Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/0107(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0189/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0189/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2021 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0265

Usvojeni tekstovi
PDF 143kWORD 50k
Utorak, 8. lipnja 2021. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Njemačka
P9_TA(2021)0265A9-0189/2021
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. lipnja 2021. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Njemačke – EGF/2020/003 DE/GMH Guss (COM(2021)0207 – C9-0156/2021 – 2021/0107(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0207 – C9-0156/2021),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom)2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. ‒ 2027.(2), a posebno njezin članak 8.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava(3) (Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020.), a posebno njegovu točku 9.,

–  uzimajući u obzir mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0189/2021),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada; budući da se ta pomoć pruža financijskom potporom radnicima i trgovačkim društvima za koja su radili;

B.  budući da je Njemačka podnijela zahtjev EGF/2020/003 DE/GMH Guss za financijski doprinos iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) nakon otpuštanja 585 radnika (4) iz četiri podružnice poduzeća Guss GmbH svrstanog u odjeljak 24 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja metala) u regiji razine NUTS 2 Düsseldorf (DEA1)(5) i Arnsberg (DEA5)(6), u referentnom razdoblju za podnošenje zahtjeva od 31. srpnja 2020. do 30. studenog 2020.;

C.  budući da se zahtjev odnosi na 585 radnika koji su proglašeni viškom u četiri podružnice poduzeća GMH Guss GmbH u Njemačkoj;

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u kojima se uvjetuje da je najmanje 500 radnika proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca u poduzeću u državi članici;

E.  budući da se industrija ljevaonica u Njemačkoj suočava s ozbiljnim izazovima kao što su promjene u međunarodnoj trgovini robom i uslugama te prekomjerna proizvodnja u Kini, osobito u automobilskoj i strojarskoj industriji, kao i premještanje aktivnosti u treće zemlje, uključujući u zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u, u kojima se primjenjuju niži standardi zaštite okoliša(7) i u kojima se industrije snažno subvencioniraju;

F.  budući da su problemi poduzeća GMH Guss dosegli vrhunac kada je glavni klijent podružnice Walter Hundhausen GmbH, koji čini 60 % ukupne proizvodnje te podružnice, odlučio premjestiti dijelove svojeg lanca opskrbe u Tursku;

G.  budući da je tajvanski konkurent MEITA otvorio dvije ljevaonice u Obrenovcu (Srbija) koje uglavnom proizvode za europsku automobilsku industriju te da je zbog subvencija i nižih troškova rada MEITA mogla ponuditi znatno nižu cijenu od njemačkog konkurenta GMH Gussa;

H.  budući da se ukupna proizvodnja lijevanog metala u Njemačkoj smanjila za 8,9 % između 2018. i 2019.(8) zbog spomenutih izazova povezanih s globalizacijom, koji su posebno utjecali na Sjevernu Rajnu – Vestfaliju, gdje se proizvodi 25 % njemačkog lijevanog metala;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Njemačka u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 081 706 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 1 802 845 EUR, što obuhvaća troškove za usluge prilagođene potrebama radnika u iznosu od 1 730 731 EUR i troškove za pripremne, upravljačke, informacijske i reklamne aktivnosti te aktivnosti kontrole i izvješćivanja u iznosu od 72 114 EUR;

2.  napominje da su njemačke vlasti zahtjev podnijele 15. prosinca 2020. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Njemačka pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 27. travnja 2021. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da su svi postupovni zahtjevi ispunjeni;

4.  napominje da se zahtjev odnosi na ukupno 585 radnika proglašenih viškom u njemačkom industrijskom sektoru; izražava žaljenje zbog toga što Njemačka očekuje da će od ukupnog broja korisnika koji ispunjavaju uvjete samo njih 476, većinom u dobi između 30 i 54 godine, sudjelovati u tim mjerama (ciljani korisnici);

5.  ističe da se očekuje da će ta otpuštanja imati znatan učinak na lokalno gospodarstvo jer su se dogodila u kontekstu visoke razine nezaposlenosti (10,7 % u rujnu 2020.) u području Ruhra zbog strukturnih izazova koji sežu još od 1960-ih kao i od posljedica pandemije bolesti COVID-19;

6.  ističe da se većina otpuštenih radnika nalazi u drugoj polovici svoje profesionalne karijere, ima nisku razinu formalnih kvalifikacija i često slabo vlada njemačkim jezikom; ističe nadalje da su, kako je objašnjeno u zahtjevu, velik broj korisnika muškarci migrantskog podrijetla i da bi njihovu uspješnu reintegraciju na tržište rada mogli olakšati ostali članova njihovih kućanstava, koji često imaju mnogo bolje znanje njemačkog jezika od bivših zaposlenika;

7.  ističe i pozdravlja činjenicu da će se pri organizaciji skupina voditi računa o privatnoj situaciji zahvaćenih bivših zaposlenika; naglašava da mjerama koje su dio ovog projekta mobilizacije EGF-a treba obuhvatiti sve zaposlenike i svima im pružiti potporu, bez diskriminacije i neovisno o njihovom državljanstvu;

8.  smatra da je društvena odgovornost Unije da tim otpuštenim radnicima pruži potrebne kvalifikacije za ekološku i pravednu transformaciju industrije Unije u skladu s europskim zelenim planom, s obzirom na to da su radili u sektoru s visokim emisijama ugljika; stoga pozdravlja sve prilagođene usluge koje EGF pruža radnicima, što uključuje mjere usavršavanja i tečajeve njemačkog jezika, radionice, strukovno usmjeravanje, poslovno savjetovanje, kao i pružanje naknada za obuku i savjetovanje u pokretanju posla, kako bi i područje i cjelokupno tržište rada u budućnosti postali održiviji i otporniji;

9.  napominje da je Njemačka 1. kolovoza 2020. počela ciljanim korisnicima pružati usluge prilagođene potrebama, pa će razdoblje prihvatljivosti za financijski doprinos iz EGF-a stoga trajati od 1. kolovoza 2020. do 15. prosinca 2022.;

10.  napominje da je Njemačka počela snositi administrativne rashode za provedbu EGF-a 1. studenog 2020. i da će stoga rashodi za pripremu, upravljanje, informiranje i promidžbu te kontrolu i izvješćivanje zadovoljavati uvjete za financijski doprinos iz EGF-a od 1. studenog 2020. do 15. lipnja 2023.;

11.  pozdravlja činjenicu da je Njemačka u dogovoru sa socijalnim partnerima sastavila usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama te da je osnovan nadzorni odbor koji se sastoji od predstavnika Ministarstva rada i socijalnih pitanja, javnih službi za zapošljavanje, prijelaznog poduzeća, socijalnih partnera, sindikata IG Metall, stečajnih upravitelja predmetnog poduzeća i njegovih podružnica, kao i predstavnika radničkih vijeća, radi upravljanja mjerama koje se sufinanciraju iz EGF-a; ističe da su socijalni partneri dotičnih poduzeća već surađivali u godinama i mjesecima koji su prethodili mobilizaciji EGF-a u cilju poboljšanja teških gospodarskih uvjeta i stanja, što je uključivalo i znatne ustupke radnika kad je riječ o njihovim plaćama;

12.  konstatira da su njemačke vlasti potvrdile da prihvatljive mjere dopunjuju i ne zamjenjuju mjere Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru operativnog programa ESF-a za Sjevernu Rajnu – Vestfaliju;

13.  ponovno ističe da pomoć iz EGF-a ne smije zamijeniti mjere za koje su odgovorna poduzeća na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora;

14.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

15.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 11.
(3) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 28.
(4) U smislu članka 3. Uredbe o EGF-u.
(5) Podružnice Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH i Friedrich Wilhems-Hütte GmbH, obje sa sjedištem u Mülheimu an der Ruhr.
(6) Podružnice Dieckerhoff Guss GmbH u Gevelsbergu i Walter Hundhausen GmbH (kao i glavno sjedište poduzeća GMH Guss GmbH) u Schwerteu.
(7) Istraživanje banke Deutsche Bank (2020.): Automobilindustrie – Produktion in China überflügelt heimische Fertigung (Automobilska industrija – Proizvodnja u Kini prestiže domaću proizvodnju); Eurofound (2016.): Izvješće ERM-a iz 2016.: Usporavanje globalizacije? Nedavni dokazi o premještanju i vraćanju proizvodnje u Europu; Eurofound (2020.): Izvješće ERM-a iz 2020.: Restrukturiranje preko granica. Mjereno u kompenziranoj bruto tonaži (cgt).
(8) Stephen, Sophie (2020.): Deutsche Gussproduktion 2019 und Ausblick 2020 (Proizvodnja lijevanog željeza u Njemačkoj 2019. i planovi za 2020.), u časopisu: GIESSEREI, 04/2020.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Njemačke – EGF/2020/003 DE/GMH Guss

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2021/1021.)

Posljednje ažuriranje: 8. listopada 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti