Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2644(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0269/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0255

Vastuvõetud tekstid
PDF 138kWORD 52k
Neljapäev, 20. mai 2021 - Brüssel
Hiina vastusanktsioonid ELi üksustele, Euroopa Parlamendi liikmetele ja parlamentide liikmetele
P9_TA(2021)0255RC-B9-0269/2021

Euroopa Parlamendi 20. mai 2021. aasta resolutsioon ELi üksuste, Euroopa Parlamendi liikmete ja riikide parlamendiliikmete suhtes rakendatavate Hiina vastusanktsioonide kohta (2021/2644(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ja aruandeid olukorra kohta Hiinas ning ELi ja Hiina suhete kohta, eelkõige 21. jaanuari 2021. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni mahasurumise kohta Hongkongis(1) ning 17. detsembri 2020. aasta resolutsiooni sunniviisilise töö ja uiguuride olukorra kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas(2),

–  võttes arvesse oma varasemaid Hongkongi käsitlevaid soovitusi, eelkõige 13. detsembri 2017. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Hongkongi kohta 20 aastat pärast üleminekut(3),

–  võttes arvesse oma 20. jaanuari 2021. aasta resolutsiooni ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitleva 2020. aasta aruande kohta(4),

–  võttes arvesse 2019. aasta Sahharovi auhinna andmist uiguuri majandusteadlasele Ilham Tohtile, kes võitleb Hiina uiguuri vähemuse õiguste eest,

–  võttes arvesse juhtivate Euroopa Parlamendi liikmete 23. märtsi 2021. aasta avaldust pärast Hiina ametivõimude otsust kohaldada sanktsioone inimõiguste allkomisjoni ning teiste Euroopa Liidu üksuste ja ametnike suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi David Maria Sassoli, inimõiguste allkomisjoni esimehe Maria Arena ja Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks loodud delegatsiooni juhi Reinhard Bütikoferi kõnesid täiskogu istungjärgu avamisel 24. märtsil 2021,

–  võttes arvesse Euroopa uurimisinstituudi direktorite 25. märtsi 2021. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2021. aasta arutelul komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli peetud kõnet ELi üksuste, Euroopa Parlamendi liikmete ja riikide parlamendiliikmete suhtes rakendatavate Hiina vastusanktsioonide kohta ning sellele järgnenud arutelu,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi, Belgia esindajatekoja esimehe, Madalmaade esindajatekoja esimehe ja Leedu Vabariigi Seimi esimehe 29. märtsi 2021. aasta ühisavaldust Hiina poolt parlamendiliikmete suhtes kehtestatud sanktsioonide kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 22. märtsi 2021. aasta rakendusmäärust (EL) 2021/478, millega rakendatakse määrust (EL) 2020/1998, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid(5), ning nõukogu 22. märtsi 2021. aasta otsust (ÜVJP) 2021/481, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1999, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid(6),

–  võttes arvesse G7 12. märtsi 2021. aasta avaldust valimismuudatuste kohta Hongkongis ning G7 välis- ja arenguministrite 5. mai 2021. aasta kommünikeed,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 17. aprilli 2021. aasta avaldust demokraatiameelsete aktivistide süüdimõistmise kohta Hongkongis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 29. detsembri 2020. aasta avaldust ajakirjanike, juristide ja inimõiguste kaitsjate süüdimõistmise kohta,

–  võttes arvesse Hiina Rahvavabariigi välisministeeriumi pressiesindaja 22. märtsi 2021. aasta teadet ELi asjaomaste üksuste ja personali suhtes kohaldatavate sanktsioonide kohta,

–  võttes arvesse nõukogu eesistuja Charles Micheli ja komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni 22. juunil 2020 toimunud ELi ja Hiina 22. tippkohtumise järel tehtud ühisavaldust ELi huvide ja väärtuste kaitsmise kohta keerulises ja elutähtsas partnerluses,

–  võttes arvesse 9. aprillil 2019 toimunud ELi ja Hiina 21. tippkohtumisel tehtud ühisavaldust,

–  võttes arvesse komisjoni ja komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 12. märtsi 2019. aasta ühisteatist „ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“ (JOIN(2019)0005),

–  võttes arvesse Hiina Rahvavabariigi põhiseaduse artiklit 36, millega tagatakse kõigile kodanikele õigus usuvabadusele, ning artiklit 4, millega kaitstakse vähemusrahvuste õigusi,

–  võttes arvesse ÜRO ekspertide 26. juuni 2020. aasta üleskutset võtta põhivabaduste kaitsmiseks Hiinas otsustavaid meetmeid,

–  võttes arvesse 16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Hiina allkirjastas 1998. aastal, kuid mida ta ei ole ratifitseerinud,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse ÜRO genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 1930. aasta sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli, mida Hiina ei ole allkirjastanud,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et ELi ja Hiina pikaajaliste suhete keskmes peaks jätkuvalt olema inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi edendamine ja järgimine, mis on kooskõlas ELi võetud kohustusega toetada neid väärtusi oma välistegevuses ning Hiina väljendatud huviga järgida neid omaenda arengu- ja rahvusvahelises koostöös;

B.  arvestades, et nõukogu võttis 7. detsembril 2020 vastu määruse (EL) 2020/1998, millega kehtestatakse kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi sanktsioonirežiim, mis võimaldab ELil kehtestada piiravaid meetmeid konkreetsetele isikutele, üksustele ja asutustele, sealhulgas riikidele ja valitsusvälistele osalejatele, kes vastutavad tõsiste inimõiguste rikkumiste ja kuritarvituste eest kogu maailmas või on nendega seotud; arvestades, et on oluline rõhutada, et ELil on kohustus seda määrust inimõiguste väga tõsiste rikkumise korral kasutada;

C.  arvestades, et 22. märtsil 2021. aastal võttis ELi välisasjade nõukogu kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi raames vastu piiravad meetmed järgmiste isikute suhtes: Zhu Hailun (Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna 13. rahvakongressi endine asejuhataja), Wang Junzheng (Xinjiangi tootmis- ja ehituskorpuse parteisekretär ja Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna parteikomitee asesekretär), Wang Mingshan (Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna parteikomitee alalise komisjoni liige ning Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna poliitika- ja õiguskomisjoni sekretär), Chen Mingguo (Xinjiangi avaliku julgeoleku büroo direktor ja Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna rahvavalitsuse aseesimees), ning samuti Xinjiangi kinnipidamiskeskusi haldava üksuse, Xinjiangi tootmis- ja ehituskorpuse riikliku julgeolekubüroo suhtes; arvestades, et need neli isikut ja üks üksus vastutavad inimõiguste tõsiste rikkumiste eest, sealhulgas uiguuride ja teiste moslemi rahvusvähemuste esindajate ulatusliku meelevaldse kinnipidamise ja alandava kohtlemise eest Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas;

D.  arvestades, et kohe pärast seda, kui ELi poolne nimekiri heaks kiideti, teatas Hiina Rahvavabariigi välisministeeriumi pressiesindaja sanktsioonide kohaldamisest viie Euroopa Parlamendi liikme (Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, Raphaël Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk ja Miriam Lexmann), Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni, kolme ELi liikmesriigi parlamendiliikme (Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, Samuel Cogolati ja Dovile Sakaliene), Euroopa Liidu Nõukogu poliitika- ja julgeolekukomitee (sealhulgas ELi 27 liikmesriigi suursaadikud), kahe teadlase (Adrian Zenz ja Björn Jerdén), ning kahe mõttekoja (Mercatori Hiina uuringute instituut (MERICS) Saksamaal ja Demokraatiate Liidu sihtasutus Taanis) suhtes Hiina suveräänsuse ja huvide tõsise kahjustamise ning valede ja desinformatsiooni kuritahtliku levitamise eest;

E.  arvestades, et pressiesindaja pressiteate kohaselt keelatakse asjaomastel isikutel ja nende perekondadel siseneda Mandri-Hiinasse, Hongkongi ja Macausse, ning arvestades, et keelati ka nende isikute ning nendega seotud äriühingute ja institutsioonide ärilised suhted Hiinaga;

F.  arvestades, et mõni päev hiljem kehtestas Hiina sanktsioonid Ühendkuningriigi, Kanada ja USA parlamendiliikmete, üksuste ja mõttekodade suhtes, kes olid võtnud meetmeid seoses inimõiguste rikkumisega Xinjiangis;

G.  arvestades, et Hiina meetmed kujutavad endast rünnakut kogu Euroopa Liidu ja selle parlamendi kui Euroopa demokraatia ja väärtuste alustala vastu, ning samuti rünnakut vabaduse vastu tegeleda teadustööga;

H.  arvestades, et kui ELi sanktsioonid on suunatud inimõiguste rikkumise vastu ning põhinevad rahvusvahelises õiguses sätestatud seaduslikel ja proportsionaalsetel meetmetel, puudub Hiina sanktsioonidel igasugune õiguslik põhjendus, need on täiesti alusetud ja meelevaldsed ning on suunatud inimõiguste rikkumise kriitika vastu; arvestades, et sanktsioonid kujutavad endast ilmselget katset takistada ELi jätkamast oma tööd ja tegevust inimõiguste rikkumiste vastu Hiinas;

I.  arvestades, et Hiinas on toime pandud inimõiguste rikkumisi, mis eiravad riigi kahe- ja mitmepoolseid kohustusi nendes valdkondades, ning arvestades, et autoriteetsetes aruannetes on märgitud, et inimõiguste olukord Hiinas on alates Tiananmeni väljaku veresaunast praegu halvim; arvestades, et Hiina on ÜRO Inimõiguste Nõukogule korrapäraselt esitanud resolutsioone, mille eesmärk on muuta suveräänsus, mittesekkumine ja vastastikune austus vaieldamatuteks aluspõhimõteteks, jättes üksikisikute inimõiguste edendamise ja kaitse vaid teisejärgulisteks aspektideks;

J.  arvestades, et 2020. aasta detsembris leppisid EL ja Hiina põhimõtteliselt kokku ELi-Hiina laiaulatuslikus investeerimislepingus; arvestades, et Hiina sanktsioonid, mis lisaks muule ei lase inimõiguste allkomisjonil Hiina ekspertidega koostööd teha, takistavad olulisel määral Euroopa Parlamendi suutlikkust laiaulatuslikku investeerimislepingut nõuetekohaselt analüüsida; arvestades, et on vastuvõetamatu luua kaubandus- ja investeerimiskontakte, arvestamata inimõiguste üldist küsimust ja laiemaid poliitilisi suhteid;

K.  arvestades, et sanktsioonide kehtestamine Hiina poolt näitab, et Hiina Kommunistlik Partei muutub järk-järgult üha agressiivsemaks, sealhulgas ELi vastu suunatud desinformatsiooni levitamise ja küberrünnakute kaudu, samal ajal kui ELi ja Hiina suhteid pingestavad veelgi uiguuride ja muude etniliste vähemuste vastased meetmed, demokraatia mahasurumine Hongkongis ning Hiina järjest ründavam hoiak Taiwani väinas; arvestades, et kuna praegune ELi‑Hiina strateegia on näidanud oma piiratust, ei pruugi ELi ja Hiina suhted jätkuda tavapärasel viisil;

L.   arvestades, et Hiina sanktsioonidele Euroopa Parlamendi liikmete vastu järgnes Venemaa ametivõimude 30. aprilli 2021. aasta otsus kehtestada sanktsioonid kaheksa ELi kodaniku, sealhulgas Euroopa Parlamendi presidendi David Maria Sassoli ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Věra Jourová suhtes;

M.   arvestades, et alates peamiselt uiguuri vähemuse vastu Xinjiangis suunatud Hiina valitsuse kampaania „Strike hard against violent terrorism“ (otsustav vastulöök vägivaldsele terrorismile) käivitamisest 2014. aastal on rohkem kui miljon inimest saadetud vangi kinnipidamislaagritesse, mida nimetatakse poliitilise ümberõppe või koolituskeskusteks ja mis moodustavad maailma suurima massilise kinnipidamissüsteemi; arvestades, et uiguuri elanikkond on langenud ohvriks Hiina valitsuse pingutustele kaotada nende unikaalne identiteet ja õigus olemasolule elanikkonnarühmana piinamise, kadunuks jääma sundimise, massilise jälgimise, kultuuri- ja usuelu likvideerimise, naiste sundsteriliseerimise, seksuaalvägivalla, reproduktiivõiguste rikkumise ja perekondade lahutamise kaudu; arvestades, et inimõiguste organisatsioonid on hinnanud, et need kuriteod võivad olla rahvusvahelise õiguse kohaselt inimsusevastased kuriteod;

N.  arvestades, et poliitilise opositsiooni vastased repressioonid Hongkongis on alates Euroopa Parlamendi 21. jaanuari 2021. aasta resolutsioonist süvenenud ning paljud demokraatiameelsed aktivistid ja poliitilised esindajad, näiteks Joshua Wong, Martin Lee, Jimmy Lai, Andy Li ja Lester Shum, on oma rahumeelse osalemise eest meeleavaldustes süüdi mõistetud, kuigi mõnel juhul isegi puudusid tõendid, et nad olid rahutustest aktiivselt osa võtnud; arvestades, et käesoleva aasta märtsis muudeti Hongkongi valimissüsteemi, mis tõi kaasa äärmiselt olulise muudatuse Hongkongi poliitilises süsteemis, kuna lisati nõue, et Mandri‑Hiina suhtes tuleb üles näidata patriotismi, ning võim ja mõjujõud koondati Hongkongi valimiskomisjoni kätte, mis toob kaasa otse valitud esindajate osakaalu järsu vähenemise Hongkongi seadusandlikus kogus;

O.   arvestades, et kümnel ELi liikmesriigil on endiselt jõus Hiinaga sõlmitud väljaandmislepingud, mille kohaselt võib Euroopas viibivaid uiguure, Hongkongi kodanikke, tiibetlasi ja Hiina teisitimõtlejaid välja anda Hiinas toimuvaks poliitiliseks kohtumõistmiseks;

P.   arvestades, et Hongkongis elav Rootsi kodanikust Gui Minhai on endiselt vangistatud, hoolimata Euroopa Parlamendi arvukatest nõudmistest ta viivitamatult vabastada;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka Hiina võimude põhjendamatud ja meelevaldsed sanktsioonid, mis kujutavad endast rünnakut sõnavabaduse, akadeemilise vabaduse ning rahvusvahelise inimõiguste austamise ja nende õiguste käsituse vastu; kutsub Hiina ametivõime üles need põhjendamatud sanktsioonid tühistama;

2.  on täielikult solidaarne Euroopa Parlamendi liikmetega, inimõiguste allkomisjoniga ning kõigi teiste isikute ja üksustega, keda Hiina sanktsioonid mõjutavad, nimelt Euroopa Liidu Nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteega, riikide parlamentide liikmetega, Rootsi ja Saksamaa akadeemikutega ning Saksamaa ja Taani mõttekodadega; väljendab täielikku solidaarsust kolmandate riikide (näiteks Ühendkuningriigi, Kanada, USA ja Austraalia) parlamendiliikmetega, kelle suhtes on samuti kehtestatud sanktsioone;

3.  kinnitab veel kord, et põhiõigused, väljendusvabadus, vaba osalemine otsuste tegemise protsessis, akadeemiline vabadus ja inimõiguste kaitse on meie demokraatia tugisambad ning et neid väärtusi ei ohverdata ELi ja Hiina suhetes mitte kunagi; rõhutab, et hirmutamiskatsed on asjatud ja et Euroopa Parlamendi valitud liikmed mõistavad jätkuvalt aktiivselt ja kompromissitult hukka inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumised ning võitlevad nendega, ning nõuab tungivalt, et EL hoiaks inimõiguste austamise kogu oma välistegevuse keskmes; on seisukohal, et need Hiina rünnakud väljendavad süsteemse rivaalitsemise mõõdet ELi ja Hiina suhetes;

4.  mõistab teravalt hukka selle Hiina valitsuse ja valitsusväliste osalejate uue katse ja varasemad katsed sekkuda Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide demokraatlikku ellu ning levitada avalikes aruteludes desinformatsiooni; on seisukohal, et Hiina püüab sanktsioonidega kogu maailmas tsenseerida oma riiki puudutavaid väljaütlemisi ning maailmale ette kirjutada, mida tohib öelda ja mille üle arutada, ning leiab, et need püüded on osa totalitaarsest ohust;

5.  kinnitab veel kord sügavaimat muret põhiõiguste ja inimõiguste arvukate rikkumiste pärast Hiinas, inimväärikuse vastaste rikkumiste, kultuurilise ja usulise väljendusvabaduse õiguse, sõnavabaduse, rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabaduse õiguse rikkumiste pärast ning eelkõige uiguuride, tiibetlaste, mongolite ja muude etniliste vähemuste, inimõiguste kaitsjate, ühiskonnaaktivistide, usurühmituste, ajakirjanike, ebaõigluse vastu petitsioonide esitajate ja meeleavaldajate tagakiusamise pärast, samuti kõigi teisitimõtlejate ja opositsiooni esindajate üha sageneva represseerimise pärast, eelkõige Hongkongis;

6.  tuletab meelde oma 17. detsembri 2020. aasta resolutsioonis esitatud seisukohta, et Xinjiangis toime pandud rikkumised kujutavad endast inimsusevastaseid kuritegusid, ning toonitab, et nende kuritegude kohta tuleb ilmsiks üha uusi tõendeid; nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi, et saavutada ÜRO sõltumatule uurimisele Xinjiangi küsimuses piisav rahvusvaheline toetus; väljendab seetõttu heameelt kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi kohaldmise üle nelja Hiina üksikisiku ja ühe Hiina üksuse suhtes, kuna nad on vastutavad tõsiste inimõiguste rikkumiste eest Hiinas; nõuab tungivalt, et komisjon, nõukogu ja liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed ja kasutaksid kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid – eelkõige majanduslikke –, et veenda Hiina valitsust sulgema laagrid ja lõpetama kõik inimõiguste rikkumised Xinjiangis ja muudes kohtades, nagu Tiibetis;

7.  avaldab kahetsust, et mitmeid rahvusvahelisi ettevõtteid, eelkõige rõiva- ja tekstiilisektoris, on pärast seda, kui nad väljendasid muret teadete pärast sunniviisilise töö kohta Xinjiangis ja võtsid vastu otsuse vähendada tarneahela sidemeid Xinjiangiga, põhjalikult ja laialdaselt boikoteeritud, ning mõistab teravalt hukka Hiina valitsuse agressiivse poliitiliste sunnivahendite kasutamise nende vastu; kordab oma palvet, et komisjon ja Euroopa välisteenistus käivitaksid kiiresti tarneahelate alase ärinõustamise, mis annaks ettevõtetele juhiseid uiguuride sunniviisilise tööga seotud riskide vältimiseks ning aitaks neil kiiresti leida alternatiivseid tarneallikaid;

8.  märgib murega, et ELi ja liikmesriikide institutsioonide ja nende inimõigustealase tegevuse vastu suunatud meetmed moodustavad osa tahtlikust strateegiast, mille eesmärk on nõrgestada inimõigusi rahvusvahelisel tasandil ja need nii ümber määratleda, et need kaotavad lõpuks oma algse tähenduse; peab kahetsusväärseks, et EL ei ole oma senise tegutsemisviisi ega seni kasutatud vahenditega Hiina inimõiguste olukorras reaalseid tulemusi saavutanud ja see olukord on viimasel kümnendil läinud ainult hullemaks; nõuab tungivalt, et komisjon töötaks välja ja rakendaks tervikliku ELi strateegia, et Hiina inimõiguste valdkonnas toimuks tegelik edasiminek;

9.  on seisukohal, et rahvusvahelise õigusega vastuolus olevad Hiina vastusanktsioonid kujutavad endast ELi ja Hiina suhetes olulist tagasiminekut; peab väga oluliseks, et EL ja kõik selle institutsioonid seisaksid sellele Euroopa demokraatia vastu suunatud ründele ühtselt vastu ja kaitseksid meie ühiseid väärtusi; kutsub nõukogu eesistujat ja komisjoni presidenti üles esitama selge avalduse selle kohta, et valitud poliitikute suhtes rakendatavate Hiina sanktsioonidega ei lepita; peab asjakohaseks ja vajalikuks, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning ELi liikmesriigid tõstataksid selle küsimuse kõigil tasanditel kahepoolses suhtluses oma Hiina partneritega, ning palub, et parlamenti nendest sammudest teavitataks;

10.  on veendunud, et ELi‑Hiina laiaulatuslik investeerimisleping ja igasugune arutelu Euroopa Parlamendis selle ratifitseerimise üle on Hiina kehtivate sanktsioonide tõttu õigustatult külmutatud; nõuab, et Hiina tühistaks oma sanktsioonid, sest enne ei saa Euroopa Parlament laiaulatusliku investeerimislepinguga tegeleda, ning nendib, et see ei mõjuta selle lepingu ratifitseerimisprotsessi lõpptulemust; eeldab, et komisjon konsulteerib parlamendiga, enne kui astub samme laiaulatusliku ELi‑Hiina investeerimislepingu sõlmimiseks ja allkirjastamiseks; kutsub komisjoni üles kasutama laiaulatusliku investeerimislepingu arutelu võimendava vahendina, et parandada inimõiguste kaitset ja kodanikuühiskonna toetamist Hiinas, ning tuletab komisjonile meelde, et laiaulatusliku investeerimislepingu heakskiitmise üle otsustamisel võtab parlament arvesse inimõiguste olukorda Hiinas, sealhulgas Hongkongis;

11.  rõhutab tungivat vajadust tasakaalustada ELi ja Hiina suhteid, võttes selleks rea autonoomseid meetmeid, sealhulgas õigusaktid, et võidelda moonutava mõjuga, mida välismaised toetused avaldavad siseturule; rahvusvaheline hankevahend; tarneahelat käsitlevad õigusaktid, mis sisaldavad kohustuslikke hoolsuskohustuse nõudeid ja kehtestavad sunniviisilise tööga saadud kaupadele impordikeelu; tõhustatud ja tugevdatud ELi välisinvesteeringute taustauuringute määrus; tõhus vahend sunnimeetmete vastu võitlemiseks; vajadusel sihipärased lisameetmed kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi raames, et jätkata reageerimist Xinjiangis ja Hongkongis toime pandud repressioonidele ning seades eesmärgiks, et Hiina lõpetaks kõik rikkumised; asjakohane vastus Hiinast lähtuvatele küberohtudele, hübriidrünnakutele ning tsiviil- ja militaarsektori ühitamise programmile;

12.  nõuab tungivalt, et Hiina valitsus ratifitseeriks ja rakendaks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni nr 29 sunniviisilise töö kohta, nr 105 sunniviisilise töö kaotamise kohta, nr 87 ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse kohta ning nr 98 organiseerumisõiguse ja kollektiivse läbirääkimisõiguse kohta; nõuab tungivalt, et Hiina ratifitseeriks kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti;

13.  kutsub Hiina ja Hongkongi ametivõime üles taastama usalduse Hongkongi demokraatliku protsessi suhtes ning viivitamatult lõpetama demokraatlike väärtuste edendajate tagakiusamise; mõistab hukka asjaolu, et Euroopa Liidu Nõukogus puudub ühtsus meetmete vastuvõtmiseks, mis aitaksid võidelda demokraatia mahasurumise vastu Hongkongis; nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning nõukogu esitaksid Hongkongi kohta järeldused ja võtaksid need vastu isegi siis, kui puudub ühehäälne toetus, ning nõuab, et liikmesriikide ja Hiina vaheliste väljaandmislepingute kehtivus peatataks;

14.  rõhutab vajadust luua süsteem, et kontrollida, kas ELi siseturul tegutsevad üksused on otseselt või kaudselt seotud inimõiguste rikkumistega Xinjiangis, ning võtta kaubandusega seotud meetmeid, nagu riigihangetest kõrvalejätmine ja muud sanktsioonid; rõhutab, et inimõiguste rikkumiseks kasutatava ekspluateeriva tehnoloogia hankimist tuleks vältida ELis kõigil tasanditel ja kõigis ELi institutsioonides;

15.  kutsub Euroopa Ülemkogu üles astuma kindlalt vastu Hiina sanktsioonidele ja võtma selles küsimuses vastu järeldused; on seisukohal, et ühisteatise „ELi ja Hiina strateegilised väljavaated“ käimasoleva läbivaatamise käigus tuleks nii neid sanktsioone kui ka negatiivseid muutusi ja olukorra halvenemist Hiinas ning degenereeruva Hiina rolli rahvusvahelise osalejana asjakohaselt arvesse võtta ja vastavalt reageerida, eesmärgiga hakata järgima jõulisemat ELi‑Hiina strateegiat, mis ühendaks kõik liikmesriigid;

16.  kutsub ELi üles suurendama Hiinat käsitleva Atlandi-ülese dialoogi raames kooskõlastamist ja koostööd USAga, sealhulgas seoses koordineeritud lähenemisviisiga inimõiguste rikkumiste käsitlemise meetmetele, ning nõuab, et sellel dialoogil oleks tugev parlamentaarne mõõde;

17.  on seisukohal, et muud kaubandus- ja investeerimislepingud piirkondlike partneritega, sealhulgas Taiwaniga, ei tohiks sõltuda laiaulatusliku investeerimislepingu ratifitseerimise peatamisest;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0027.
(2) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0375.
(3) ELT C 369, 11.10.2018, lk 156.
(4) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0012.
(5) ELT L 99 I, 22.3.2021, lk 1.
(6) ELT L 99 I, 22.3.2021, lk 25.

Viimane päevakajastamine: 9. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika