Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2703(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0276/2021

Pateikti tekstai :

B9-0276/2021

Debatai :

PV 18/05/2021 - 2
CRE 18/05/2021 - 2

Balsavimas :

PV 20/05/2021 - 20

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0257

Priimti tekstai
PDF 125kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2021 m. gegužės 20 d. - Briuselis
Parlamento teisė į informaciją, kiek tai susiję su tebevykdomu nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimu
P9_TA(2021)0257B9-0276/2021

2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Parlamento teisės į informaciją, kiek tai susiję su tebevykdomu nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimu (2021/2703(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP reglamentas)(1),

–  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi EGADP reglamentas buvo priimtas pagal įprastą teisėkūros procedūrą;

B.  kadangi EGADP apimties ir finansavimo priemonių atžvilgiu yra precedento neturinti priemonė;

C.  kadangi tik visapusiškai įtraukiant Parlamentą į visus etapus galima vykdyti EGADP įgyvendinimo demokratinę kontrolę ir parlamentinį tikrinimą;

D.  kadangi EGADP reglamento 26 straipsnyje nustatytas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo dialogas siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę ir kad Komisija teiktų Parlamentui informaciją, be kita ko, apie valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir jų vertinimą;

E.  kadangi Parlamentas gali pareikšti savo nuomonę klausimais, sprendžiamais vykdant dialogą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo klausimais, įskaitant teikiant rezoliucijas ir kečiantis nuomonėmis su Komisija, ir kadangi Komisija turi atsižvelgti į šias nuomones;

F.  kadangi Parlamentas per ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo dialogą gali paraginti Komisiją pateikti informaciją apie nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimo padėtį;

G.  kadangi valstybės narės iš principo iki 2021 m. balandžio 30 d. turėjo pateikti Komisijai savo nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus;

H.  kadangi iki šiol 18 valstybių narių pateikė Komisijai savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus;

I.  kadangi Komisija privalo įvertinti kiekvieną nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą per du mėnesius nuo jo pateikimo;

J.  kadangi Komisija pateiktai nacionaliniais ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planais, pasidalijo su Parlamentu ir Taryba;

K.  kadangi 2021 m. kovo 11 d. Parlamentas plenarinio posėdžio metu surengė diskusijas dėl partnerystės principo laikymosi rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus ir gero išlaidų valdymo užtikrinimo;

L.  kadangi 2021 m. sausio 20 d. Regionų komitetas ir Europos savivaldybių ir regionų taryba paskelbė tikslinių konsultacijų rezultatus dėl savivaldybių, miestų ir regionų dalyvavimo rengiant nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus;

1.  palankiai vertina Komisijos pastangas užtikrinti, kad iki vasaros būtų nedelsiant priimti atitinkami Tarybos įgyvendinimo sprendimai, susiję su nacionaliniais ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planais, ir pritaria Komisijos nuolatiniam bendradarbiavimui su valstybėmis narėmis siekiant padėti joms parengti kokybiškus planus;

2.  primena Komisijai apie jos įsipareigojimus pagal EGADP reglamentą teikti Parlamentui visą susijusią informaciją apie EGADP reglamento įgyvendinimą ir atsižvelgti į visus aspektus, iškilusius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo dialogo metu keičiantis nuomonėmis, įskaitant atitinkamų komitetų pareikštas nuomones ir plenarinių posėdžių rezoliucijas;

3.  mano, kad siekdama užtikrinti tinkamą demokratinę EGADP įgyvendinimo priežiūrą ir parlamentinį tikrinimą bei didesnį skaidrumą ir demokratinę atskaitomybę, Komisija privalo reguliariai žodžiu ir raštu informuoti Parlamentą apie nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimo būklę; pabrėžia, kad pagal EGADP reglamentą Parlamentas turi teisę gauti šią informaciją vykstant dialogui ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo klausimais;

4.  ragina Komisiją pateikti visą susijusią aiškinamąją informaciją ir nurodytų reformų ir investicijų, išdėstytų pateiktuose planuose, santrauką, susijusią su taikymo sritimi, grindžiama šešiais ramsčiais (įskaitant bendruosius ir konkrečius tikslus ir horizontaliuosius principus) ir 11 EGADP reglamente nustatytų vertinimo kriterijų;

5.  pakartoja Parlamento lūkesčius, kad informacija bus pateikta lengvai suprantama ir palyginama forma, įskaitant visus esamus valstybių narių pateiktų dokumentų vertimus;

6.  mano, kad galimybė susipažinti su išankstiniu planų vertinimu nenulemia procedūros rezultatų; mano, kad tai pagerintų dialogą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo klausimais, kadangi dauguma nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų jų teikimo metu buvo labai pažengusioje stadijoje ir greičiausiai bus patvirtinti;

7.  yra įsitikinęs, kad Komisija turi užtikrinti visišką skaidrumą ir atskaitomybę, kad būtų garantuotas ir sustiprintas demokratinis teisėtumas ir piliečių atsakomybė už EGADP;

8.  dar kartą primena, kad EGADP reglamento 18 straipsnio 4 dalies q punkte nurodoma, kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane turi būti konsultacijų, vykdomų pagal nacionalinę teisinę sistemą su vietos ir regionų valdžios institucijomis, socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės organizacijomis, jaunimo organizacijomis ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, proceso santrauka ir tai, kaip ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane atsispindi suinteresuotųjų subjektų indėlis; ragina Komisiją paraginti valstybes nares konsultuotis su visais nacionaliniais suinteresuotaisiais subjektais ir užtikrinti pilietinės visuomenės bei vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą įgyvendinant planus ir ypač juos stebint, taip pat užtikrinti, kad būtų konsultuojamasi dėl būsimų pakeitimų ar naujų planų, jei tokių būtų;

9.  ragina Komisiją užtikrinti visišką skaidrumą deleguotųjų aktų, susijusių su EGADP reglamentu, patvirtinimo tvarkaraščio atžvilgiu, t. y. deleguotųjų aktų dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinės ir dėl socialinių išlaidų ataskaitų teikimo metodikos, įskaitant susijusias su vaikais ir jaunimu, patvirtinimo tvarkaraščio, ir atsižvelgti į atitinkamus ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo dialogo elementus; be to, ragina skubiai patvirtinti šiuos deleguotuosius aktus iki vasaros pertraukos;

10.  ragina Komisiją užtikrinti, kad prieš vertinant tarpinių reikšmių ir siektinų tikslų, dėl kurių susitarta Tarybos įgyvendinimo sprendime ir nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose, įgyvendinimą Parlamentui būtų pateiktos preliminarios išvados dėl tarpinių reikšmių ir siektinų tikslų įgyvendinimo, kaip to reikalaujama pagal EGADP reglamento 25 straipsnio 4 dalį;

11.  primena Tarybai reikšmingas Tarybos parengiamuosiuose organuose surengtų diskusijų išvadas perduoti kompetentingiems Europos Parlamento komitetams;

12.  prašo Komisijos toliau laikytis atvirą, skaidrų ir konstruktyvų požiūrį vykdant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo dialogą;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos Vadovų Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 57, 2021 2 18, p. 17.

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika