Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2703(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0276/2021

Předložené texty :

B9-0276/2021

Rozpravy :

PV 18/05/2021 - 2
CRE 18/05/2021 - 2

Hlasování :

PV 20/05/2021 - 20

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0257

Přijaté texty
PDF 129kWORD 45k
Čtvrtek, 20. května 2021 - Brusel
Právo Parlamentu na informace, pokud jde o průběžné posuzování národních plánů pro oživení a odolnost
P9_TA(2021)0257B9-0276/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2021 o právu Parlamentu na informace, pokud jde o průběžné posuzování národních plánů pro oživení a odolnost (2021/2703(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost(1) (dále jen „nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost“),

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost bylo přijato řádným legislativním postupem;

B.  vzhledem k tomu, že Nástroj pro oživení a odolnost je bezprecedentní nástroj, pokud jde o objem a způsoby financování;

C.  vzhledem k tomu, že demokratická a parlamentní kontrola provádění Nástroje pro oživení a odolnost je možná pouze za předpokladu, že se Parlament plně účastní všech fází;

D.  vzhledem k tomu, že článek 26 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost zavádí dialog o oživení a odolnosti s cílem zajistit větší transparentnost a odpovědnost a rovněž to, aby Komise poskytovala Parlamentu informace týkající se mj. plánů členských států pro oživení a odolnost a jejich posouzení;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament se může vyjádřit k záležitostem projednávaným v rámci dialogu o oživení a odolnosti, a to i formou usnesení a výměny názorů s Komisí, a vzhledem k tomu, že Komise tyto názory musí zohlednit;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament může vyzvat Komisi, aby poskytla informace o aktuálním stavu posuzování národních plánů pro oživení a odolnost v rámci dialogu o oživení a odolnosti;

G.  vzhledem k tomu, že členské státy by v zásadě měly své plány pro oživení a odolnost předložit Komisi do 30. dubna 2021;

H.  vzhledem k tomu, že doposud předložilo Komisi své plány pro oživení a odolnost 18 členských států;

I.  vzhledem k tomu, že Komise musí posoudit každý národní plán pro oživení a odolnost do dvou měsíců od jeho předložení;

J.  vzhledem k tomu, že Komise poskytla předložené národní plány pro oživení a odolnost Parlamentu a Radě;

K.  vzhledem k tomu, že Parlament dne 11. března 2021 uspořádal plenární rozpravu na téma „Dodržování zásady partnerství při přípravě národních plánů pro oživení a odolnost a zajištění řádného vynakládání finančních prostředků“;

L.  vzhledem k tomu, že Výbor regionů a Rada evropských obcí a regionů zveřejnily dne 20. ledna 2021 výsledky své cílené konzultace na téma „Zapojení obcí, měst a regionů do přípravy národních plánů pro oživení a odolnost“;

1.  vítá snahy Komise o zajištění rychlého přijetí příslušných prováděcích rozhodnutí Rady souvisejících s národními plány pro oživení a odolnost ještě před létem a její nepřetržitou spolupráci s členskými státy s cílem pomoci jim při vypracovávání kvalitních plánů;

2.  připomíná Komisi, že musí plnit své povinnosti vyplývající z nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a poskytovat Parlamentu veškeré relevantní informace o aktuálním stavu provádění nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a zohlednit veškeré prvky vyplývající z názorů vyjádřených v rámci dialogu o oživení a odolnosti, včetně názorů vyjádřených příslušnými výbory a v usneseních přijatých v plénu;

3.  je přesvědčen, že Komise musí pravidelně informovat Parlament, a to ústně i písemně, o stavu posuzování národních plánů pro oživení a odolnost, má-li být zajištěna řádná demokratická a parlamentní kontrola provádění Nástroje pro oživení a odolnost i větší transparentnost a demokratická odpovědnost; zdůrazňuje, že v souladu s nařízením o Nástroji pro oživení a odolnost má Parlament právo dostávat tyto informace v rámci dialogu o oživení a odolnosti;

4.  vyzývá Komisi, aby poskytla veškeré podstatné podkladové informace a souhrn reforem a investic, které jsou stanoveny v předložených plánech a které se týkají oblasti působnosti rozdělené do šesti pilířů (včetně obecných a specifických cílů a horizontálních zásad) a 11 posuzovacích kritérií stanovených v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost;

5.  znovu potvrzuje očekávání Parlamentu, že informace budou poskytovány ve snadno srozumitelné a porovnatelné podobě, včetně všech stávajících překladů dokumentů předložených členskými státy;

6.  domnívá se, že sdílení jakýchkoli předběžných posouzení plánů nepředjímá výsledek postupu; domnívá se, že by se tím zlepšil dialog o oživení a odolnosti, neboť většina národních plánů pro oživení a odolnost je v okamžiku předložení ve velmi pokročilém stádiu a pravděpodobně bude schválena;

7.  je přesvědčen, že pro zajištění a posílení demokratické legitimity a vlastní odpovědnosti občanů za Nástroj pro oživení a odolnost je třeba, aby Komise byla naprosto transparentní a nesla plnou odpovědnost;

8.  připomíná, že v čl. 18 odst. 4 písm. q) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost se uvádí, že národní plány pro oživení a odolnost by měly obsahovat „shrnutí konzultačního procesu vedeného v souladu s vnitrostátním právním rámcem s místními a regionálními orgány, sociálními partnery, organizacemi občanské společnosti, mládežnickými organizacemi a dalšími relevantními zúčastněnými stranami a popis toho, jak je v tomto plánu zohledněn příspěvek zúčastněných stran“; vyzývá Komisi, aby vyzvala členské státy ke konzultacím se všemi vnitrostátními zúčastněnými stranami a aby zajistila zapojení občanské společnosti a místních a regionálních orgánů do provádění plánů, a zejména do jejich monitorování, a aby zajistila, že v případě budoucích změn nebo nových plánů proběhnou konzultace;

9.  vyzývá Komisi, aby zajistila naprostou transparentnost, pokud jde o harmonogram schvalování aktů v přenesené pravomoci v návaznosti na nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, zejména aktů v přenesené pravomoci týkajících se srovnávacího přehledu ukazatelů oživení a odolnosti a metodiky vykazování sociálních výdajů, včetně výdajů na děti a mládež, a aby zohlednila relevantní prvky dialogu o oživení a odolnosti; dále vyzývá k urychlenému schválení těchto aktů v přenesené pravomoci před letními prázdninami;

10.  žádá Komisi o zajištění toho, aby před posuzováním splnění milníků a cílů dojednaných v prováděcím rozhodnutí Rady a v národních plánech pro oživení a odolnost obdržel Parlament předběžná zjištění týkající se splnění milníků a cílů v souladu s čl. 25 odst. 4 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost;

11.  připomíná Radě, že „relevantní výsledky jednání v přípravných orgánech Rady se předají příslušnému výboru Evropského parlamentu“;

12.  vyzývá Komisi, aby v rámci dialogu o oživení a odolnosti nadále uplatňovala otevřený, transparentní a konstruktivní přístup;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 17.

Poslední aktualizace: 9. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí