Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0107(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0189/2021

Ingivna texter :

A9-0189/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0265

Antagna texter
PDF 137kWORD 53k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Tyskland
P9_TA(2021)0265A9-0189/2021
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Tyskland – EGF/2020/003 DE/GMH Guss (COM(2021)0207 – C9-0156/2021 – 2021/0107(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0207 – C9-0156/2021),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014‑2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) ,

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027(2), särskilt artikel 8,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel(3), särskilt punkt 9,

–  med beaktande av yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0189/2021), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden. Detta stöd ges genom ekonomiskt stöd till arbetstagare och till de företag som de har arbetat för.

B.  Tyskland lämnade in ansökan EGF/2020/003 DE/GMH Guss om ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter 585 uppsägningar(4) vid fyra dotterbolag till företaget Guss GmbH som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 24 (Tillverkning av basmetaller) på Nuts 2-nivå i Düsseldorf (DEA1)(5) och Arnsberg (DEA5)(6), inom en referensperiod för ansökan från den 31 juli 2020 till den 30 november 2020.

C.  Ansökan gäller 585 arbetstagare som sagts upp av fyra dotterbolag till GMH Guss GmbH i Tyskland.

D.  Ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat.

E.  Gjuteriindustrin i Tyskland står inför akuta utmaningar såsom förändringar i den internationella handeln med varor och tjänster och överproduktion i Kina, särskilt inom bil- och maskinindustrin, samt utlokalisering av verksamhet till länder utanför EU, även till EU:s kandidatländer, där lägre miljönormer gäller(7) och industrier är starkt subventionerade.

F.  GMH Guss problem började när dotterbolaget Walter Hundhausen GmbH:s främsta kund, som stod för 60 % av dotterbolagets produktion, beslutade att utlokalisera delar av sin leveranskedja till Turkiet.

G.  Den taiwanesiska konkurrenten MEITA öppnade två gjuterier i Obrenovac, Serbien, som huvudsakligen tillverkar för den europeiska bilindustrin, och på grund av subventioner och lägre arbetskraftskostnader kunde MEITA erbjuda betydligt lägre priser än sin tyska konkurrent GMH Guss.

H.  Den totala produktionen av gjutning av metall i Tyskland minskade med 8,9 % mellan 2018 och 2019(8) på grund av dessa globala utmaningar, vilket särskilt påverkade Nordrhein-Westfalen, där 25 % av de tyska gjutmetallerna produceras.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Tyskland är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 081 706 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 802 845 EUR, inbegripet utgifter för individanpassade tjänster på 1 730 731 EUR och utgifter för förberedande åtgärder samt för förvaltning, information och marknadsföring, kontroll och rapportering på 72 114 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de tyska myndigheterna lämnade in ansökan den 15 december 2020 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Tyskland lämnade, slutförde sin bedömning den 27 april 2021 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet noterar att alla förfarandemässiga krav har uppfyllts.

4.  Europaparlamentet noterar att ansökan avser totalt 585 uppsagda arbetstagare inom den tyska industrisektorn. Parlamentet beklagar att Tyskland förväntar sig att endast 476 av de totalt berättigade stödmottagarna, varav 455 är män och 21 kvinnor, och de flesta av dem i åldern 30–54 år, kommer att delta i åtgärderna (berörda stödmottagare).

5.  Europaparlamentet understryker att dessa uppsägningar förväntas få betydande konsekvenser för den lokala ekonomin, eftersom de ägde rum i en situation med hög arbetslöshet (10,7 % i september 2020) i Ruhrområdet på grund av strukturella utmaningar sedan 1960-talet och konsekvenserna av covid-19-pandemin.

6.  Europaparlamentet påpekar att de flesta av de uppsagda arbetstagarna befinner sig i andra hälften av sin yrkeskarriär, har låga formella kvalifikationer och ofta dåliga kunskaper i tyska. Parlamentet understryker vidare, såsom förklaras i ansökan, att ett stort antal av stödmottagarna är män med invandrarbakgrund och att deras framgångsrika återintegrering på arbetsmarknaden skulle kunna underlättas av andra medlemmar i deras hushåll, som ofta har mycket bättre kunskaper i tyska än de tidigare anställda.

7.  Europaparlamentet framhåller och välkomnar inrättandet av seminariegrupper som tar hänsyn till de berörda tidigare anställdas personliga situation. Parlamentet understryker att tidigare anställda, utan diskriminering och oberoende av nationalitet, måste integreras och stödjas genom de åtgärder som ingår i detta fondprojekt.

8.  Europaparlamentet anser att det är ett socialt ansvar för unionen att ge dessa arbetstagare som har blivit uppsagda de kvalifikationer som krävs för en ekologisk och rättvis omvandling av unionsindustrin i linje med den europeiska gröna given, eftersom de arbetade i en sektor med hög koldioxidintensitet. Parlamentet välkomnar därför de individanpassade tjänster som fonden tillhandahåller arbetstagarna, däribland kompetenshöjande åtgärder och tyskakurser, workshoppar, yrkesvägledning, arbetsförmedling samt utbildningsbidrag och rådgivning för att starta eget företag, för att göra området och arbetsmarknaden mer hållbar och motståndskraftig i framtiden.

9.  Europaparlamentet noterar att Tyskland började erbjuda de individanpassade tjänsterna till de berörda stödmottagarna den 1 augusti 2020, och att den period som berättigar till ekonomiskt stöd från fonden därför löper från och med den 1 augusti 2020 till och med den 15 december 2022.

10.  Europaparlamentet noterar att Tyskland började få administrativa utgifter för genomförandet av fonden den 1 november 2020 och att utgifterna för förberedande åtgärder, förvaltning, information och publicitet samt kontroll och rapportering därför ska berättiga till ekonomiskt stöd från fonden från och med den 1 november 2020 till och med den 15 juni 2023.

11.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster utarbetades av Tyskland i samråd med arbetsmarknadens parter, och att en övervakningskommitté bestående av företrädare för ministeriet för sysselsättning och sociala frågor, den offentliga arbetsförmedlingen, övergångsföretaget, företrädare för arbetsmarknadens parter, företrädare för fackföreningen IG Metall, konkursförvaltarna för det företag som sagt upp personal och dess dotterbolag samt företrädare för företagsråden, inrättades för att styra de insatser som samfinansieras av fonden. Parlamentet betonar att arbetsmarknadens parter för de berörda företagen redan samarbetade under de månader och år som föregick utnyttjandet av fonden för att förbättra de svåra ekonomiska villkoren och den svåra ekonomiska situationen, vilket även omfattade betydande löneeftergifter från arbetstagarnas sida.

12.  Europaparlamentet noterar att de tyska myndigheterna har bekräftat att de stödberättigande åtgärderna kompletterar utan att ersätta de åtgärder som erbjuds av Europeiska socialfonden (ESF) genom ESF:s operativa program för Nordrhein-Westfalen.

13.  Europaparlamentet upprepar att stöd från fonden inte får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal.

14.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
(3) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
(4) I den mening som avses i artikel 3 i förordningen om fonden.
(5) Dotterbolagen Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH och Friedrich Wilhems-Hütte GmbH som båda är belägna i Mülheim an der Ruhr.
(6) Dotterbolaget Dieckerhoff Guss GmbH är beläget i Gevelsberg och dotterbolaget Walter Hundhausen GmbH (samt huvudkontoret för GMH Guss GmbH) i Schwerte.
(7) Deutsche Bank Research (2020): Automobilindustrie – Produktion in China überflügelt heimische Fertigung; Eurofound (2016): Rapport från ERM 2016: Globalisation slowdown? Rapport från ERM 2016: Eurofound (2016): Rapport från ERM 2020: Restructuring across borders. Mätt i kompenserat bruttotonnage (kbt).
(8) Stephen, Sophie (2020): Deutsche Gussproduktion 2019 und Ausblick 2020, i GIESSEREI, 04/2020.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Tyskland – EGF/2020/003 DE/GMH Guss

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2021/1021.)

Senaste uppdatering: 8 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy