Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0107(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0189/2021

Внесени текстове :

A9-0189/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0265

Приети текстове
PDF 159kWORD 54k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Германия
P9_TA(2021)0265A9-0189/2021
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2021 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Германия – EGF/2020/003 DE/GMH Guss (COM(2021)0207 – C9-0156/2021 – 2021/0107(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2021)0207 – C9‑0156/2021),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027(2), и по-специално член 8 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси(3), (МИС от 16 декември 2020 г.), и по-специално точка 9 от него,

–  като взе предвид становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9‑0189/2021),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда; като има предвид, че тази помощ се предоставя чрез финансова подкрепа за работниците и дружествата, за които те са работили;

Б.  като има предвид, че Германия подаде заявление EGF/2020/003 DE/GMH Guss за финансово участие от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) след съкращаването на 585 работници(4) от четири дъщерни дружества на Guss GmbH – предприятие, класифицирано в разделение 24 на NACE Rev. 2 („Производство на основни метали“), в регионите на ниво 2 по NUTS – Düsseldorf (DEA1)(5) и Arnsberg (DEA5)(6) в рамките на референтен период за подаване на заявлението от 31 юли 2020 г. до 30 ноември 2020 г.;

В.  като има предвид, че заявлението се отнася до 585 работници, съкратени от четири дъщерни дружества на GMH Guss GmbH в Германия;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да са налице съкращения на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка;

Д.  като има предвид, че леярната промишленост в Германия е изправена пред сериозни предизвикателства като промени в международната търговия със стоки и услуги и свръхпроизводството в Китай, особено в автомобилната промишленост и машиностроенето, както и преместване на дейности в трети държави, включително в държави – кандидатки за членство в ЕС, където се прилагат по-ниски екологични стандарти(7) и промишлените отрасли са силно субсидирани;

Е.  като има предвид, че проблемите на GMH Guss започнаха, когато основният клиент на дъщерното дружество Walter Hundhausen GmbH, за когото се произвеждат 60 % от продукцията на дъщерното дружество, решава да делокализира в Турция части от веригата си за доставки;

Ж.  като има предвид откриването на две леярни от тайванският конкурент MEITA в Обреновац, Сърбия, които произвеждат главно за европейската автомобилна промишленост, и че поради субсидиите и по-ниските разходи за труд MEITA успява да предложи много по-ниски цени от германския си конкурент GMH Guss;

З.  като има предвид, че поради тези свързани с глобализацията предизвикателства общото производство на метални отливки в Германия е намаляло с 8,9 % в периода между 2018 г. и 2019 г.(8), което засяга по-специално Северен Рейн-Вестфалия, където се произвеждат 25 % от металните отливки в Германия;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ са изпълнени, и че Германия има право да получи финансово участие в размер на 1 081 706 EUR съгласно този регламент, което представлява 60 % от общата сума на разходите в размер на 1 802 845 EUR, която се състои от разходи за персонализирани услуги, възлизащи на 1 730 731 EUR, и разходи за дейности по подготовка, управление, информиране и публичност, контрол и докладване в размер на 72 114 EUR;

2.  отбелязва, че германските органи са подали заявлението на 15 декември 2020 г. и че след като Германия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката си на 27 април 2021 г. и е уведомила Парламента за това на същата дата;

3.  отбелязва, че всички процедурни изисквания са изпълнени;

4.  отбелязва, че заявлението се отнася до общо 585 работници, съкратени в промишления сектор на Германия; изразява съжаление за това, че Германия очаква, че само 476 от всички отговарящи на условията бенефициери (455 мъже и 21 жени, като повечето от тях са на възраст между 30 и 54 години) ще участват в мерките (избрани бенефициери);

5.  подчертава, че се очаква тези съкращения да имат значително въздействие върху местната икономика, тъй като те са извършени в условията на високо равнище на безработица (10,7 % през септември 2020 г.) в района на Рур поради структурни предизвикателства, датиращи от 60-те години на миналия век насам, и последиците от пандемията от COVID-19;

6.  посочва, че повечето от съкратените работници са във втората половина на професионалната си кариера, имат ниско ниво на квалификация и често владеят слабо немски език; освен това подчертава, че, както е обяснено в заявлението, голям брой от бенефициерите са мъже с мигрантски произход и успешната им реинтеграция на пазара на труда би могла да се улесни от други членове на техните домакинства, които често владеят немски език много по-добре, отколкото бившите служители;

7.  подчертава и приветства организирането на групи от лица в сходно положение, като се взема предвид личното положение на засегнатите бивши служители; подчертава необходимостта бившите служители, без дискриминация и независимо от тяхната националност, да бъдат интегрирани и подкрепени чрез мерките, включени в настоящия проект по линия на ЕФПГ;

8.  счита, че Съюзът има социална отговорност да предостави на тези съкратени работници възможност за придобиване на необходимите умения за екологичната и справедлива трансформация на промишлеността на Съюза, в съответствие с Европейския зелен пакт, тъй като те са работили в сектор с висока въглеродна интензивност; поради това приветства персонализираните услуги, осигурявани от ЕФПГ на работниците, които включват мерки за повишаване на уменията и курсове по немски език, работни семинари, професионално ориентиране, помощ при търсене на работа, както и помощи за обучение и консултантски услуги при започване на предприемаческа дейност, за да станат районът и пазарът на труда като цяло по-устойчиви и издръжливи в бъдеще;

9.  отбелязва, че Германия е започнала да предоставя персонализирани услуги на избраните бенефициери на 1 август 2020 г., и че следователно периодът на допустимост за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ е от 1 август 2020 г. до 15 декември 2022 г.;

10.  отбелязва, че Германия е започнала да покрива административните разходи, свързани с изпълнението на ЕФПГ, на 1 ноември 2020 г. и че следователно разходите за дейностите по подготовка, управление, информация и публичност, контрол и докладване ще бъдат допустими за финансово участие от ЕФПГ в периода от 1 ноември 2020 г. до 15 юни 2023 г.;

11.  приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен от Германия след консултации със социалните партньори и че е създаден комитет за мониторинг, който включва представители на Министерството на труда и социалните въпроси, на публичната служба по заетостта и на центъра за преквалификация, представители на социалните партньори, представители на синдиката IG Metall, ликвидаторите на уволняващото работници предприятие и неговите дъщерни дружества, както и представители на работническите съвети; подчертава, че социалните партньори от засегнатите предприятия вече са оказвали сътрудничество през месеците и годините преди мобилизирането на ЕФПГ с цел подобряване на трудните икономически условия и положение, което е включвало и значителни отстъпки по отношение на заплатите, направени от работниците;

12.  отбелязва, че германските органи потвърждават, че допустимите действия допълват, без да заместват, мерките, предлагани от Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез оперативната програма на ЕСФ за Северен Рейн-Вестфалия;

13.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действията, които са задължение на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори;

14.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

15.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11.
(3) OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.
(4) По смисъла на член 3 от Регламента за ЕФПГ.
(5) Дъщерни дружества Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH и Friedrich Wilhems-Hütte GmbH, и двете в Мюлхайм ан дер Рур.
(6) Дъщерно дружество Dieckerhoff Guss GmbH в Гевелсберг и дъщерно дружество Walter Hundhausen GmbH (както и главното седалище на GMH Guss GmbH) в Шверте.
(7) Deutsche Bank Research (2020): Automobilindustrie – Produktion in China überflügelt heimische Fertigung; Eurofound (2016): доклад на ERM за 2016 г.: Намалява ли темпът на глобализацията? Актуални данни за преместване на производството в чужбина и връщането му в Европа; Eurofound (2020): доклад на ERM за 2020 г.: Трансгранично преструктуриране. Измерени в компенсиран брутен тонаж (КБТ).
(8) Stephen, Sophie (2020): Deutsche Gussproduktion 2019 und Ausblick 2020, in: GIESSEREI, 04/2020.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Германия – EGF/2020/003 DE/GMH Guss

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2021/1021.)

Последно осъвременяване: 8 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност