Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2703(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0276/2021

Внесени текстове :

B9-0276/2021

Разисквания :

PV 18/05/2021 - 2
CRE 18/05/2021 - 2

Гласувания :

PV 20/05/2021 - 20

Приети текстове :

P9_TA(2021)0257

Приети текстове
PDF 128kWORD 45k
Четвъртък, 20 май 2021 г. - Брюксел
Правото на Парламента на информация относно текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост
P9_TA(2021)0257B9-0276/2021

Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2021 г. относно правото на информиране на Парламента във връзка с текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост (2021/2703(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост(1) (Регламент за МВУ),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Регламентът за МВУ беше приет съгласно обикновената законодателна процедура;

Б.  като има предвид, че по отношение на обема и средствата за финансиране Механизмът за възстановяване и устойчивост е безпрецедентен инструмент;

В.  като има предвид, че демократичният и парламентарният контрол върху изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост са възможни единствено с пълното участие на Парламента на всички етапи;

Г.  като има предвид, че с член 26 от Регламента за МВУ се въвежда диалог за възстановяване и устойчивост, за да се гарантира по-голяма степен на прозрачност и отчетност и за да може Комисията да предоставя информация на Парламента, наред с другото, относно плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки и тяхната оценка;

Д.  като има предвид, че Парламентът може да изразява становището си по въпросите, разглеждани в рамките на диалога за възстановяване и устойчивост, включително чрез резолюции и обмен на мнения с Комисията, и като има предвид, че Комисията трябва да вземе предвид неговото становище;

Е.  като има предвид, че Парламентът може да прикани Комисията да предостави информация относно актуалното състояние на оценката на националните планове за възстановяване и устойчивост в рамките на диалога относно възстановяването и устойчивостта;

Ж.  като има предвид, че по правило държавите членки би трябвало да са представили на Комисията своите национални планове за възстановяване и устойчивост до 30 април 2021 г.;

З.  като има предвид, че към днешна дата 18 държави членки са представили на Комисията своите планове за възстановяване и устойчивост;

И.  като има предвид, че Комисията трябва да направи оценка на всеки национален план за възстановяване и устойчивост в срок от два месеца след представянето му;

Й.  като има предвид, че Комисията е предала на Парламента и на Съвета представените национални планове за възстановяване и устойчивост;

К.  като има предвид, че на 11 март 2021 г. Парламентът проведе разискване в пленарна зала относно „Зачитане на принципа на партньорство при подготовката и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост и гарантиране на добро управление на разходите“;

Л.  като има предвид, че на 20 януари 2021 г. Комитетът на регионите и Съветът на европейските общини и региони публикуваха резултатите от целевата си консултация на тема „Участие на общините, градовете и регионите в изготвянето на националните планове за възстановяване и устойчивост“;

1.  приветства усилията, които полага Комисията за бързото приемане преди лятото на съответните решения за изпълнение на Съвета, които са свързани с националните планове за възстановяване и устойчивост, както и постоянното сътрудничество на Комисията с държавите членки с цел да ги подпомогне при изготвянето на висококачествени планове;

2.  припомня на Комисията, че трябва да изпълнява задълженията си съгласно Регламента за МВУ да предоставя на Парламента цялата необходима информация относно актуалното състояние на прилагането на Регламента за МВУ и да взема предвид всички аспекти, които възникват въз основа на становищата, изразени в рамките на диалога за възстановяване и устойчивост, включително становищата, споделени от съответните комисии и в пленарните резолюции;

3.  счита, че за да се гарантират подходящ демократичен надзор и парламентарен контрол върху изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост, както и по-голяма прозрачност и демократична отчетност, Комисията трябва редовно да информира Парламента устно и писмено за състоянието на оценката на националните планове за възстановяване и устойчивост; подчертава, че в съответствие с Регламента за МВУ Парламентът има право да получава такава информация в контекста на диалога за възстановяване и устойчивост;

4.  призовава Комисията да предостави цялата съответна съпътстваща информация и обобщение на реформите и инвестициите, посочени в представените планове и отнасящи се до обхвата, въз основа на шестте стълба (включително общите и специфичните цели и хоризонталните принципи) и 11-те критерия за оценка, определени в Регламента за МВУ;

5.  отново заявява, че Парламентът очаква информацията да се предоставя в лесно разбираем и съпоставим формат, заедно с всички съществуващи преводи на документите, представени от държавите членки;

6.  счита, че предоставянето на предварителна оценка на плановете не предопределя резултата от процедурата; счита, че то би подобрило диалога за възстановяване и устойчивост, тъй като към момента на представянето повечето национални планове за възстановяване и устойчивост са в много напреднала степен на зрялост и има вероятност да бъдат одобрени;

7.  изразява убеждението си, че Комисията трябва да осигурява пълна прозрачност и отчетност, за да се гарантира и засили демократичната легитимност и ангажираността на гражданите по отношение на Механизма за възстановяване и устойчивост;

8.  припомня член 18, параграф 4, буква р) от Регламента за МВУ, който гласи, че националните планове за възстановяване и устойчивост следва да съдържат „резюме на процеса на консултации, проведен в съответствие с националната правна рамка, с местните и регионалните органи, социалните партньори, организациите на гражданското общество, младежките организации и други заинтересовани страни, и как приносът на заинтересованите страни е отразен в плана за възстановяване и устойчивост“; призовава Комисията да насърчи държавите членки да се консултират с всички национални заинтересовани страни и да осигурят участието на гражданското общество и местните и регионалните органи в изпълнението на плановете, и по-специално в техния мониторинг, както и да гарантират провеждането на консултации за бъдещи изменения или нови планове, ако има такива;

9.  призовава Комисията да осигури пълна прозрачност по отношение на графика за одобряване на делегираните актове, свързани с Регламента за МВУ, а именно делегираните актове относно набора от показатели за възстановяване и устойчивост и относно методиката за докладване на социалните разходи, включително за децата и младежите, и да вземе предвид съответните елементи на диалога за възстановяване и устойчивост; освен това призовава за бързото одобряване на тези делегирани актове преди лятната ваканция;

10.  призовава Комисията да гарантира, че преди оценката на изпълнението на ключовите етапи и цели, договорени в решението за изпълнение на Съвета и националните планове за възстановяване и устойчивост, на Парламента са предоставени предварителните констатации относно изпълнението на ключовите етапи и цели, в съответствие с изискването, посочено в член 25, параграф 4 от Регламента за МВУ;

11.  припомня на Съвета, че „съответните резултати от дискусиите, проведени в рамките на подготвителните органи на Съвета, се споделят с компетентната комисия на Европейския парламент“.

12.  приканва Комисията да продължи да следва открит, прозрачен и конструктивен подход по време на диалога за възстановяване и устойчивост;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Европейския съвет и на Комисията.

(1) ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17.

Последно осъвременяване: 9 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност