Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2703(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0276/2021

Esitatud tekstid :

B9-0276/2021

Arutelud :

PV 18/05/2021 - 2
CRE 18/05/2021 - 2

Hääletused :

PV 20/05/2021 - 20

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0257

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 44k
Neljapäev, 20. mai 2021 - Brüssel
Parlamendi õigus saada teavet riiklike taaste- ja vastupidavuskavade käimasoleva hindamise kohta
P9_TA(2021)0257B9-0276/2021

Euroopa Parlamendi 20. mai 2021. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi õiguse kohta saada teavet riiklike taaste- ja vastupidavuskavade käimasoleva hindamise kohta (2021/2703(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 2021. aasta määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu(1) (edaspidi „taaste- ja vastupidavusrahastu määrus“),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A.  arvestades, et taaste- ja vastupidavusrahastu määrus võeti vastu seadusandliku tavamenetluse kohaselt;

B.  arvestades, et taaste- ja vastupidavusrahastu määrus on mahu ja rahastamisvahendite poolest enneolematu instrument;

C.  arvestades, et demokraatlik ja parlamentaarne kontroll taaste- ja vastupidavusrahastu määruse rakendamise üle on võimalik ainult siis, kui parlament on kõigisse selle etappidesse täielikult kaasatud;

D.  arvestades, et taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikliga 26 pannakse alus taaste- ja vastupidavusalasele dialoogile, et tagada suurem läbipaistvus ja vastutus ning see, et komisjon annaks parlamendile teavet muu hulgas liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavade ning nende hindamise kohta;

E.  arvestades, et parlament võib avaldada arvamust taaste- ja vastupidavusalase dialoogi raames käsitletavate küsimuste kohta, muu hulgas resolutsioonide ja komisjoniga peetava mõttevahetuse kaudu, ning arvestades, et komisjon peab neid seisukohti arvesse võtma;

F.  arvestades, et Euroopa Parlament võib kutsuda komisjoni andma teavet taaste- ja vastupidavusalase dialoogi raames toimuva riiklike taaste- ja vastupidavuskavade hindamise seisu kohta;

G.  arvestades, et liikmesriigid oleksid pidanud reeglina esitama komisjonile oma riikliku taaste- ja vastupidavuskava 30. aprilliks 2021;

H.  arvestades, et praeguseks on 18 liikmesriiki esitanud komisjonile taaste- ja vastupidavuskava;

I.  arvestades, et komisjon peab hindama iga riiklikku taaste- ja vastupidavuskava kahe kuu jooksul pärast selle esitamist;

J.  arvestades, et komisjon on edastanud esitatud riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule;

K.  arvestades, et Euroopa Parlament pidas 11. märtsil 2021 täiskogu istungil arutelu teemal „Partnerluse põhimõtte austamine riiklike taaste- ja vastupidavuskavade koostamisel ja elluviimisel ning hea juhtimistava tagamine kulutuste tegemisel“;

L.  arvestades, et 20. jaanuaril 2021 avaldasid Regioonide Komitee ning Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu oma sihtotstarbelise konsultatsiooni „Omavalitsuste, linnade ja piirkondade kaasamine riiklike taaste- ja vastupidavuskavade koostamisse“ tulemused;

1.  väljendab heameelt komisjoni pingutuste üle, et tagada riiklike taaste- ja vastupidavuskavadega seotud asjakohaste nõukogu rakendusotsuste kiire vastuvõtmine enne suve, ning komisjoni jätkuva koostöö üle liikmesriikidega, et aidata neil koostada kvaliteetseid kavasid;

2.  tuletab komisjonile meelde, et ta täidaks taaste- ja vastupidavusrahastu määrusest tulenevat kohustust anda parlamendile kogu asjakohane teave taaste- ja vastupidavusrahastu määruse rakendamise seisu kohta ning võtta arvesse taaste- ja vastupidavusalase dialoogi käigus väljendatud vaadetest tulenevaid kõiki asjaolusid, sealhulgas asjaomastes komisjonides ja täiskogu resolutsioonides esitatud vaateid;

3.  usub, et nõuetekohase demokraatliku järelevalve ja parlamentaarse kontrolli tagamiseks taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise üle ning suurema läbipaistvuse ja demokraatliku vastutuse tagamiseks peab komisjon teavitama Euroopa Parlamenti korrapäraselt suuliselt ja kirjalikult riiklike taaste- ja vastupidavuskavade hindamise seisust; rõhutab, et kooskõlas taaste- ja vastupidavusrahastu määrusega on Euroopa Parlamendil õigus saada sellist teavet taaste- ja vastupidavusalase dialoogi raames;

4.  kutsub komisjoni üles esitama kogu asjakohase taustteabe ning kokkuvõtte esitatud kavades sisalduvatest reformidest ja investeeringutest seoses kohaldamisalaga, mis põhineb kuuel sambal (sealhulgas üld- ja erieesmärgid ning horisontaalsed põhimõtted) ning taaste- ja vastupidavusrahastu määruses sätestatud 11 hindamiskriteeriumil;

5.  kinnitab parlamendi ootust, et teave esitatakse kergesti arusaadavas ja võrreldavas vormis, mis sisaldab liikmesriikide esitatud dokumentide kohta tehtud tõlkeid;

6.  usub, et kavadele antud esialgsete hinnangute jagamine ei mõjuta menetluse tulemust; on seisukohal, et see teeks taaste- ja vastupidavusalase dialoogi paremaks, kuna enamik riiklikke taaste- ja vastupidavuskavasid on esitamise hetkel juba lõplikus valmimisjärgus ja tõenäoliselt kiidetakse heaks;

7.  on veendunud, et komisjon peab tagama täieliku läbipaistvuse ja vastutuse, et tagada taaste- ja vastupidavusrahastu demokraatlik legitiimsus ja sellega seotud kodanike isevastutus ning seda suurendada;

8.  tuletab meelde, et taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 18 lõike 4 punktis q märgitakse, et taaste- ja vastupidavuskavades peaks sisalduma „nende konsultatsioonide kokkuvõte, mis on läbi viidud kooskõlas riigisisese õigusraamistikuga kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna organisatsioonide, noorteorganisatsioonide ja muude sidusrühmadega, ning selgitus selle kohta, kuidas on sidusrühmade seisukohti taaste- ja vastupidavuskavas arvesse võetud“; kutsub komisjoni üles ergutama liikmesriike konsulteerima kõigi riiklike sidusrühmadega ning tagama kodanikuühiskonna ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine kavade rakendamisse ja eelkõige nende järelevalvesse ning tagama, et tulevaste võimalike muudatuste või uute kavade kohta toimuksid konsultatsioonid;

9.  kutsub komisjoni üles tagama täieliku läbipaistvuse taaste- ja vastupidavusrahastu määruse järel vastu võetavate delegeeritud õigusaktide, nimelt taaste- ja vastupidavuse tulemustabelit ning sotsiaalkulutustest, sealhulgas lastele ja noortele tehtavatest kulutustest, teatamise metoodikat käsitlevate delegeeritud õigusaktide heakskiitmise ajakava osas ning võtma arvesse taaste- ja vastupidavusalase dialoogi asjakohaseid elemente; nõuab ühtlasi nende delegeeritud õigusaktide kiiret heakskiitmist enne suvepuhkust;

10.  kutsub komisjoni üles tagama, et enne nõukogu rakendusotsuses ning riiklikes taaste- ja vastupidavuskavades kokku lepitud vahe-eesmärkide ja sihtide täitmise hindamist esitataks parlamendile esialgsed tähelepanekud vahe-eesmärkide ja sihtide saavutamise kohta, nagu on nõutud taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 25 lõikes 4;

11.  tuletab nõukogule meelde, et „nõukogu ettevalmistavates organites peetud arutelude asjakohaseid tulemusi jagatakse Euroopa Parlamendi pädeva komisjoniga“;

12.  kutsub komisjoni üles järgima taaste- ja vastupidavusalase dialoogi ajal jätkuvalt avatud, läbipaistvat ja konstruktiivset lähenemisviisi;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa Ülemkogule ja komisjonile.

(1)ELT L 57, 18.2.2021, lk 17.

Viimane päevakajastamine: 9. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika