Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2703(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0276/2021

Ingivna texter :

B9-0276/2021

Debatter :

PV 18/05/2021 - 2
CRE 18/05/2021 - 2

Omröstningar :

PV 20/05/2021 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2021)0257

Antagna texter
PDF 119kWORD 44k
Torsdagen den 20 maj 2021 - Bryssel
Parlamentets rätt till information om den pågående bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens
P9_TA(2021)0257B9-0276/2021

Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2021 om parlamentets rätt till information om den pågående bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens (2021/2703(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens(1),

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens antogs enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

B.  Faciliteten för återhämtning och resiliens är ett instrument som saknar motstycke i fråga om volym och finansieringssätt.

C.  Demokratisk och parlamentarisk kontroll av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens är endast möjlig om parlamentet deltar fullt ut i alla skeden.

D.  Genom artikel 26 i förordningen inrättas en dialog om återhämtning och resiliens för att säkerställa större insyn och ansvarsskyldighet och för att kommissionen ska informera parlamentet om bland annat medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens och sin bedömning av dessa.

E.  Europaparlamentet får ge sina synpunkter om de frågor som behandlas inom ramen för dialogen om återhämtning och resiliens, bland annat genom resolutioner och diskussioner med kommissionen, och kommissionen måste beakta dessa synpunkter.

F.  Parlamentet får uppmana kommissionen att redogöra för läget i bedömningen av planerna för återhämtning och resiliens inom ramen för dialogen om återhämtning och resiliens.

G.  Senast den 30 april 2021 skulle medlemsstaterna ha lämnat in sina nationella planer för återhämtning och resiliens till kommissionen.

H.  Hittills har 18 medlemsstater lämnat in sina planer för återhämtning och resiliens till kommissionen.

I.  Kommissionen måste bedöma varje nationell plan för återhämtning och resiliens inom två månader efter det att den har lämnats in.

J.  Kommissionen har gjort de inlämnade nationella planerna för återhämtning och resiliens tillgängliga för parlamentet och rådet.

K.  Parlamentet höll en plenardebatt den 11 mars 2021 om att respektera partnerskapsprincipen vid utarbetandet och genomförandet av nationella planer för återhämtning och resiliens samt säkerställa god förvaltning av utgifter.

L.  Regionkommittén och Europeiska kommuners och regioners råd offentliggjorde den 20 januari 2021 resultaten av sitt riktade samråd om kommuners, städers och regioners medverkan i utarbetandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att säkerställa ett snabbt antagande av rådets relevanta genomförandebeslut med koppling till de nationella planerna för återhämtning och resiliens före sommaren och dess fortsatta samarbete med medlemsstaterna för att hjälpa dem att ta fram planer av god kvalitet.

2.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att fullgöra sina skyldigheter enligt förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens att förse parlamentet med all relevant information om läget i genomförandet av förordningen och att ta hänsyn till de synpunkter som framförs inom ramen för dialogen om återhämtning och resiliens, inbegripet synpunkter som inkommer från berörda utskott och genom resolutioner i plenum.

3.  Europaparlamentet anser att kommissionen, för att säkerställa ordentlig demokratisk tillsyn över och parlamentarisk kontroll av genomförandet av förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens och större insyn och demokratisk ansvarsskyldighet, regelbundet måste informera parlamentet, muntligen och skriftligen, om läget i bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens. Parlamentet betonar att i enlighet med förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens har det rätt att få sådan information inom ramen för dialogen om återhämtning och resiliens.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla all relevant bakgrundsinformation och en sammanfattning av de reformer och investeringar i de inlämnade planerna som har anknytning till tillämpningsområdet som bygger på sex pelare (inbegripet de allmänna och särskilda målen och de övergripande principerna) och de 11 bedömningskriterier som fastställs i förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

5.  Europaparlamentet upprepar att det förväntar sig att informationen ska tillhandahållas i ett lättförståeligt och jämförbart format, inbegripet eventuella befintliga översättningar av handlingar som lämnats in av medlemsstaterna.

6.  Europaparlamentet anser att en eventuell preliminär bedömning av planerna inte föregriper resultatet av förfarandet. Parlamentet anser att det skulle förbättra dialogen om återhämtning och resiliens eftersom de flesta nationella planer för återhämtning och resiliens vid tidpunkten för inlämnandet befinner sig i slutskedet och sannolikt kommer att godkännas.

7.  Europaparlamentet är övertygat om att full insyn och ansvarsskyldighet krävs från kommissionens sida för att säkerställa och stärka den demokratiska legitimiteten och medborgarnas delaktighet i förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

8.  Europaparlamentet påminner om att artikel 18.4 q i förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens anger att de nationella planerna för återhämtning och resiliens ska innehålla ”en sammanfattning av den samrådsprocess som i enlighet med den nationella rättsliga ramen har genomförts med lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, det civila samhällets organisationer, ungdomsorganisationer och andra berörda parter, för utarbetandet och, när så är möjligt, genomförandet av planen för återhämtning och resiliens och hur intressenternas synpunkter återspeglas i planen för återhämtning och resiliens”. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmana medlemsstaterna att samråda med alla nationella berörda parter och att se till att det civila samhället och de lokala och regionala myndigheterna involveras i genomförandet av planerna och i synnerhet i övervakningen av dem, och att se till att samråd äger rum om eventuella framtida ändringar eller nya planer.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa full insyn när det gäller tidsplanen för godkännande av de delegerade akter som följer på förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens, närmare bestämt de delegerade akterna om resultattavlan för återhämtning och resiliens och om metoden för rapportering av sociala utgifter, inbegripet för barn och ungdomar, och att beakta relevanta inslag i dialogen om återhämtning och resiliens. Parlamentet efterlyser vidare ett snabbt godkännande av dessa delegerade akter före sommaruppehållet.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att parlamentet, före bedömningen av uppfyllandet av de delmål och mål som överenskommits i rådets genomförandebeslut och i de nationella planerna för återhämtning och resiliens, förses med de preliminära slutsatserna när det gäller uppfyllandet av delmålen och målen, i enlighet med artikel 25.4 i förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

11.  Europaparlamentet påminner rådet om att ”relevanta resultat av de diskussioner som förs i rådets förberedande organ ska delges Europaparlamentets behöriga utskott”.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att följa en öppen, transparent och konstruktiv strategi under dialogen om återhämtning och resiliens.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska rådet och kommissionen.

(1) EUT L 57, 18.2.2021, s. 17.

Senaste uppdatering: 9 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy