Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/2703(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0276/2021

Iesniegtie teksti :

B9-0276/2021

Debates :

PV 18/05/2021 - 2
CRE 18/05/2021 - 2

Balsojumi :

PV 20/05/2021 - 20

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0257

Pieņemtie teksti
PDF 127kWORD 44k
Ceturtdiena, 2021. gada 20. maijs - Brisele
Parlamenta tiesības uz informāciju attiecībā uz valstu atveseļošanas un noturības plānu notiekošo izvērtēšanu..
P9_TA(2021)0257B9-0276/2021

Eiropas Parlamenta 2021. gada 20. maija rezolūcija par Parlamenta tiesībām uz informāciju attiecībā uz valstu atveseļošanas un noturības plānu notiekošo izvērtēšanu (2021/2703(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (ANM regula)(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A.  tā kā ANM regulu pieņēma saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

B.  tā kā apmēra un finansēšanas līdzekļu ziņā ANM ir bezprecedenta instruments;

C.  tā kā ANM īstenošanas demokrātiskā kontrole un parlamentārā pārbaude ir iespējama tikai tad, ja Parlamentu pilnībā iesaista visos procedūras posmos;

D.  tā kā ar ANM regulas 26. pantu ir izveidots atveseļošanas un noturības dialogs, lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību un lai Komisija sniegtu Parlamentam informāciju, tostarp par dalībvalstu atveseļošanas un noturības plāniem un to novērtējumu;

E.  tā kā Parlaments var paust viedokli par jautājumiem, kas risināti atveseļošanas un noturības dialogā, tostarp rezolūcijās un saziņā ar Komisiju, un tā kā Komisijai šis viedoklis ir jāņem vērā;

F.  tā kā Parlaments atveseļošanas un noturības dialogā var aicināt Komisiju sniegt informāciju par pašreizējo stāvokli valstu atveseļošanas un noturības plānu novērtēšanā;

G.  tā kā principā dalībvalstīm savi atveseļošanas un noturības plāni bija jāiesniedz Komisijai līdz 2021. gada 30. aprīlim;

H.  tā kā līdz šim atveseļošanas un noturības plānus Komisijai ir iesniegušas 18 dalībvalstis;

I.  tā kā Komisijai katrs valsts atveseļošanas un noturības plāns ir jāizvērtē divu mēnešu laikā pēc iesniegšanas;

J.  tā kā Komisija ir informējusi Parlamentu un Padomi par iesniegtajiem valstu atveseļošanas un noturības plāniem;

K.  tā kā Parlaments 2021. gada 11. martā rīkoja plenārsēdes debates par partnerības principa ievērošanu valstu atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanā un īstenošanā un izdevumu labas pārvaldības nodrošināšanu;

L.  tā kā 2021. gada 20. janvārī Reģionu komiteja un Eiropas Pašvaldību un reģionu padome publicēja rezultātus, kas gūti pēc mērķētās apspriešanas “Pašvaldību, pilsētu un reģionu iesaiste valstu atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanā”,

1.  atzinīgi vērtē Komisijas centienus nodrošināt, lai strauji tiktu īstenoti attiecīgie Padomes īstenošanas lēmumi, kuri saistīti ar valstu atveseļošanas un noturības plāniem, un uzteic Komisijas pastāvīgo sadarbību ar dalībvalstīm nolūkā sniegt tām atbalstu augstas kvalitātes plānu izstrādē;

2.  aicina Komisiju pildīt pienākumus, kas tai uzlikti ar ANM regulu, proti, sniegt Parlamentam visu attiecīgo informāciju par pašreizējo stāvokli ANM regulas īstenošanā un ņemt vērā visus elementus, kuri izriet no atveseļošanas un noturības dialogā paustajiem viedokļiem, tostarp attiecīgo komiteju un plenārsēdes rezolūcijās izteiktos viedokļus;

3.  uzsver – lai nodrošinātu ANM īstenošanas demokrātisko pārraudzību un parlamentāro kontroli, kā arī lielāku pārredzamību un demokrātisko pārskatatbildību, Komisijai ir pienākums gan mutvārdos, gan rakstveidā regulāri informēt Parlamentu par valstu atveseļošanas un noturības plānu novērtēšanas gaitu; uzsver, ka saskaņā ar ANM regulu Parlaments ir tiesīgs šādu informāciju saņemt atveseļošanas un noturības dialoga kontekstā;

4.  aicina Komisiju sniegt visu attiecīgo pamatinformāciju un kopsavilkumu par iesniegtajos plānos izklāstītajām reformām un ieguldījumiem, kas attiecas uz darbības jomu un balstīti uz sešiem pīlāriem (ietverot vispārējos un konkrētos mērķus un horizontālos principus) un 11 novērtēšanas kritērijiem, kuri izklāstīti ANM regulā;

5.  vēlreiz norāda – Parlaments sagaida, ka informācija tiks sniegta viegli saprotamā un salīdzināmā formātā, ietverot dalībvalstu iesniegto dokumentu visus pieejamos tulkojumus;

6.  uzskata, ka iepriekšēja apmaiņa ar plānu novērtējumiem neietekmē procedūras iznākumu; uzskata, ka šāda kārtība uzlabo atveseļošanas un noturības dialogu, jo pārsvarā valstu atveseļošanas un noturības plāni iesniegšanas brīdī ir tuvu noslēgumam un plāni, visticamāk, tiks apstiprināti;

7.  ir pārliecināts, ka Komisijai jānodrošina pilnīga pārredzamība un pārskatatbildība, lai panāktu un uzlabotu demokrātisko leģitimitāti un pilsoņu līdzdalību ANM;

8.  atgādina, ka ANM regulas 18. panta 4. punkta q) apakšpunkts paredz, ka valstu atveseļošanas un noturības plānos jāietver “kopsavilkums par apspriešanās procesu, kas saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu veikts ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, sociālajiem partneriem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, jaunatnes organizācijām un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, un par to, kā ieinteresēto personu ieguldījums tiek atspoguļots atveseļošanas un noturības plānā”; aicina Komisiju mudināt dalībvalstis apspriesties ar visām valsts ieinteresētajām personām un nodrošināt pilsoniskās sabiedrības un vietējo un reģionālo iestāžu līdzdalību plānu īstenošanā un jo īpaši uzraudzībā, kā arī nodrošināt apspriešanos par turpmākiem grozījumiem vai jauniem plāniem, ja tādi tiek izstrādāti;

9.  aicina Komisiju nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz to deleģēto aktu apstiprināšanas grafiku, kas pieņemti pēc ANM regulas, proti, attiecībā uz deleģētajiem aktiem par atveseļošanas un noturības rezultātu pārskatu un metodiku ziņošanai par sociālajiem izdevumiem, tostarp tiem, kas paredzēti bērniem un jauniešiem, un aicina ņemt vērā būtiskos atveseļošanas un noturības dialoga elementus; turklāt aicina šos deleģētos aktus apstiprināt drīzumā, proti, pirms vasaras pārtraukuma;

10.  aicina Komisiju nodrošināt, ka pirms to starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildes izvērtēšanas, par kuriem panākta vienošanās Padomes īstenošanas lēmumā un valstu atveseļošanas un noturības plānos, Parlaments saņem sākotnējos konstatējumus par starpposma un galīgo mērķrādītāju izpildi, kā noteikts ANM regulas 25. panta 4. punktā;

11.  atgādina Padomei, ka “Padomes sagatavošanas struktūrās notikušo diskusiju attiecīgos rezultātus paziņo Eiropas Parlamenta kompetentajām komitejām”;

12.  aicina Komisiju visā atveseļošanas un noturības dialoga laikā turēties pie atklātas, pārredzamas un konstruktīvas pieejas;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Eiropadomei un Komisijai.

(1) OV L 57, 18.2.2021., 17. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 9. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika