Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2703(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0276/2021

Teksty złożone :

B9-0276/2021

Debaty :

PV 18/05/2021 - 2
CRE 18/05/2021 - 2

Głosowanie :

PV 20/05/2021 - 20

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0257

Teksty przyjęte
PDF 129kWORD 45k
Czwartek, 20 maja 2021 r. - Bruksela
Prawo Parlamentu do informacji na temat bieżącej oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności
P9_TA(2021)0257B9-0276/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie prawa Parlamentu do informacji na temat bieżącej oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (2021/2703(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności(1) (rozporządzenie w sprawie RRF),

–  uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rozporządzenie w sprawie RRF przyjęto w ramach zwykłej procedury ustawodawczej;

B.  mając na uwadze, że RRF jest bezprecedensowym instrumentem pod względem wielkości i sposobów finansowania;

C.  mając na uwadze, że kontrola demokratyczna i kontrola parlamentarna nad wdrażaniem RRF są możliwe jedynie przy pełnym zaangażowaniu Parlamentu na wszystkich etapach;

D.  mając na uwadze, że art. 26 rozporządzenia w sprawie RRF ustanawia dialog w sprawie odbudowy i zwiększania odporności, którego celem jest zwiększenie przejrzystości i rozliczalności oraz przekazywanie Parlamentowi przez Komisję informacji dotyczących między innymi planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich oraz ich oceny;

E.  mając na uwadze, że Parlament może wyrażać swoje opinie w kwestiach poruszanych w ramach dialogu w sprawie odbudowy i zwiększania odporności, w tym w drodze rezolucji i wymiany poglądów z Komisją, oraz mając na uwadze, że Komisja musi uwzględnić te opinie;

F.  mając na uwadze, że w ramach dialogu w sprawie odbudowy i zwiększania odporności Parlament może zwrócić się do Komisji o przedstawienie informacji na temat stanu oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności;

G.  mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny były co do zasady przedłożyć Komisji swoje krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności do 30 kwietnia 2021 r.;

H.  mając na uwadze, że jak dotąd swoje plany przedłożyło 18 państw członkowskich;

I.  mając na uwadze, że Komisja musi ocenić każdy krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności w terminie dwóch miesięcy od jego przedłożenia;

J.  mając na uwadze, że Komisja udostępniła przedłożone krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności Parlamentowi i Radzie;

K.  mając na uwadze, że 11 marca 2021 r. Parlament przeprowadził debatę plenarną na temat „Poszanowanie zasady partnerstwa przy przygotowywaniu i wdrażaniu krajowych planów odbudowy i odporności oraz zapewnienie dobrego zarządzania wydatkami”;

L.  mając na uwadze, że 20 stycznia 2021 r. Komitet Regionów i Rada Gmin i Regionów Europy opublikowały wyniki ukierunkowanych konsultacji na temat „Zaangażowanie gmin, miast i regionów w przygotowanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności”;

1.  z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji na rzecz szybkiego przyjęcia przed wakacjami letnimi odpowiednich decyzji wykonawczych Rady związanych z krajowymi planami odbudowy i zwiększania odporności oraz stałe zaangażowanie Komisji we współpracę z państwami członkowskimi, aby pomóc im w opracowaniu wysokiej jakości planów;

2.  przypomina Komisji, by wypełniła swoje zobowiązania wynikające z rozporządzenia w sprawie RRF i przedstawiła Parlamentowi wszelkie istotne informacje na temat stanu wdrożenia rozporządzenia w sprawie RRF oraz uwzględniła wszelkie uwagi zgłoszone w ramach dialogu w sprawie odbudowy i zwiększania odporności, w tym opinie przedstawione przez odpowiednie komisje oraz opinie zawarte w rezolucjach plenarnych;

3.  uważa, że w celu zapewnienia właściwego nadzoru demokratycznego i kontroli parlamentarnej nad wdrażaniem RRF, a także większej przejrzystości i demokratycznej rozliczalności Komisja musi regularnie informować Parlament, ustnie i pisemnie, o stanie oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności; podkreśla, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie RRF Parlament jest uprawniony do otrzymywania takich informacji w kontekście dialogu w sprawie odbudowy i zwiększania odporności;

4.  wzywa Komisję do przedstawienia wszystkich istotnych informacji ogólnych i podsumowania reform i inwestycji określonych w przedłożonych planach w odniesieniu do sześciu filarów (w tym celów ogólnych i szczegółowych oraz zasad horyzontalnych) oraz 11 kryteriów oceny określonych w rozporządzeniu w sprawie RRF;

5.  przypomina, iż Parlament oczekuje, że informacje będą przekazywane w łatwo zrozumiałej i porównywalnej formie, co obejmuje również wszystkie istniejące tłumaczenia dokumentów przedłożonych przez państwa członkowskie;

6.  uważa, że udostępnienie jakiejkolwiek wstępnej oceny planów nie przesądza o wyniku procedury; uważa, że usprawniłoby to dialog w sprawie odbudowy i zwiększania odporności, ponieważ większość krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności w chwili ich przedłożenia znajduje się w bardzo zaawansowanym stadium i prawdopodobnie zostanie zatwierdzona;

7.  uważa, że aby zapewnić i wzmocnić legitymację demokratyczną RRF i zwiększyć poczucie odpowiedzialności za RRF wśród obywateli, Komisja musi zagwarantować pełną przejrzystość i rozliczalność;

8.  przypomina, że art. 18 ust. 4 lit. q) rozporządzenia w sprawie RRF stanowi, że krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności powinny zawierać „podsumowanie procesu konsultacji, przeprowadzonych zgodnie z krajowymi uregulowaniami, z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami młodzieżowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, jak również sposób odzwierciedlenia w planie odbudowy i zwiększania odporności wkładu zainteresowanych stron”; wzywa Komisję, aby zachęcała państwa członkowskie do przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi krajowymi zainteresowanymi stronami oraz do zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego oraz władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie tych planów, a w szczególności w ich monitorowanie, a także do zadbania o konsultacje w przypadku ewentualnych przyszłych zmian lub nowych planów;

9.  wzywa Komisję do zapewnienia pełnej przejrzystości harmonogramu zatwierdzania aktów delegowanych wydawanych w następstwie rozporządzenia w sprawie RRF, a mianowicie aktów delegowanych dotyczących tabeli wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności oraz metodyki sprawozdawczości w zakresie wydatków socjalnych, w tym na dzieci i młodzież, oraz do uwzględnienia odpowiednich elementów dialogu w sprawie odbudowy i zwiększania odporności; wzywa ponadto do szybkiego zatwierdzenia tych aktów delegowanych przed przerwą letnią;

10.  wzywa Komisję do dopilnowania, by przed dokonaniem oceny realizacji celów pośrednich i końcowych uzgodnionych w decyzji wykonawczej Rady i krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności Parlament otrzymał wstępne ustalenia dotyczące realizacji celów pośrednich i końcowych, zgodnie z wymogami art. 25 ust. 4 rozporządzenia w sprawie RRF;

11.  przypomina Radzie, że „odnośne wyniki dyskusji prowadzonych w organach przygotowawczych Rady są udostępniane właściwej komisji Parlamentu Europejskiego”;

12.  wzywa Komisję do dalszego stosowania otwartego, przejrzystego i konstruktywnego podejścia podczas dialogu w sprawie odbudowy i zwiększania odporności;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Radzie Europejskiej i Komisji.

(1) Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17.

Ostatnia aktualizacja: 9 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności