Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0255/2020

Внесени текстове :

A9-0255/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0264

Приети текстове
PDF 125kWORD 48k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург
Последващи изменения на ETIAS: граници и визи ***I
P9_TA(2021)0264A9-0255/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861 (COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0004),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, букви а), б) и г) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0024/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 31 март 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0255/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1860, (ЕС) 2018/1861 и (ЕС) 2019/817 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им
P9_TC1-COD(2019)0002

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/1152.)

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност