexaminare dacă este destinat să producă efecte juridice față de terți. Actele administrative, cum ar fi numirile sau actele pregătitoare, care nu produc efecte juridice față de terți și care nu pot fi considerate ca având efecte externe, în conformitate cu jurisprudența CJUE, nu ar trebui deci să constituie acte administrative în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1367/2006.
__________________
1a Hotărârea Curții de Justiție din 3 octombrie 2013, Inuit Tapiriit Kanatami și alții/Parlamentul și Consiliul, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, punctul 56.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)
(10b)  În vederea asigurării coerenței juridice, un act se consideră a avea efecte juridice, putând așadar face obiectul unei cereri de reexaminare, în conformitate cu articolul 263 primul paragraf din TFUE, astfel cum a fost interpretat de CJUE1a. Dacă se consideră că un act are efecte juridice înseamnă că poate face obiectul unei cereri de reexaminare, indiferent de forma sa, deoarece este analizat prin prisma efectelor, a obiectivului și a conținutului său1b.
__________________
1a Hotărârea Curții de Justiție din 29 ianuarie 2021 în cauza ClientEarth/BEI, T-9/19, ECLI:EU:T:2021:42, punctele 149 și 153. A se vedea și Hotărârea în cauza C-583/11 P, punctul 56.
1b Hotărârea Curții de Justiție din 10 decembrie 1957 în cauza Usines à tubes de la Sarre/Înalta Autoritate, 1/57 și 14/57, ECLI:EU:C:1957:13, p. 114, Hotărârea din 31 martie 1971, Comisia/Consiliul, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, punctul 42, Hotărârea din 16 iunie 1993, Franța/Comisia, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, punctul 9, Hotărârea din 20 martie 1997, Franța/Comisia, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, punctul 22, Hotărârea din 13 octombrie 2011, Deutsche Post și Germania/Comisia, C-463/10 P și C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, punctul 36.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 10 c (nou)
(10c)  Orice termen procedural pentru controlul administrativ și/sau judiciar ar trebui să se aplice numai după ce persoanele interesate cunosc efectiv conținutul actului administrativ referitor la un interes public major protejat de dreptul mediului și care face ulterior obiectul contestării, în special în cazurile în care actul administrativ individual în cauză este caduc. Acest lucru este necesar pentru a evita practicile care ar putea contraveni articolului 9 din Convenția de la Aarhus și jurisprudenței CJUE, în special hotărârii Curții din 12 noiembrie 2019 în cauza C-261/18, Comisia/Irlanda1a.
__________________
1a Hotărârea Curții de Justiție din 12 noiembrie 2019, C-261/18, Comisia/Irlanda, ECLI:EU:C:2019:955.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 10 d (nou)
(10d)  Mijloacele timpurii și eficiente de participare a publicului la crearea și adoptarea actelor legislative și nelegislative ale Uniunii sunt importante pentru a putea răspunde preocupărilor într-un stadiu incipient și pentru a evalua dacă este necesară o nouă propunere de îmbunătățire pe orizontală a participării publicului.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Având în vedere rolul esențial al organizațiilor neguvernamentale de mediu în sensibilizarea publicului și în inițierea de acțiuni în justiție, instituțiile sau organele Uniunii ar trebui să se asigure că există un acces adecvat la informații, participare și justiție.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Conform jurisprudenței CJUE6, organizațiile neguvernamentale de mediu care solicită o reexaminare internă a unui act administrativ trebuie să indice elementele de fapt sau argumentele de drept substanțiale care pot da naștere unor îndoieli plauzibile atunci când exprimă motivele care stau la baza solicitării reexaminării.
(12)  Conform jurisprudenței CJUE6, o parte care solicită o reexaminare internă a unui act administrativ trebuie să indice elementele de fapt sau argumentele de drept substanțiale care pot da naștere unor îndoieli plauzibile atunci când exprimă motivele care stau la baza solicitării reexaminării. Această cerință ar trebui să se aplice și în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1367/2006.
__________________
__________________
6 Hotărârea Curții de Justiție din 12 septembrie 2019 în cauza C-82/17 P, TestBioTech/Comisia, ECLI:EU:C:2019:719, punctul 69.
6 Hotărârea Curții de Justiție din 12 septembrie 2019, TestBioTech/Comisia, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, punctul 69 și hotărârea în cauza T-9/19.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Pe parcursul analizării unei cereri de reexaminare internă, alte părți direct afectate de cererea în cauză, cum ar fi întreprinderile sau autoritățile publice, ar trebui să poată prezenta observații instituției sau organismului Uniunii în cauză în termenele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1367/2006.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)
(12b)  Potrivit jurisprudenței CJUE1a, dacă o măsură de ajutor de stat în temeiul articolului 107 din TFUE implică încălcarea dreptului Uniunii privind mediul, măsura de ajutor de stat respectivă nu poate fi declarată compatibilă cu piața internă. Comisia ar trebui să definească orientări clare pentru a înlesni evaluarea compatibilității ajutoarelor de stat cu dispozițiile relevante din dreptul Uniunii, inclusiv din dreptul Uniunii legat de mediu.
_____________
1a Hotărârea Curții de Justiție din 22 septembrie 2020, Austria/Comisia, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)
(12c)  Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 stabilește dispozițiile, domeniul de aplicare și definițiile comune privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu la nivelul Uniunii. Acest lucru este adecvat și contribuie la asigurarea securității juridice și la creșterea transparenței măsurilor de punere în aplicare luate în temeiul obligațiilor care decurg din Convenția de la Aarhus.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 12 d (nou)
(12d)  Domeniul de aplicare al procedurilor de reexaminare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 ar trebui să acopere atât legalitatea de fond, cât și legalitatea procedurală a actului contestat. În conformitate cu jurisprudența CJUE, procedurile inițiate în temeiul articolului 263 alineatul (4) din TFUE și al articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 nu se pot întemeia pe motive sau probe care nu figurează în cererea de reexaminare, deoarece, în caz contrar, scopul cerinței de la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 referitor la precizarea motivelor pentru reexaminare ale unei astfel de cereri ar deveni redundant, iar obiectul procedurii inițiate prin cerere ar fi modificat1a.
__________________
1a Hotărârea în cauza C-82/17 P, punctul 39.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Actele adoptate de autoritățile publice ale statelor membre, inclusiv măsurile naționale de punere în aplicare adoptate la nivelul statelor membre impuse de un act fără caracter legislativ în temeiul dreptului Uniunii, nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1367/2006, în conformitate cu tratatele și cu principiul autonomiei instanțelor naționale.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta), în special dreptul la o bună administrare (articolul 41) și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil (articolul 47). Prezentul regulament contribuie la eficacitatea sistemului de control administrativ și judiciar al Uniunii și, în consecință, consolidează aplicarea articolelor 41 și 47 din Cartă și, prin urmare, contribuie la statul de drept, consacrat la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).
(14)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta), în special principiul protecției mediului (articolul 37), dreptul la o bună administrare (articolul 41) și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil (articolul 47). Prezentul regulament contribuie la eficacitatea sistemului de control administrativ și judiciar în probleme de mediu al Uniunii și, în consecință, consolidează aplicarea articolelor 37, 41 și 47 din Cartă și, prin urmare, contribuie la statul de drept, consacrat la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 2 – paragraful 1 –litera g
(g)  „act administrativ” înseamnă orice act nelegislativ adoptat de o instituție sau un organism al Uniunii, care este obligatoriu din punct de vedere juridic și are efecte externe și care conține dispoziții care, prin efectele lor, ar putea să contravină dreptului mediului în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (f), cu excepția dispozițiilor din actul respectiv pentru care dreptul Uniunii impune în mod explicit măsuri de punere în aplicare la nivelul UE sau la nivel național;
(g)  „act administrativ” înseamnă orice act nelegislativ adoptat de o instituție sau un organism al Uniunii, care are efecte juridice și externe și care conține dispoziții care ar putea să contravină dreptului mediului în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (f); actele administrative nu includ actele adoptate de autoritățile publice ale statelor membre;
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 2 – alineatul 2
1a.  Articolul 2 alineatul (2) se modifică după cum urmează:
2.  Actele administrative și omisiunile administrative nu includ măsurile luate de o instituție sau un organism comunitar sau omisiunile acestora, în calitate de organism de control administrativ, în special în temeiul:
2. Actele administrative și omisiunile administrative nu includ măsurile luate de o instituție sau un organism comunitar sau omisiunile acestora, în calitate de organism de control administrativ, în temeiul:
(a)   articolelor 81, 82, 86 și 87 din tratat (norme în materia concurenței);
(a)   articolelor 81 și 82 din tratat [articolelor 101 și 102 din TFUE] (inclusiv normele privind concentrările economice);
(b)  articolelor 226 și 228 din tratat (procedura de constatare a încălcării dispozițiilor);
(b)  articolelor 226 și 228 din tratat [articolelor 258 și 260 din TFUE] (acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor);
(c)  articolului 195 din tratat (procedura ombudsman-ului);
(c)  articolului 195 din tratat [articolului 228 din TFUE] (procedura ombudsmanului);
(d)  articolului 280 din tratat (procedura Oficiului European de Luptă Antifraudă).
(d)  articolului 280 din tratat [articolului 325 din TFUE] (procedura Oficiului European de Luptă Antifraudă);
(da)  articolelor 86 și 87 [articolelor 106 și 107 din TFUE] (norme în materie de concurență) până la ... [18 luni de la data adoptării prezentului regulament].
(db)  Cel târziu la ... [18 luni de la data adoptării prezentului regulament], Comisia adoptă orientări pentru a înlesni evaluarea compatibilității ajutorului de stat cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii legat de mediu, inclusiv cu privire la informațiile care trebuie prezentate de statele membre atunci când notifică Comisiei ajutoarele de stat.”
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 4 – alineatul 2
1b.   La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Informațiile privind mediul care urmează să fie făcute disponibile și comunicate sunt actualizate în cazul în care este necesar. Pe lângă documentele menționate la articolul 12 alineatele (2) și (3) și la articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, bazele de date sau registrele cuprind următoarele:
2. Informațiile privind mediul care urmează să fie făcute disponibile și comunicate sunt actualizate în cazul în care este necesar. Pe lângă documentele menționate la articolul 12 alineatele (2) și (3) și la articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, bazele de date sau registrele cuprind următoarele elemente de îndată ce sunt consolidate:
(a)  texte din tratatele, convențiile sau acordurile internaționale, din legislația comunitară privind mediul sau în legătură cu aceasta, precum și din politici, planuri și programe pentru mediu;
(a)  texte din tratatele, convențiile sau acordurile internaționale, din legislația Uniunii privind mediul sau în legătură cu aceasta, precum și din politici, planuri și programe pentru mediu;
(aa)   pozițiile statelor membre, astfel cum sunt exprimate în procedurile decizionale de adoptare a legislației sau a actelor administrative ale Uniunii privind mediul sau în legătură cu acesta;
(b)  rapoarte intermediare privind punerea în aplicare a elementelor menționate la litera (a) în cazul în care acestea sunt întocmite sau păstrate în formă electronică de către instituțiile sau organismele comunitare;
(b)  rapoarte intermediare privind punerea în aplicare a elementelor menționate la litera (a) în cazul în care acestea sunt întocmite sau păstrate în formă electronică de către instituțiile sau organismele Uniunii;
(c)  etape parcurse în cadrul procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar, etape ulterioare avizului motivat în conformitate cu articolul 226 primul paragraf din tratat;
(c)  etape parcurse în cadrul procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar, etape ulterioare avizului motivat în conformitate cu articolul 258 primul paragraf din tratat;
(d)  rapoarte privind starea mediului prevăzute la alineatul (4);
(d)  rapoarte privind starea mediului prevăzute la alineatul (4);
(e)  date sau rezumate ale datelor obținute în cadrul monitorizării activităților care aduc atingere mediului sau pot aduce atingere acestuia;
(e)  date sau rezumate ale datelor obținute în cadrul monitorizării activităților care aduc atingere mediului sau pot aduce atingere acestuia;
(f)  autorizații cu impact semnificativ asupra mediului, precum și acorduri de mediu sau o indicare a locului în care aceste informații pot fi solicitate sau accesate;
(f)  autorizații cu impact semnificativ asupra mediului, precum și acorduri de mediu sau o indicare a locului în care aceste informații pot fi solicitate sau accesate;
(g)  studii de impact privind mediul și evaluări ale riscurilor privind elemente de mediu sau o indicare a locului în care aceste informații pot fi solicitate sau accesate.”
(g)  studii de impact privind mediul și evaluări ale riscurilor privind elemente de mediu sau o indicare a locului în care aceste informații pot fi solicitate sau accesate.”
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
Orice organizație neguvernamentală care îndeplinește criteriile stabilite la articolul 11 este îndreptățită să introducă o cerere de reexaminare internă la instituția sau organismul Uniunii care a adoptat un act administrativ sau care, în cazul unei pretinse omisiuni administrative, ar fi trebuit să adopte un astfel de act, pe motiv că un astfel de act sau omisiune contravine dreptului mediului.
Orice organizație neguvernamentală sau orice alt membru al publicului care îndeplinește criteriile stabilite la articolul 11 este îndreptățit(ă) să introducă o cerere de reexaminare internă la instituția sau organismul Uniunii care a adoptat un act administrativ sau care, în cazul unei pretinse omisiuni administrative, ar fi trebuit să adopte un astfel de act, pe motiv că un astfel de act sau omisiune contravine dreptului mediului.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2
În cazul în care un act administrativ este o măsură de punere în aplicare la nivelul Uniunii solicitată de un alt act nelegislativ, organizația neguvernamentală poate solicita, de asemenea, reexaminarea dispoziției din actul nelegislativ pentru care este necesară această măsură de punere în aplicare atunci când solicită reexaminarea măsurii respective.
În cazul în care un act administrativ este o măsură de punere în aplicare la nivelul Uniunii solicitată de un alt act nelegislativ, organizația neguvernamentală sau membrul publicului care îndeplinește criteriile stabilite la articolul 11 poate solicita, de asemenea, reexaminarea dispoziției din actul nelegislativ pentru care este necesară această măsură de punere în aplicare atunci când solicită reexaminarea măsurii respective.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 10 – alineatul 2
2.  Instituția sau organismul Uniunii menționat(ă) la alineatul (1) ia în considerare orice astfel de cerere, cu excepția cazului în care aceasta este în mod clar nefondată. Instituția sau organismul Uniunii își motivează poziția în scris cât mai curând posibil, dar în cel mult 16 săptămâni de la primirea cererii.
2.  Instituția sau organismul Uniunii menționat(ă) la alineatul (1) ia în considerare orice astfel de cerere, cu excepția cazului în care aceasta este în mod clar nefondată. În cazul în care o instituție sau un organ al Uniunii primește mai multe cereri de reexaminare a aceluiași act sau a aceleiași omisiuni, aducând aceleași motive, instituția sau organul poate hotărî să combine cererile și să le trateze ca pe una singură. În acest caz, instituția sau organul Uniunii notifică în cel mai scurt timp această decizie tuturor celor care au introdus o cerere de reexaminare internă a actului sau omisiunii respective. În termen de patru săptămâni de la depunerea unei astfel de cereri, părțile terțe direct afectate de cerere pot prezenta observații instituției sau organului Uniunii în cauză. Instituția sau organismul Uniunii își motivează poziția în scris cât mai curând posibil, dar în cel mult 16 săptămâni de la primirea cererii.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)
2a.   La articolul 11 se introduce următorul alineat:
„1a. O cerere de reexaminare internă în conformitate cu articolul 10 poate fi prezentată și de membri ai publicului care demonstrează un interes suficient sau încălcarea unui drept în conformitate cu alineatul (2) de mai jos.”
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 11 – alineatul 2
2b.  La articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.   Comisia adoptă dispozițiile necesare pentru a asigura aplicarea transparentă și coerentă a condițiilor menționate la alineatul (1).
2. Comisia adoptă dispozițiile necesare pentru a asigura aplicarea transparentă și coerentă a condițiilor menționate la alineatele (1) și (1a). Cel târziu la... [18 luni de la data adoptării prezentului regulament], Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 12a, în care precizează criteriile pe care trebuie să le îndeplinească membrii publicului, așa cum se menționează la prezentul articol alineatul (1a). Comisia revizuiește aplicarea condițiilor respective cel puțin din trei în trei ani și, după caz, modifică actul delegat, pentru a garanta exercitarea efectivă a dreptului conferit membrilor publicului, menționat la alineatul (1a).
Condițiile stabilite prin actul delegat adoptat în temeiul prezentului alineat:
(a)  asigură existența unui acces efectiv la justiție, în conformitate cu obiectivele generale ale Convenției de la Aarhus;
(b)  solicită să se prezinte o cerere din partea membrilor publicului din diferite state membre atunci când aceasta privește un act sau o omisiune a Uniunii care afectează populația din mai multe state membre;
(c)  sunt de așa natură încât evită actio popularis, inclusiv asigurând faptul că atunci când demonstrează un interes suficient sau încălcarea unui drept, membrii publicului au obligația de a dovedi că sunt afectați direct comparativ cu publicul larg;
(d)  reduc la minimum sarcina administrativă asupra instituțiilor și organelor Uniunii.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 11 a (nou)
2c.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 11a
Registrul public al cererilor de reexaminare internă
Instituțiile și organele Uniunii creează, până cel târziu la 31 decembrie 2021, un registru cu toate cererile care îndeplinesc cerințele de eligibilitate prevăzute la articolul 11, precum și cu solicitanții care îndeplinesc cerințele respective și au introdus cererile. Registrul se actualizează periodic.”
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 12 – alineatul 1
2d.  La articolul 12, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
1.  Organizația non-guvernamentală care a introdus cererea de reexaminare internă, în temeiul articolului 10, poate sesiza Curtea de Justiție în conformitate cu dispozițiile relevante ale tratatului.
1. Atunci când organizația non-guvernamentală sau membrii publicului care au introdus cererea de reexaminare internă în temeiul articolului 10 consideră că o decizie a instituției sau a organului Uniunii ca răspuns la cererea respectivă este insuficientă pentru a asigura conformitatea cu dreptul mediului, pot sesiza Curtea de Justiție în conformitate cu articolul 263 din tratat pentru a examina legalitatea de fond și procedurală a deciziei respective.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 e (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 12 – alineatul 2
2e.  La articolul 12, alineatul (2) se modifică după cum urmează:
2.  În cazul în care instituția sau organismul comunitar nu acționează în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) sau (3), organizația non-guvernamentală poate sesiza Curtea de Justiție în conformitate cu dispozițiile relevante ale tratatului.
2. În cazul în care instituția sau organul Uniunii nu acționează în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) sau (3), organizația non-guvernamentală sau membrii publicului care au introdus cererea de reexaminare internă în temeiul articolului 10 pot sesiza Curtea de Justiție în conformitate cu dispozițiile relevante ale tratatului.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 f (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)
2f.  Se introduce următorul alineat:
„2a. Fără a aduce atingere prerogativei Curții de repartizare a cheltuielilor, se asigură faptul că procedurile judiciare inițiate în temeiul prezentului articol nu au costuri prohibitive. Instituțiile și organele Uniunii menționate la articolul 10 alineatul (1) introduc numai cereri rezonabile de rambursare a costurilor.”
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 g (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006
Articolul 12 a (nou)
2g.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 12a
Exercitarea delegării
1.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 alineatul (2) este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 11 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru și populația în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A9-0152/2021).

Ultima actualizare: 9 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate