Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0289(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0152/2021

Ingivna texter :

A9-0152/2021

Debatter :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Omröstningar :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Antagna texter :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Antagna texter
PDF 185kWORD 58k
Torsdagen den 20 maj 2021 - Bryssel
Miljö: Århusförordningen ***I
P9_TA(2021)0254A9-0152/2021

Europaparlamentets ändringar antagna den 20 maj 2021 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/20064 antogs i syfte att bidra till fullgörandet av de skyldigheter som följer av Århuskonventionen genom att fastställa regler för tillämpningen av konventionens bestämmelser på unionens institutioner och organ.
(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/20064 antogs i syfte att bidra till fullgörandet av de skyldigheter som följer av Århuskonventionen genom att fastställa regler för tillämpningen av konventionens bestämmelser på unionens institutioner och organ. Denna förordning ändrar därför förordning (EG) nr 1367/2006 för att genomföra artikel 9.3 och 9.4 i konventionen.
__________________
__________________
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  I sitt meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén den 11 december 2019 Den europeiska gröna given förklarade sig kommissionen överväga att se över förordning (EG) nr 1367/2006 för att göra det lättare för invånare och icke-statliga miljöorganisationer som ifrågasätter om beslut som påverkar miljön överensstämmer med miljölagstiftningen att komma åt administrativa och rättsliga granskningar på EU-nivå. Kommissionen förband sig också att vidta åtgärder för att förbättra deras möjlighet till rättslig prövning vid nationella domstolar i alla medlemsländer. I detta syfte utfärdade den ett meddelande Förbättring av tillgången till rättslig prövning i miljöfrågor i EU och dess medlemsstater.
(3)  I sitt meddelande av den 11 december 2019 om den europeiska gröna given förklarade sig kommissionen överväga att se över förordning (EG) nr 1367/2006 för att göra det lättare för invånare och icke-statliga miljöorganisationer som på ett konkret och specifikt plan ifrågasätter om förvaltningsåtgärder som påverkar miljön överensstämmer med miljölagstiftningen att komma åt administrativa och rättsliga granskningar på EU-nivå. Kommissionen förband sig också att vidta åtgärder för att förbättra deras möjlighet till rättslig prövning vid nationella domstolar i alla medlemsländer. I detta syfte utfärdade den sitt meddelande av den 14 oktober 2020 om förbättring av tillgången till rättslig prövning i miljöfrågor i EU och dess medlemsstater där den bekräftar att tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, både via Europeiska unionens domstol och de nationella domstolarna som unionens domstolar, är en viktig stödåtgärd som ska bidra till förverkligandet av den europeiska gröna given och stärka civilsamhällets roll som väktare i det demokratiska utrymmet.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
3a.  Enligt artikel 9.4 i Århuskonventionen bör domstolsförfaranden som omfattas av artikel 9.3 i den konventionen inte vara oöverkomligt kostsamma. För att säkerställa att domstolsprövningar enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1367/2006 inte är oöverkomligt kostsamma1a och att kostnaderna är förutsebara för den sökande bör unionens institutioner eller organ när de vinner en tvist begära rimlig ersättning för kostnader.
__________________
1a Kommissionens meddelande av den 4 april 2019 Granskning av genomförandet av miljöpolitiken 2019: ett Europa som skyddar sina medborgare och förbättrar deras livskvalitet och kommissionens meddelande av den 14 oktober 2020 om förbättring av tillgången till rättslig prövning i miljöfrågor i EU och dess medlemsstater.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Med beaktande av bestämmelserna i artikel 9.3 i Århuskonventionen och de problem som Århuskonventionens efterlevnadskommitté har påvisat5 bör unionsrätten bringas i överensstämmelse med bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på ett sätt som är förenligt med de grundläggande principerna för unionens rättsordning och system för rättslig prövning.
(4)  Med beaktande av bestämmelserna i artikel 9.3 och 9.4 i Århuskonventionen och råden från Århuskonventionens efterlevnadskommitté5 bör unionsrätten bringas i överensstämmelse med bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på ett sätt som är förenligt med de grundläggande principerna för unionens rättsordning, inbegripet unionsfördragen, och med unionens system för rättslig prövning. Förordning (EG) nr 1367/2006 bör ändras i enlighet med detta.
__________________
__________________
5 Se slutsatserna från Århuskonventionens efterlevnadskommitté i ärende ACCC/C/2008/32 på https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.
5Råd från Århuskonventionens efterlevnadskommitté ACCC/M/2017/3 och ACCC/C/2015/128 på https://unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3_european-union och https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)  I artikel 9.3 i Århuskonventionen föreskrivs att varje part, inom ramen för sin nationella lagstiftning, ska se till att den berörda allmänhet som uppfyller kriterierna i nationell rätt har rätt att få beslut, åtgärder eller försummelser som strider mot den nationella miljörätten prövade av domstol eller genom andra omprövningsförfaranden vad gäller den innehållsmässiga och procedurmässiga lagenligheten. Det administrativa prövningsförfarandet inom ramen för Århusförordningen kompletterar unionens övergripande system för administrativ och rättslig prövning som gör det möjligt för allmänheten att pröva förvaltningsåtgärder genom att väcka talan på unionsnivå, enligt artikel 263.4 i EUF-fördraget och, i enlighet med artikel 267 i EUF-fördraget, vid nationella domstolar, som utgör en integrerad del av unionens system enligt fördragen.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Att en intern omprövning enligt förordning (EG) nr 1367/2006 endast kan begäras avseende förvaltningsåtgärder med individuell räckvidd är det främsta hindret för icke-statliga miljöorganisationer som vill ha tillgång till intern omprövning enligt artikel 10 i förordningen också när det gäller förvaltningsåtgärder med större räckvidd. Därför är det nödvändigt att utöka räckvidden för det förfarande för intern omprövning som fastställs i denna förordning till att omfatta icke-lagstiftningsakter med allmän räckvidd.
(5)  Att en intern omprövning enligt förordning (EG) nr 1367/2006 endast kan begäras avseende förvaltningsåtgärder med individuell räckvidd har varit det främsta argumentet för att neka prövning för icke-statliga miljöorganisationer som vill ha tillgång till intern omprövning enligt artikel 10 i förordningen också när det gäller förvaltningsåtgärder med större räckvidd. Därför är det lämpligt att utöka räckvidden för det förfarande för intern omprövning som fastställs i denna förordning till att omfatta icke-lagstiftningsakter med allmän räckvidd.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Definitionen av ”förvaltningsåtgärd” i förordning (EG) nr 1367/2006 bör omfatta icke-lagstiftningsakter. En icke-lagstiftningsakt kan emellertid medföra genomförandeåtgärder på nationell nivå som icke-statliga miljöorganisationer kan erhålla rättsligt skydd mot, bland annat av Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) genom det förfarande för förhandsavgörande som fastställs i artikel 267 i EUF-fördraget. Därför är det lämpligt att undanta de bestämmelser i sådana icke-lagstiftningsakter för vilka EU-rätten kräver genomförandeåtgärder på nationell nivå från den interna omprövningens räckvidd.
(6)  Definitionen av ”förvaltningsåtgärd” i förordning (EG) nr 1367/2006 bör omfatta icke-lagstiftningsakter. En icke-lagstiftningsakt kan emellertid medföra genomförandeåtgärder på nationell nivå som det kan erhållas rättsligt skydd mot, bland annat av Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) genom det förfarande för förhandsavgörande som fastställs i artikel 267 i EUF-fördraget.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Av rättssäkerhetsskäl måste EU-rätten uttryckligen kräva att genomförandeakter ska antas för en bestämmelse för att den inte ska anses omfattas av begreppet förvaltningsåtgärd.
utgår
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Förordning (EG) nr 1367/2006 omfattar åtgärder som antas enligt miljörätten. Artikel 9.3 i Århuskonventionen reglerar däremot omprövning av handlingar som ”strider mot” miljölagstiftningen. Således är det nödvändigt att klargöra att intern omprövning ska genomföras i syfte att kontrollera om en förvaltningsåtgärd strider mot miljölagstiftningen.
(9)  Förordning (EG) nr 1367/2006 omfattar åtgärder som antas enligt miljörätten. Artikel 9.3 i Århuskonventionen reglerar omprövning av handlingar eller försummelser som ”strider mot” miljölagstiftningen. Således är det nödvändigt att i överensstämmelse med domstolens rättspraxis klargöra att intern omprövning ska genomföras i syfte att kontrollera om en förvaltningsåtgärd strider mot miljölagstiftningen i den mening som avses i artikel 2.1 f.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Vid bedömningen av om en förvaltningsåtgärd innehåller bestämmelser som till följd av sina effekter kan strida mot miljölagstiftningen måste man överväga om dessa bestämmelser kan ha en negativ inverkan på uppnåendet av de mål för unionens miljöpolitik som anges i artikel 191 i EUF-fördraget. Därför bör mekanismen för intern omprövning också omfatta åtgärder som har antagits för att genomföra annan politik än unionens miljöpolitik.
(10)  Vid bedömningen av om en förvaltningsåtgärd innehåller bestämmelser som kan strida mot miljölagstiftningen i den mening som avses i artikel 2.1 f måste man i enlighet med domstolens rättspraxis överväga om dessa bestämmelser kan ha en negativ inverkan på uppnåendet av de mål för unionens miljöpolitik som anges i artikel 191 i EUF-fördraget. Om så är fallet bör mekanismen för intern omprövning också omfatta åtgärder som har antagits för att genomföra annan politik än unionens miljöpolitik.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Med hänsyn till artikel 263 första stycket i EUF-fördraget, såsom den tolkats av domstolen1a, anses en akt ha extern effekt och kan därmed bli föremål för en begäran om omprövning, om den är avsedd att ha rättsverkan i förhållande till tredje man. Förvaltningsåtgärder, såsom utnämningar eller förberedande åtgärder, som inte har rättsverkan i förhållande till tredje man och inte kan anses ha extern effekt i överensstämmelse med domstolens rättspraxis, bör därför inte utgöra förvaltningsåtgärder enligt förordning (EG) nr 1367/2006.
__________________
1a Domstolens dom av den 3 oktober 2013, Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mot parlamentet och rådet, mål C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, punkt 56.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)
(10b)  För att säkerställa rättslig konsekvens anses en åtgärd ha extern effekt och kan därmed bli föremål för en begäran om omprövning, i enlighet med artikel 263 första stycket i EUF-fördraget, såsom den tolkats av domstolen1a. Att en åtgärd anses ha extern effekt innebär att en åtgärd kan bli föremål för en begäran om omprövning, oberoende av dess form, eftersom dess karaktär beaktas med avseende på dess verkningar, mål och innehåll1b.
__________________
1aDomstolens dom av den 29 januari 2021, ClientEarth mot EIB i mål T-9/19, ECLI:EU:T:2021:42, punkterna 149 och 153. Se också dom i mål C-583/11 P, punkt 56.
1b Domstolens domar av den 10 december 1957, Usines à tubes de la Sarre mot High Authority i målen 1/57 och 14/57, ECLI:EU:C:1957:13, s. 114, av den 31 mars 1971, kommissionen mot rådet, mål 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, punkt 42, av den 16 juni 1993, Frankrike mot kommissionen i mål C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, punkt 9, av den 20 mars 1997, Frankrike mot kommissionen i mål C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, punkt 22, och av den 13 oktober 2011, Deutsche Post och Tyskland mot kommissionen i målen C-463/10 P och C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, punkt 36.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 10c (nytt)
(10c)  Förfarandefrister för administrativ och/eller juridisk kontroll bör tillämpas först när innehållet i förvaltningsåtgärden som rör väsentliga allmänintressen som skyddas av miljörätten och sedan är föremål för prövning faktiskt är känt för de personer som berörs av åtgärden, särskilt i fall där den enskilda förvaltningsåtgärden är föråldrad. Detta är nödvändigt för att undvika praxis som skulle kunna strida mot artikel 9 i Århuskonventionen och mot domstolens rättspraxis, särskilt domstolens dom av den 12 november 2019 i mål C-261/18, kommissionen mot Irland1a.
__________________
1a Domstolens dom av den 12 november 2019 i mål C-261/18, kommissionen mot Irland, ECLI:EU:C:2019:955.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 10d (nytt)
(10d)  Det är viktigt att allmänheten på ett tidigt och effektivt sätt kan delta i utarbetandet och antagandet av unionens lagstiftningsakter och icke-lagstiftningsakter så att man på ett tidigt stadium kan angripa problem och bedöma om det finns behov av ytterligare ett förslag för att förbättra allmänhetens övergripande deltagande.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Med tanke på icke-statliga miljöorganisationers viktiga roll när det gäller att öka medvetenheten och vidta rättsliga åtgärder bör unionens institutioner och organ se till att det finns tillfredsställande tillgång till information, deltagande och rättslig prövning.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Enligt domstolens rättspraxis6 är icke-statliga miljöorganisationer som ansöker om intern omprövning av en förvaltningsåtgärd i sina grunder för begäran skyldiga att ange väsentliga faktiska omständigheter eller rättsliga argument som kan ge upphov till allvarliga tvivel.
(12)  Enligt domstolens rättspraxis6 är en part som ansöker om intern omprövning av en förvaltningsåtgärd i sina grunder för begäran skyldig att ange väsentliga faktiska omständigheter eller rättsliga argument som kan ge upphov till allvarliga tvivel. Den skyldigheten bör även tillämpas enligt förordning (EG) nr 1367/2006.
__________________
__________________
6 Domstolens dom av den 12 september 2019 i mål C-82/17 P, TestBioTech mot kommissionen, ECLI:EU:C:2019:719, punkt 69.
Domstolens dom av den 12 september 2019 i mål C-82/17 P, TestBioTech mot kommissionen, ECLI:EU:C:2019:719, punkt 69 och domen i mål T-9/19.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Vid behandlingen av en begäran om intern omprövning bör andra parter som direkt berörs av begäran i fråga, såsom företag eller myndigheter, ha möjlighet att lämna synpunkter till den berörda unionsinstitutionen eller det berörda unionsorganet inom de tidsfrister som anges i förordning (EG) nr 1367/2006.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)
(12b)  Om en statlig stödåtgärd enligt artikel 107 i EUF-fördraget strider mot unionens miljörätt kan den statliga stödåtgärden i enlighet med domstolens rättspraxis1a inte förklaras förenlig med den inre marknaden. Kommissionen bör fastställa tydliga riktlinjer för att underlätta bedömningen av om statligt stöd är förenligt med relevanta bestämmelser i unionsrätten, inbegripet unionens miljörätt.
_____________
1a Domstolens dom av den 22 september 2020 i mål C-594/18 P, Österrike mot kommissionen, ECLI:EU:C:2020:742.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 12c (nytt)
(12c)  I förordning (EG) nr 1367/2006 fastställs gemensamma bestämmelser, tillämpningsområden och definitioner gällande tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på unionsnivå. Detta är lämpligt och bidrar till rättslig förutsebarhet och ökad öppenhet kring de genomförandeåtgärder som vidtas enligt skyldigheterna i Århuskonventionen.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 12d (nytt)
(12d)  Tillämpningsområdet för prövningsförfaranden enligt förordning (EG) nr 1367/2006 bör omfatta den innehållsmässiga och procedurmässiga lagenligheten av den åtgärd som ifrågasätts. I överensstämmelse med domstolens rättspraxis får förfaranden enligt artikel 263.4 i EUF-fördraget och artikel 12 i förordning (EG) nr 1367/2006 inte baseras på argument eller bevisning som inte framgår av begäran om omprövning, eftersom kravet på motivering av en sådan begäran, enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1367/2006, annars skulle förlora sin ändamålsenliga verkan och syftet med det förfarande som inletts genom begäran ändras1a.
__________________
1a Dom i mål C-82/17 P, punkt 39.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Åtgärder som vidtas av myndigheter i medlemsstaterna, inbegripet nationella genomförandeåtgärder som vidtagits på medlemsstatsnivå och som krävs av en icke-lagstiftningsakt enligt unionsrätten, omfattas inte av förordning (EG) nr 1367/2006, i överensstämmelse med fördragen och principen om nationella domstolars autonomi.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), särskilt rätten till god förvaltning (artikel 41) och rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol (artikel 47). Denna förordning bidrar till att effektivisera EU:s system för administrativ prövning och prövning i domstol och förstärker därigenom tillämpningen av artiklarna 41 och 47 i stadgan, och därmed bidrar den till rättsstatsprincipen enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen.
(14)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), särskilt principen om miljöskydd (artikel 37), rätten till god förvaltning (artikel 41) och rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol (artikel 47). Denna förordning bidrar till att effektivisera EU:s system för administrativ prövning och prövning i domstol i miljöfrågor och förstärker därigenom tillämpningen av artiklarna 37, 41 och 47 i stadgan, och därmed bidrar den till rättsstatsprincipen enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 2 – punkt 1 – led g
g)  förvaltningsåtgärd: alla icke-lagstiftningsakter som antas av en unionsinstitution eller ett unionsorgan och som har rättsligt bindande effekt utanför institutionen eller organet i fråga samt innehåller bestämmelser som till följd av sina effekter kan strida mot miljölagstiftningen i den mening som avses i artikel 2.1 f, med undantag av de bestämmelser i denna akt för vilka unionsrätten uttryckligen kräver genomförandeåtgärder på europeisk eller nationell nivå.
g)  förvaltningsåtgärd: alla icke-lagstiftningsakter som antas av en unionsinstitution eller ett unionsorgan och som har rättslig effekt utanför institutionen eller organet i fråga samt innehåller bestämmelser som kan strida mot miljölagstiftningen i den mening som avses i artikel 2.1 f. Förvaltningsåtgärder ska inte inbegripa åtgärder som antagits av myndigheter i medlemsstaterna.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 2 – punkt 2
1a.  Artikel 2.2 ska ändras på följande sätt:
2.  Med förvaltningsåtgärd och förvaltningsförsummelse avses inte åtgärder som vidtas eller försummelser som begås av en gemenskapsinstitution eller ett gemenskapsorgan i egenskap av överprövande förvaltningsinstans i enlighet med exempelvis
2. Med förvaltningsåtgärd och förvaltningsförsummelse avses inte åtgärder som vidtas eller försummelser som begås av en gemenskapsinstitution eller ett gemenskapsorgan i egenskap av överprövande förvaltningsinstans i enlighet med
a)   artiklarna 81, 82, 86 och 87 i fördraget (konkurrensregler),
a)   artiklarna 81 och 82 i fördraget [artiklarna 101 and 102 i EUF-fördraget] (inklusive koncentrationsregler),
b)  artiklarna 226 och 228 i fördraget (överträdelseförfaranden),
b)  artiklarna 226 och 228 i fördraget [artiklarna 258 and 260 i EUF-fördraget] (överträdelseförfaranden),
c)  artikel 195 i fördraget (ombudsmannaförfaranden),
c)  artikel 195 i fördraget [artikel 228 i EUF-fördraget](ombudsmannaförfaranden),
d)  artikel 280 i fördraget (OLAF-förfaranden).
d)  artikel 280 i fördraget [artikel 325 i EUF-fördraget] (OLAF-förfaranden).
da)  Artiklarna 86 och 87 [artiklarna 106 och 107 i EUF-fördraget] (konkurrensregler) till och med den ... [18 månader efter antagandet av denna förordning].
db)  Senast den ... [18 månader efter dagen för antagandet av denna förordning] ska kommissionen anta riktlinjer för att underlätta bedömningen av om statligt stöd är förenligt med relevanta bestämmelser i unionsrätten på miljöområdet, inbegripet riktlinjer för de uppgifter som medlemsstaterna ska lämna när de anmäler statligt stöd till kommissionen.”
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 4 – punkt 2
1b.   I artikel 4 ska punkt 2 ersättas med följande:
2.  Den miljöinformation som skall tillhandahållas och spridas skall uppdateras på lämpligt sätt. Utöver de handlingar som anges i artikel 12.2 och 12.3 samt artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall databaserna och registren innehålla följande:
2.  Den miljöinformation som skall tillhandahållas och spridas skall uppdateras på lämpligt sätt. Utöver de handlingar som anges i artikel 12.2 och 12.3 samt artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 skall följande inbegripas i databaserna och registren så snart de är konsoliderade:
a)  Texterna till internationella fördrag, konventioner eller avtal, gemenskapslagstiftning om eller med anknytning till miljön samt riktlinjer, planer och program avseende miljön.
a)  Texterna till internationella fördrag, konventioner eller avtal, unionslagstiftning om eller med anknytning till miljön samt riktlinjer, planer och program avseende miljön.
aa)   Ståndpunkter som medlemsstater uttryckt i beslutsprocesser inför antagandet av unionslagstiftning eller förvaltningsåtgärder om eller med anknytning till miljön.
b)  Lägesrapporter avseende genomförandet av de punkter som anges i a om de har utarbetats eller förvaras i elektronisk form av gemenskapens institutioner eller organ.
b)  Lägesrapporter avseende genomförandet av de punkter som anges i a om de har utarbetats eller förvaras i elektronisk form av unionens institutioner eller organ.
c)  Åtgärder som vidtagits i förfaranden rörande överträdelser av gemenskapslagstiftningen från skedet med det motiverade yttrandet enligt artikel 226.1 i fördraget.
c)  Åtgärder som vidtagits i förfaranden rörande överträdelser av gemenskapslagstiftningen från skedet med det motiverade yttrandet enligt artikel 258.1 i fördraget.
d)  Sådana rapporter om tillståndet i miljön som avses i punkt 4.
d)  Sådana rapporter om tillståndet i miljön som avses i punkt 4.
e)  Uppgifter eller sammanställningar av uppgifter som kommer från övervakning av verksamhet som påverkar eller sannolikt kommer att påverka miljön.
e)  Uppgifter eller sammanställningar av uppgifter som kommer från övervakning av verksamhet som påverkar eller sannolikt kommer att påverka miljön.
f)  Tillstånd med en avsevärd inverkan på miljön samt miljöavtal, eller en hänvisning till var sådan information kan begäras eller erhållas.
f)  Tillstånd med en avsevärd inverkan på miljön samt miljöavtal, eller en hänvisning till var sådan information kan begäras eller erhållas.
g)  Miljökonsekvensstudier och riskbedömningar beträffande miljön, eller en hänvisning till var sådan information kan begäras eller erhållas.”
g)  Miljökonsekvensstudier och riskbedömningar beträffande miljön, eller en hänvisning till var sådan information kan begäras eller erhållas.”
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1
En icke-statlig organisation som uppfyller kriterierna i artikel 11 har rätt att begära en intern omprövning av ett agerande av den unionsinstitution eller det unionsorgan som har vidtagit en förvaltningsåtgärd eller, i fråga om en påstådd förvaltningsförsummelse, borde ha vidtagit en sådan åtgärd, med hänvisning till att denna åtgärd eller försummelse strider mot miljölagstiftningen.
En icke-statlig organisation eller personer i allmänheten som uppfyller kriterierna i artikel 11 har rätt att begära en intern omprövning av ett agerande av den unionsinstitution eller det unionsorgan som har vidtagit en förvaltningsåtgärd eller, i fråga om en påstådd förvaltningsförsummelse, borde ha vidtagit en sådan åtgärd, med hänvisning till att denna åtgärd eller försummelse strider mot miljölagstiftningen.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2
Om en förvaltningsåtgärd är en genomförandeåtgärd på unionsnivå som krävs av en annan icke-lagstiftningsåtgärd får den icke-statliga organisationen även begära att den bestämmelse i den icke-lagstiftningsakt för vilken denna genomförandeåtgärd krävs ska omprövas i samband med att den begär att genomförandeåtgärden i fråga omprövas.
Om en förvaltningsåtgärd är en genomförandeåtgärd på unionsnivå som krävs av en annan icke-lagstiftningsåtgärd får den icke-statliga organisationen eller personer i allmänheten som uppfyller kriterierna i artikel 11 även begära att den bestämmelse i den icke-lagstiftningsakt för vilken denna genomförandeåtgärd krävs ska omprövas i samband med att den begär att genomförandeåtgärden i fråga omprövas.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 10 – punkt 2
2.  Den unionsinstitution eller det unionsorgan som avses i punkt 1 ska pröva varje sådan begäran som inte är uppenbart ogrundad. Unionsinstitutionen eller unionsorganet ska snarast ange sina skäl i ett skriftligt svar, dock senast sexton veckor efter det att begäran togs emot.
2.  Den unionsinstitution eller det unionsorgan som avses i punkt 1 ska pröva varje sådan begäran som inte är uppenbart ogrundad. Om en unionsinstitution eller ett unionsorgan tar emot flera begäranden om omprövning av samma åtgärd eller försummelse och uppger samma skäl kan institutionen eller organet besluta att kombinera ansökningarna och behandla dem som en ansökan. I sådana fall ska unionsinstitutionen eller unionsorganet så snart som möjligt meddela alla som har begärt intern omprövning av samma åtgärd eller försummelse detta beslut. Inom fyra veckor efter inlämnandet av en sådan begäran får tredje parter som direkt berörs av begäran lämna synpunkter till unionsinstitutionen eller unionsorganet. Unionsinstitutionen eller unionsorganet ska snarast ange sina skäl i ett skriftligt svar, dock senast sexton veckor efter det att begäran togs emot.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 11 – punkt 1a (ny)
2a.   I artikel 11 ska följande punkt införas:
”1a. Alla personer i allmänheten som påvisar ett tillräckligt intresse eller kränkning av en rättighet ska ha rätt att begära en intern omprövning i enlighet med artikel 10, med förbehåll för punkt 2 nedan.”
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 11 – punkt 2
2b.  I artikel 11 ska punkt 2 ersättas med följande:
2.   Kommissionen skall anta de bestämmelser som behövs för att kriterierna i punkt 1 skall tillämpas på ett öppet och konsekvent sätt.
2.   Kommissionen skall anta de bestämmelser som behövs för att kriterierna i punkterna 1 och 1a skall tillämpas på ett öppet och konsekvent sätt. Senast ... [18 månader efter antagandet av denna förordning] ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med artikel 12a med angivande av vilka kriterier som personer i allmänheten enligt punkt 1a i denna artikel ska uppfylla. Kommissionen ska se över tillämpningen av dessa kriterier minst vart tredje år och vid behov ändra den delegerade akten för att säkerställa ett effektivt utövande av den rätt som tillkommer allmänheten enligt punkt 1a.
De kriterier som fastställs i den delegerade akt som antas enligt denna punkt ska
a)  säkerställa faktisk tillgång till rättslig prövning i överensstämmelse med de övergripande målen i Århuskonventionen,
b)  kräva att en begäran görs av enskilda personer i allmänheten från olika medlemsstater när det gäller en unionsåtgärd eller unionsförsummelse som påverkar allmänheten i mer än en medlemsstat,
c)  vara av sådan art att det är möjligt att undvika allmän talerätt, bland annat genom att säkerställa att enskilda personer, när de påvisar tillräckligt intresse eller kränkning av en rättighet, ska bevisa att de är direkt berörda i förhållande till den breda allmänheten,
d)  minimera den administrativa bördan för unionens institutioner och organ.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 11a (ny)
2c.  Följande artikel ska införas:
”Artikel 11a
Offentligt register över begäranden om intern omprövning
Unionens institutioner och organ ska senast den 31 december 2021 upprätta ett register över begäranden som uppfyller de behörighetskrav som fastställs i artikel 11 samt över de personer som lämnat in begäran som uppfyller kraven. Registret ska uppdateras regelbundet.”
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2d (nytt)
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 12 – punkt 1
2d.  I artikel 12 ska punkt 1 ändras på följande sätt:
1.  Den icke-statliga organisation som har lämnat begäran om intern omprövning i enlighet med artikel 10 får väcka talan vid EG-domstolen i enlighet med tillämpliga bestämmelser i fördraget.
1. Om den icke-statliga organisation eller personer i allmänheten som har lämnat begäran om intern omprövning i enlighet med artikel 10 anser att ett beslut som unionsinstitutionen eller unionsorganet fattat som svar på begäran är otillräckligt för att säkerställa efterlevnaden av miljörätten får de väcka talan vid EG-domstolen i enlighet med artikel 263 i fördraget för att ompröva den innehållsmässiga och procedurmässiga lagenligheten av beslutet.”
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2e (nytt)
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 12 – punkt 2
2e.  I artikel 12 ska punkt 2 ändras på följande sätt:
2.  Om gemenskapsinstitutionen eller gemenskapsorganet inte agerar i enlighet med artikel 10.2 eller 10.3 får den icke-statliga organisationen väcka talan vid EG-domstolen i enlighet med tillämpliga bestämmelser i fördraget.
2. Om unionsinstitutionen eller unionsorganet inte agerar i enlighet med artikel 10.2 eller 10.3 får den icke-statliga organisationen eller personer i allmänheten som begärt intern omprövning enligt artikel 10 väcka talan vid EG-domstolen i enlighet med tillämpliga bestämmelser i fördraget.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2f (nytt)
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 12 – punkt 2a (ny)
2f.  Följande punkt ska införas:
”2a. Utan att det påverkar tillämpningen av domstolens befogenhet att fördela kostnader ska det säkerställas att domstolsförfaranden som inleds inom ramen för denna artikel inte är oöverkomligt kostsamma. De unionsinstitutioner och unionsorgan som avses i artikel 10.1 ska endast begära rimlig ersättning för kostnader”.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2g (nytt)
Förordning (EG) nr 1367/2006
Artikel 12a (ny)
2g.  Följande artikel ska införas:
”Artikel 12a
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter enligt artikel 11.2 ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med … [den dag då denna förordning träder i kraft].
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat och allmänheten i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 11.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A9-0152/2021).

Senaste uppdatering: 9 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy